LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 m. BIRŽELIO 26 d. ĮSAKYMO Nr. D1-343 „DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 29 d. Nr. D1-665

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2907):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Medžių atkuriamosios vertės įkainiai (už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1,3 m kamieno aukštyje, o nupjautą medį matuojant kelme).“

2. Išdėstau 5.1 punktą taip:

5.1. botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose), rezervatuose ir arboretumuose augantiems medžiams – 5 kartus;“.

3. Išdėstau 5.3 punktą taip:

5.3. kitose (išskyrus 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytas) teritorijose miestuose ir miesteliuose augantiems medžiams – 2 kartus;“.

4. Išdėstau 5.4 punktą taip:

5.4. kaimų gyvenamųjų vietovių bendro naudojimo teritorijose ir mėgėjiškų sodų teritorijų (ne miesto teritorijoje) bendrojo naudojimo žemėje augantiems medžiams – 1,5 karto.“

5. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Lianų (vieneto) atkuriamosios vertės įkainiai:

10.1. aktinidija, citrinvytis, raganė – 80 litų;

10.2. kitos lianos – 50 litų.“

6. Papildau 1 priedo I grupę nauja ketvirtąja pastraipa „Gluosniai, išskyrus išvardintus II grupėje“. Buvusias ketvirtąją ir penktąją pastraipas atitinkamai laikau penktąja ir šeštąja.

7. Išdėstau 1 priedo II grupę taip:

„Beržas karpotasis

Beržas plaukuotasis

Gluosnis baltasis, f. svyranti

Gluosnis trapusis, f. rutulinė

Guoba kalninė

Eglė paprastoji

Ieva paprastoji

Juodalksnis

Kadagys paprastasis (augantis medžiu)

Kriaušė miškinė

Liepa didžialapė

Liepa mažalapė

Obelis miškinė

Pušis paprastoji

Skirpstas paprastasis

Šermukšnis paprastasis

Tuja vakarinė (auganti medžiu)

Tuopa balzaminė

Tuopa berlyninė

Tuopa juodoji, f. koloniška

Tuopa kininė, f. glaustašakė

Tuopa kvapioji

Vinkšna paprastoji“.

8. Įrašau 1 priedo III grupės 6 pastraipoje po žodžio „tuopas“ žodžius „didžialapę liepą“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas