LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. vasario 4 d. Nr. 1K-024

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, 86-3694) 6 punktu,

Pakeičiu Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4149):

1. išdėstau 12.2 punktą taip:

12.2. kito individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (įskaitant ir gyventojui ne nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą) eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kuris (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimas individualiai veiklai) turi būti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka deklaruotas mokesčio administratoriui.“

2. išdėstau 13.2 punktą taip:

13.2. kito individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (įskaitant ir gyventojui ne nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą) remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kuris (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimas individualiai veiklai) turi būti deklaruotas mokesčio administratoriui. “

3. išdėstau 15 punktą taip:

15. Šios tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodyta turto vertė yra turto vertė, kuri apskaičiuojama iš turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atėmus tos kainos (be PVM) dalį, kuri atitinka to turto sąlyginio nusidėvėjimo per laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio, kurį turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas arba jo dalis priskirta naudoti individualioje veikloje, sumą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio 10 dalies nuostatomis. Šios tvarkos 12.2 ir 13.2 punktuose nurodyto turto, kai jis gyventojui nuosavybės teise nepriklauso, vertė yra ta vertė, kurią gyventojas deklaravo mokesčio administratoriui centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