LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-352
„DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 11 d. Nr. 1R-8

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682; 2007, Nr. 26-968; 2008, Nr. 8-291, Nr. 79-3147; 2009, Nr. 35-1352):

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2.15 punktą.

1.2. Papildau šiuo 2.21 punktu:

2.21. Įkeldinimo protokolą (21 priedas);“.

1.3. Papildau šiuo 2.22 punktu:

2.22. Iškeldinimo protokolą (22 priedas).“

1.4. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Antstolis gali turtą realizuoti, jeigu turtą pats areštavo, išskyrus atvejus, kai, areštavus skolininko turtą, vykdomasis dokumentas persiunčiamas vykdyti kitam antstoliui (Civilinio proceso kodekso 632 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Turtą areštavęs antstolis, persiųsdamas vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui, kartu pateikia patvarkymą, kuriame nurodo, kokios priverstinio vykdymo priemonės yra pritaikytos, ir pateikia galiojančių turto arešto aktų bei patvarkymų, kuriais buvo taikytos priverstinio vykdymo priemonės, patvirtintas kopijas.

Šiame punkte nustatytais atvejais vykdomojo dokumento vykdymą tęsiantis antstolis naujo turto arešto akto turtui, kuriam galioja vykdomąjį dokumentą persiuntusio antstolio uždėtas areštas, nesurašo ir turi teisę šį turtą realizuoti šios Instrukcijos 14 punkte nustatyta tvarka.“

1.5. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo. Turto realizavimas stabdomas vykdomosios bylos sustabdymo atvejais.

Turto realizavimas taip pat stabdomas tuo atveju, kai, areštavus turtą vykdomojoje byloje dėl piniginių sumų išieškojimo, vėliau šis turtas aprašomas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmesnės reikalavimų eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Taikant laikinąsias apsaugos priemones pirmesnės eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti, aprašyti turtą, kuris jau yra areštuotas vykdant piniginio pobūdžio išieškojimus, leidžiama tais atvejais, kai teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyta aprašyti būtent šį turtą, taip pat tais atvejais, jeigu skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka teismo nutartyje nurodytiems reikalavimams užtikrinti arba aprašant kitą skolininko turtą būtų pažeista teismo nutartyje nurodyta skolininko turto arešto tvarka ar Civilinio proceso kodekso 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Turto realizavimas šioje pastraipoje nustatytais atvejais stabdomas iki tol, kol galioja laikinosios apsaugos priemonės.

Jeigu skolininko turtas yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo tos pačios reikalavimų eilės išieškotojams nukreipti į turtą, kuris yra aprašytas taikant laikinąsias apsaugos priemones, galima tik tais atvejais, jeigu skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka išieškojimui įvykdyti arba išieškojimą nukreipiant į kitą skolininko turtą būtų pažeista Civilinio proceso kodekso 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Antstolis, nukreipęs išieškojimą į turtą, kuris yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po varžytynių šiam turtui paskelbimo skolininkui, išieškotojui ir kreditoriui, kurio naudai yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, registruotu laišku praneša turto pardavimo iš varžytynių laiką ir vietą, taip pat paaiškina antstolio procesinių veiksmų apskundimo tvarką.“

1.6. Išdėstau 253 punktą taip:

253. Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl neturtinio pobūdžio išieškojimo nepilnamečio asmens (vaiko) atžvilgiu, apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą nedelsdamas praneša valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

Užtikrinant vaiko teisių apsaugą bet kurios iš šalių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo prašymu ar nusprendus antstoliui dalyvauti vykdymo procese antstolio patvarkymu kviečiamas psichologas.

Vykdant teismo sprendimą dėl vaikų perdavimo, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis kuo skubiau kviečia valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ir policijos atstovus bei psichologą, su kuriais aptaria sprendimo vykdymo priemonių pobūdį bei taikymo tvarką ir priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos. Jeigu aptarimo metu nepavyksta rasti bendro sprendimo, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ir policijos atstovai bei psichologas per antstolio nustatytą terminą privalo pateikti rašytines rekomendacijas dėl vaiko perdavimo procedūrų. Antstolis, išnagrinėjęs gautas rašytines rekomendacijas, priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos. Šiame punkte nurodytas patvarkymas dėl sprendimo vykdymo tvarkos ne vėliau kaip kitą darbo dieną siunčiamas proceso šalims, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ir policijos atstovams bei psichologui. Jeigu skolininkas nevykdo antstolio patvarkymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą Civilinio proceso kodekso 771 straipsnyje nustatyta tvarka.“

1.7. Papildau šiuo 254 punktu:

254. Antstolis, vykdantis vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo periodinėmis išmokomis, priteisto teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi, išieškojimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1R-371 (Žin., 2007, Nr. 103-4225) patvirtintos formos pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą išduoda remdamasis vykdomosios bylos duomenimis.

Jeigu vykdomoji byla dėl teismo sprendimu arba teismo patvirtinta taikos sutartimi vaikui priteisto išlaikymo išieškojimo užbaigta vykdomąjį dokumentą išsiuntus išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų daryti, išieškojimą vykdęs antstolis pažymoje apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą nurodo, kada ir kokiai institucijai išskaitoms daryti buvo pateiktas vykdomasis dokumentas.“

1.8. Įrašau 26 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „21 priedas“ skaičių ir žodį „23 priedas“ (ankstesnįjį 21 priedą laikant 23 priedu).

1.9. Išdėstau 30 punkto antrąją pastraipą taip:

„Būtinų vykdymo išlaidų, kurias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos, neapmoka išieškotojai – valstybės ir savivaldybių globos namai, jei išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims, bei fiziniai asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) nustatyta tvarka. Antstolis, gavęs išieškotojo – fizinio asmens prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad išieškotojas turi teisę gauti socialinę pašalpą, priima patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Už valstybės ir savivaldybių globos namus bei asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, būtinas vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš šiam tikslui skirtų asignavimų. Už asmenis, turinčius teisę gauti socialinę pašalpą, Teisingumo ministerija taip pat apmoka išlaidas, susijusias su pažymų apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą išdavimu. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą apmokėti būtinas vykdymo išlaidas, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, dokumentą, patvirtinantį išieškotojo – fizinio asmens teisę gauti socialinę pašalpą, apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma: vykdomosios bylos numeris, vykdomosios bylos registravimo data, vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, vykdomojo dokumento numeris, išdavimo data, skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, skolininko adresas), išieškotina suma, būtinų vykdymo išlaidų dydis kiekvienoje vykdomojoje byloje. Teisingumo ministerija turi teisę tikrinti antstolio pateiktų dokumentų pagrįstumą. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.“

1.10. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytąsias procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus nustatytą procentine išraiška, ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartojimo kainų indekso šia tvarka:

32.1. išieškotojo mokėtinos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu galiojantį ketvirčio vartojimo kainų indeksą. Jeigu išieškotojui šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka vykdymo išlaidų mokėjimas buvo atidėtas, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartojimo kainų indeksą, galiojantį išieškotojui apmokant vykdymo išlaidas;

32.2. skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartojimo kainų indeksu, koks galioja antstoliui parengiant siūlymą skolininkui dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo – parengiant siūlymą skolininkui sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas arba siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (Instrukcijos 2 ir 20 priedai). Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų nesumoka per šiame punkte nurodytuose siūlymuose nustatytą terminą, taikomas ketvirčio vartojimo kainų indeksas, galiojantis skirstant išieškotas lėšas ar kreipiantis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, kurias buvo apmokėjęs išieškotojas, neperskaičiuojamos ir iš skolininko išieškomos tokio dydžio, kokias buvo apmokėjęs išieškotojas.“

1.11. Išdėstau 45 punktą taip:

45. Išieškotojas, sumokėjęs būtinas vykdymo išlaidas, antstoliui pareikalavus privalo sumokėti visas papildomas vykdymo išlaidas, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje.“

