LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO

 

2004 m. gruodžio 9 d. Nr. X-37

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. lapkričio 3 d. dekretą Nr. 117, ratifikuoja 2003 m. spalio 17 d. Paryžiuje priimtą Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskiria institucijas, atsakingas už Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________