LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2001 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 19 „DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 28 d. Nr. V-63

Vilnius

 

Pakeičiu Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169):

1. Išdėstau 15 punktą taip:

„15. Įstaigos duomenis sudaro:

15.1. Kai dokumento sudarytojas yra įstaiga ar jos vidaus struktūrinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kita reikalinga informacija), registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

15.2. Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos teritorinis padalinys – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei teritorinio padalinio adresas ir kontaktinė informacija.

15.3. Kai dokumento sudarytojas yra įstaigos filialas (atstovybė) – juridinio asmens teisinė forma, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, bei filialo (atstovybės) adresas, kontaktinė informacija, filialo kodas ir kita reikalinga informacija.“

2. Išdėstau 16 punktą taip:

„16. Įstaigos duomenys išdėstomi eilute ar stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje pagal šiuos reikalavimus:

16.1. Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskiriami linija.

16.2. Kai siunčiamo dokumento sudarytojai yra keli, įstaigos duomenys rašomi po kiekvieno sudarytojo pavadinimu ir atskiriami linija (2 priedas).

16.3. Telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162 (Žin., 2005, Nr. 152-5628; 2006, Nr. 88-3502), nustatytus reikalavimus.“

3. Išdėstau 24 punktą taip:

„24. Dokumento registracijos numerį sudaro dokumentų registro identifikavimo žymuo ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris. Dokumente prieš registracijos numerį rašoma žodžio „numeris“ santrumpa „Nr.“, pvz.: Nr. V1-159 (V1 – dokumentų registro identifikavimo žymuo, 159 – dokumento registravimo šiame registre eilės numeris).“

4. Išdėstau 2 priede nurodytų dokumentų sudarytojų pavadinimus ir įstaigos duomenų rekvizitus taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 00 / A. Stulginskio g. 0, LT-00000 Vilnius, tel. (8 0) 000 0000,

faks. (8 0) 000 0000 / 000 0000, el. p. aaa@aaa.aa.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Sapiegos g. 0, LT-00000 Vilnius, tel. (8 0) 000 0000, faks. (8 0) 000 0000, el. p. aa@aaa.aa.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000

 

5. Išdėstau 5 priedo įstaigos duomenų rekvizitą taip:

Valstybės biudžetinė įstaiga

Linkmenų g. 00, 00000 Vilnius

Tel. (8 0) 000 0000

Faks. (8 0) 000 0000

El. p. aa@aaa.aa

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 000000000“

6. Išdėstau 6 priedo įstaigos duomenų rekvizitą taip:

 

„Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 0, 00000 Vilnius, tel. / faks. (8 0) 000 0000, el. p. aa@aaa.aa.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000

 

7. Papildau nurodytąsias taisykles 12 priedu ir išdėstau jį taip:

 

„Dokumentų rengimo taisyklių

12 priedas

 

(Rašto formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
ALYTAUS TERITORINIS SKYRIUS

 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 00, 00000 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000.

Skyriaus duomenys: Naujoji g. 00, 00000 Alytus, tel. (8 000) 00 000, el. p. alytus@ndnt.lt

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos                                         2008-03-15 Nr. (0.0) 0-000

ministerijai

 

DĖL ...............

 

(Dokumento tekstas)

 

(Pareigų pavadinimas)                               (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)“

 

8. Papildau nurodytąsias taisykles 13 priedu ir išdėstau jį taip:

 

„Dokumentų rengimo taisyklių

13 priedas

 

(Rašto formos pavyzdys)

 

(Vilniaus herbas)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽIRMŪNŲ SENIŪNIJA

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Konstitucijos pr. 0, 00000 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000.

Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, Žirmūnų g. 000, 00000 Vilnius, tel. (8 0) 000 0000,

el. p. zirmunu.seniunija@vilnius.lt, filialo kodas 0000000

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos                                   2008-03-25 Nr. (0.0) 0-000

Socialinių reikalų departamentui

 

DĖL .............

 

(Dokumento tekstas)

 

(Pareigų pavadinimas)                               (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)“

 

9. Išdėstau 57 punkto pirmąją pastraipą taip:

„57. Siunčiamų dokumentų (5, 6, 12, 13 priedai) rekvizitai yra šie: herbas arba prekių ženklas, dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas (raštuose – antraštė), dokumento data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, dokumento rengėjo nuoroda.“

10. Išdėstau 93 punktą taip:

„93. Dokumentams, kuriems nustatytas ilgesnis nei 25 metai saugojimo terminas, spausdinti naudojamas popierius, atitinkantis standarte LST EN ISO 9706:2001 „Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo reikalavimai (ISO 9706:1994)“ nustatytus reikalavimus.

Jei kiti teisės aktai nenustato kitaip, naudojami šių formatų popieriaus lapai:

93.1. A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A5 L (210 x 148 mm), paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – ne mažesnė kaip 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm;

93.2. A4 L (297 x 210 mm), paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – ne mažesnė kaip 20 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – ne mažesnė kaip 30 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm.“

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                       VIDAS GRIGORAITIS

_________________