LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 18 d. Nr. A1-369

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 111-4236; 2007, Nr. 69-2759; 2008, Nr. 89-3578; 2009, Nr. 23-933, Nr. 159-7268; 2010, Nr. 115-5895; 2011, Nr. 18-868):

1. Nurodytu įsakymu patvirtintos Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formos dalyje „Informacija pareiškėjui“:

1.1. Išdėstau lentelės 13 eilutę taip:

13.

Socialinio pobūdžio kas mėnesį gaunamos pajamos, išskyrus transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, kompensacijas donorams, išmoką vaikui ir iki 2011 m. gruodžio 31 d. socialinę stipendiją*

 

 

 

1.2. Išdėstau lentelės 19 eilutę taip:

19.

Stipendijos, nuo 2012 m. sausio 1 d. išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų studentams ir profesinių mokymo įstaigų mokiniams

 

 

 

1.3. Išdėstau lentelės 20 eilutę taip:

20.

Kitos faktiškai gautos pajamos, išskyrus labdarą piniginėmis lėšomis:

 

 

 

1.4. Pripažįstu netekusia galios lentelės eilutę „labdara piniginėmis lėšomis, didesnė nei 4 valstybės remiamų pajamų dydžiai“.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintoje Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formoje:

2.1. Išdėstau 2 dalį „ŠEIMOS / ASMENS PAJAMOS“ taip:

 

 

„Šeimos arba vieno gyvenančio asmens per paskutinius 3 mėn. iki kreipimosi gautos arba mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, pajamos:

___________________________________________________.

(nurodyti mėnesius)

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas1

Pajamos, Lt

vyras

moteris

vaikai

1

2

3

4

5

1.

Su darbo santykiais susijusios pajamos2

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

 

 

 

3.

Autorinis atlyginimas

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, invalidumo, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos3

x

x

x

5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

6.

Dividendai

 

 

 

7.

Palūkanos

 

 

 

8.

Individualios įmonės savininko pajamos

 

 

 

9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą

 

 

 

10.

Žemės ūkio veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

11.

Gautos išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

 

 

 

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai, Vaikų išlaikymo fondo išmoka)

 

 

 

13.

Socialinio pobūdžio kas mėnesį gaunamos pajamos (vaiko globos (rūpybos) išmoka, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir kt.)4

x

x

x

14.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

15.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa

x

x

x

16.

Žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

17.

Turto nuomos pajamos

 

 

 

18.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

19.

Stipendijos5

 

 

 

20.

Kitos faktiškai gautos pajamos6:

 

 

 

 

gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

 

paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

 

užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos lėšos 

 

 

 

 

loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimų duomenų apie išmokas.

2 Išskyrus mokinių, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, su darbo santykiais susijusias pajamas.

3 Išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą.

4 Išskyrus transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, kompensacijas donorams, išmoką vaikui, pagalbos pinigus ir iki 2011 m. gruodžio 31 d. socialinę stipendiją.

5 Nuo 2012 m. sausio 1 d. išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), ir stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinių mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti.

6 Išskyrus labdarą piniginėmis lėšomis.“

2.2. Išdėstau informacinio lapelio dalies „Būtina žinoti“ trečiąją pastraipą taip:

Per mėnesį privalote pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar aplinkybes, dėl kurių ši parama turi būti nutraukta ar perskaičiuota: apie išvykimą nuolat ar laikinai gyventi į užsienį, apie šeimos sudėties pasikeitimus (šeimos nariui gimus, mirus, susituokus, nutraukus santuoką), praradus darbą arba įsidarbinus, pasikeitus darbo laiko trukmei, nutraukus registraciją teritorinėje darbo biržoje, pasikeitus neįgalumo ar darbingumo lygiui, mokiniui ar studentui baigus ar nutraukus mokymąsi, jam išvykus mokytis į kitą valstybę, pradėjus gauti lėšas vaikui išlaikyti ar kitas bet kokios rūšies pajamas arba nutraukus jų mokėjimą, išsprendus vaiko (vaikų) tėvystės ar materialinio išlaikymo klausimus, apsigyvenus socialinės globos įstaigoje, apie privalomosios pradinės karo tarnybos ar bausmės atlikimą ir kt.“

3. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo laidojimo pašalpai gauti SP-5 formą nauja redakcija (pridedama).

4. Nurodytu įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formos 1 dalyje „ŠEIMOS PAJAMOS“:

4.1. Išdėstau lentelės 19 eilutę taip:

19.

Stipendijos 8

 

 

 

4.2. Išdėstau lentelės 20 eilutę taip:

20.

Kitos faktiškai gautos pajamos 9

 

 

 

4.3. Pripažįstu netekusia galios lentelės eilutę „labdara piniginėmis lėšomis, kurios bendra suma viršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžius“.

4.4. Išdėstau lentelės „7“ nuorodą taip:

7 Išskyrus transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, kompensacijas donorams, išmoką vaikui, pagalbos pinigus ir iki 2011 m. gruodžio 31 d. socialinę stipendiją.“

4.5. Papildau lentelės nuorodas šiomis „8“ ir „9“ nuorodomis:

8 Nuo 2012 m. sausio 1 d. išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), ir stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinių mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti.

9 Išskyrus labdarą piniginėmis lėšomis.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas