LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 15 D. NUTARIMO NR. 1120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 16 d. Nr. 1614

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2001, Nr. 92-3215; 2002, Nr. 41-1533, Nr. 66-2717):

1.1. Išdėstyti 5.7 punktą taip:

5.7. pagal savo kompetenciją užtikrinti sklandų atstovavimą Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organų veikloje;“.

1.2. Papildyti nurodytuosius nuostatus šiuo 5.16 punktu:

5.16. užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos žemės, maisto ir žuvininkystės ūkio integracijos į Europos Sąjungą procesą ir funkcionavimą Europos Sąjungos vidaus rinkoje;“.

1.3. Išbraukti 6.5 punkte žodžius „Europos Sąjungą ir kitas“.

1.4. Išdėstyti 6.7 punktą taip:

6.7. pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos, Specialiojo žemės ūkio komiteto ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo organų veikloje;“.

1.5. Išdėstyti 6.11 ir 6.12 punktus taip:

6.11. vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo tarpinės institucijos funkcijas administruojant Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (toliau vadinama – EŽŪOGF) Orientavimo skyriaus ir Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento (toliau vadinama – ŽOFI) paramos lėšas;

6.12. pagal savo kompetenciją koordinuoja pasirengimą administruoti EŽŪOGF Garantijų skyriaus paramos įgyvendinimą, nustato prioritetus, kurių pagrindu naudojamos šios lėšos, o nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos atlieka šių lėšų panaudojimo kontrolę ir finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūros funkciją;“.

1.6. Papildyti nurodytuosius nuostatus šiuo nauju 6.19 punktu (ankstesniuosius 6.19–6.49 punktus laikyti 6.20–6.50 punktais, o ankstesnįjį 6.50 punktą – 6.56 punktu):

6.19. vykdo sertifikuotų specifinėmis savybėmis pasižyminčių, registruotų žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų, taip pat geografinių nuorodų apsaugą ir kontrolę;“.

1.7. Išdėstyti 6.48 (ankstesnįjį 6.47) punktą taip:

6.48. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą, rengia bendrosios žemės ūkio politikos ir naujausių įvykių Europos Sąjungos žemės, maisto, žuvininkystės ūkyje apžvalgas;“.

1.8. Papildyti nurodytuosius nuostatus šiais naujais 6.51–6.55 punktais:

6.51. prognozuoja jos kompetencijai priskirtus Europos Bendrijos nuosavus išteklius;

6.52. nustato mokesčių sumas, kurias turi sumokėti cukraus gamintojai, ir pateikia šią informaciją cukraus gamintojams, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, atitinkamai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Finansų ministerijai;

6.53. pagal savo kompetenciją teikia Europos Bendrijos nuosavų išteklių ataskaitas Finansų ministerijai;

6.54. organizuoja žemės ūkio ekonominių sąskaitų sudarymą pagal nacionalinių sąskaitų metodologinius reikalavimus ir teikia šiuos duomenis Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

6.55. pagal savo kompetenciją vykdo nuolatinę darbų ir įsipareigojimų, susijusių su naryste Europos Sąjungoje, įgyvendinimo priežiūrą;“.

1.9. Papildyti 10 punktą šia antrąja pastraipa:

„Žemės ūkio ministras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais.“.

1.10. Išdėstyti 11.5 punktą taip:

11.5. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;“.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.8 punkte išdėstyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120, 6.52 ir 6.53 punktai įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS