LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO Nr. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 7 d. Nr. D1-240

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), ir minėtųjų taisyklių 3 punktą išdėstau taip:

3. Šios taisyklės netaikomos:

3.1. išmetimams į orą;

3.2. radioaktyviosioms atliekoms;

3.3. šioms kasybos pramonės atliekoms:

3.3.1. susidarančioms ieškant ir žvalgant, išgaunant ir apdorojant naudingąsias iškasenas bei eksploatuojant karjerus, kurios atsiranda netiesiogiai iš tokios veiklos, pvz., maisto atliekoms, naftos produktų atliekoms, eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms, išnaudotoms baterijoms ir akumuliatoriams. Tvarkant tokias atliekas, taip pat atliekas, susidarančias paieškos ir žvalgymo, kasybos ar apdorojimo vietose ir gabenamas į vietą, kuri nėra kasybos atliekų įrenginys, taikomi atitinkamų atliekų ir/ar atliekų įrenginių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

3.3.2. susidarančioms atviroje jūroje ieškant ir žvalgant, išgaunant ir apdorojant naudingąsias iškasenas;

3.3.3. suleistam vandeniui ir iš naujo suleistam išsiurbtam požeminiam vandeniui:

3.3.3.1. pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 (Žin., 2003, Nr. 17-770), IV skyriaus nurodytais atvejais;

3.3.3.2. panaudotam geoterminiais tikslais;

3.3.4. nepavojingų atliekų, susidarančių ieškant ir žvalgant naudingąsias iškasenas, išskyrus naftą ir evaporitus (kitus nei gipsas ir anhidritas), taip pat neužteršto grunto ir atliekų, susidarančių išgaunant, apdorojant ir saugant durpes bei sapropelį;

3.4. kritusiems gyvuliams ir šioms žemės ūkio atliekoms: išmatoms ir kitoms natūralioms, nepavojingoms, naudojamoms žemės ūkyje medžiagoms;

3.5. nuotekoms į vandenį, išskyrus skystas atliekas;

3.6. netinkamiems naudoti sprogmenims.“

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS