LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SUŽEIDIMO (SULUOŠINIMO), SUSIJUSIO SU TARNYBA, SUNKUMO LAIPSNIO NUSTATYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. vasario 27 d. Nr. V-87

Vilnius

 

Vadovaudamasis Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo jų sužeidimo ar žuvimo, susijusio su tarnyba, sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ (Žin., 1992, Nr. 8-212; 2002, Nr. 124-5662), 17 punktu,

1. Tvirtinu Asmens sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio nustatymo instrukciją (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-87

 

ASMENS SUŽEIDIMO (SULUOŠINIMO), SUSIJUSIO SU TARNYBA, sunkumo laipsnio NUSTATYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio nustatymo instrukcija (toliau – instrukcija) reglamentuoja asmens sužeidimo (suluošinimo) jam vykdant profesinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas sunkumo laipsnio ir, jei sužeidimas (suluošinimas) sukelia invalidumą, invalidumo grupės nustatymą.

2. Asmens sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnį nustato Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo jų sužeidimo ar žuvimo, susijusio su tarnyba, sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 (Žin., 1992, Nr. 8-212; 2002, Nr. 124-5662) (toliau – Sąlygos), 17 punkte nurodytos įstaigos: Centrinė medicininės ekspertizės komisija (Vidaus reikalų ministerijos, Karinė medicinos ekspertizės ar kita) arba Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pastaroji gali nustatyti ir invalidumo grupę.

3. Instrukcija taikoma nustatant Sąlygų 1 punkte išvardytų asmenų sužeidimo (suluošinimo) sunkumo laipsnį ir vadovaujantis Sąlygų 10 punktu atliekant medicinines ekspertizes Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus prašymu.

 

II. ASMENS SUŽEIDIMO (SULUOŠINIMO), SUSIJUSIO SU TARNYBA, sunkumo laipsnio NUSTATYMAS

 

4. Gali būti nustatomas trijų sunkumo laipsnių asmens sveikatos sutrikdymas: lengvo, apysunkio (vidutinio), sunkaus sužeidimo (suluošinimo) ir, jei suluošinimas sukelia invalidumą, – invalidumo grupė.

5. Asmens sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnis nustatomas vadovaujantis Sunkių, apysunkių (vidutinių) ir lengvų sužeidimų, kontuzijų, traumų bei kitų pakenkimų sveikatai sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl socialinių garantijų policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams“ (Žin., 1991, Nr. 14-377).

6. Sveikatos sutrikdymo sunkumo nustatymas atliekamas panaudojant Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka aprobuotas, licencijuotas ir (ar) sertifikuotas asmens sveikatos priežiūros, psichologinės diagnostikos technologijas, laikantis sveikatos sutrikdymo sunkumui nustatyti būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų saugumo ir tinkamumo.

7. Sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnis nustatomas remiantis dokumentais, patvirtinančiais, kad sužeidimas (suluošinimas) susijęs su tarnyba, medicininiais dokumentais, prireikus – ir kitų dokumentų pagrindu.

8. Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinė medicininės ekspertizės komisija (toliau – CMEK), atlikdama ekspertizę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 42-1927) bei kitais teisės aktais ir išduoda asmenį į šią komisiją siuntusiai įstaigai ar asmeniui nustatytos formos dokumentus:

8.1. pažymą (CMEK forma 046-/av);

8.2. ligos liudijimą (CMEK forma 048-/av).

9. Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybos Karinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – KMEK), atlikdama ekspertizę, vadovaujasi statutinius ir kitus tarnybos (darbo) santykius reglamentuojančiais teisės aktais ir išduoda asmenį į šią komisiją siuntusiai įstaigai ar asmeniui nustatytos formos dokumentus:

9.1. ekspertinio nutarimo pažymą (forma KAM 40-046/a);

9.2. ligos liudijimą (forma KAM 40-027-5/a, jei KMEK neturi sužeidimą (suluošinimą) patvirtinančių medicininių dokumentų iš kitų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų).

10. Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VMSEK), atlikdama medicininę socialinę ekspertizę, vadovaujasi ją reglamentuojančiais teisės aktais ir šia instrukcija.

11. Nustatant sužeidimo (suluošinimo) sunkumo laipsnį (išskyrus šios instrukcijos 8 ir 9 punktuose nurodytus atvejus) ar invalidumo grupę, į VMSEK besikreipiantis asmuo turi pateikti:

11.1. prašymą (laisva forma);

11.2. pasą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

11.3. siuntimą į medicininės socialinės ekspertizės komisiją, forma Nr. 088-1/a;

11.4. nelaimingo atsitikimo darbe aktą pagal N-1 formą arba nelaimingo atsitikimo kelyje į darbą (iš darbo) aktą pagal N-2 formą;

11.5. CMEK pažymą (forma 046-/av) arba ligos liudijimą (forma 048-/av);

11.6. Krašto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo komisijos sprendimą ir 9.1 arba 9.2 punktuose nurodytus dokumentus;

11.7. gali pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus prašymą;

11.8. prireikus – teismo sprendimą ar nuosprendį, ikiteisminio tyrimo, kitos kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį, kad įvykis susijęs su sužeistu (suluošintu) asmeniu ir jo tarnyba.

12. Sveikatos sutrikdymo sužeidimo (suluošinimo) atveju VMSEK išduoda asmeniui sprendimą (Sprendimas dėl sužeidimo (suluošinimo), susijusio su tarnyba, sunkumo laipsnio nustatymo, forma 088-9/a), kurį jis gali pateikti valstybės institucijai, mokančiai kompensaciją.

13. Nustatant invalidumo grupę, VMSEK vertina tik sužeidimo (suluošinimo) pasekmes ir vadovaujasi Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2000 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 226/49 „Dėl ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (invalidumo) nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 36-1011).

14. Ginčai dėl asmens sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo nagrinėjami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________