1.12. Papildau šiuo 461 punktu:

461. Instrukcijos 3 lentelėje nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą – už originalaus dokumento parengimą. Jeigu antstolio patvarkymo ar kito parengto dokumento nuorašas Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais turi būti siunčiamas vykdymo proceso dalyviams, už kiekvieną siunčiamą dokumento nuorašą skaičiuojamos 3 litų dydžio vykdymo išlaidos. Jeigu Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais vykdymo proceso dalyviams turi būti siunčiamas antstolio patvarkymas ar kitas antstolio parengtas dokumentas, vykdomojoje byloje paliekamas išsiųsto dokumento nuorašas, už kurį skaičiuojamos 3 litų dydžio vykdymo išlaidos.“

1.13. Išdėstau 48 punktą taip:

48. Kitos, šios Instrukcijos 3 lentelėje nenurodytos vykdymo išlaidos (pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitos išlaidos, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas), atlyginamos atsižvelgiant į antstolio faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu. Už asmenų, vykdančių statybos griovimo darbus, paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka apmoka išieškotojas, pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo.“

1.14. Išdėstau 51 punktą taip:

51. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.“

1.15. Išdėstau 52 punktą taip:

52. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.“

1.16. Išdėstau 55 punktą taip:

55. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, jog mirus skolininkui reikalavimas ar pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių ar pareigų perėmėjui, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.“

1.17. Įrašau 64 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „21 priedas“ skaičių ir žodį „23 priedas“.

1.18. Išdėstau 66.1 punktą taip:

66.1. antstoliui tenkanti vykdymo išlaidų suma (atskirai nurodant sumas, skiriamas būtinoms ir papildomoms vykdymo išlaidoms, taip pat atlygiui antstoliui apmokėti);“.

1.19. Išdėstau 66.3 punktą taip:

66.3. konkreti kiekvienam išieškotojui (nurodant vykdomąją bylą, vardą ir pavardę, o jeigu išieškotojas yra juridinis asmuo, – pavadinimą) tenkanti skolos suma atskirai nurodant išieškotojui grąžinamas jo apmokėtas vykdymo išlaidas, taip pat kiekvienam išieškotojui likusi išieškoti skolos ir jo apmokėtų vykdymo išlaidų suma;“.

1.20. Išdėstau 2, 14 ir 20 priedus nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.7 punktas įsigalioja 2011 m. vasario 1 dieną.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Ingrida Šimonytė

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2011 m. sausio 11 d.

įsakymo Nr. 1R-8 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

Kam: _________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. _________

______________________

(adresas)

 

 

SIŪLYMAS SUMOKĖTI VYKDOMAJAME DOKUMENTE NURODYTĄ PINIGINĘ SUMĄ IR VYKDYMO IŠLAIDAS

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr.)

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Pranešu Jums, kad priėmiau vykdyti _____________________________________

________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

išduotą _________________________________________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ___________ dėl _________ Lt  išieškojimo iš Jūsų išieškotojui _________________ .

(išieškotojo pavadinimas)

Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 ir 654 straipsniais bei Sprendimų vykdymo instrukcijos ______________ punktais, siūlau per 5 dienas, skaičiuojant nuo šio

pranešimo gavimo dienos, sumokėti į antstolio __________ depozitinę

(vardas, pavardė)

sąskaitą ________________________ ______ Lt vykdomajame dokumente

(banko sąskaitos rekvizitai)

nurodytą piniginę sumą ir _______ Lt vykdymo išlaidų, iš viso ________ Lt.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. .................. Lt būtinos vykdymo išlaidos.

2. Papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1. .................................., ........ Lt;

2.2. .................................., ........ Lt;

2.3. .................................., ........ Lt;

........................................................

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punktu, ............................................ punktuose nurodytos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ............................ dydžio ketvirčio vartojimo kainų indeksą. Indeksuota šių vykdymo išlaidų suma – ....................... Lt.

 

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytos sumos per nurodytą terminą, Jūs privalėsite papildomai sumokėti kitas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas.

Jeigu vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą išieškotojui esate sumokėjęs, privalote nedelsdamas pateikti antstoliui tai patvirtinančius dokumentus.

Pagal Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 1 dalį Jūs turite teisę pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant šio Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš Jūsų pajamų.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ....................................................................................

.................................................................. teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

 

Antstolis .............................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

14 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2011 m. sausio 11 d.

įsakymo Nr. 1R-8 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

Kam: _________________

Vykdomoji byla Nr. _________

Kur: __________________

 

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: _________________

 

Kur: __________________

 

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: _________________

 

Kur: __________________

 

 

PATVARKYMAS VYKDYTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ DĖL IŠLAIKYMO IŠIEŠKOJIMO

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr.)

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis ________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 733–743 straipsniais, siunčiu Jums vykdyti __

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

_____________________________ Nr. _______________________________________ ,

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

išduotą 20..... m. .................. ...... d. dėl __________________ Lt

išlaikymo išieškojimo iš skolininko(-ės) ________________________________________

(vardas, pavardė)

(a. k. ...................................................................................................................................... )

išieškotojui ______________________________________________________________

(vardas, pavardė)

(a. k. ...................................................................................................................................... ),

ir reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti po ............ Lt.

Išlaikymo įsiskolinimas yra ................... Lt.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir ...................... procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, bet ne mažiau kaip ......................................... Lt kiekvieną mėnesį.

(vykdomajame dokumente nurodyta suma)

Išskaičiuotas sumas prašau išmokėti išieškotojui asmeniškai arba išsiųsti paštu adresu:

________________________________________________________________________ ,

arba pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą

Nr. ____________________________________________________________________ .

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki išieškojimo pabaigimo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, vykdomąjį dokumentą su priedu apie atliktus išskaitymus, uždėjus antspaudą, nedelsdamas grąžinkite išieškotojui, o įvykdęs vykdomąjį dokumentą, grąžinkite jį išdavusiai institucijai ________________________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas, adresas)

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaičiavimą ir išmokėjimą išieškotojui ar vykdomojo dokumento praradimą teismas gali skirti baudą (Civilinio proceso kodekso 585, 618 straipsniai).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina antstolis, kurio veiklos teritorijoje daromos išskaitos. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

 

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos (Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio 3 dalis).

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį šis patvarkymas gali būti skundžiamas

...................................................... apylinkės teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

PRIDEDAMA (pirmam adresatui).

 

1. _____________________________, __________ lapų;

(vykdomojo dokumento pavadinimas ir Nr.)

 

 

 

Antstolis .............................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

20 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2011 m. sausio 11 d.

įsakymo Nr. 1R-8 redakcija)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

 

Kam: _________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdomoji byla Nr. _________

______________________

(adresas)

 

 

SIŪLYMAS SUMOKĖTI VYKDYMO IŠLAIDAS

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr.)

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _____________________________, įvykdęs ____________________

(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

............. m. ........................... ...... d. išduotą ____________________________________

(vykdomojo dokumento pavadinimas)

Nr. ......................... dėl ____________________________________________________

(vykdomojo dokumento dalykas)

________________________________________________________________________

(skolininko duomenys)

išieškotojo _______________________________________________________________

(išieškotojo duomenys)

naudai, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 611 straipsniu bei Sprendimų vykdymo instrukcijos ______________ punktu (-ais), siūlau Jums per ______ dienas, skaičiuojant nuo šio siūlymo gavimo dienos, sumokėti į antstolio _______________________________________________________

(vardas, pavardė)

depozitinę sąskaitą Nr. _____________________________________________________

(sąskaitos numeris ir banko rekvizitai)

_________ Lt vykdymo išlaidų.

 

Vykdymo išlaidas sudaro:

1. ....................................... Lt būtinos vykdymo išlaidos.

2. Papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje (atskirai nurodant kiekvieną veiksmą ir išlaidas už jį):

2.1. ..................................... , ............ Lt;

2.2. ..................................... , ............ Lt;

2.3. ..................................... , ............ Lt;

......................................................................................................................................

3. ............................. Lt atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą.

 

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punktu, ............................................ punktuose nurodytos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ............................ dydžio ketvirčio vartojimo kainų indeksą. Indeksuota šių vykdymo išlaidų suma – ....................... Lt.

 

Nesumokėjus šiame siūlyme nurodytų vykdymo išlaidų per nustatytą terminą, Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka bus kreiptasi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ....................................................................................

................................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

 

Antstolis .............................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

_________________

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

21 priedas

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

 

 

įkeldinimo PROTOKOLAS

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr.)

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis _________________, vykdydamas ____________________________

(vardas, pavardė)                                                   (institucijos, išdavusios vykdomąjį

__________ 20___ m. _____________ d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. _________

dokumentą, pavadinimas)

dėl ________________________, a. k. ________________________________________ ,

 

___________________________, a. k. ________________________________________ ,

 

___________________________, a. k. ________________________________________ ,

 

įkeldinimo į ____________________________ esančias patalpas,

 

vykdžiau priverstinį įkeldinimą.

 

Priverstinis įkeldinimas pradėtas 20___ m. _______________ d. _____val. _____ min.

 

Vykdant įkeldinimą dalyvauja:

1) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

2) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

3) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

4) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

________________________________________________________________________

(įkeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl įkeldinimo bei antstolio patvarkymai dėl jų)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Priverstinis įkeldinimas baigtas 20___ m. _______________ d. _____val. _____ min.

 

 

Antstolis .............................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

 

Asmenys, dalyvavę vykdant įkeldinimą:

 

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

 

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar

atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami ................................... teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

_________________


Sprendimų vykdymo instrukcijos

22 priedas

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

 

 

IŠKELDINIMO PROTOKOLAS

 

_____________________________

(data)

_____________________________

(dokumento Nr.)

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Aš, antstolis __________________, vykdydamas ___________________________

(vardas, pavardė)                                                    (institucijos, išdavusios vykdomąjį

________ 20___ m. _____________ d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ___________

dokumentą pavadinimas)

dėl _____________________________, a. k. ___________________________________ ,

________________________________, a. k. ___________________________________ ,

________________________________, a. k. ___________________________________ ,

 

iškeldinimo iš __________________________________ esančių patalpų,

 

vykdžiau priverstinį iškeldinimą.

 

Priverstinis iškeldinimas pradėtas 20___ m. _______ d. _____val. _____ min.

 

Vykdant iškeldinimą dalyvauja:

1) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

2) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

3) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

4) _________________________________________________________________

(vardas, pavardė)   (gyvenamoji vieta ar darbovietė ir pareigos ar procesinė padėtis)

________________________________________________________________________

(įkeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl įkeldinimo bei antstolio patvarkymai dėl jų)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Iškeldinamo asmens turtas saugoti perduotas _______________________________

(asmens, kuriam perduotas saugoti turtas,

 

 

________________________________________________________________________ .

vardas ir pavardė)

 

Vykdant iškeldinimą surašytas _____ lapų iškeldinamo asmens turto aprašas (jei turtas saugoti perduotas ne skolininkui), kuris yra sudedamoji šio protokolo dalis.

 

 

Priverstinis iškeldinimas baigtas 20___ m. _________ d. _____val. _____ min.

 

Antstolis

....................

(parašas)

.....................

(vardas, pavardė)

 

 

Asmenys, dalyvavę vykdant iškeldinimą:

 

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

....................

(parašas)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

.....................

(vardas, pavardė)

 

Skolininkui (jeigu vykdant priverstinį iškeldinimą skolininkas dalyvavo) ir turto saugotojui yra išaiškinta, kad, jeigu per tris mėnesius nuo turto perdavimo saugotojui dienos skolininkas nepasiims savo turto, jis bus realizuotas Civilinio proceso kodekso 766 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

 

Pagal Civilinio proceso kodekso 510 straipsnį antstolio procesiniai veiksmai ar

atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami .............................. teismui.

(teismo pavadinimas)

 

Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).

 

_________________