LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 184 „DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-622

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 42-1958) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 11.5 punktu,

Tvirtinu Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-622

redakcija)

 

ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas perdirbančių, naudojančių ir (ar) eksportuojančių (išvežančių) įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas už perdirbtą, panaudotą ir (ar) eksportuotą (išvežtą) apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų kiekį, įtraukimo į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą (toliau – Įmonių sąrašas) reikalavimus, Įmonių sąrašo sudarymo ir įmonių išbraukimo iš Įmonių sąrašo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojama sąvoka

apmokestinamųjų gaminių atliekų ardymas – apmokestinamųjų gaminių atliekų sudedamųjų dalių atskyrimas, išrenkant pavojingas ir kitas jų sudedamąsias medžiagas ar dalis.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968) ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) vartojamas sąvokas.

 

II. ĮMONIŲ ĮTRAUKIMO Į ĮMONIŲ SĄRAŠĄ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Į Įmonių sąrašą gali būti įtraukiamos įmonės, perdirbančios, naudojančios ir (ar) eksportuojančios apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas.

5. Į Įmonių sąrašą gali būti įtraukiamos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas perdirbančios ir (ar) naudojančios įmonės, kurios:

5.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), nustatytus reikalavimus;

5.2. turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, išduotą pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), reikalavimus, arba Gamtos išteklių naudojimo leidimą, išduotą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumento LAND 32-99 „Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087), reikalavimus, perdirbti ir (ar) naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas;

5.3. turi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Žin., 2004, Nr. 18-552), reikalavimus (tuo atveju, kai įmonė perdirba ir (ar) naudoja pavojingas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas).

6. Į Įmonių sąrašą gali būti įtraukiamos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojančios (išvežančios) perdirbti ar naudoti įmonės, kurios:

6.1. yra registruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre, vykdo atliekų apskaitą ir teikia atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

6.2. pagal Atliekų vežimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D1-598 (Žin., 2006, Nr. 141-5438), nustatytus reikalavimus turi teisę eksportuoti (išvežti) apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas iš Lietuvos Respublikos.

7. Į Įmonių sąrašą gali būti pakartotinai įtraukiamos iš Įmonių sąrašo išbrauktos apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas perdirbančios, naudojančios ir (ar) eksportuojančios (išvežančios) perdirbti ar naudoti įmonės, kurios:

7.1. atitinka šio Tvarkos aprašo 5, 6 ir (ar) 8 punkto (-ų) reikalavimus;

7.2. pagal Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatytus reikalavimus yra pateikusios ataskaitas apie išduotas Pažymas;

7.3. pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus yra pateikusios atliekų apskaitos ataskaitas.

 

III. APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ IR (AR) EKSPORTUOJANČIŲ (IŠVEŽANČIŲ) ĮMONIŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Į Įmonių sąrašą gali būti įtraukiamos vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas perdirbančios ir (ar) naudojančios įmonės, atitinkančios Tvarkos aprašo 5 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus, ar šias atliekas eksportuojančios (išvežančios) įmonės, atitinkančios Tvarkos aprašo 6 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus, kurios:

8.1. ardo vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas ir perdirba, naudoja ir (ar) eksportuoja (išveža) jų sudedamąsias medžiagas ar dalis arba;

8.2. ardo akumuliatorių atliekas ir perdirba šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis ir (ar) jas eksportuoja (išveža) arba;

8.3. ardo vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas ir perduoda šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis atliekas perdirbančioms, naudojančioms įmonėms pagal šių įmonių Gamtos išteklių naudojimo leidimuose ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytus reikalavimus ar eksportuojančioms (išvežančioms) įmonėms arba;

8.4. ardo akumuliatorių atliekas ir perduoda šių atliekų sudedamąsias medžiagas ar dalis atliekas perdirbančioms įmonėms pagal šių įmonių Gamtos išteklių naudojimo leidimuose ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytus reikalavimus ar eksportuojančioms (išvežančioms) įmonėms arba;

8.5. eksportuoja (išveža) neišardytas vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrų, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrų ir (ar) automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių ir akumuliatorių atliekas.

 

IV. ĮMONIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

9. Atliekas naudojanti ir (ar) eksportuojanti (išvežanti) įmonė, atitinkanti jai taikomus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir pageidaujanti būti įtraukta į Įmonių sąrašą, pateikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jos buveinė, užpildytą Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos paraišką (toliau – Paraiška), kurioje nurodo:

9.1. informaciją apie įmonę (juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens teisinę formą, juridinio asmens kodą, juridinio asmens buveinę, telefono ir fakso numerius, el. p. adresą);

9.2. perdirbamų, naudojamų ir (ar) eksportuojamų (išvežamų) apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimą (Paraiškos 1 skiltis);

9.3. apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimo, naudojimo, apdorojimo ir (ar) eksporto (išvežimo) būdus ir kodus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 5 priedą (Paraiškos 2 skiltis);

9.4. įmonės registracijos Atliekas tvarkančių įmonių registre datą ir šios registracijos numerį (Paraiškos 3 skiltis);

9.5. Gamtos išteklių naudojimo leidimo numerį, leidimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datas arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo numerį ir leidimo išdavimo datą (Paraiškos 4 skiltis);

9.6. Atliekų vežimo tvarkos apraše nurodyto sprendimo leisti vežti atliekas (pranešimo forma su Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos įrašu pranešimo formos 25 langelyje, suteikiančiu teisę išvežti (eksportuoti) atliekas iš Lietuvos Respublikos) numerį ir sprendimo galiojimo terminą (tais atvejais, kai toks sprendimas yra reikalingas) (Paraiškos 5 skiltis);

9.7. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos išdavimo datą ir šios licencijos numerį (Paraiškos 6 skiltis) (tuo atveju, kai įmonė perdirba ir (ar) naudoja pavojingas apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekas).

10. Apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas eksportuojanti (išvežanti) įmonė kartu su užpildyta Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta Paraiška pateikia Atliekų vežimo tvarkos apraše nurodyto sprendimo leisti vežti atliekas kopiją (pranešimo forma su Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos įrašu pranešimo formos 25 langelyje, suteikiančiu teisę išvežti (eksportuoti) atliekas iš Lietuvos Respublikos) (tais atvejais, kai toks sprendimas yra reikalingas).

11. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas patikrina, ar atliekas naudojanti ir (ar) eksportuojanti įmonė atitinka šiame Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, ar Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytoje Paraiškoje pateikta informacija bei duomenys atitinka tikrovę ir per 10 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo dienos pateikia Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai Paraiškas pateikusių įmonių duomenis Tvarkos aprašo 2 priede nustatyta forma arba raštu informuoja Paraišką pateikusią įmonę, kad ji neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, ir nurodo konkrečius trūkumus.

12. Įmonė, pašalinusi nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti užpildytą Paraišką Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentui pagal šiame Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

13. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija:

13.1. kiekvieną mėnesį apibendrina iš Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų gautus duomenis;

13.2. patikrina pateiktų duomenų atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams;

13.3. rengia ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-275 (Žin., 2006, Nr. 65-2408), nustatyta tvarka teikia aplinkos ministrui tvirtinti Įmonių sąrašą ir (ar) jo pakeitimus, kurio(-ių) teikimo raštą pasirašo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

14. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Įmonių sąrašas ir (ar) jo pakeitimai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos tinklalapyje.

15. Įmonė turi teisę išduoti Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663/409a (Žin., 2003, Nr. 4-152), nustatytos formos pažymas už perdirbtą, panaudotą ir (ar) eksportuotą (išvežtą) apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų kiekį (toliau – Pažyma) kitą dieną nuo aplinkos ministro įsakymo dėl įmonės įtraukimo į Įmonių sąrašą paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos.

 

V. ĮMONĖS IŠBRAUKIMAS IŠ ĮMONIŲ SĄRAŠO

 

16. Įmonė iš Įmonių sąrašo išbraukiama, kai:

16.1. įmonė netenka Gamtos išteklių naudojimo leidimo arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo perdirbti ir (ar) naudoti apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas ir Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka yra išdavusi Pažymų už visą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurį perdirbo ir (ar) panaudojo;

16.2. įmonė netenka Pavojingų atliekų (apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų) tvarkymo licencijos ir Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka yra išdavusi Pažymų už visą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurį perdirbo ir (ar) panaudojo;

16.3. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatytais pagrindais pripažįsta negaliojančiomis įmonės išduotą(-as) Pažymą(-as);

16.4. įmonė raštu informuoja Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kad neperdirba, nenaudoja ar neeksportuoja (neišveža) apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų ir (ar) pageidauja būti išbraukta iš Įmonių sąrašo.

17. Įmonė, kuri neturi Gamtos išteklių naudojimo leidimo ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, Pavojingų atliekų (apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų) tvarkymo licencijos ar neturi pagal Atliekų vežimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus suteiktos teisės eksportuoti (išvežti) apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų iš Lietuvos Respublikos, tačiau Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka nėra išdavusi Pažymų už visą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurį perdirbo, panaudojo ir (ar) eksportavo (išvežė), iš Įmonių sąrašo išbraukiama ne vėliau kaip po 30 dienų nuo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyto mokestinio laikotarpio pabaigos.

18. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, esant šio Tvarkos aprašo 16.1–16.3 ir (ar) 17 punkte(-uose) nurodytam(-iems) pagrindui(-ams) ir (ar) gavęs 16.4 punkte nurodytą informaciją, apie tai nedelsdamas raštu informuoja Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją ir nurodo įmonės išbraukimo iš Įmonių sąrašo priežastį(-is).

19. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, gavusi Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos patikrina pateiktų duomenų atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams, parengia ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka teikia aplinkos ministrui tvirtinti įsakymą dėl įmonės išbraukimo iš Įmonių sąrašo, kurio teikimo raštą pasirašo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

20. Įmonė negali išduoti Pažymų nuo tos dienos, kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie šio Tvarkos aprašo 19 punkte nurodyto įsakymo priėmimą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas per 5 darbo dienas nuo aplinkos ministro įsakymo dėl įmonės išbraukimo iš Įmonių sąrašo užregistravimo dienos įpareigoja iš Įmonių sąrašo išbrauktą įmonę pateikti ataskaitą apie išduotas Pažymas, kaip nustatyta Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje.

22. Iš Įmonių sąrašo išbraukta Įmonė pakartotinai įtraukiama į Įmonių sąrašą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

______________


 

Atliekas naudojančių ar eksportuojančių

įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas,

sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

1 priedas

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, buveinė, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas)

 

________________________ regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PARAIŠKA DĖL ĮMONĖS ĮTRAUKIMO Į ATLIEKAS NAUDOJANČIŲ AR EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠĄ

 

___________________________

(data)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla

Įmonės registracijos Atliekas tvarkančių įmonių registre data ir Nr.

Leidimo išdavimo data ir Nr.

Sprendimo leisti vežti atliekas Nr. ir sprendimo galiojimo terminas

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos išdavimo data ir Nr.

1

2

3

4

5

6

Padangos

 

 

 

 

 

Akumuliatoriai

 

 

 

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

 

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

 

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

 

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

 

 

 

Kombinuotoji pakuotė

 

 

 

 

 

Kita, taip pat medinė pakuotė

 

 

 

 

 

Įmonė yra susipažinusi su Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įsipareigoja vykdyti juose nustatytus reikalavimus ir įsipareigoja atsakyti už nustatytų reikalavimų pažeidimus.

_____________________________ A. V.          _________________       _____________________

                 (Įmonės vadovas)                                                                  (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________


 

Atliekas naudojančių ar eksportuojančių

įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo

sudarymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

____________________________ regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai

 

DUOMENYS APIE ATLIEKAS NAUDOJANČIAS AR EKSPORTUOJANČIAS ĮMONES, PATEIKUSIAS PARAIŠKAS DĖL JŲ ĮTRAUKIMO Į ĮMONIŲ, TURINČIŲ TEISĘ IŠDUOTI PAŽYMAS, SĄRAŠĄ

 

_____________________

(data)

 

Atliekų pavadinimas

Vykdoma veikla

Įmonė (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

1

2

3

Padangos

 

 

Akumuliatoriai

 

 

Galvaniniai elementai

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

Kombinuotoji pakuotė

 

 

Kita, taip pat medinė pakuotė

 

 

 

Paraišką dėl įmonės įtraukimo į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių

teisę išduoti pažymas, sąrašą įmonė pateikė _________________________ regiono aplinkos

apsaugos departamentui. Įmonės atitiktis Atliekas naudojančių ar ___________________________

(data)

eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo reikalavimams patikrintas,

(Patikrinimo akto data, Nr.)

reikalavimų pažeidimų nenustatyta.

 

_____________________________ A. V.          _________________       _____________________

                          vadovas                                                                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

______________