LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO SPECIALIAIS ŽENKLAIS – BANDEROLĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 9 d. Nr. 408

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 27 ir 30 straipsniais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ (Žin., 2002, Nr. 64-2589);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimą Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 80-3434);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimą Nr. 753 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2590).

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408

 

APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO SPECIALIAIS ŽENKLAIS – BANDEROLĖMIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja skirto parduoti Lietuvos Respublikoje apdoroto tabako, etilo alkoholio, išskyrus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 3 straipsnio 10 dalies 3 punkte nurodytus produktus, taip pat Kombinuotosios nomenklatūros 2207 pozicijoje klasifikuojamus produktus (toliau vadinama – etilo alkoholis), ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis tvarką, taip pat atvejus, kai ženklinti nereikalaujama.

2. Šios Taisyklės taikomos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, užsienio valstybių juridinių asmenų filialams, atstovybėms, taip pat fiziniams asmenims, realizuojantiems ar gabenantiems ir laikantiems apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus verslo tikslais (toliau vadinama – asmenys).

3. Apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai laikomi skirtais realizuoti Lietuvos Respublikoje tais atvejais, kai šios prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikoje ir nėra gabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat kai šioms prekėms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

4. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatyme (Žin., 2003, Nr. 61-2758) vartojamas sąvokas.

 

II. ŽENKLINIMAS

 

5. Ant skirtų realizuoti Lietuvos Respublikoje apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakelio, maišelio, butelio, kitos talpyklos ar pakuotės (toliau vadinama – pakuotė) turi būti užklijuoti finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialūs ženklai – banderolės (toliau vadinama – banderolės), išskyrus šių Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus.

6. Banderolės ant apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pakuočių turi būti užklijuotos taip, kad jų nebūtų galima nuplėšti ir nebūtų galima pakuočių atplėšti arba atidaryti neperplėšus banderolių. Jeigu apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai ženklinami banderolėmis gamyklose ir šių gaminių pakuotės padengtos celofanu ar kita permatoma medžiaga, banderolės turi būti užklijuotos po celofanu ar kita permatoma medžiaga. Tuo atveju, kai cigarečių pakuotės padengtos celofanu ar kita permatoma medžiaga, banderolės turi būti užklijuotos po celofanu ar kita permatoma medžiaga neatsižvelgiant į cigarečių ženklinimo vietą.

Jeigu banderolių neįmanoma užklijuoti taip, kaip nustatyta šio punkto pirmojoje pastraipoje, finansų ministras gali nustatyti kitokį ženklinimo banderolėmis būdą. Tokiu atveju suinteresuotas asmuo raštu kreipiasi į Finansų ministeriją, kuri, įvertinusi tokio prašymo pagrįstumą, ne vėliau kaip per 30 dienų priima atitinkamą sprendimą ir apie tai informuoja pareiškėją. Sprendimas nustatyti kitokį ženklinimo banderolėmis būdą įforminamas įsakymu.

7. Ant banderolių, skirtų cigarečių pakuotėms ženklinti, turi būti nurodyta maksimali mažmeninė šių cigarečių kaina.

8. Finansų ministrui patvirtinus naujus banderolių pavyzdžius, asmenys gali:

8.1. vienerius metus nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo dienos ženklinti apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus Lietuvos Respublikoje seno pavyzdžio banderolėmis;

8.2. vienerius metus nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo dienos įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (toliau vadinama – valstybė narė) arba išleisti į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikos teritorijoje seno pavyzdžio banderolėmis paženklintus apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus;

8.3. dvejus metus nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo dienos prekiauti seno pavyzdžio banderolėmis paženklintais apdorotu tabaku, etilo alkoholiu ir alkoholiniais gėrimais, juos gabenti ir laikyti.

9. Praėjus dvejiems metams nuo naujų banderolių pavyzdžių patvirtinimo, seno pavyzdžio banderolėmis paženklinti apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai per 2 darbo dienas turi būti inventorizuojami įforminant 2 inventorizacijos aprašo egzempliorius. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos šie inventorizacijos aprašo egzemplioriai turi būti pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vieta. Vienas egzempliorius paliekamas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o antrasis su šios inspekcijos spaudu, patvirtinančiu, jog inventorizacijos aprašas gautas inspekcijoje, laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybos arba laikymo vietoje.

10. Šių Taisyklių 9 punkte nurodytais inventorizuotais apdorotu tabaku, etilo alkoholiu ir alkoholiniais gėrimais galima prekiauti, juos gabenti ir laikyti, kol pasibaigs jų atsargos.

11. Banderolės nuo išvežamų iš Lietuvos Respublikos į bet kurią kitą valstybę ar teritoriją apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų turi būti nuimtos, perplėštos ar perpjautos, išskyrus atvejus, kai už tokias prekes akcizai sumokėti Lietuvos Respublikoje ir šių akcizų neprašoma grąžinti arba kai yra rašytinis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) leidimas.

12. Banderolių gamybos užsakymus pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir banderoles iš jos atsiimti gali tik:

12.1. kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko Lietuvos Respublikoje paskirtas fiskalinis agentas. Šiame punkte nurodytu atveju fiskalinis agentas banderoles užsako ir atsiima kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko vardu;

12.2. asmenys, turintys teisę verstis apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų prekyba Lietuvos Respublikoje.

13. Banderolės gali būti klijuojamos:

13.1. bet kurioje valstybėje narėje įsteigtame akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, Lietuvos Respublikoje asmenų įsteigtuose C tipo muitinės sandėliuose, laisvuosiuose sandėliuose arba laisvosiose zonose – ant apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų;

13.2. ne valstybėse narėse esančiose apdoroto tabako gamyklose – ant apdoroto tabako;

13.3. Lietuvos Respublikoje esančiuose asmenų sandėliuose – ant apdoroto tabako (išskyrus cigaretes), etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų. Ši nuostata taikoma tais atvejais, kai apdorotas tabakas (išskyrus cigaretes), etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai asmenims atgabenami į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės narės. Šiuose sandėliuose banderolės turi būti užklijuotos per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią apdorotas tabakas (išskyrus cigaretes), etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai atgabenti į sandėlį. Ženklinimo metu privalo dalyvauti teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnas.

14. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautos banderolės apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo tikslais gali būti perduotos tik:

14.1. kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui. Ši nuostata taikoma fiskaliniam agentui, kuris perduoda banderoles akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, Lietuvos Respublikoje paskyrusiam jį fiskaliniu agentu;

14.2. apdorotą tabaką gaminantiems ne valstybės narės asmenims (tik apdorotą tabaką ženklinti skirtos banderolės).

15. Jeigu prarasta daugiau kaip 0,1 procento pagal banderolių išdavimo dokumentą asmeniui išduotų ir apdorotą tabaką gaminantiems ne valstybės narės asmenims perduotų (perduodamų) banderolių, Valstybinė mokesčių inspekcija priima rašytinį sprendimą neišduoti asmeniui banderolių, išskyrus atvejus, kai asmuo banderolių nenumato perduoti ne valstybės narės asmenims. Valstybinė mokesčių inspekcija apie priimtą sprendimą informuoja asmenį, kurio atžvilgiu šis sprendimas buvo priimtas.

Asmuo vėl įgyja teisę ženklinimo tikslais perduoti apdorotą tabaką gaminantiems ne valstybės narės asmenims, jeigu per vienerius metus nuo sprendimo neišduoti banderolių priėmimo nepadaro akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ar realizavimo tvarkos pažeidimų.

16. Asmenys, banderolėmis ženklinantys apdorotą tabaką, išskyrus cigaretes, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo pildyti apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalus arba tokią apskaitą tvarkyti pagal kompiuterinės apskaitos programas. Apskaitos žurnalų formą, jų pildymo taisykles, taip pat reikalavimus kompiuterinės apskaitos sistemai nustato Valstybinė mokesčių inspekcija.

17. Šių Taisyklių 16 punkte nurodyti apskaitos žurnalai turi būti įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios veiklos teritorijoje apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir (ar) alkoholiniai gėrimai ženklinami banderolėmis.

18. Asmenys banderoles užsisako, atsiima, teikia duomenis apie banderolių panaudojimą, taip pat grąžina banderoles Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.

19. Asmuo už jam pagamintas banderoles pagal Finansų ministerijos patvirtintas banderolių kainas apmoka per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gauna Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą apie joje gautas banderoles.

20. Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama užtikrinti asmens prievolės apmokėti už jam pagamintas banderoles įvykdymą, gali reikalauti pateikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatytą prievolės įvykdymo užtikrinimą.

 

III. ATVEJAI, KAI ŽENKLINTI NEREIKALAUJAMA

 

21. Banderolių klijuoti nereikalaujama:

21.1. kai apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai nuo akcizų atleidžiami Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytais atvejais, išskyrus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, taip pat kai šios prekės yra skirtos ne Lietuvos Respublikos, o kitų Šiaurės Atlanto Organizacijos sutarties šalių kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai Lietuvos Respublikoje šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, ir Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms, jų atstovybėms bei jų nariams;

21.2. kai pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas neatsiranda prievolė mokėti akcizus už apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus;

21.3. kai apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai atgabenami į Lietuvos Respubliką registruotiems arba neregistruotiems prekybininkams ir tokie prekybininkai šias prekes laiko verslo tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai laikomi apdorotas tabakas ir alkoholiniai gėrimai, skirti parduoti Lietuvos Respublikoje;

21.4. kai apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai atgabenami į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės narės ir laikomi verslo tikslais arba viešųjų juridinių asmenų reikmėms, taip pat kai apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai į Lietuvos Respubliką atgabenami iš kitos valstybės narės, kai šios prekės jų pardavėjo ar šio pardavėjo užsakymu kito asmens atgabenamos asmeniui, kuris nėra registruotas arba neregistruotas prekybininkas, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Ši nuostata netaikoma, jeigu laikomi apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti parduoti Lietuvos Respublikoje;

21.5. ant kulto apeigoms vartojamo vyno, kurio gavėjai yra Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 89-1985) nurodytų tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų religiniai centrai;

21.6. ant alaus ir natūralios fermentacijos sidro, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Valstybinė mokesčių inspekcija informaciją apie asmenų užsakytas ir jiems išduotas, taip pat apie joje gautas banderoles kaupia kompiuterinėje duomenų bazėje. Turima informacija kitoms institucijoms gali būti teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Šių Taisyklių nesilaikantys asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________