LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 5 D. NUTARIMO NR. 16 „DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. sausio 29 d. Nr. 140

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 3-48) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 9 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarką (pridedama)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. sausio 5 d. nutarimu  Nr. 16

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. sausio 29 d. nutarimo

Nr. 140 redakcija)

 

VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO

PATIKĖJIMO TEISE TVARKA

 

1. Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarka (toliau vadinama – Tvarka) reglamentuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo:

1.1. valstybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

1.2. valstybės įmonei Valstybės turto fondui;

1.3. valstybės įmonėms;

1.4. savivaldybėms valstybinėms ar priskirtosioms funkcijoms vykdyti;

1.5. kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį, jeigu įstatymai jiems priskiria valstybines funkcijas;

1.6. savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms (jeigu perduodamas nereikalingas ar netinkamas (negalimas) naudoti nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis valstybės turtas).

2. Valstybės turtas perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo, laikantis šių nuostatų:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu valstybės turtas perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo šios Tvarkos 1.3–1.5 punktuose nurodytiems subjektams;

2.2. Valstybės turto valdytojų sprendimais valstybės turtas patikėjimo teise perduodamas šios Tvarkos 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytiems subjektams, jeigu šį turtą patikėjimo teise valdo valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos ar valstybės įmonė Valstybės turto fondas.

3. Nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3175) valstybės nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo, laikantis šių nuostatų:

3.1. Valstybės turto valdytojų sprendimais nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti valstybės turtas perduodamas patikėjimo teise šios Tvarkos 1.1, 1.2 ir 1.6 punktuose nurodytiems subjektams.

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nereikalingas arba netinkamas (negalimas) naudoti valstybės turtas perduodamas patikėjimo teise šios Tvarkos 1.3–1.5 punktuose nurodytiems subjektams.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar turto valdytojų sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, nauduoti ir disponuoti juo kitam valstybės turto patikėjimo teisės subjektui projektai turi būti suderinti su:

4.1. turtą perduodančios valstybės institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėju (išskyrus valstybės institucijas, įmones, įstaigas ar organizacijas, kurių steigėjai yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė) arba institucija, įmone, įstaiga ar organizacija, įgaliota vykdyti steigėjo funkcijas;

4.2. Švietimo ir mokslo ministerija, jeigu perduodamas valstybės mokslo ir studijų institucijų patikėjimo teise valdomas turtas;

4.3. Aplinkos ministerija, jeigu perduodami patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais nekilnojamieji daiktai;

4.4. Konkurencijos taryba, jeigu patikėjimo teise valdomas valstybės turtas perduodamas šios Tvarkos 1.3 ir 1.5 punktuose nurodytiems subjektams.

5. Šios Tvarkos 4.1-4.4 punktuose nurodytos institucijos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo turto valdytojo sprendimo dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitam valstybės turto patikėjimo teisės subjektui projekto gavimo dienos turi suderinti jį arba nurodyti priežastis, dėl kurių nesutinka derinti turto valdytojo sprendimo projekto. Tuo atveju, jeigu institucijos nepritaria nurodytajam valstybės turto valdytojo sprendimo projektui, o turto valdytojas nesutinka su pateiktomis išvadomis, sprendimą dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pateiktieji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai derinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 1999, Nr. 92-2693), nustatyta tvarka.

6. Prie teikiamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ar turto valdytojo sprendimo dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise subjektams, nurodytiems šios Tvarkos 1.1–1.6 punktuose, projekto turi būti pridėta:

6.1. turto patikėjimo teisės subjekto prašymas perduoti jam valstybės turtą, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti valstybės turto naudojimo tikslas;

6.2. valstybės turto valdytojo sutikimas;

6.3. perduodant turtą pagal turto patikėjimo sutartį šios Tvarkos 1.5 punkte nurodytiems subjektams, šių subjektų parengta pagrindimo medžiaga, kad būtina perduoti jiems šį valstybės turtą;

6.4. suderinimai, nurodyti šios Tvarkos 4.1–4.4 punktuose;

6.5. perduodant valstybės turtą valstybės įmonėms – nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą (Žin., 1999, Nr. 52-1672);

6.6. sprendimas dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

6.7. perduodant nekilnojamuosius daiktus:

6.7.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, patvirtinanti daiktinės teisės įregistravimą;

6.7.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopijos;

6.7.3. duomenys apie perduodamo pastato (patalpų) bendrą plotą, darbo kabinetų plotą (administracinės paskirties pastatams ar patalpoms);

6.7.4. informacija apie pastato (patalpų) likutinę vertę;

6.8. perduodant administracinės paskirties pastatus ar patalpas šios Tvarkos 1.1, 1.3–1.5 punktuose nurodytiems subjektams – šių subjektų parengta informacija (duomenys) apie:

6.8.1. patikėjimo teise arba panaudos pagrindais valdomų ir naudojamų patalpų bendrą plotą, darbo kabinetų plotą (jeigu subjektas patikėjimo teise arba panaudos pagrindais valdo valstybei nuosavybės teise priklausančius administracinės paskirties pastatus ar patalpas);

6.8.2. valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių;

6.8.3. nuomos mokesčio dydį už patalpų (pastatų) nuomą per metus (jeigu subjektai savo funkcijoms vykdyti nuomoja negyvenamąsias patalpas (pastatus);

6.9. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto sąrašas, patvirtintas institucijos, valdančios minėtąjį turtą patikėjimo teise, vadovo, kuriame turi būti nurodyta:

6.9.1. turto vieneto įsigijimo vertė (jeigu perduodamas nereikalingas ar netinkamas (negalimas) naudoti nematerialusis ir ilgalaikis materialusis valstybės turtas, įsigijimo vertės nurodyti nereikia);

6.9.2. nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė;

6.9.3. perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo turto – pagal įsigijimo vertę);

6.9.4. kiti duomenys, identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą;

6.10. perduodant valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas:

6.10.1. šie duomenys:

6.10.1.1. akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, kodas ir buveinė;

6.10.1.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių perduodamų akcijų skaičius ir forma (materialioji ir nematerialioji);

6.10.1.3. vienos akcijos nominali vertė;

6.10.1.4. akcijų rūšis, klasė ir akcijų suteikiamos teisės;

6.10.1.5. perduodamų akcijų dalis įstatiniame kapitale;

6.10.2. valstybės nuosavybės teisę į akcijas patvirtinantis dokumentas (kai perduodamos nematerialiosios akcijos – išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos; kai perduodamos materialiosios akcijos – išrašas iš akcininkų registro).

7. Valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, sudariusios turto patikėjimo sutartį su šios Tvarkos 1.5 punkte nurodytais subjektais, prieš 3 mėnesius iki sutarties termino pabaigos privalo peržiūrėti patikėjimo sutartį ir atsižvelgdamos į tolesnį valstybinių funkcijų vykdymą, patikėtinio veiklos ataskaitą bei sutarties sąlygų laikymąsi turi:

7.1. arba pranešti subjektams, kad nauja sutartis nebus sudaroma ir pasibaigus sutarčiai perduotas patikėjimo teise valstybės turtas turi būti grąžintas;

7.2. arba kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl nutarimo sudaryti naują sutartį priėmimo.

8. Valstybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įforminamas valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu (šios Tvarkos priedas). Šis aktas surašomas dviem egzemplioriais. Pirmasis egzempliorius su pridedamų dokumentų originalais ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis duodamas turto perėmėjui, antrasis paliekamas turto perdavėjui.

9. Turto perdavėjo įgaliotas asmuo ir turto perėmėjo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo ar turto valdytojo sprendimo priėmimo dienos perduoda valstybės turtą ir pasirašo valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą.

10. Kai valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitam valdytojui, turto perėmėjas įtraukia jį į apskaitą, o turto perdavėjas nurašo.

11. Patikėjimo teisė į perimtą nekilnojamąjį daiktą registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 


Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir

disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos

priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

VALSTYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO

PATIKĖJIMO TEISE, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

                                    Nr. ________

                                                                                               (data)

_____________________________

(sudarymo vieta)

 

__________________________________________________________________________ ,

                                       (perduodančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos,organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto___________________________________________________________

                                                                   (pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo

_______________________________________________________________________________ ,

                                                pareigos, vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

perduoda, o______________________________________________________________________

                                      (priimančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas) ________________________________________________________________, atstovaujama (-as)

įgalioto__________________________________________________________________________

                                                  (pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą – atstovo

_______________________________________________________________________________ ,

                                       pareigos, vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris) priima, vadovaudamosi (-iesi)

_______________________________________________________________________________ ,

                                                                (dokumento perduoti turtą pavadinimas, data, numeris)

šį valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausantį turtą:_______________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė litais; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė, įsigijimo data; nekilnojamojo daikto – adresas, unikalus statinio numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas; jeigu perduodamos akcijos – bendrovės pavadinimas, kodas, buveinė, akcijų skaičius, forma, rūšis, klasė, vienos akcijos nominali vertė, perduodamų akcijų dalis įstatiniame kapitale). Jeigu perduodami keli objektai, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti atitinkamai turto grupei numatyti reikalavimai)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu_________________________________________ .

Perduodamas turtas yra perduotas pagal nuomos (panaudos) sutartį____________________

_______________________________________________________________________________ .

                                                                    (sutarties sudarymo data, numeris, terminas)

 

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1. __________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).

                                                 (perduodamo turto sąrašas)

2. __________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).

                                                      (dokumentas, suteikiantis teisę perduoti (priimti) turtą)

3. __________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).

                                          (nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos arba jų kopijos)

4. __________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).

                                                                      (teisinės registracijos dokumentai)

5. __________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).

                                                                (nuomos (panaudos) sutartis)

6. __________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).

                                           (valstybės nuosavybės teisę į akcijas patvirtinantys dokumentai)

7. __________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).

                                                                                    (kiti dokumentai)

 

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui.

 

Perdavė

____________________________________________ (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

(įgalioto perduoti turtą asmens pareigų pavadinimas)

 

Priėmė

____________________________________________ (Parašas)                   (Vardas ir pavardė)

(įgalioto perduoti turtą asmens pareigų pavadinimas)

______________