LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL ŠIAULIŲ KOLEGIJOS PERTVARKYMO

 

2010 m. balandžio 14 d. Nr. 421

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 28 straipsnio 4 dalimi, 31 ir 80 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 19-673; 2009, Nr. 93-3967) 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 3, 5, 7 ir 8 punktais, taip pat įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (Žin., 2007, Nr. 103-4218; 2009, 147-6580) 2.2 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pertvarkyti valstybės biudžetinę įstaigą Šiaulių kolegiją į viešąją įstaigą Šiaulių valstybinę kolegiją.

2. Patvirtinti Šiaulių valstybinės kolegijos statutą (pridedama).

3. Nustatyti, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Šiaulių kolegijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą) pagal 1 priedą, trumpalaikis turtas pagal 2 priedą ir atsargos pagal 3 priedą, kurių nepriklausomo turto vertintojo 2009 m. lapkričio 20 d. nustatyta turto rinkos vertė – 2497406,47 lito, investuojamas formuojant viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos savininko kapitalą.

4. Perduoti viešajai įstaigai Šiaulių valstybinei kolegijai valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pagal 4 priedą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise po to, kai įstaiga bus pertvarkyta ir suformuoti nauji valdymo organai.

5. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:

5.1. įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas;

5.2. pasirašyti 4 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartis.

6. Nustatyti, kad šio nutarimo 5 punktas įsigalioja viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

7. Įgalioti Šiaulių kolegijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti Šiaulių valstybinės kolegijos statutą, pateikti jį ir kitus pakeistus duomenis Juridinių asmenų registrui, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su kolegijos pertvarkymu.

8. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 303 „Dėl Šiaulių kolegijos statuto patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 48-1901).

9. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su priedais „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

_________________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 421

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STATUTAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. Kolegijos buveinės adresas: Šiauliai, Aušros al. 40.

2. Kolegija yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

3. Kolegija turi savo vėliavą, emblemą ir kitą atributiką; jų naudojimo tvarką tvirtina Kolegijos akademinė taryba (toliau – Akademinė taryba).

4. Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Kolegija turi autonomiją, derinamą su atskaitomybe visuomenei ir apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu, akademine laisve ir pagarba žmogaus teisėms.

6. Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą, profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją.

7. Kolegija, įgyvendindama savo tikslus, vadovaujasi demokratijos, darnios plėtros, visapusiško asmenybės ugdymo principais.

8. Kolegijos statutas (toliau – Statutas) reglamentuoja Kolegijos vietą Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, veiklą, valdymą, mokslo ir studijų organizavimą, studentų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, taikomosios mokslinės veiklos ir studijų kokybės užtikrinimą, ginčų nagrinėjimą, turto ir lėšų naudojimą.

9. Kolegija yra paramos gavėja.

10. Kolegijos dėstytojai, studentai, mokslo, administracijos ir kiti darbuotojai turi žodžio, studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų laisvę ir ja naudojasi nepažeisdami kitų asmenų teisių, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Statuto.

 

II. KOLEGIJOS MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

11. Kolegijos misija:

11.1. sudaryti sąlygas įgyti taikomąja moksline veikla grindžiamą profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją, užtikrinti studijų kokybę ir Europos Sąjungos standartus atitinkantį studijų procesą;

11.2. lanksčiai ir greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius, rengti kvalifikuotus specialistus, vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį mokymą, ugdyti švietimui, kultūrai, žinioms imlią visuomenę;

11.3. ugdyti kūrybingą, išsilavinusią, orią, etiškai atsakingą, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę.

12. Kolegijos veiklos tikslai:

12.1. vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes ir atitinkančias mokslo ir naujausių technologijų lygį;

12.2. plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio subjektus;

12.3. sudaryti sąlygas tobulinti asmenų įgytas žinias ir gebėjimus;

12.4. ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.

13. Kolegijos uždaviniai:

13.1. sukurti studijoms ir taikomųjų mokslinių tyrimų įgūdžiams įgyti tinkamą aplinką;

13.2. užtikrinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinį, metodinį, profesinį, edukacinį potencialą;

13.3. užtikrinti, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir studijų kokybė atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus;

13.4. rengti ir vykdyti paklausias, perspektyvias, darbo rinkos ir bendruomenės poreikius atitinkančias studijų, mokymo ir kitas programas;

13.5. užtikrinti nuolatinį studijoms ir taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti skirtos bazės atnaujinimą, modernių technologijų diegimą;

13.6. plėtoti partnerystės tinklą Lietuvoje ir užsienyje, sudaryti dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo, inovacijų ir patirties sklaidos sąlygas;

13.7. dalyvauti projektinėje veikloje, užtikrinant kompetencijų, infrastruktūros ir akademinės viešosios erdvės plėtrą;

13.8. vykdyti šviečiamąją, konsultacinę, edukacinę veiklą, skirtą Lietuvos konkurencingumui didinti;

13.9. sudaryti vienodas studijų sąlygas asmenims, siekiantiems koleginio išsilavinimo ir profesinio bakalauro laipsnio, nepaisant lyties, amžiaus, etninės priklausomybės, religijos, politinių pažiūrų, negalios ir socialinės padėties.

14. Pagrindinė Kolegijos veiklos sritis – švietimas. Kolegijos pagrindinė veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) – aukštasis neuniversitetinis mokslas, kodas – 85.42.10.

15. Kitos veiklos, kurios gali imtis Kolegija, rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

15.1. aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą, kodas – 85.41;

15.2. vairavimo mokyklų veikla, kodas – 85.53;

15.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

15.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;

15.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

15.6. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

15.7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

15.8. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas – 88.10;

15.9. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas – 88.99;

15.10. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;

15.11. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74.90;

15.12. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas – 62.09;

15.13. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, kodas – 69.20;

15.14. viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, kodas – 55.10;

15.15. kita apgyvendinimo veikla, kodas – 55.90;

15.16. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

15.17. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas – 58.1;

15.18. spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas – 18;

15.19. variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas – 45.20;

15.20. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas – 47.61;

15.21. laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas – 47.62;

15.22. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29;

15.23. profesinių narystės organizacijų veikla, kodas – 94.12;

15.24. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas – 94.99;

15.25. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.09.

 

III. KOLEGIJOS TEISĖS

 

16. Kolegija turi teisę:

16.1. pasirinkti studijų ir asmenybės ugdymo, taikomųjų mokslinių tyrimų, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas;

16.2. nustatyti studijų tvarką;

16.3. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) nustatyta tvarka nustatyti studijų kainą;

16.4. rengti ir tvirtinti teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias studijų programas;

16.5. teikti švietimo, kvalifikacijos tobulinimo, ekspertines paslaugas;

16.6. leisti studijų, mokslo ir kitą literatūrą;

16.7. nustatyti savo struktūrą, steigti savo veiklai reikalingus padalinius (filialus, fakultetus, bibliotekas, katedras, laboratorijas ir kitus struktūrinius padalinius) ir nutraukti jų veiklą, nustatyti vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

16.8. priimti ir šalinti studentus ir klausytojus, vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintais Studijų nuostatais;

16.9. skirti stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų;

16.10. nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis formas;

16.11. turtą valdyti, naudoti, disponuoti juo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

16.12. verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Kolegijos veiklos tikslais;

16.13. atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus pagal sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat dalyvauti tarptautinėse ir užsienio valstybių tyrimų programose;

16.14. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

17. Kolegija gali sudaryti bendradarbiavimo, studijų, mokslo ir kitas sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio mokslo ir studijų, kitomis institucijomis ir asmenimis, taip pat jungtis į asociacijas, tarp jų ir į tarptautines.

 

IV. MOKSLO IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMO PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

18. Kolegijoje mokslo ir studijų vienovė užtikrinama per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbuose pagal verslo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje.

19. Pagrindinė Kolegijos taikomosios mokslinės veiklos organizavimo grandis yra fakultetai, katedros ir kiti akademinės veiklos padaliniai. Jų atlikti tyrimai – kūrybinės veiklos ir studijų integracijos, studijų ir mokslinės kvalifikacijos kėlimo pagrindas.

20. Taikomųjų mokslinių tyrimų kryptis ir apimtį, tematiką ir terminus nustato Akademinė taryba, atsižvelgdama į Kolegijos mokslinių tyrimų galimybes, studijų poreikius, mokslinių tyrimų svarbą Lietuvos ir tarptautinės visuomenės švietimui, kultūrai ir ūkiui, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo programas, taip pat Kolegijos mokslo darbuotojų kvalifikaciją ir turimus finansinius išteklius. Akademinė taryba taip pat skatina dalykinius ir tarpdalykinius taikomuosius mokslinius tyrimus, teminių projektų plėtrą, partnerystę ir bendradarbiavimą per pasaulio ir Europos tarpdalykinius mokslinių tyrimų tinklus, atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus pagal privataus ir viešojo sektorių institucijų užsakymus.

21. Taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai naudojami studijų procese.

22. Taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

23. Kolegijoje skatinama studentų taikomoji mokslinė veikla, veikia studentų mokslo draugijos, organizuojamos studentų mokslinės konferencijos, seminarai ir mokslo darbų konkursai.

24. Kolegija turi leidybos teises, leidžia periodinius recenzuojamus mokslinius žurnalus ir kitus mokslo darbų rinkinius, mokslo, metodinę, mokymo ir kitokią literatūrą, rengia mokslines konferencijas, seminarus ir kitus mokslinius bei metodinius renginius.

25. Studijos Kolegijoje vykdomos pagal laipsnį suteikiančias studijų programas ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą.

26. Kolegijoje laipsnį suteikiančios studijų programos – pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijos.

27. Asmeniui, baigusiam pirmosios pakopos studijų programą, Kolegija išduoda tai patvirtinantį nustatytos formos diplomą.

28. Asmeniui, studijavusiam Kolegijoje pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami Akademinės tarybos nustatyta tvarka, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

29. Kvalifikacija, suteikiama baigus atitinkamas Kolegijos studijas, nurodoma studijų programoje.

30. Kolegijoje dėstoma lietuvių kalba. Kitomis kalbomis dėstoma, kai:

30.1. studijų programos turinys siejamas su kita kalba;

30.2. paskaitas skaito ar kitiems akademiniams užsiėmimams vadovauja užsienio dėstytojai;

30.3. studijos vyksta pagal jungtinių studijų programas arba studijų programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis, ir šių programų dalis vykdoma kitose šalyse, nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, kuriose dėstoma ne lietuvių kalba, arba atitinka Statuto 30.1 ar 30.2 punkte nustatytus atvejus;

30.4. studijos vyksta pagal užsieniečių studijoms skirtas studijų programas arba studijų mainų atveju.

31. Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Konkrečios studijų krypties formas, dėstomus dalykus ir jų santykį nustato atitinkamos studijų krypties aprašas.

32. Studijų tvarką tvirtina Akademinė taryba.

33. Konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus, įvertintus studentų atstovybės, Kolegija skelbia ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.

34. Pirmosios pakopos studijų programos skiriamos bendrai erudicijai ugdyti, teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams įgūdžiams, kurie būtini savarankiškam darbui, formuoti. Koleginių studijų programos labiau orientuotos į pasirengimą profesinei veiklai. Asmenims, baigusiems pirmosios pakopos koleginių studijų programas, suteikiamas atitinkamos (atitinkamų) studijų krypties (krypčių) bakalauro laipsnis ir profesinė kvalifikacija.

35. Vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurių apimtį kreditais nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

36. Dalinės studijos yra studento mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami pažymėjimu.

37. Laipsnio nesuteikiančios studijų programos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti.

38. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų apimtį kreditais nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

39. Kolegijoje Akademinės tarybos nustatyta tvarka įskaitomi:

39.1. studentų dalinių studijų užsienio valstybės aukštojoje mokykloje rezultatai, jeigu ši mokykla yra pripažinta tos valstybės įstatymų nustatyta tvarka;

39.2. Kolegijos studentų dalinių studijų kitoje to paties ar kito tipo Lietuvos aukštojoje mokykloje rezultatai;

39.3. Kolegijos studentų dalinių studijų pagal kitą Kolegijos studijų programą rezultatai.

40. Studijų apimtį ir trukmę nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, kiti teisės aktai ir Kolegijos dokumentai.

41. Kolegija Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti jungtines studijų programas.

 

V. KOLEGIJOS ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, JŲ RINKIMO (SKYRIMO, ŠAUKIMO) IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

I. Kolegijos valdymas

 

42. Kolegijos valdymo organai yra Kolegijos taryba, Akademinė taryba ir Kolegijos direktorius (toliau – direktorius).

43. Kolegijos valdymas grindžiamas demokratijos, kompetencijos, savivaldos ir efektyvumo principais.

44. Kolegija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, pasirenka organizacinę ir valdymo struktūrą, kurią tvirtina Kolegijos taryba.

 

II. Kolegijos taryba

 

45. Kolegijos taryba atlieka šias funkcijas:

45.1. tvirtina Kolegijos viziją ir misiją, direktoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;

45.2. išklausiusi Akademinės tarybos nuomonę, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus;

45.3. direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Kolegijos struktūrą ir jos pertvarkos planus;

45.4. nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus;

45.5. nustato direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;

45.6. renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų direktorių;

45.7. nustato Kolegijos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

45.8. direktoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

45.9. nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų kokybę;

45.10. tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

45.11. gali inicijuoti Kolegijos ūkinės ir finansinės veiklos auditą;

45.12. tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį strateginiam planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį Kolegijos veiklos kokybei;

45.13. užtikrina Kolegijos atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais informuoja visuomenę apie Kolegijos strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus;

45.14. rūpinasi parama Kolegijai;

45.15. išklausiusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

45.16. rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

45.17. atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

46. Kolegijos taryba sudaroma iš 9 narių:

46.1. vieną narį skiria studentų atstovybė, jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) daugiau kaip 1/2 visų jos narių balsų dauguma;

46.2. du narius skiria dėstytojai ir mokslo darbuotojai, išrinkti akademinės bendruomenės susirinkime daugiau kaip 1/2 jame dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

46.3. vieną narį skiria administracija ir kiti darbuotojai jų susirinkime daugiau kaip 1/2 jame dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

46.4. vieną narį skiria švietimo ir mokslo ministras kartu su Akademine taryba;

46.5. kitus keturis narius siūlo juridiniai ir fiziniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių Kolegijos personalui ir studentams, – šiuos Kolegijos tarybos narius skiria ir atšaukia švietimo ir mokslo ministras Aukštojo mokslo tarybos teikimu, išklausęs Kolegijos tarybos nuomonę.

47. Kolegijos tarybos sudėtį viešai skelbia švietimo ir mokslo ministras.

48. Kolegijos tarybos nariu gali būti asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus reikalavimus.

49. Kolegijos tarybos nario kadencija – 5 metai.

50. Pradėdamas eiti pareigas, Kolegijos tarybos narys pirmajame Kolegijos tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Akademinės tarybos nariai ir kiti Kolegijos akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

51. Kolegijos taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Kolegijos tarybos pirmininką. Kolegijos tarybos pirmininku negali būti Kolegijos personalui priklausantis asmuo ar studentas.

52. Kolegijos taryba tvirtina savo darbo reglamentą. Kolegijos taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Kolegijos tarybos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Kolegijos tarybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Kolegijos tarybos narių.

53. Kolegijos tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti direktorius.

54. Jeigu Kolegijos tarybos narys netinkamai vykdo Statuto, Kolegijos tarybos darbo reglamento nustatytas pareigas arba nepasirašo ar netinkamai vykdo Statuto 50 punkte nurodyto įsipareigojimo, Kolegijos tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį subjektą, prašydamas atšaukti paskirtą Kolegijos tarybos narį.

55. Jeigu Kolegijos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Kolegijos tarybos narį Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Statute nustatyta tvarka skiria subjektas, skyręs Kolegijos tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujasis Kolegijos tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą paskelbia švietimo ir mokslo ministras ir Kolegijos tarybos narys pasirašo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytą įsipareigojimą.

56. Kolegijos tarybos nariams gali būti atlyginama už veiklą einant Kolegijos tarybos nario pareigas iš Kolegijos lėšų pagal pasirašytas sutartis už atitinkamų funkcijų atlikimą.

57. Kolegijos tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina direktorius.

 

III. Akademinė taryba

 

58. Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

59. Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

59.1. tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo veiklos kokybę ir lygį;

59.2. nustato studijų tvarką, tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;

59.3. tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji taikoma;

59.4. vadovaudamasi Kolegijos tarybos nustatytais Kolegijos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;

59.5. šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Kolegijos tinklalapyje ir kitais Akademinės tarybos nustatytais būdais;

59.6. fakulteto tarybos pasiūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitus visuomenei svarbius veiklos rezultatus, teikia Kolegijos garbės vardus;

59.7. atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

60. Akademinė taryba renkama 5 metams.

61. Akademinės tarybos nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, Kolegijos administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir dėstytojai. Studentų skiriami atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių. Studentų atstovus į Akademinę tarybą skiria studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas arba studentų atstovų konferencija. Docento ir (ar) vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Akademinės tarybos narių. Akademinės tarybos nariai pagal pareigas turi sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų Akademinės tarybos narių. Kolegijos direktorius yra Akademinės tarybos narys pagal pareigas.

62. Akademinės tarybos narius, išskyrus studentų skiriamus atstovus, renka Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimas. Šį susirinkimą šaukia direktorius arba Akademinės tarybos pirmininkas. Akademinės bendruomenės susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 akademinės bendruomenės narių. Akademinės tarybos narys laikomas išrinktu, jeigu už jo kandidatūrą balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkimo dalyvių.

63. Akademinės tarybos veiklą reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas darbo reglamentas. Pirmąjį išrinktos naujos Akademinės tarybos posėdį ne vėliau kaip per mėnesį nuo Akademinės tarybos narių išrinkimo šaukia direktorius.

64. Akademinė taryba paprasta balsų dauguma iš savo narių renka Akademinės tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jie gali būti atšaukti 2/3 visų Akademinės tarybos narių balsų dauguma. Akademinės tarybos pirmininku negali būti Kolegijos direktorius.

65. Apie Akademinės tarybos sprendimus Kolegijos akademinė bendruomenė informuojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Kolegijos tinklalapyje ir kitais Akademinės tarybos nustatytais būdais.

66. Akademinė taryba ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos už savo veiklą atsiskaito Kolegijos akademinei bendruomenei akademinės bendruomenės susirinkime.

 

IV. Direktorius

 

67. Direktorius yra vienasmenis Kolegijos valdymo organas, veikia jos vardu ir jai atstovauja.

68. Direktorius atlieka šias funkcijas:

68.1. vadovauja Kolegijai, organizuoja jos veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plano įgyvendinimą;

68.2. leidžia įsakymus;

68.3. priima ir atleidžia Kolegijos darbuotojus;

68.4. Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus;

68.5. įvertinęs studentų atstovybės pasiūlymus, teikia Kolegijos tarybai tvirtinti studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

68.6. atsako už Kolegijos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;

68.7. teikia Kolegijos tarybai tvirtinti ir viešai skelbia Kolegijos metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

68.8. supažindina Akademinę tarybą ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Kolegijos metine veiklos ataskaita;

68.9. teikia Kolegijos tarybai tvirtinti strateginį Kolegijos veiklos ir struktūros pertvarkos planus;

68.10. teikia Akademinei tarybai 5 metų kadencijai tvirtinti fakultetų dekanus ir padalinių vadovus;

68.11. dekanų teikimu tvirtina fakulteto prodekanus;

68.12. nustato direktoriaus pavaduotojų, dekanų, padalinių vadovų funkcijas ir įgaliojimus;

68.13. atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

69. Direktorių viešo konkurso būdu renka, skiria ir atleidžia Kolegijos taryba.

70. Viešą konkursą direktoriaus pareigoms eiti skelbia Kolegijos taryba. Direktorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 3/5 visų Kolegijos tarybos narių.

71. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties.

72. Su išrinktu direktoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Kolegijos vardu pasirašo Kolegijos tarybos pirmininkas arba kitas Kolegijos tarybos įgaliotas asmuo.

73. Direktoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo Kolegijos direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

74. Jeigu Kolegijos tarybos posėdyje jos narių balsų dauguma direktoriaus pateikta Kolegijos metinė veiklos ataskaita arba metinė pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita nepatvirtinama, direktorius teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atleistas iš pareigų.

75. Direktorius įsakymu dalį savo funkcijų gali perduoti atlikti direktoriaus pavaduotojams, fakultetų dekanams ir padalinių vadovams.

 

V. Direktoratas

 

76. Direktoratas yra direktoriaus kolegiali patariamoji institucija. Direktoratą sudaro direktorius, jo pavaduotojai, padalinių vadovai ir Studentų atstovybės (jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo arba studentų atstovų konferencijos) skirtas narys. Į direktorato posėdžius direktorius gali kviesti ir kitus asmenis.

77. Direktorato sudėtį tvirtina direktorius įsakymu.

78. Direktoratas svarsto organizacinius, studijų, mokslo, ūkio ir kitus klausimus, Kolegijos padalinių darbą, padeda direktoriui įgyvendinti Kolegijos tarybos ir Akademinės tarybos priimtus sprendimus.

 

VI. Fakultetas

 

79. Fakulteto veiklai vadovauja fakulteto taryba ir dekanas.

80. Fakulteto tarybą 5 metams renka fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas. Į fakulteto tarybą pagal pareigas įeina dekanas ir fakulteto studentų atstovybės pirmininkas arba narys, išrinktas fakulteto studentų susirinkime.

81. Fakulteto taryba yra fakulteto akademinių reikalų valdymo organas.

82. Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas:

82.1. renka fakulteto tarybos pirmininką ir sekretorių;

82.2. svarsto ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti studijų programas ir jų pakeitimus;

82.3. svarsto ir tvirtina mokymo dalykų ir studentų praktikos ir stažuotės programas;

82.4. teikia direktoriui pasiūlymus dėl katedrų, laboratorijų ir kitų padalinių steigimo ar panaikinimo;

82.5. sudaro komisijas svarbiems fakulteto veiklos klausimams nagrinėti ir spręsti;

82.6. išklauso ir tvirtina dekano teikiamą fakulteto metinės veiklos ataskaitą; jeigu ji nepatvirtinama, teikia Akademinei tarybai pasiūlymą dėl dekano atstatydinimo;

82.7. rengia ir teikia Akademinei tarybai tvirtinti fakulteto nuostatus;

82.8. siūlo Akademinei tarybai suteikti Kolegijos garbės ir kitus vardus, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitus visuomenei svarbius veiklos rezultatus;

82.9. svarsto ir sprendžia kitus fakultetui svarbius klausimus.

83. Fakulteto tarybos posėdžius šaukia fakulteto tarybos pirmininkas ne rečiau kaip 2 kartus per semestrą. 1/3 fakulteto tarybos narių arba dekano pasiūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 7 dienas nuo rašytinio pasiūlymo įteikimo.

84. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių. Fakulteto tarybos nutarimus skelbia fakulteto dekanas.

85. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja fakulteto tarybos pirmininkas.

86. Dekanas atlieka šias funkcijas:

86.1. koordinuoja ir organizuoja studijų procesą fakultete, įgyvendina Akademinės tarybos ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, direktoriaus įsakymus;

86.2. leidžia įsakymus ir duoda nurodymus, privalomus fakulteto padaliniams, darbuotojams, studentams ir klausytojams;

86.3. atstovauja fakultetui, teikia direktoriui pasiūlymus dėl studentų ir klausytojų priėmimo ir šalinimo;

86.4. teikia direktoriui pasiūlymus dėl fakulteto prodekanų ir katedrų vedėjų; pasibaigus dekano įgaliojimams kartu pasibaigia prodekanų įgaliojimai;

86.5. kasmet už fakulteto veiklą atsiskaito fakulteto tarybai.

87. Dekanatas yra dekano kolegiali patariamoji institucija. Dekanatą sudaro dekanas, prodekanai ir katedrų vedėjai. Dekanatas svarsto fakulteto kompetencijai priklausančius organizacinius, studijų, ūkio ir kitus klausimus, padeda įgyvendinti Kolegijos tarybos, Akademinės tarybos ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, direktoriaus įsakymus. Į dekanato posėdžius gali būti kviečiami ir kiti fakulteto darbuotojai.

 

VII. Katedra

 

88. Pagrindinis Kolegijos studijų ir mokslo padalinys yra katedra, kuriai vadovauja katedros vedėjas. Prie katedrų gali būti steigiami taikomųjų mokslinių tyrimų padaliniai.

89. Katedra atlieka šias funkcijas:

89.1. organizuoja studijų ir studentų ugdymo procesą, taikomuosius mokslinius tyrimus ir metodinį darbą;

89.2. rengia ir tobulina mokymo dalykų programas, vadovėlius, mokymo priemones, kitą studijoms būtiną metodinę medžiagą;

89.3. diegia į studijų procesą naujausias mokymo formas ir metodus;

89.4. nagrinėja ir vertina studijų kokybę ir absolventų parengimą praktiniam darbui, rengia pasiūlymus dėl specialistų rengimo tobulinimo;

89.5. siūlo kandidatus dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms, į kurias priimama ne konkurso būdu;

89.6. gali inicijuoti bendradarbiavimo sutartis su mokslo ir studijų, kitomis įstaigomis.

90. Katedros vedėju gali būti asmuo, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties.

91. Katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas šaukiamas katedros vedėjo arba 1/3 katedros narių teikimu. Į katedros susirinkimus, svarstant tam tikrus klausimus, su patariamojo balso teise gali būti kviečiami studentai, mokslo ir kiti darbuotojai. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 katedros narių. Susirinkimo nutarimai priimami balsų dauguma ir yra privalomi visiems katedros darbuotojams.

 

VI. STUDENTŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

92. Kolegijos akademinę bendruomenę sudaro Kolegijos studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai.

93. Akademinės bendruomenės nariams laiduojama akademinė laisvė, apimanti:

93.1. minties ir išraiškos laisvę;

93.2. mokslo ir pedagoginės veiklos metodų ir prieigos pasirinkimo laisvę, atitinkančią pripažįstamus etikos principus;

93.3. apsaugą nuo varžymo ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas.

94. Akademinei bendruomenei taip pat laiduojama:

94.1. kūrybos ir intelektinio darbo autorių teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse;

94.2. lygios teisės dalyvauti konkursuose;

94.3. nešališkas ir viešas mokslo darbų recenzavimas.

95. Akademinė bendruomenė naudojasi akademine laisve ir vadovaujasi Akademinės etikos kodeksu, kurį pagal akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas parengia ir tvirtina Akademinė taryba.

96. Į Kolegijos pirmosios pakopos studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus Akademinės tarybos nustatytus kriterijus.

97. Studentams išduodamas studento pažymėjimas. Studento pažymėjimo formą ir išdavimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija, o gamybą ir išdavimą organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos).

98. Studentai turi teisę:

98.1. studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;

98.2. studijuoti pagal individualų studijų planą;

98.3. studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje;

98.4. vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;

98.5. rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;

98.6. siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;

98.7. atsiskaityti už darbus taikydami alternatyvius būdus, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai;

98.8. kreiptis į Kolegijos administraciją, kad Akademinės tarybos nustatyta tvarka būtų įskaityti studijų Kolegijoje arba kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;

98.9. kreiptis į Kolegijos administraciją, ginčų nagrinėjimo komisiją dėl interesų pažeidimo;

98.10. Statuto nustatyta tvarka nutraukti ir atnaujinti studijas:

98.10.1. studento rašytiniu prašymu ir direktoriaus įsakymu; studentas gali gauti akademinę pažymą apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas;

98.10.2. išeiti akademinių atostogų dėl pablogėjusios sveikatos – pagal gydytojų komisijos rekomendacijas, prižiūrėti kūdikį – pagal kūdikio gimimo pažymą; studentas išleidžiamas jo pageidavimu gydytojų komisijos rekomenduotam laikui, bet ne ilgiau kaip vieniems kalendoriniams metams;

98.10.3. pertraukti mokslą dėl svarbių asmeninių priežasčių; vienąkart pertraukti studijas galima ne ilgiau kaip vienus metus, o per visą mokymosi laiką – ne daugiau kaip 2 kartus;

98.11. laisvai reikšti mintis ir pažiūras;

98.12. dalyvauti Kolegijos valdymo organuose;

98.13. rinkti studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai jungtis į kitas asociacijas;

98.14. naudotis įstatymų, Statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

99. Studentas, neišlaikęs egzamino ar įskaitos, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai pakartoti Akademinės tarybos nustatyta tvarka; ši tvarka turi būti priimta išnagrinėjus studentų atstovybės (jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) pasiūlymus.

100. Kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė, veikianti pagal studentų konferencijos patvirtintus įstatus. Studentų atstovybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 25-745), taip pat Statutu, kitais teisės aktais ir studentų konferencijos patvirtintais įstatais. Studentų atstovybės prezidentas renkamas studentų konferencijoje. Jeigu nėra Studentų atstovybės, jos funkcijas atlieka visuotinis studentų susirinkimas.

101. Studentų atstovybė (jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus studijų klausimais iš Kolegijos ir jos padalinių administracijos, reikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais ir jos narių balsų dauguma pareikalauti Kolegijos valdymo organų dar kartą apsvarstyti priimtus sprendimus. Rašytinis reikalavimas turi būti pateiktas kartu su studentų atstovybės (jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) susirinkimo protokolo išrašu.

102. Kolegija skiria Studentų atstovybės veiklai patalpas ir pagal galimybes remia Studentų atstovybės veiklos finansavimą. Studentų atstovybė atsiskaito už Kolegijos skirtas lėšas pagal lėšų naudojimo ataskaitas Kolegijos tarybai, studentų susirinkimui (konferencijai).

103. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka studentai turi teisę gauti stipendijas.

104. Studentas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai pažeisti, gali kreiptis į direktorių arba jo įgaliotus asmenis. Direktorius arba jo įgalioti asmenys, gavę studentų rašytinius pareiškimus ar skundus, privalo per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu.

105. Studentai privalo:

105.1. uoliai studijuoti;

105.2. laikytis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, Akademinės etikos kodekso, kurį priima Kolegija, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;

105.3. vykdyti Kolegijos valdymo institucijų sprendimus, direktoriaus ir dekanų įsakymus, kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus.

106. Studentas atsako už:

106.1. studijų programos reikalavimų ir įsipareigojimų, numatytų sutartyje su Kolegija, vykdymą;

106.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, Akademinės etikos kodekso, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.

107. Paskatų ir nuobaudų skyrimo studentams tvarką nustato Akademinė taryba, įvertinusi studentų atstovybės pasiūlymus.

108. Drausminės nuobaudos studentams skiriamos direktoriaus įsakymu. Skirti nuobaudas ir paskatinimus direktorius gali įgalioti ir kitus asmenis.

109. Jeigu drausminė nuobauda skiriama studentų atstovybės nariui, turi būti gautas šios atstovybės sutikimas, išskyrus tuos atvejus, kai drausminė nuobauda skiriama už studijų programos reikalavimų nevykdymą. Jeigu nėra studentų atstovybės sutikimo, drausminė nuobauda atstovybės nariui gali būti skirta Akademinės tarybos sutikimu.

110. Studentas gali būti pašalintas iš Kolegijos, jeigu:

110.1. šiurkščiai pažeidžia Statutą, studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančius aktus;

110.2. nevykdo studijų programoje ir (ar) sutartyje nustatytų reikalavimų.

111. Klausytojų studijų sąlygos, teisės ir pareigos nustatomos jų sutartyse su Kolegija.

112. Kolegijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracija ir kiti Kolegijos veiklą užtikrinantys darbuotojai.

113. Darbo santykius, socialines garantijas, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę Kolegijoje nustato įstatymai, Statutas ir kiti teisės aktai, taip pat Kolegijos valdymo organų priimti aktai.

114. Kolegijos personalas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

114.1. pagal kompetenciją dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti ir mokslo ir studijų fondų paramai gauti, disponuoti skirtomis lėšomis;

114.2. dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

114.3. gauti iš valstybės institucijų moksliniam darbui reikalingą informaciją (jeigu tokia informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);

114.4. dalyvauti svarstant Statutą ir kitus Kolegijos veiklą ir jos kryptis reglamentuojančius dokumentus;

114.5. dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, tarp jų ir veikiančiose užsienyje;

114.6. dirbti savarankiškai arba jungtis į kūrybines grupes;

114.7. savarankiškai skelbti savo mokslo darbus.

115. Kolegijos personalas privalo:

115.1. dirbti dorai ir sąžiningai;

115.2. laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Kolegijos administracijos nurodymus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, tausoti Kolegijos turtą.

116. Kolegijos personalas, susijęs su taikomaisiais moksliniais tyrimais ir studijų veikla, privalo laikytis Akademinės etikos kodekso, atlikti kitas Statute ir kituose vidaus dokumentuose ir darbo sutartyse nustatytas pareigas.

117. Kolegijos personalas atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Statuto, kitų teisės aktų ir vidaus dokumentų laikymąsi ir tinkamą pareigų atlikimą.

118. Asmuo, norintis dirbti Kolegijoje kaip nepagrindinėje darbovietėje, prašyme priimti dirbti nurodo savo pareigas (dirbamą darbą) pagrindinėje ir visose nepagrindinėse darbovietėse.

119. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai į pagrindines pareigas kiekvienai 5 metų kadencijai priimami viešo konkurso būdu. Konkursą skelbia direktorius, o darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus nustato Kolegijos taryba. Konkursai šioms pareigoms eiti organizuojami, dėstytojai ir mokslo darbuotojai atestuojami įstatymų, kitų teisės aktų ir Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Kandidatus dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, pareigoms eiti vertina Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komisija (toliau – Priėmimo komisija), sudaryta Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Ne mažiau kaip 1/3 Priėmimo komisijos narių sudaro Kolegijoje nedirbantys asmenys. Rengiant konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo ar profesoriaus pareigoms eiti, Priėmimo komisijoje turi būti bent vienas tarptautinis ekspertas.

120. Kiti Kolegijos darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo įstatymų nustatyta tvarka.

121. Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki mokslo ir studijų institucijų dėstytojo ir mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos skelbiamas viešas konkursas šioms pareigoms eiti. Konkurse gali dalyvauti ir šias pareigas einantis asmuo. Pranešimas apie konkursą pareigoms eiti turi būti skelbiamas institucijos, Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ir šalies, o jeigu tikslinga, – ir tarptautinėse visuomenės informavimo priemonėse.

122. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas iš einamų pareigų. Tarybos nustatyta tvarka gali būti rengiama neeilinė Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacija. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.

123. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo direktoriaus įsakymu. Pasibaigus darbo santykiams, kartu nutrūksta asmens narystė renkamuose ar skiriamuose Kolegijos ar jos padalinių organuose.

124. Kolegija gali kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus ne ilgiau kaip 2 metus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį įstatymų nustatyta tvarka.

125. Kviestiniams dėstytojams ir mokslo darbuotojams Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.

126. Akademinės tarybos nustatyta tvarka dėstytojai kas 5 metai gali būti ne ilgiau kaip vieniems metams atleidžiami nuo pedagoginio darbo moksliniams tyrimams atlikti, mokslinei ir pedagoginei kvalifikacijai tobulinti. Per šį laiką dėstytojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis.

127. Kolegijos darbuotojams Akademinės tarybos nustatyta tvarka sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, rengtis doktorantūros studijoms.

 

VII. GINČŲ TARP STUDENTŲ IR ADMINISTRACIJOS IR KITŲ DARBUOTOJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJŲ SUDARYMAS, GINČŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

128. Kolegijoje veikia šios ginčų, prašymų ir skundų nagrinėjimo komisijos:

128.1. Ginčų nagrinėjimo komisija, sprendžianti ginčus tarp Kolegijos administracijos ir studentų;

128.2. Darbo ginčų nagrinėjimo komisija, sprendžianti darbo ginčus tarp Kolegijos administracijos ir kitų Kolegijos darbuotojų.

129. Ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma direktorius įsakymu. Ši komisija yra nuolatinė institucija, sudaryta iš 6 įgaliotų asmenų. Į komisiją skiriama po lygiai Kolegijos administracijos ir studentų atstovybės įgaliotų asmenų.

130. Ginčų nagrinėjimo komisija paprasta balsų dauguma iš savo narių renka Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininką.

131. Ginčų nagrinėjimo komisija, gavusi studento skundą, privalo jį išnagrinėti per 15 kalendorinių dienų.

132. Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių, o sprendimai priimami daugiau kaip 1/2 visų narių balsų dauguma.

133. Apie ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą studentas informuojamas raštu.

134. Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas Kolegijoje yra galutinis.

135. Darbo ginčai tarp Kolegijos administracijos ir kitų Kolegijos darbuotojų dėl darbo įstatymuose, kituose teisės aktuose ir darbo sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo nagrinėjami Darbo ginčų nagrinėjimo komisijoje Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

136. Kolegijos lėšas sudaro:

136.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;

136.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka studijoms skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

136.3. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;

136.4. pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

136.5. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;

136.6. valstybės fondų lėšos;

136.7. tarptautinių, užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;

136.8. lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

136.9. kitos teisėtai gautos lėšos.

137. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skiriamos:

137.1. administravimui ir ūkiui;

137.2. kitoms reikmėms.

138. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos studijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skiriamos:

138.1. studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti;

138.2. asmenų, priimtų į Kolegiją iki 2009 metų, studijoms finansuoti;

138.3. geriausių studijų rezultatų pasiekusių valstybės nefinansuojamose studijų vietose studentų sumokėtai studijų kainai kompensuoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnyje nustatyta tvarka;

138.4. tiksliniam studijų finansavimui;

138.5. paramai studentams.

139. Kolegija savo turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais.

140. Kolegijos turtą sudaro:

140.1. valstybei nuosavybės teise priklausantis ir pagal turto patikėjimo sutartį Kolegijai perduotas ilgalaikis materialusis turtas;

140.2. Kolegijai nuosavybės teise priklausantis turtas.

141. Turtas, kurį Kolegija valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:

141.1. valstybės investuotas turtas;

141.2. pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

141.3. lėšos ir kitas turtas, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

141.4. kitos piniginės lėšos, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;

141.5. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 141.2– 141.4 punktuose nurodytų lėšų įgytas turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įgytą už Europos Sąjungos paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės fondų lėšas;

141.6. dovanotas turtas;

141.7. paveldėtas turtas;

141.8. turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (mokslo ar meno kūrinių ir pramoninės nuosavybės teisių objektų – išradimų patentų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkių gaminių topografijos ir kitų intelektinės nuosavybės objektų);

141.9. pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant, naudojant 141.1– 141.8 punktuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir disponuojant jais.

142. Nuosavybės teise priklausantį turtą Kolegija valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi įstatymais Kolegijos tarybos nustatyta tvarka.

143. Valstybei nuosavybės teise priklausantį ir pagal turto patikėjimo sutartį Kolegijai perduotą ilgalaikį materialųjį turtą Kolegija valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi įstatymais ir valstybės turto patikėjimo sutartimi, laikydamasi Kolegijos tarybos nustatytos tvarkos.

144. Kolegija naudojasi savo teritorijos ir pastatų neliečiamumo teise. Keisti Kolegijos teritorijos ribas ar valstybės pastatų valdytojus gali tik Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi Kolegijos tarybos nuomonę.

145. Kolegijos darbuotojai, studentai ir klausytojai Kolegijos turtu naudojasi laikydamiesi vidaus tvarkos taisyklių.

146. Pajamas ir išlaidas Kolegija tvarko pagal Kolegijos tarybos patvirtintą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą. Kolegija kiekvienais metais (ne vėliau kaip kovo mėnesį) viešai skelbia metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas.

 

IX. TAIKOMOSIOS MOKSLINĖS VEIKLOS IR STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

147. Kolegija atsako už taikomųjų mokslinių tyrimų, studijų ir kitos veiklos kokybę. Kolegija viešai skelbia savo veiklos kokybės rodiklius, puoselėja taikomosios mokslinės veiklos ir studijų veiklos kokybės kultūrą.

148. Taikomosios mokslinės veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per Kolegijos vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą.

149. Kolegija turi vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir Kolegijos tarybos patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija, numato veikimo būdus ir priemones, padedančius užtikrinti jos teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę.

150. Kolegija nuolat atlieka savo taikomosios mokslinės veiklos ir studijų kokybės vertinimą.

151. Kolegija nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbia tikslią kiekybinę ir kokybinę informaciją apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, taikomąją mokslinę veiklą, įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių Kolegijos veiklos vertinimus, absolventų karjeros rodiklius ir kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas.

152. Kolegijos veikla nuolat tobulinama atsižvelgiant į veiklos įsivertinimo rezultatus ir išorinio vertinimo išvadas.

 

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

153. Kolegija savo veiklai užtikrinti gali steigti filialus ir atstovybes.

154. Kolegijos filialas yra struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas Kolegijos funkcijas arba jų dalį. Filialas veikia pagal Kolegijos patvirtintus nuostatus. Filialas nėra juridinis asmuo. Kolegija atsako pagal filialo prievoles, ir filialas atsako pagal Kolegijos prievoles.

155. Kolegijos filialo nuostatus tvirtina Kolegijos taryba.

156. Kolegija turi teisę priimti sprendimą nutraukti filialo veiklą.

157. Atstovybė veikia pagal Kolegijos patvirtintus nuostatus. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Kolegija atsako pagal atstovybės prievoles, ir atstovybė atsako pagal Kolegijos prievoles.

158. Kolegijos filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Kolegijos tarybos nutarimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

159. Statutą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

160. Statuto pakeitimus Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti teikia Kolegijos taryba, išklausiusi Akademinės tarybos nuomonę. Kolegijos tarybos sprendimas teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus gali būti priimtas ne mažesne kaip 2/3 Kolegijos tarybos narių balsų dauguma.

161. Nė viena Statuto nuostata negali būti aiškinama taip, kad būtų susiaurinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuota aukštosios mokyklos autonomija.

162. Sprendimą dėl Kolegijos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo Kolegijos tarybos arba Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi Kolegijos tarybos nuomonę.

163. Kolegijos veiklos klausimai, neaptarti Statute, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 421

1 priedas

 

Investuojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašas

 

Eil. Nr.

Inventorinis Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis

Įsigijimo vertė, litais

Likutinė vertė, litais

Rinkos vertė, litais

1.

VT01000090

Administracijos sistema „Kontora“

1

19470

0

10

2.

01600540

Alyvos elektros atsparumo bandymo stendas

1

39553,6

20631,27

20631

3.

SF01600417

Analizatorius „Mini RAE 2000“

1

11499

3561,36

3561

4.

01600648

Analoginis oscilografas

1

2006

1552,47

1552

5.

01600581

Anatomijos modelis „Klasikinis skeletas“

1

1003

634,5

630

6.

01600582

Anatomijos modelis „Klasikinis skeletas“

1

1003

634,5

630

7.

01600452

Anatomijos modelis „Torsas“

1

3535

1527,98

1500

8.

01600453

Anatomijos modelis „Vyro raumenų sistema“

1

7146

3088,44

3000

9.

SF01600321

Anatomijos modelis

1

1487

0

100

10.

SF01600322

Anatomijos modelis

1

1487

0

50

11.

SF01600320

Anatomijos modelis „Nėštumas“

1

1207

0

60

12.

01600543

Anatomijos modelių komplektas

1

2123,55

1343,43

1343

13.

VT01600370

Anglies monoksido matuoklis

1

1618

501,5

501

14.

VT01900068

Anglų-lietuvių kalbos žodyno licencija

1

118

0

1

15.

01600616

Antrinės įtampos matavimo laidų rinkinys

1

5950

4604,61

800

16.

01600693

Aparatas „Biosonic BS101“

1

1997

1630,15

1630

17.

SF01600195

Aparatas „Tomeks“

1

1982

236,86

100

18.

SF01600174

Apatinio ir viršutinio žandikaulio modelis

1

1683

0

50

19.

SF01600189

Apnašų nuėmėjas

1

3200

0

0

20.

VT01600308

Apsauginė signalizacija

1

10100

2046,26

2046

21.

SF01600312

Apsauginė signalizacija

1

12915

2617,26

2000

22.

VT01600250

Apsauginė signalizacija

1

1149

137,18

50

23.

VT01600394

Apsukų matavimo prietaisas

1

1441

652,1

652

24.

VT01600258

Aspiratorius OH-442TC

1

5664

0

100

25.

01600607

Atminimo lenta

1

1180

785,8

785

26.

01600730

ATS įranga

1

2110

2054,32

2000

27.

SF01600123

Atspindžio projektorius

1

6462

0

1

28.

SF01600346

Audio-video įranga

1

1450

45,88

50

29.

01600641

Aukštos įtampos šaltinis „Phywe“

1

4602

3692,66

3692

30.

01600466

Automatikos stendas

1

2387

1421,06

1421

31.

VT01600345

Automobilio išmetamų dūmų nutraukimas

1

3734

0

500

32.

VT01510007

Automobilis „Opel Vectra“

1

14000

0

300

33.

01510033

Automobilis „Opel Vivaro“

1

70500

46953

45000

34.

VT01510011

Automobilis „WW Golf“

1

6500

0

100

35.

VT01510010

Automobilis „WW Passat“

1

11600

0

500

36.

VT01510031

Automobilis GAZ-52

1

2502

0

300

37.

VT01510032

Automobilis „WW Passat“

1

59980

0

15000

38.

VT01600270

Automobilių diagnostinė įranga

1

34840

0

300

39.

01600619

Automobilių elektroninių valdymo sistemų modulinė laboratorija

1

80004

61915,05

61915

40.

SF01600173

Baldų komplektas

1

1803

22,84

70

41.

SF01600156

Baldų komplektas

1

1603

62,32

50

42.

SF01600155

Baldų komplektas

1

1765

70

100

43.

SF01600154

Baldų komplektas

1

2824

109,94

100

44.

VT01600392

Bazinis telefoninis blokas

1

8957

2773,86

2773

45.

SF01600112

Bėgimo takelis

1

2199

0

10

46.

01600645

Bendrosios elektronikos loginių schemų laboratorijos įranga

1

27140

21003,57

21003

47.

01600644

Bendrosios elektronikos tiesinių grandinių laboratorijos įranga

1

31860

24656,53

24656

48.

01600599

Betono maišyklė

1

1954,08

1060

987

49.

01600593

Betono sklidumo nustatymo komplektas

1

2229,02

1209,1

1209

50.

01600594

Betono sklidumo nustatymo komplektas

1

2229,02

1209,1

1209

51.

SF01600197

Biotronas

1

2799

0

100

52.

SF01600331

Biuro baldų komplektas

1

2000

460,2

400

53.

01600539

Biuro baldų komplektas

1

2000

1476,4

1400

54.

SF01600332

Biuro baldų komplektas

1

3500

806,1

800

55.

VT01600436

Bufeto baldų komplektas

1

2480

1417,64

1417

56.

01600517

Cemento maišymo įrenginys

1

23460

12724,66

12724

57.

SF01600099

Dantų apnašų valymo aparatas

1

1285

0

0

58.

SF01600176

Dantų ligų stendas

1

1578

0

100

59.

SF01600130

Dantų stimuliatorius

1

3702

0

50

60.

01600638

Darbo ir galios matuoklis „Phywe“

1

5546

4292

4292

61.

01600676

Daržovių pjaustyklė

1

3024,34

2367,71

2300

62.

VT01600437

Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis „Eurotest 61557“

1

4853

2831,75

2831

63.

VT01300357

Daugiafunkcinis įrenginys

1

1180

256,16

256

64.

VT01300350

Daugiafunkcinis įrenginys

1

4000

0

1

65.

01400529

Daugiafunkcinis įrenginys „Minolta“

1

4015

1211,4

1211

66.

VT01300356

Daugiafunkcinis kopijavimo spausdintuvas

1

1180

259,16

259

67.

SF01300386

Daugiafunkcinis lazerinis įrenginys

1

1833

567,74

567

68.

VT01600218

Dauginimo aparatas „Minolta EP“

1

4100

0

10

69.

VT01600051

Dažnio matuoklis

1

1582

0

100

70.

01600639

Dažnio generatorius „Phywe“

1

7434

5075,15

5075

71.

VT01600257

Dažnio keitiklis

1

1131

0

100

72.

SF01600117

Degiklis „Autogenas“

1

1107

0

10

73.

VT01600368

Deguonies kiekio matuoklis

1

1931

597,92

597

74.

VT01600393

Diagnostikos prietaisas automobiliams

1

1300

588,38

588

75.

01000107

Diplomų ir jų priedėlių spausdinimo bei apskaitos elektroninė sistema

1

2400

0

10

76.

VT01600244

Diskinis pjūklas „Makita“

1

1080

157,9

150

77.

01600700

Distiliatorius

1

5987,02

4887,24

4887

78.

VT01600441

Dyzelinių variklių purkštukų testeris

1

1200

700,2

700

79.

VT01600289

Drėgmės matuoklis

1

1556

227,08

227

80.

VT01600267

Dujų analizatorius MX-6

1

5435

0

100

81.

VT01600266

Dujų analizatorius MX-8

1

3574

0

100

82.

01600583

Duktilometras bitumo savybėms nustatyti

1

25260,4

13701,16

13700

83.

VT01600388

Dulkių surinkimo įrenginys

1

1000

309,6

300

84.

VT01600387

Dulkių surinkimo įrenginys

1

1000

309,6

310

85.

01600608

Dviejų kolonų elektromechaninis keltuvas

1

9300

6349,11

6000

86.

01600586

Džiovinimo krosnis

1

7078,82

3839,54

3839

87.

01600663

Elektrinė mėsmalė

1

2259,7

1769,24

1770

88.

SF01600184

Elektrinė viryklė

1

3422

43,88

50

89.

01600677

Elektrinė viryklė

1

5782

4887,47

4800

90.

VT01600276

Elektrinis suvirinimo rinkinys

1

1722

0

0

91.

VT01600252

Elektroninės svarstyklės

1

1300

155,38

155

92.

01600642

Elektroninės svarstyklės „Phywe“

1

5428

4200,79

4200

93.

01600703

Elektroninis teodolitas

1

12710,11

10375,25

10375

94.

