LIETUVOS RESPUBLIKOS paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos

s p r e n d i m a s

 

dėl laikmenų, kuriose kartu įrašyti Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių ir Lietuvos įslaptinti dokumentai, administravimo

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 56-3

Vilnius

 

1. SVARSTYTA. Dėl laikmenų, kuriose kartu įrašyti Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių ir Lietuvos įslaptinti dokumentai, administravimo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) 11 straipsnio 4 dalies 7 punktu,

NUTARTA:

1. Pateikti paslapčių subjektams išaiškinimą:

Laikmenos, kuriose kartu įrašyta Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių Lietuvai perduota ir Lietuvos įslaptinta informacija, privalo būti administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 1014 „Dėl Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 85-4466) patvirtintu Įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo tvarkos aprašu (toliau – Laikmenų administravimo tvarkos aprašas). Jeigu šias laikmenas pateikia Europos Sąjunga ar NATO, joms papildomai taikomi Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos patvirtintų NATO, Europos Sąjungos Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų administravimo taisyklių (Žin., 2005, Nr. 103-3836, toliau NATO, ES dokumentų administravimo taisyklės) VIII1 skyriaus reikalavimai (laikmenos papildomai žymimos atitinkamai NATO arba Europos Sąjungos slaptumo žymomis arba jų santrumpomis, registruojamos atskiruose atitinkamai NATO arba Europos Sąjungos registruose ir joms suteikiamas vienas Centrinės registratūros numeris (jeigu jose įrašyta įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir (ar) „Slaptai“ atitikmenimis)).

Tais atvejais, kai laikmenos, kuriose kartu įrašyta Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio šalių Lietuvai perduota ir Lietuvos įslaptinta informacija, priklauso ADA sistemoms ar tinklams, jos administruojamos atsižvelgiant į ADA sistemos ar tinklo valdytoją:

- jeigu ADA sistemos ar tinklo valdytojas yra Europos Sąjunga arba NATO, tai šios sistemos ar tinklo laikmenos administruojamos vadovaujantis Laikmenų administravimo tvarkos aprašu, papildomai taikant NATO, ES dokumentų administravimo taisyklių VIII1 skyriaus reikalavimus. Šios laikmenos žymimos atitinkamai NATO arba Europos Sąjungos slaptumo žymomis arba jų santrumpomis, registruojamos atskiruose atitinkamai NATO arba Europos Sąjungos registruose ir joms suteikiamas vienas Centrinės registratūros numeris (jeigu jose įrašyta įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir (ar) „Slaptai“ atitikmenimis);

- jeigu ADA sistemos ar tinklo valdytojas yra Lietuvos paslapčių subjektas, tai šios sistemos ar tinklo laikmenos administruojamos vadovaujantis Laikmenų administravimo tvarkos aprašu. Tokios laikmenos papildomai neregistruojamos Europos Sąjungos ar NATO registruose ir joms nesuteikiamas Centrinės registratūros numeris.


2. Šį Komisijos sprendimą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                          Leonardas Bakaitis

 

Posėdžio sekretorius                                                                Renaldas Grigas

 

_________________