VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-302

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 113-3285; 2010, Nr. 12-559) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 (Žin., 2010, Nr. 61-3012; 2011, Nr. 101-4755), 9.1 ir 9.2 punktais,

tvirtinu pridedamas:

1. Pažymos dėl fitosanitarinio ir kokybės tikrinimo ir taikomų priemonių formą.

2. Pažymos dėl fitosanitarinio tikrinimo ir taikomų priemonių formą.

3. Akto dėl fitosanitarinio tikrinimo ir taikomų priemonių formą.

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2011 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. (6.2) V4-788

 

_________________

 

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-302

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

_______________________________________________________________________________________

(pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (poskyris)/regioninis skyrius)

 

Pažyma
dėl fitosanitarinio IR KOKYBĖS TIKRINIMO IR TAIKOMŲ PRIEMONIŲ

 

20___ m. ______________________ d. Nr. ________

___________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnas ______________________

___________________________________________________, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 3 straipsniu, atlikau augalinės kilmės produkcijos fitosanitarinį ir (arba) kokybės tikrinimą.

Tikrinamas ūkio subjektas (fizinis, juridinis asmuo) ___________________ , įmonės (asmens) kodas _____________

adresas _______________________________________________________________________________________

Fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr. __________________________ Transporto priemonės rūšis, valstybinis Nr.

 

Produkcijos pavadinimas

Šalis siuntėja

Kilmės šalis

Fitosanitarinio sertifikato Nr.

Kiekis

Mat. vnt.

Kokybės

Tyrimai

Tiriami kenksmingieji organizmai

sertifikato Nr.

klasė

vizualūs

kiekis

mėginių skaičius

mėginių dydis

Mat. vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigūno išvados ir  nurodymai

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________   A.V.                        _____________      _______________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau

____________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

____________

(data)

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-302

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_______________________________________ REGIONINIS SKYRIUs

 

Pažyma
dėl fitosanitarinio tikrinimo IR TAIKOMŲ PRIEMONIŲ

 

20___ m. ______________________ d. Nr. ________

___________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnas ______________________

___________________________________________________, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Fitosanitarijos įstatymo 3 straipsniu bei vykdydamas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  20__ m. _________d. pavedimą Nr. ____, atlikau augalinės kilmės produkcijos fitosanitarinį tikrinimą.

Tikrinamas ūkio subjektas (fizinis, juridinis asmuo) _____________ , įmonės (asmens) kodas ___________________

adresas_______________________________________________________________________________________

Fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr. _____________________________________________________________

 

Veiklos pobūdis:

£[] - augintojas šiltnamiuose

£[] - augintojas atvirame grunte

£[] - sandėliuojantis augalus

£[] - kokybės patikrinimas

Specializacija:

£[] - daržovės,

£[] - daržovės,

£[] - miško medelynai,

£[] - medienos perdirbimas,

£[] - vaisiai,

 

£[] - gėlės,

£[] - sėklinės bulvės,

£[] - miškas,

£[] - perdirbimo įmonės,

£[] - daržovės,

 

£[] - sodinamoji medžiaga,

£[] - maistinės bulvės,

£[] - cukriniai runkeliai,

£[] - urėdija,

£[] - grūdai,

 

£[] - kiti

£[] - ūkio bulvių sėkla,

£[] - javai,

£[] - supirk., pakuot., sandėliuot.

£[] - riešutai,

 

 

£[] - sodai,

£[] - žemės ūkio naudmenos,

£[] - medinė pak. medžiaga

£[] - kiti

 

 

£[] - vaismedžių, vaiskrūmių medelynai,

£[] - kiti

£[] - kiti

 

 

 

£[] - dekoratyvinių augalų medelynai

 

 

 

 

Produkcijos pavadinimas

Kilmė

Veislė

Lauko Nr.

Kateg.

Plotas (ha)

Mat. vnt.

Kiekis

Tyrimai

Tiriami kenksmingieji organizmai

produkcijos rūšis

kiekis

mėg. sk.,

dydis

m. vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigūno išvados ir nurodymai

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

__________________________   A.V.                                  _____________  _______________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                    (parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau

____________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

____________

(data)

 

_________________

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m.  rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-302

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_______________________________________ REGIONINIS SKYRIUs

 

aktas dėl fitosanitarinio tikrinimo IR TAIKOMŲ PRIEMONIŲ 

 

20___ m. ______________________ d. Nr. ________

_________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnas ______________________________________, 20___ m. ___________ d. atlikau augalinės kilmės produkcijos fitosanitarinį tikrinimą, kurio metu paėmiau mėginį laboratorinei ekspertizei. Tikrinamas ūkio subjektas (fizinis, juridinis asmuo) _________________________________________________ įmonės (asmens kodas) ______________________ Fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr. _____________________  

adresas _____________________________________________________________________

 

Produkcijos pavadinimas

Kilmė

Veislė

Lauko Nr.

Kateg.

Plotas (ha)

Mato vnt.

Kiekis

Karant. ekspert. liud. Nr.

Taikomos priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigūno nurodymai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

_________________    A.V.                 ___________                       ____________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau

____________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

____________

(data)

 

_________________