01600704

Elektroninis teodolitas

1

12710,11

10375,25

10375

95.

01600643

Elektrotechnikos tiesinių grandinių modulinis mokymo stendas

1

71414,78

55267,82

55267

96.

VT01300160

Faksas-spausdintuvas HP

1

3012

38,36

38

97.

SF01600420

Fantomas

1

1204

278,94

278

98.

SF01600421

Fantomas

1

3618

838,68

800

99.

VT01600277

Filtravimo įrangos komplektas

1

1900

0

100

100.

VT01600241

Foto aparatas „Dimage 21“

1

1480

176,94

176

101.

SF01600147

Foto aparatas „Nikonf-65“

1

2535

0

50

102.

01600463

Foto aparatas „Panasonic DMC-TZ1“

1

1149

684,22

450

103.

VT01600286

Fotometras

1

5277

629,2

629

104.

01600640

Funkcinis generatorius „Instek“

1

1416

966,65

966

105.

VT01600165

Galandimo staklės

1

2456

0

10

106.

SF01600142

Galąstuvas

1

5280

0

50

107.

01600724

Garintuvas „Bronze“

1

2596

2596

1900

108.

SF01600153

Garso aparatūros komplektas

1

5655

0

1131

109.

VT01600224

Garso kolonėlės „Opera-112“

1

1265

0

379

110.

VT01600234

Garso kolonėlės „Opera-112“

1

1265

0

379

111.

VT01600291

Garso lygio matuoklis

1

1112

162,42

162

112.

VT01600009

Generatorius

1

1040

0

100

113.

VT01600010

Generatorius

1

1040

0

100

114.

01600651

Generatorius

1

1416

1136,13

1136

115.

01600652

Generatorius

1

1416

1136,13

1136

116.

01600653

Generatorius

1

1416

1136,13

1136

117.

01600654

Generatorius

1

1416

1136,13

1136

118.

VT01600259

Grafo projektorius

1

1065

155,18

155

119.

SF01600168

Grafo projektorius

1

1901

0

10

120.

VT01600281

Grafo projektorius su ekranu

1

1065

155,18

155

121.

VT01600280

Grafo projektorius su ekranu

1

1065

155,18

155

122.

VT01600279

Grafo projektorius su ekranu

1

1065

155,18

155

123.

VT01600283

Grafo projektorius su ekranu

1

1066

155,26

155

124.

VT01600284

Grafo projektorius su ekranu

1

1066

155,26

155

125.

VT01600282

Grafo projektorius su ekranu

1

1066

155,26

155

126.

VT01600262

Grafo projektorius su stalu

1

1548

225,68

225

127.

VT01600443

Grandinės trūkio ir trumpo jungimo testeris

1

1200

700,2

700

128.

01600686

Grindų valymo mašina

1

5850,86

5015,3

5015

129.

SF01600098

Helio lempa

1

1400

0

0

130.

VT01600247

Indų plovimo mašina

1

5770

688,64

688

131.

01600671

Indų plovimo mašina

1

5785,54

4529,48

4500

132.

01600609

Įrankių vežimėlis

1

2796,6

2164,28

1700

133.

SF01600432

Įrišimo aparatas

1

3654

1871,32

1800

134.

01600685

Iškabos išpildymas

1

3383,43

2705,43

700

135.

VT01600423

Išorinis įrenginys

1

3988

1234,84

1234

136.

01600535

Įtampos stimuliatorius „Metrel M 12191“

1

1534

831,98

831

137.

VT01600317

Izoliacijos varžos matuoklis

1

1150

247,26

247

138.

01600525

Izoliacinis varžos matuoklis

1

4248

3135,9

3135

139.

SF01600365

Kabineto baldai

1

1386

429,46

300

140.

SF01600185

Kabineto baldai

1

2102

367,54

400

141.

SF01600186

Kabineto baldai

1

2102

367,54

400

142.

SF01600187

Kabineto baldai

1

2102

367,54

400

143.

SF01600188

Kabineto baldai

1

2102

367,54

400

144.

01600733

Kanceliarinė spinta

1

2599,89

2599,89

2300

145.

VT01600194

Kasos aparatas

1

1600

0

1

146.

01600681

Kasos aparatas „Altera EJ2“

1

3245

2781,56

2781

147.

SF01600136

Kasos aparatas „Datecs MP 500“

1

1650

0

50

148.

01600504

Kasos aparatas „Euro 2000 T“

1

2891,59

2100,16

2100

149.

01600524

Kombinuotas instaliacijos matuoklis „Metrel MI 2086“

1

5192

3832,84

3832

150.

01000218

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

151.

01000219

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

152.

01000220

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

153.

01000221

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

154.

01000222

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

155.

01000223

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

156.

01000224

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

157.

01000225

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

158.

01000226

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

159.

01000227

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

109

0

1

160.

01000228

Kompaktinė plokštelė su interaktyvia medžiagos turinio pateikimo terpe

1

110

0

1

161.

01000230

Kompiuterinė programa „Neurologinė reabilitacija“

1

408,28

0

1

162.

01000231

Kompiuterinė programa „Saunders Basic Physical“

1

1428,98

0

1

163.

SF01300021

Kompiuterinės įrangos komplektas

1

2496

0

1

164.

SF01300014

Kompiuterinės įrangos komplektas

1

3875

0

1

165.

VT01300201

Kompiuterinis komplektas

1

2100

0

1

166.

VT01300102

Kompiuterinis komplektas

1

7720

0

1

167.

01000389

Kompiuterinis verslo žaidimas „Kietas riešutas“

1

30

27,5

27

168.

01000105

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

259

0

1

169.

01000091

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

170.

01000092

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

171.

01000093

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

172.

01000094

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

173.

01000095

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

174.

01000096

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

175.

01000097

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

176.

01000098

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

177.

01000099

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

178.

01000100

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

179.

01000101

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

180.

01000102

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

181.

01000103

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

182.

01000104

Kompiuterinis žemėlapis Europa 2007 m.

1

260

0

1

183.

VT01300203

Kompiuterio komplektas

1

1665

0

1

184.

VT01300205

Kompiuterio komplektas

1

1665

0

1

185.

VT01300216

Kompiuterio komplektas

1

1779

0

1

186.

VT01300210

Kompiuterio komplektas

1

1799

0

1

187.

VT01300211

Kompiuterio komplektas

1

1799

0

1

188.

VT01300217

Kompiuterio komplektas

1

1858

0

1

189.

VT01300207

Kompiuterio komplektas

1

1897

0

1

190.

VT01300206

Kompiuterio komplektas

1

1897

0

1

191.

VT01300209

Kompiuterio komplektas

1

1897

0

1

192.

VT01300200

Kompiuterio komplektas

1

2120

0

1

193.

VT01300395

Kompiuterio komplektas

1

2709

0

1

194.

VT01300394

Kompiuterio komplektas

1

2912

0

1

195.

VT01300094

Kompiuterio komplektas

1

7720

0

 

196.

VT01300101

Kompiuterio komplektas

1

7720

0

1

197.

VT01300022

Kompiuterio komplektas

1

7720

0

 

198.

VT01300241

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1778

0

1

199.

SF01300049

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

200.

SF01300050

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

201.

SF01300051

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

202.

SF01300054

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

203.

SF01300052

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

204.

VT01300250

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

205.

VT01300290

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

206.

VT01300242

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

207.

VT01300238

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

208.

VT01300231

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

209.

VT01300237

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

210.

VT01300258

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

211.

VT01300259

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

212.

VT01300260

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

213.

VT01300261

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

214.

VT01300262

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

215.

VT01300263

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

216.

VT01300264

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

217.

VT01300265

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

218.

VT01300266

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

219.

VT01300267

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

220.

VT01300268

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

221.

VT01300269

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

222.

VT01300270

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

223.

VT01300271

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

224.

VT01300272

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

225.

VT01300246

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

226.

VT01300291

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

227.

VT01300249

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

228.

VT01300236

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

229.

VT01300245

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

230.

VT01300232

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

231.

VT01300225

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

232.

VT01300226

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

233.

VT01300227

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

234.

VT01300228

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

235.

VT01300229

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

236.

VT01300230

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

237.

VT01300247

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1779

0

1

238.

VT01300251

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1910

0

1

239.

VT01300252

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1910

0

1

240.

VT01300240

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

2013

0

1

241.

VT01300233

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

2115

0

1

242.

VT01300273

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

2119

0

1

243.

SF01400440

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

2980

314,86

745

244.

VT01300254

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1910

0

1

245.

VT01300255

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

1910

0

1

246.

VT01300067

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

3848

0

1

247.

VT01300088

Kompiuterio komplektas „Vector“

1

4488

0

1

248.

VT01300282

Kompiuteris

1

1323

0

1

249.

VT01300279

Kompiuteris

1

1323

0

1

250.

VT01300280

Kompiuteris

1

1323

0

1

251.

VT01300283

Kompiuteris

1

1323

0

1

252.

VT01300281

Kompiuteris

1

1323

0

1

253.

SF01300030

Kompiuteris

1

2078

0

1

254.

SF01300031

Kompiuteris

1

2079

0

1

255.

01400524

Kompiuteris

1

2239,99

1354,78

1354

256.

01400528

Kompiuteris

1

2240

1354,79

1200

257.

01400527

Kompiuteris

1

2240

1354,79

1354

258.

01400525

Kompiuteris

1

2240

1354,79

1354

259.

01400526

Kompiuteris

1

2240

1354,79

1354

260.

VT01300192

Kompiuteris

1

2320

0

1

261.

VT01300191

Kompiuteris

1

2320

0

1

262.

SF01300027

Kompiuteris

1

2397

0

1

263.

SF01300028

Kompiuteris

1

2860

0

1

264.

SF01300033

Kompiuteris

1

3009

0

1

265.

SF01300032

Kompiuteris

1

3009

0

1

266.

SF01300034

Kompiuteris

1

3009

0

1

267.

SF01300024

Kompiuteris

1

2439

0

1

268.

SF01300019

Kompiuteris

1

2740

0

1

269.

VT01300162

Kompiuteris

1

3944

0

1

270.

VT01300169

Kompiuteris

1

16394

0

0

271.

VT01300170

Kompiuteris

1

16394

0

0

272.

VT01300171

Kompiuteris

1

16394

0

0

273.

VT01300172

Kompiuteris

1

16394

0

0

274.

VT01300173

Kompiuteris

1

16394

0

0

275.

VT01300174

Kompiuteris

1

16394

0

0

276.

VT01300175

Kompiuteris

1

16394

0

0

277.

SF01300056

Kompiuteris „Cel“

1

1323

0

1

278.

SF01300023

Kompiuteris „DAE 700D“

1

2438

0

1

279.

SF01300022

Kompiuteris „DAE 700D“

1

2439

0

1

280.

01400467

Kompiuteris „ICG“

1

2277,7

714,16

700

281.

01400463

Kompiuteris „ICG“

1

2277,7

714,16

113

282.

01400465

Kompiuteris „ICG“

1

2277,7

714,16

714

283.

01400464

Kompiuteris „ICG“

1

2277,7

714,16

113

284.

01400466

Kompiuteris „ICG“

1

2277,7

714,16

714

285.

01400462

Kompiuteris „ICG“

1

2277,7

714,16

700

286.

01400468

Kompiuteris „ICG“

1

2277,7

714,16

714

287.

01400512

Kompiuteris „Inida“

1

1738,5

942,98

869

288.

01400508

Kompiuteris „Inida“

1

1738,5

942,98

869

289.

01400511

Kompiuteris „Inida“

1

1738,5

942,98

869

290.

01400513

Kompiuteris „Inida“

1

1738,51

942,99

869

291.

01400514

Kompiuteris „Inida“

1

1738,51

942,99

869

292.

01400515

Kompiuteris „Inida“

1

1738,51

942,99

869

293.

01400516

Kompiuteris „Inida“

1

1738,51

942,99

869

294.

01400517

Kompiuteris „Inida“

1

1738,51

942,99

869

295.

01400518

Kompiuteris „Inida“

1

1738,51

942,99

869

296.

01400509

Kompiuteris „Inida“

1

1738,5

942,98

869

297.

01400510

Kompiuteris „Inida“

1

1738,5

942,98

869

298.

01400519

Kompiuteris „Inida“

1

1738,51

942,99

869

299.

VT01400441

Kompiuteris „Intel Celeron“

1

2150

271,76

270

300.

VT01300202

Kompiuteris „Pentium“

1

2850

0

1

301.

VT01300401

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

50

302.

SF01300394

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

303.

SF01300395

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

304.

VT01300397

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

305.

VT01300398

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

306.

VT01300411

Kompiuteris „Premium“

1

4348

0

10

307.

VT01300403

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

308.

VT01300404

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

309.

VT01300405

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

310.

VT01300406

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

311.

VT01300407

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

312.

VT01300408

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

313.

VT01300409

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

314.

VT01300410

Kompiuteris „Premium“

1

2028

0

10

315.

VT01300396

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

316.

VT01300402

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

317.

VT01300399

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

318.

VT01300400

Kompiuteris „Premium“

1

2702

0

10

319.

VT01300412

Kompiuteris „Premium“

1

4292

0

10

320.

VT01300276

Kompiuteris „Profuturo PE-602“

1

4325

0

1

321.

VT01300420

Kompiuteris „Vector“

1

2816

0

10

322.

VT01300316

Kompiuteris „Vector“

1

1545

0

1

323.

SF01300042

Kompiuteris „Vector“

1

1549

0

1

324.

SF01300041

Kompiuteris „Vector“

1

1549

0

1

325.

VT01300292

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

326.

VT01300293

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

327.

VT01300294

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

328.

VT01300295

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

329.

VT01300296

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

330.

VT01300297

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

331.

VT01300298

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

332.

VT01300299

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

333.

VT01300300

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

334.

VT01300301

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

335.

VT01300302

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

336.

VT01300303

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

337.

VT01300304

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

338.

VT01300305

Kompiuteris „Vector“

1

1569

0

1

339.

VT01300306

Kompiuteris „Vector“

1

1570

0

1

340.

VT01300107

Kompiuteris „Vector“

1

1571

0

0

341.

SF01300040

Kompiuteris „Vector“

1

1641

0

1

342.

SF01300039

Kompiuteris „Vector“

1

1641

0

1

343.

SF01300036

Kompiuteris „Vector“

1

1642

0

1

344.

VT01300135

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

345.

VT01300138

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

346.

VT01300131

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

347.

VT01300129

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

348.

VT01300141

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

349.

VT01300136

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

350.

VT01300140

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

351.

VT01300157

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

352.

VT01300139

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

353.

VT01300132

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

354.

VT01300142

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

355.

VT01300130

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

356.

VT01300134

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

357.

SF01300363

Kompiuteris „Vector“

1

2000

0

10

358.

VT01300049

Kompiuteris „Vector“

1

2146

0

 

359.

VT01300188

Kompiuteris „Vector“

1

2477

0

1

360.

VT01300189

Kompiuteris „Vector“

1

2477

0

1

361.

SF01300361

Kompiuteris „Vector“

1

2500

0

1

362.

SF01300362

Kompiuteris „Vector“

1

2500

0

10

363.

VT01300348

Kompiuteris „Vector“

1

2500

0

1

364.

VT01300164

Kompiuteris „Vector“

1

2507

0

1

365.

VT01300190

Kompiuteris „Vector“

1

2564

0

1

366.

VT01300196

Kompiuteris „Vector“

1

3106

0

1

367.

VT01300197

Kompiuteris „Vector“

1

3106

0

1

368.

VT01300359

Kompiuteris „Vector“

1

3452

0

1

369.

VT01300068

Kompiuteris „Vector“

1

3848

0

1

370.

VT01300069

Kompiuteris „Vector“

1

3848

0

1

371.

VT01300224

Kompiuteris „Vector“

1

1351

0

1

372.

VT01300112

Kompiuteris „Vector“

1

1571

0

1

373.

VT01300113

Kompiuteris „Vector“

1

1571

0

1

374.

VT01300311

Kompiuteris „Vector“

1

1616

0

1

375.

VT01300222

Kompiuteris „Vector“

1

1718

0

1

376.

VT01300133

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

377.

VT01300137

Kompiuteris „Vector“

1

1993

0

1

378.

01400531

Kompiuteris „Vector“

1

2601

0

10

379.

VT01300092

Kompiuteris „Vector“

1

4488

0

 

380.

VT01300220

Kompiuteris „Vector“ su monitoriumi

1

1718

0

1

381.

VT01300221

Kompiuteris „Vector“ su monitoriumi

1

1718

0

1

382.

VT01300223

Kompiuteris „Vector“ su monitoriumi

1

1718

0

1

383.

VT01300423

Kompiuteris „Vector“ su monitoriumi

1

2115

0

10

384.

VT01300421

Kompiuteris „Vector“ su monitoriumi

1

2115

0

10

385.

VT01300422

Kompiuteris „Vector“ su monitoriumi

1

2115