LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO 26 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-1892

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 73-3352)

 

1 straipsnis. 26 straipsnio 4 dalies pakeitimas

26 straipsnio 4 dalyje vietoj datos „2004 m. sausio 1 d.“ įrašyti datą „2004 m. balandžio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Savivaldybės iki 2004 m. balandžio 1 d. nustato kompensacijų mokėjimo tvarką (kompensacijų mokėjimo būdą, atsiskaitymo su šilumą ir vandenį tiekiančiomis įmonėmis tvarką, įsiskolinimo šioms įmonėms padengimo tvarką ir kita).“

 

2 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

28 straipsnyje vietoj datos „2004 m. sausio 1 d.“ įrašyti datą „2004 m. balandžio 1 d.“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas, išskyrus 26 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. balandžio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS