LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1138

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 525 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 49-1168);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 947 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 83-2072);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1360 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 525 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 114-2889).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                    ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatai

 

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau vadinama – Aplinkos ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Aplinkos ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestų aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių naudojimo, teritorijų planavimo, statybos, būsto bei geologijos sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šiose srityse valstybės politiką.

2. Aplinkos ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Aplinkos ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

4. Aplinkos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

Aplinkos ministerijos uždaviniai ir funkcijos

 

5. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos uždaviniai yra:

5.1. užtikrinti aplinkos formavimą pagal subalansuotosios plėtros principus, formuoti šalies tvarkymo regioninės politikos principus bei nuostatas ir užtikrinti jų taikymą;

5.2. siekti užtikrinti sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių, įskaitant miškus bei žemės gelmes, Lietuvos Respublikoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimą, apsaugą ir atkūrimą;

5.3. išsaugoti Lietuvos Respublikai būdingą kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos vertybes, biologinę įvairovę, genofondus;

5.4. užtikrinti racionalią miškų ūkio raidą bei miškotvarką;

5.5. skatinti urbanistikos, architektūros ir statybos pažangą;

5.6. sukurti aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo bei statybos ir būsto teisinę sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus bei šalies poreikius.

6. Aplinkos ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. rengia pagal savo kompetenciją valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstyb? s programas aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo, teritorijų planavimo, statybos ir būsto srityje arba dalyvauja jas rengiant, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant valstybinę investicijų programą gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos srityje, pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant šalies regioninės plėtros strategiją, taip pat įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas, programas;

6.2. teikia pasiūlymus dėl valstybės institucijų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, apsaugos ir atkūrimo, teritorijų planavimo bei statybos ir būsto politiką, sistemos kūrimo;

6.3. rengia savo pagal kompetenciją įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus arba dalyvauja juos rengiant, taip pat derina ministerijų, Vyriausybės įstaigų, apskrities viršininko administracijų ir kitų institucijų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos apsaugą, teritorijų planavimą ir statybos procesą bei būsto santykius, gamtos išteklių naudojimą, apsaugą ir atkūrimą bei ūkinę ir kitokią veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai, projektus;

6.4. rengia ir tvirtina pagal savo kompetenciją aplinkos apsaugą, teritorijų planavimo bei statybos procesą reglamentuojančius normatyvinius dokumentus, nustato šių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, taip pat statinių projektavimo sąlygų nustatymo, projektų rengimo derinimo bei tvirtinimo tvarką, koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą rengiant šiuos dokumentus, tvarko aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybos normatyvinių dokumentų sąvadus;

6.5. kartu su atitinkama valstybinės priežiūros institucija tvirtina normatyvinius dokumentus, nustatančius specialiuosius reikalavimus, susijusius su teritorijų planavimu, projektavimu, statinių statyba, atidavimu naudoti ir naudojimu;

6.6. rengia ir tvirtina aplinkai padarytos žalos apskaičiavimo metodikas;

6.7. teikia pasiūlymus dėl gamtos išteklių naudojimo, apsaugos ir atkūrimo, ekonominių priemonių sistemos formavimo ir taikymo, pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant muitų už įvežamus ir išvežamus gamtos išteklius politiką;

6.8. formuoja nustatytąja tvarka Valstybinį gamtos apsaugos fondą ir disponuoja jo lėšomis, prižiūri savivaldybių gamtos apsaugos fondų lėšų naudojimo tikslingumą, pagal savo kompetenciją koordinuoja, valdo kitus specialius fondus ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skirtas specialioms programoms, tvirtina finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įstaigų ir priemonių, taip pat priemonių, finansuojamų fondų lėšomis, išlaidų sąmatas, teikia valstybės iždui mokėjimo paraiškas finansuoti pavaldžių įstaigų bei specialias programas, kontroliuoja jų ir pagal savo kompetenciją investicinės programos lėšų naudojimą;

6.9. organizuoja ir derina pagal savo kompetenciją užsienio techninės paramos programų, projektų rengimą, koordinuoja investicijų ir techninės pagalbos programas bei projektus;

6.10. organizuoja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimą, derinimą ir tvirtinimą;

6.11. dalyvauja nustatytąja tvarka teritorijų planavimo procese ir procedūrose, rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams, derina šių dokumentų sprendinius, organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos bei apskrities lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos, saugomų teritorijų, racionalaus gamtinių rekreacinių išteklių naudojimo ir apsaugos klausimais;

6.12. dalyvauja pagal savo kompetenciją vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai;

6.13. nustato ir kontroliuoja išmetamų į aplinką teršalų normas, teršalų apskaitos bei leidimų juos išmesti išdavimo tvarką, nustatytąja tvarka išduoda leidimus tirti taršos šaltinius, išmesti teršalus į aplinką, sandėliuoti ir laidoti atliekas; pagal savo kompetenciją nustato pavojingų medžiagų ir atliekų bei potencialių biologinės taršos šaltinių gamybos, įvežimo, transportavimo, tranzito, išvežimo, naudojimo, saugojimo, laidojimo ir apskaitos bei nukenksminimo tvarką;

6.14. nustato pagal savo kompetenciją gamtos išteklių naudojimo limitus ir sąlygas, leidimų naudoti gamtos išteklius, įskaitant mišką, išdavimo tvarką, nustatytąja tvarka išduoda leidimus tirti ir naudoti gamtos išteklius, pagal savo kompetenciją išduoda leidimus atlikti sprogdinimo, hidrotechnikos darbus, gilinti vandens telkinius ir kasti bei gramzdinti gruntą, taip pat atlikti darbus, kurių metu kinta hidrologinis režimas;

6.15. nustato radionuklidų išmetimo į aplinką normas (kartu su Sveikatos apsaugos ministerija) ir leidimų išdavimo tvarką, kontroliuoja, ar jų laikomasi, kartu su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija ir Sveikatos apsaugos ministerija nustato radioaktyviųjų medžiagų gamybos, naudojimo, saugojimo, apskaitos bei laidojimo tvarką, dalyvauja nustatant nurodytųjų medžiagų įvežimo į Lietuvą ir išvežimo iš jos tvarką;

6.16. reglamentuoja ir organizuoja gaminių, produkcijos, pavojingų ir kitokių medžiagų aplinkosauginį ženklinimą, nustato pagrindinius jo principus, atlieka statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių bei įrenginių privalomąjį atitikties įvertinimą, pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarant kainodaros principus (teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos srityse), sistemas;

6.17. skelbia ekologinio pavojaus zonas ir nustato režimą jose, prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl vietovių paskelbimo ekologinės nelaimės zonomis, režimo jose nustatymo, įvykus stichinei nelaimei, nustato specialiąsias apsaugos ir nelaimės padarinių šalinimo priemones, pagal savo kompetenciją organizuoja ir koordinuoja aplinkosaugos veiksmus, tiriant ir likviduojant ypatingų ekologinių bei kitokių ekstremalių situacijų padarinius ir priežastis, pasitelkia reikiamą techniką ir žmones miškų gaisrams gesinti;

6.18. organizuoja bendro naudojimo ir specializuotų hidrologinių, įskaitant jūros, orų ir agrometeorologinių prognozių ir įspėjimų apie pavojingus ir katastrofinius reiškinius rengimą ir informacijos teikimą valstybės institucijoms bei visuomenei;

6.19. organizuoja ir koordinuoja aplinkos monitoringą, valstybinio hidrometeorologijos stočių tinklo darbą;

6.20. formuoja saugomų teritorijų sistemą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybinių rezervatų, draustinių, valstybinių parkų, gamtos paminklų, kitų saugomų teritorijų steigimo projektus, skelbia saugomais kraštovaizdžio objektus;

6.21. reglamentuoja ir kontroliuoja veiklą saugomose teritorijose, organizuoja valstybinių rezervatų bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybinių parkų valdymą;

6.22. sudaro ir tikslina Lietuvos Respublikos raudonąją knygą, organizuoja darbus, susijusius su kraštovaizdžio, ekosistemų, bendrijų, retųjų bei nykstančių laukinių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių bei jų buveinių išsaugojimu, gausinimu ir atkūrimu;

6.23. nustato laukinių augalų, gyvūnų, medžioklės ir žūklės trofėjų įvežimo, išvežimo, taip pat laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje tvarką, išduoda leidimus įvežti ir išvežti laukinius augalus, gyvūnus ir trofėjus, laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, perkelti, introdukuoti arba reintrodukuoti laukinių gyvūnų rūšis, pagal savo kompetenciją išduoda leidimus prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir trofėjais;

6.24. nustato aplinkosauginius plaukiojimo vandens transporto priemonėmis apribojimus ir leidimų plaukioti šiomis priemonėmis išdavimo tvarką;

6.25. vykdo visų Lietuvos miškų ir medžioklės valstybinį valdymą, nustato medžiojamųjų gyvūnų medžioklės laiką ir limitus;

6.26. išduoda nustatytąja tvarka leidimus rengti miškotvarkos projektus bei inventorizuoti miškus, rengia Lietuvos miškų skyrimo į miškų grupes ir kategorijas normatyvus, organizuoja miškų priskyrimą prie šių grupių ir kategorijų;

6.27. tvirtina medynų kirtimo amžių, pagrindinių kirtimų normos skaičiavimo metodikas, miškotvarkos, miško kirtimo, atkūrimo, sanitarinės miško apsaugos nuostatus bei taisykles, kitus miškų ūkio klausimus reglamentuojančius teisės aktus;

6.28. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti metinę pagrindinių kirtimų normą valstybiniuose miškuose, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl miškų ūkio paskirties žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir jos pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimo, taip pat, suderinusi su Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustato ir tvirtina nenukirsto valstybinio miško kainas;

6.29. sprendžia strateginius gyvenamųjų namų statybos, šiltinimo ir kitus atnaujinimo bei paramos apsirūpinti būstu klausimus;

6.30. nustato tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir organizacijų statybą reglamentuojančių dokumentų įteisinimo tvarką;

6.31. nustato projektų ir statinių ekspertizės atlikimo, statinių statybos autorinės bei techninės priežiūros, leidimų statyti ir griauti išdavimo tvarką; tvirtina nesudėtingų statinių (darbų), kuriems neprivaloma techninė priežiūra, taip pat statinių, kurių statybos darbams privaloma autorinė priežiūra, o projektams privaloma ekspertizė, sąrašus;

6.32. nustato specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos veiklos srityse ir vykdančių statybos valstybinės priežiūros funkcijas, taip pat specialistų, atliekančių gamtos išteklių tyrimus ir apskaitą, atestavimo tvarką, reikalavimus ir vertinimo kriterijus, atestatų, suteikiančių teisę rengti ypatingos svarbos statinių projektus ir tuos statinius statyti, išdavimo Lietuvos Respublikoje įregistruotoms projektavimo ir statybos verslo įmonėms, taip pat užsienio valstybių projektavimo ir statybos firmoms tvarką, tvarko atestacijos duomenų registrą;

6.33. nustato valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių, įskaitant miškus, naudojimo bei jų apskaitos, atkūrimo ir kontrolės tvarką ir ją vykdo, kontroliuoja, kaip taikomos kompensacinės priemonės, mokami mokesčiai už gamtos išteklius ir aplinkos taršą, kontroliuoja miškotvarkos darbus;

6.34. atlieka nustatytąja tvarka teritorijų planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą bei statinių projektavimo, statybos, atidavimo naudoti, naudojimo ir nugriovimo priežiūrą, potencialiai pavojingų hidrotechninių statinių valstybinę kontrolę; organizuoja statybos komplekso subjektų atliekamų projektavimo ir statybos darbų bei statinių eksploatavimo kokybės kontrolę;

6.35. kartu su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija tvirtina branduolinės energetikos statinių techninius reglamentus; kartu su šia inspekcija ir kitomis ministerijomis bei Vyriausybės įstaigomis kontroliuoja ir prižiūri branduolinės energetikos statinių projektavimą ir statybą, pagal savo kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri, kaip laikomasi branduolinės saugos ir kituose teisės aktuose nustatytų sąlygų bei reikalavimų;

6.36. kuria ir nuolat papildo aplinkos būklės ir gamtos išteklių duomenų kompiuterizuotą informacijos sistemą, nustato naudojimosi ja tvarką, įdiegia ir tobulina apskaitos, atskaitomybės ir informacijos sistemas ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose valstybės įmonėse, įstaigose bei valstybinėse institucijose;

6.37. organizuoja valstybinių kadastrų bei registrų, priskirtų ministerijos kompetencijai, sudarymą bei tvarkymą, vykdo teritorijų planavimo dokumentų registro, teritorijų planavimo duomenų banko vadovaujančiosios įstaigos ir teritorijų planavimo duomenų banko tvarkytojo funkcijas, taip pat kartu su Žemės ūkio ministerija koordinuoja žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro darbus;

6.38. organizuoja pagal savo kompetenciją taikomuosius mokslo tyrimus, taikomųjų mokslo programų ir projektų finansavimą, koordinuoja jų įgyvendinimą ir skatina inovacijas;

6.39. teikia pagal savo kompetenciją metodinę pagalbą statybos proceso dalyviams, miškotvarkos darbų vykdymui, apskričių ir savivaldybių teritorijų planavimo (urbanistikos ir architektūros) tarnyboms, jas konsultuoja, koordinuoja apskričių viršininkų administracijų valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijų tarnybų bei regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą, teikia metodinę pagalbą miškų savininkams;

6.40. koordinuoja aplinkosauginį švietimą, taip pat nustato specialistų tobulinimosi kryptis ir prioritetus, rūpinasi aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo, projektavimo, miškų ūkio, geologijos ir hidrometeorologijos bei kitų sričių valdininkų ir specialistų tobulinimusi; informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais ir aplinkos būklę;

6.41. pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose komitetuose, komisijose bei renginiuose, palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja tarptautinių konvencijų ratifikavimą, pasirašymą bei jų reikalavimų įgyvendinimą, dalyvauja kitų valstybių bei tarptautinių organizacijų renginiuose;

6.42. organizuoja pagal savo kompetenciją žinynų, metraščių, normų sąvadų, sisteminių rinkinių, informacinių ir kitokių leidinių parengimą bei leidybą;

6.43. vykdo ministerijos įsteigtų ar jos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, įstaigų ir kitų tarnybų bei institucijų steigėjo funkcijas;

6.44. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

6.45. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

Aplinkos ministerijos teisės

 

7. Aplinkos ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. nustatyti pagal savo kompetenciją teritorijų planavimo, ūkinės ir kitokios veiklos objektų statybos, rekonstravimo ir perspektyvinio plėtojimo, šių darbų sustabdymo ar ribojimo tvarką;

7.2. skelbti nustatytąja tvarka saugomais kraštovaizdžio objektus;

7.3. reikalauti, kad juridiniai ir fiziniai asmenys laikytųsi įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, įgyvendintų priemones, panaikinančias arba mažinančias neigiamą poveikį aplinkai ir gamtos ištekliams;

7.4. gauti nustatytąja tvarka iš ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų, vietos savivaldos institucijų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų statistikos bei kitokius duomenis aplinkos apsaugos, miškų ūkio ir gamtos išteklių naudojimo bei atkūrimo klausimais, taip pat teikti šiuos duomenis bei informaciją ir pasiūlymus visais ministerijos kompetencijos klausimais;

7.5. pasitelkti ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų atstovus bei specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ministerijos kompetencijos klausimais projektams rengti bei svarstyti, dalyvauti kitų ministerijų komisijų (darbo grupių) veikloje;

7.6. nustatyti tvarką, kuria sustabdoma, ribojama ar uždraudžiama juridinių ir fizinių asmenų veikla miškuose, jeigu pažeidžiami įstatymai, nesilaikoma miško išteklių naudojimo, miškų atkūrimo ir apsaugos reikalavimų;

7.7. organizuoti statybos projektavimo ir statybos darbų bei statinių eksploatavimo kokybės kontrolę;

7.8 panaikinti pagal savo kompetenciją statinio projektavimo technines ir specialiąsias sąlygas, jeigu jų reikalavimai nepagrįsti statinio ir statybos reikmių atžvilgiu arba nenustatyti specialieji reikalavimai, ir pareikalauti iš šias sąlygas nustačiusių institucijų bei subjektų jas pakeisti arba apriboti;

7.9. tikrinti, ar apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos valstybinių inspekcijų tarnybų, regionų aplinkos apsaugos departamentų veikla atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus;

7.10. panaikinti ar pakeisti apskričių viršininkų administracijų valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijų tarnybų, regionų aplinkos apsaugos departamentų priimtus sprendimus, nustatančius specialiuosius reikalavimus, susijusius su aplinkos apsauga, teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba, statinių atidavimu naudoti, jeigu jie prieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ar privalomiesiems norminiams dokumentams;

7.11. prireikus sudaryti ministerijos mokslo, aplinkos apsaugos, technikos, ekonomikos, architektūros, teritorinio planavimo ir kitas tarybas;

7.12. rengti nustatytąja tvarka konkursus;

7.13. pareikšti ieškinius juridiniams ir fiziniams asmenims, teršiantiems aplinką ir neracionaliai naudojantiems gamtos išteklius, neteisėtai naudojantiems, žalojantiems ar naikinantiems laukinius augalus ir gyvūnus, gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus;

7.14. metodiškai vadovauti pavaldžioms institucijoms, pagal jų kompetenciją vykdančioms šiuose nuostatuose numatytas funkcijas;

7.15. pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus ir įgyvendinti reikiamas priemones.

8. Aplinkos ministerija turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises.

 

Aplinkos ministerijos darbo organizavimas

 

9. Aplinkos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Aplinkos ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.7, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13 ir 11.14 punktuose.

10. Aplinkos ministras, vadovaudamas jam pavestoms aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių naudojimo, teritorijų planavimo, statybos, būsto bei geologijos valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

11. Aplinkos ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

11.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai ir kiti teisės aktai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.7. teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl viceministrų skaičiaus nustatymo, viceministrų skyrimo pareigoms ir atleidimo iš pareigų, drausminių nuobaudų jiems skyrimo ar jų skatinimo;

11.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei departamentų, tarnybų ar inspekcijų prie ministerijos nuostatų projektus;

11.9. ministerijos sekretoriaus teikimu tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

11.10. tvirtina ministerijos administracijos padalinių, taip pat departamentų, tarnybų ir inspekcijų prie ministerijos, kitų jos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių nuostatus (įstatus);

11.11. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų ministro politinio ar asmeninio pasitikėjimo pagrindu skiriamus valstybės tarnautojus (išskyrus viceministrus), ministerijos sekretorių – aukščiausiąjį ministerijos karjeros pareigūną, įstaigų prie ministerijos, taip pat ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių vadovus (ministerijos sekretoriaus teikimu); savo iniciatyva atleidžia iš pareigų ministro politinio ar asmeninio pasitikėjimo pagrindu skiriamus valstybės tarnautojus bei kitus ministro skiriamus pareigūnus, pareiškęs nepasitikėjimą jais;

11.12. tvirtina periodiškai atnaujinamus ilgalaikius (iki 10 metų) ministerijos strateginius veiklos planus;

11.13. suteikia ministerijos struktūrinių padalinių, departamentų, tarnybų ir inspekcijų prie ministerijos, kitų ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus statusą;

11.14. įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytais atvejais teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl departamentų ir kitų įstaigų prie ministerijos vadovų skyrimo;

11.15. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

12. Aplinkos ministras vadovauja ministerijos administracijos padaliniams tiesiogiai ar per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o departamentams, tarnyboms ir inspekcijoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms bei organizacijoms – per šių institucijų vadovus.

13. Viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui. Ministras nustato jų kompetenciją.

Viceministrai rūpinasi jiems ministro skirtais ministerijos darbo barais, per ministerijos sekretorių ir atitinkamus ministerijos administracijos padalinių vadovus koordinuoja ir užtikrina jų įgaliojimams priskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą, teikia ministrui įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.

Viceministrai gali vadovauti departamentams prie ministerijos.

14. Aplinkos ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos sekretorius. Jis gali turėti ne daugiau kaip du pavaduotojus (sekretorius).

Aplinkos ministerijos administracija susideda iš departamentų, skyrių ir kitų padalinių.

Prie ministerijos gali būti įsteigti departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos, inspekcijos bei kitos įstaigos.

15. Aplinkos ministerijos sekretorius:

15.1. atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimo organizavimą ir kokybę, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar ministro patvirtintomis konkrečiomis priemonėmis šiai programai įgyvendinti;

15.2. atsako už ministerijos ūkinę ir finansinę veiklą;

15.3. teikia ministrui tvirtinti ministerijos administracijos struktūrą ir etatų sąrašą;

15.4. organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius;

15.5. ministro pritarimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotojus, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų vadovus, išskyrus skiriamus ministro, taip pat karjeros tarnautojus bei aptarnaujantįjį personalą;

15.6. teikia ministrui skirti pareigoms ir atleisti iš pareigų įstaigų prie ministerijos, taip pat ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių vadovus;

15.7. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

16. Aplinkos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Ministras yra kolegijos pirmininkas, o jos nariai – viceministrai, ministerijos sekretorius. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ir ministerijos sekretoriaus pavaduotojai (sekretoriai) bei kiti ministerijos, kitų institucijų bei organizacijų atstovai. Į kolegijos posėdžius gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Aplinkos ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

______________