LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽVEJYBOS PADALINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ IŠDAVIMO IR PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. gegužės 1 d. Nr. 180

Vilnius

 

 

Tobulindamas žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo tvarką bei atsižvelgdamas į kai kurias jos taikymo problemas:

1. Tvirtinu Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisykles (pridedama).

2. Pavedu Visuomenės informavimo skyriui pagal Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos pateiktą paraišką organizuoti nustatytos formos žvejybos padalinių žvejybos žurnalų leidybą.

3. Pavedu Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai organizuoti žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimą regionų aplinkos apsaugos departamentams bei vykdyti jų išdavimo juridiniams ir fiziniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, kontrolę.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2000 m. birželio 1 d.

5. Įsigaliojus šiam įsakymui, laikau netekusiomis galios Žvejybinių padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisykles, patvirtintas Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 06 20 įsakymu Nr. 105 „Dėl Žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių patvirtinimo bei kai kurių žvejybos reguliavimo įsakymų patikslinimo“ (Žin., 1995, Nr. 58-1457) ir Aplinkos apsaugos ministerijos 1996 04 12 įsakymą Nr. 66 „Dėl Žvejybinių padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių pakeitimų“ (Žin., 1996, Nr. 35-890).

6. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „gyvūnija“, „valdymo sistema“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                        DANIUS LYGIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2000 05 01 įsakymu Nr. 180

 

ŽVEJYBOS PADALINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ IŠDAVIMO IR PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žvejybos padalinio žvejybos žurnalas (toliau – žurnalas) yra pagrindinis dokumentas sužvejotų žuvų apskaitai vykdyti bei žvejybos analizei atlikti.

2. Nustatytos formos žurnalus (pridedama) privalo turėti visi Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose ir vidaus vandenyse verslinės žūklės įrankiais savarankiškai žvejojantys fiziniai asmenys bei žvejybos įmonių ir žvejybos organizacijų padaliniai.

3. Žurnalus išduoda regiono aplinkos apsaugos departamentas arba jo įgaliota rajono (miesto) aplinkos apsaugos agentūra juridiniams ar fiziniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių (toliau – asmenys), žvejojantiems departamento kontroliuojamoje teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose. Žurnalai išduodami nustatytąja tvarka, verslinės žvejybos veiklą įteisinusių ir naudoti žuvų išteklius įgijusių teisę (gavusių kvotas (limitus) arba leidimus žvejybai) asmenų raštišku prašymu.

4. Jei asmuo žvejoja kelių regionų aplinkos apsaugos departamentų kontroliuojamoje teritorijoje, žurnalus jiems išduoda Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija.

5. Žurnalą išduodanti institucija užpildo jo titulinį lapą, susiuva lapus, žurnalą užantspauduoja ir įregistruoja, suteikdama jam registravimo numerį. Registracijos žurnale įrašomas asmens pavadinimas, žvejybos žurnalo registravimo numeris, jo išdavimo ir baigimo data. Registracijos žurnale pasirašo žurnalą gavęs atsakingas asmuo.

6. Asmeniui gali būti išduoti keli žurnalai, atsižvelgiant į jiems priklausančių žvejybos padalinių skaičių.

7. Užbaigtą pildyti žurnalą asmuo per mėnesį po paskutinio įrašo apie žvejybą žurnale privalo pateikti jį išdavusiai institucijai, kuri įrašo žurnale jo baigimo datą. Asmuo turi saugoti žurnalą ne mažiau kaip 10 metų nuo jo baigimo dienos.

8. Praradęs žurnalą, asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja jį išdavusią instituciją, kuri, įvertinusi žurnalo dingimo aplinkybes, priima sprendimą dėl naujo žurnalo išdavimo.

9. Žvejybą tikrinę valstybiniai ar neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai apie patikrinimą privalo įrašyti žvejybos žurnale.

10. Asmenų vadovai arba jų paskirti atsakingi asmenys vykdo jiems išduotų žvejybos žurnalų teisingo pildymo kontrolę ir atsako už atsakingoms valstybės institucijoms teikiamų žvejybos duomenų patikimumą.

11. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų, Civilinį ir Baudžiamąjį kodeksus bei kitus teisės aktus.

 

II. ŽURNALO PILDYMO TVARKA

 

12. Žvejybai vadovaujantis asmuo žvejybos vietoje su savimi privalo turėti ir pildyti žurnalą.

13. Žurnalas pildomas tvarkingai ir aiškiai. Pieštuku rašyti žurnale, taisyti, trinti ir keisti žurnalo įrašus draudžiama. Jei pildant padaroma klaida, visa eilutė perbraukiama dviem horizontaliais brūkšniais ir viskas užrašoma kitoje eilutėje.

