LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO IR PASKIRTIES KLAUSIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 25 d. Nr. 936

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405) 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsniu, siekdama įgyvendinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1235 (Žin., 2001, Nr. 90-3167), IV skyriaus nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisiją (toliau vadinama – komisija):

Algirdas Brazauskas

Respublikos Prezidentas (komisijos pirmininkas);

Juozas Širvinskas

Kultūros ministerijos sekretorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Faustas Latėnas

Ministro Pirmininko patarėjas (komisijos sekretorius);

Saulius Petras Andrašūnas

valstybės įmonės Vilniaus pilių direkcijos direktorius;

Romualdas Budrys

Lietuvos dailės muziejaus direktorius;

Jonas Rimantas Glemža

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkas;

Rimas Grigas

uždarosios akcinės bendrovės Projektavimo ir restauravimo instituto architektas, projekto vadovas;

Stanislovas Gediminas Ilgūnas

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos direktorius;

Jūratė Juozaitienė

Ministro Pirmininko patarėja;

Audronė Kasperavičienė

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė;

Eduardas Kauklys

viešosios įstaigos Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ direktorius;

Kazys Napoleonas Kitkauskas

Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys;

Edmundas Kulikauskas

Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas;

Edmundas Antanas Rimša

Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkas;

Eugenija Ulčinaitė

Vilniaus universiteto profesorė;

Algirdas Vapšys

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininkas;

Artūras Zuokas

Vilniaus miesto savivaldybės meras;

Edmundas Žilevičius

Finansų ministerijos sekretorius.

2. Nustatyti, kad komisija veikia iki Lietuvos Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2889) 4 straipsnyje numatyto termino.

3. Patvirtinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Kultūros ministras                                                                                          Jonas Jučas

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 936

 

lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos (toliau vadinama – komisija) kompetenciją ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Komisija apie savo veiklą informuoja visuomenę.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

4. Komisijos uždavinys – padėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Kultūros ministerijai (toliau vadinama – ministerija) įgyvendinti Lietuvos Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2889), taip pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1235 (Žin., 2001, Nr. 90-3167), nuostatas.

5. Komisija, įgyvendindama jai pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia ministerijai pasiūlymus ir išvadas dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (toliau vadinama – Valdovų rūmai):

5.1.1. taikomųjų mokslinių tyrimų, atkūrimo projektavimo, statybos, paminklosaugos, interjerų ir ekspozicijų, kitų su Valdovų rūmų atkūrimu ir būsima veikla susijusių darbų parengimo, numatytų darbų ar paslaugų tikslingumo, jų tinkamo vykdymo ar atlikimo, apimties, terminų ir finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;

5.1.2. atkūrimo darbus vykdančių ar paslaugas teikiančių subjektų (toliau vadinama – Valdovų rūmų atkūrimą įgyvendinantys subjektai) pateiktų projektų, darbų ar paslaugų kokybės, šių subjektų veiklos suderinimo;

5.2. svarsto ir padeda spręsti ministerijai kitus aktualius Valdovų rūmų atkūrimo klausimus, kuriuos komisijai teikia kultūros ministras ir Valdovų rūmų atkūrimą įgyvendinantys bei juos atkuriant dalyvaujantys subjektai.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Įgyvendindama savo uždavinį ir atlikdama jai priskirtas funkcijas, komisija turi teisę:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Valdovų rūmų atkūrimą įgyvendinančių bei juos atkuriant dalyvaujančių subjektų informaciją, kurios reikia komisijos uždaviniui įgyvendinti ir jai priskirtoms funkcijoms atlikti;

6.2. sudaryti darbo grupes, kviestis į komisijos posėdžius suinteresuotų ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių bei organizacijų, taip pat politinių partijų ir politinių organizacijų, profesinių sąjungų ir asociacijų atstovus, kompetentingus Valdovų rūmų atkūrimo klausimais.

 

IV. komisijos DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisijos sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

8. Komisijos darbui vadovauja ir jos darbą organizuoja pirmininkas (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas).

9. Komisijos pirmininkas:

9.1. vadovauja komisijos darbui;

9.2. atsako už komisijai pavesto uždavinio įgyvendinimą ir jai priskirtų funkcijų atlikimą;

9.3. šaukia komisijos posėdžius;

9.4. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla;

9.5. atstovauja komisijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus komisijos narius.

10. Komisijos darbas organizuojamas pagal jos pačios patvirtintą darbo reglamentą. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisija renkasi ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas komisijos pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip pusės komisijos narių pageidavimu.

11. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo balsas).

12. Komisijos sprendimai įforminami protokolais.

13. Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja, jos veiklos dokumentus saugo Kultūros ministerija.

______________