14. Žurnalas pradedamas pildyti iki žvejybos pradžios, nurodant žvejybos datą, vandens telkinio pavadinimą, administracinį-teritorinį rajoną (Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje – žvejybos baro numerį arba neutralius vandenis).

15. Žvejybos įrankių tipas, akių dydis, skaičius (žvejojant skrituliais), bendras kabliukų skaičius (žvejojant ūdomis), atskirai kiekvieno tipo pastatytų žūklės įrankių bendras ilgis ir jų pastatymo laikas į žurnalą įrašomas:

15.1. ne vėliau kaip per 15 minučių – žvejojant statomaisiais, inkaruojamais dreifiniais įrankiais ir ūdomis (kabliukais):

15.1.1. žvejyboje naudojant botus – po paskutinio įrankio pastatymo, jo pastatymo vietoje;

15.1.2. žvejyboje naudojant valtis ar kitas mažąsias plaukiojimo priemones – po žvejybos įrankių pastatymo, plaukiojimo priemonei pasiekus krantą;

15.2. prieš pradedant žvejybą – žvejojant dreifiniais ir plukdomaisiais įrankiais;

15.3. prieš pradedant valkšną – žvejojant traukiamaisiais žūklės įrankiais.

16. Kai žvejyba tęsiama naudojant tą patį tų pačių įrankių kiekį, grafoje „žvejybos įrankiai“ galima įrašyti žodžius „tie patys įrankiai“.

17. Žvejybos įrankių tikrinimo ar ištraukimo iš vandens telkinio laikas į žurnalą įrašomas iki jų tikrinimo pradžios (iki jų ištraukimo).

18. Žuvų kiekis pagal atskiras rūšis į žurnalą žvejybos vietoje įrašomas ne vėliau kaip per 30 min.:

18.1. žvejojant statomaisiais, inkaruojamais dreifiniais įrankiais ir ūdomis (kabliukais):

18.1.1. žvejyboje Kuršių mariose naudojant botus – po kiekvienos įrankių eilės patikrinimo, paskutinio eilės įrankio tikrinimo vietoje;

18.1.2. žvejyboje kituose vandens telkiniuose naudojant botus – po paskutinio įrankio patikrinimo, jo patikrinimo vietoje;

18.1.3. žvejyboje naudojant valtis ar kitas mažąsias plaukiojimo priemones – plaukiojimo priemonei su laimikiu pasiekus krantą, prie vandens telkinio, laimikio iškrovimo iš plaukiojimo priemonės vietoje. Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje žvejojantys asmenys iškrauti iš plaukiojimo priemonių laimikį gali tik su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu suderintoje vietoje, kuri nurodoma leidime žvejybai;

18.2. žvejojant dreifiniais ir plukdomaisiais įrankiais:

18.2.1. žvejyboje naudojant botus – po kiekvieno įrankio plukdymo, jo ištraukimo vietoje;

18.2.2. žvejyboje naudojant valtis ar kitas mažąsias plaukiojimo priemones – plaukiojimo priemonei su laimikiu pasiekus krantą, prie vandens telkinio, laimikio iškrovimo iš plaukiojimo priemonės vietoje;

18.3. žvejojant traukiamaisiais žūklės įrankiais – po kiekvienos valkšnos, įrankių ištraukimo vietoje;

18.4. žvejojant iš vandens telkinių ištekančiuose upeliuose, jų ištakose ar protakose – po kiekvieno žvejybos įrankių patikrinimo, prie vandens telkinio, įrankių ištraukimo vietoje.

19. Laimikio svoris žurnale nurodomas kilogramais, įrašant atitinkamuose langeliuose tik sveikus skaičius (pagal pavyzdį). Langeliai, kuriuose skaitmenys neįrašomi, pažymimi horizontaliu brūkšniu.

Pavyzdys:

1 kg

1

 

 

 

 

 

 

 

10 kg

1

0

 

 

 

 

 

 

 

110 kg

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

1 100 kg

1

1

0

0

 

Apie sugautas lašišas, šlakius bei draudžiamas žvejoti žuvis nurodoma žurnalo grafoje „Apytikslis svoris“, atskirose eilutėse įrašant kilogramus ir vienetus.

20. Kiekvieno tipo žūklės įrankiais sugautų žuvų kiekiai nurodomi atskirai, o statomaisiais tinklaičiais, naudojamais žemiau išvardytuose vandens telkiniuose, ir atskirai pagal skirtingus jų akių dydžius:

Kauno mariose – iki 34 mm, 34-46 mm, 47-55 mm, 60 mm ir daugiau;

Kuršių mariose – iki 16 mm, 16–24 mm, 40–45 mm, 70 mm ir daugiau;

Baltijos jūros priekrantėje – iki 18 mm, 18–24 mm, 45–49 mm, 50–69 mm, 70–90 mm, per 90 mm.

21. Jeigu per parą žurnale įrašyti keli įrašai, užbaigus paros žvejybą, žurnale nurodomas bendras paros laimikis pagal atskiras žuvų rūšis.

22. Žvejybos vietoje laimikio svoris gali būti nustatytas vizualiai, bet bendro laimikio svorio paklaida negali viršyti 30 procentų žvejybos vietoje į dėžes nesudėto žuvies kiekio ir 15 procentų žvejybos vietoje į dėžes sudėto žuvies kiekio. Prieš perdavimą arba realizavimą žuvys pasveriamos ir žurnale įrašomas patikslintas jų svoris pagal atskiras žuvų rūšis.

23. Dalį žuvų parduodant prie vandens telkinio, jas pasvėrus, atskirose eilutėse įrašomos parduotų žuvų rūšys ir žurnalo skiltyje „Tikslus svoris“ nurodomas tų rūšių žuvų tikslus svoris, skiltyje „+“ pažymint +. Kitos, prie vandens telkinio neparduotos, pasvertos laimikio dalies svoris (taip pat pagal atskiras žuvų rūšis) įrašomas skiltyje „Tikslus svoris“, šalia pažymint +.

Tokiu atveju bendras sugautas kiekvienos rūšies žuvų kiekis yra tos žuvų rūšies + ženklu pažymėtų kiekių suma. Šis skaičius įrašomas skiltyje „Tikslus svoris“ šalia atitinkamos rūšies žuvų vizualaus svorio įrašo.

24. Jeigu atsitiktinai į žvejybos įrankius pakliuvo daugiau neverslinio dydžio žuvų negu leidžia Žvejybos ir žuvų apsaugos taisyklės arba žuvys, kurias gaudyti draudžiama ir jų gyvų bei nesužalotų išleisti nėra galimybių (žuvys sužeistos, žuvusios ir pan.), tokių žuvų priegauda (kilogramais) į žurnalą įrašoma pagal atskiras rūšis, o draudžiamų žvejoti žuvų kiekis – vienetais ir kilogramais.

25. Skiltyje „Duomenys apie laimikio panaudojimą“ įrašoma, kam perduotas ar realizuotas laimikis bei jo perdavimo (realizavimo) dokumentų numeriai ir išdavimo datos.

26. Įrašai apie kiekvieną žvejybos atvejį patvirtinami žvejybos vietoje žurnalą pildančio asmens parašu – po paskutinio įrašo skiltyje „Apytikslis svoris“ ir pasvėrus žuvį – po paskutinio įrašo skiltyje „Tikslus svoris“. Šalia parašo nurodomas pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė.

27. Žuvys, nugabentos iš 18 punkte nurodytos vietos ir neįrašytos į žvejybos žurnalą, laikomos sužvejotomis neteisėtai.

______________


 

Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų

išdavimo ir pildymo taisyklių

priedas

 

Žurnalo antraštinis lapas

 

 

 

 

ŽVEJYBOS

ŽURNALAS

 

 

 

______________


1 puslapis

 

 

 

 

ŽVEJYBOS ŽURNALO

REGISTRAVIMO Nr. ______

 

 

 

 

____________________________________________

 

(žvejybinės organizacijos pavadinimas)

 

 

 

____________________________________________

 

(vadovo vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žvejybos žurnalą užregistravo ____________________

 

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

A.V.                 Išduotas ___  m.__________ mėn. __  d.

 

 

 

 

 

Baigtas pildyti ___  m. _____  mėn.__ d.

 

 

 

A.V.                 _______________________________

 

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žurnale yra sunumeruota, įrišta ir užantspauduota 200 puslapių

 

 

 

 

 

2–198 puslapiai (lyginiai)

 

Data

Vandens

telkinio

pavadinimas

Rajonas

arba

žvejybos

baro Nr.

Žvejybos įrankiai

Žvejybos įrankių

pastatymo

laikas

Tipas

Akių

dydis

(mm)

Bendras

ilgis

(m)

Kabliukų

arba skritulių

skaičius

(vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–199 puslapiai (nelyginiai)

 

Žvejybos

įrankių

tikrinimo

data ir

laikas

 

Sužvejotas laimikis (kg)

Duomenys

apie laimikio

panaudojimą

(kam atiduota/

realizuota,

dokumento

Nr., data)

Rūšis

Apytikslis

svoris (iš

akies)

Tikslus svoris

(pasvėrus)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________