LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1254

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2005, Nr. 80-2904; 2008, Nr. 150-6101; 2009, Nr. 100-4185; 2012, Nr. 86-4504) 3 punktu:

1. T v i r t i n u  Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad švietimo įstaigų pedagoginiams ir kitiems darbuotojams ir kitų įstaigų pedagoginiams darbuotojams taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) 4, 5, 51, 6 ir 10 punktuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 871 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 86-4504) 2 punkte nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 96-4517);

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-610 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 42-2080);

3.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. V-1102 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 84-4409);

3.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr.V-1293 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 104-5286).

4. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Švietimo ir mokslo ministras                                               Dainius Pavalkis

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2013 m. gruodžio 17 d. raštu 

Nr. ((1.15-0202)-5K-1326092-5K-1327664)-6K-131047

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2013 m. gruodžio 17 d.

raštu Nr. (11.10.-53)SD-8541

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2013 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. V-1254

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų, tarifinių atlygių koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Kontaktinės valandos – laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, papildomojo ugdymo pamokos, pamokos neformaliojo švietimo įstaigoje).

Papildomos valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, mokinių darbams tikrinti, vadovauti klasei ir kita).

Tarifinis sąrašas – tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti.

3. Kontaktinės valandos ir pertraukos tarp pamokų kartu bei papildomos valandos vadinamos pedagoginio darbo valandomis. Pedagoginio darbo valandos trukmė – 60 minučių.

4. Įstaigos vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems darbuotojams tarnybinių atlyginimų arba tarifinių atlygių koeficientus įstaigos vadovas nustato suderinęs su darbuotojų atstovais.

Aprašo 14, 23, 25, 26, 31, 45, 48, 56, 63, 64, 65, 66 ir 67 punktų nuostatos įgyvendinamos iš įstaigoms darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

5. Apraše tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių koeficientai nurodomi bazinės mėnesinės algos (toliau – BMA) dydžiais, išskyrus minimaliąją mėnesinę algą (toliau – MMA).

 

II. ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

6. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų:

6.1. Vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15  metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 13

17,95–22,65

18,8–23,75

19,7–24,9

13 ir daugiau

20,3–25,65

21,05–26,55

22–27,7

 

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 13

 

 

 

I kategorija

25,95–32,75

27–34,1

28,35–35,85

II kategorija

23–29,1

24–30,35

25,35–32

III kategorija

20,65–26,05

21,45–27,1

22,5–28,4

13 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

28,9–36,45

30,55–38,55

31,9–40,2

II kategorija

26–32,85

26,9–33,95

28,1–35,45

III kategorija

23,15–29,25

24,1–30,45

24,95–31,5

 

6.2. Vadovai, kai įstaigoje yra 1–3 grupės, privalo dirbti pedagoginį darbą grupėje vidutiniškai tris valandas per dieną.

6.3. Vadovams nustatant tarnybinių atlyginimų koeficientus viena ištisos paros vaikų grupė laikoma dviem grupėmis.

7. Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus nurodytas aprašo 8 punkte):

7.1. Vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 200

22,55–28,45

22,95–29

23,65–29,8

200–500

23,05–29,15

23,7–29,9

24,5–30,9

501–700

23,95–30,25

24,75–31,3

25,55–32,2

701–900

25–31,6

25,7–32,5

26,5–33,4

901 ir daugiau

26,05–32,9

26,25–33,1

27,65–34,95

 

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 200

 

 

 

I kategorija

28,9–36,45

29,75–37,55

30,7–38,75

II kategorija

26,45–33,35

27–34,1

28,15–35,5

III kategorija

24,15–30,5

24,9–31,45

25,6–32,25

200–500

 

 

 

I kategorija

29,75–37,55

30,8–38,85

31,95–40,25

II kategorija

27,3–34,4

28,15–35,5

29,25–37

III kategorija

25,1–31,7

25,65–32,45

26,6–33,65

501–700

 

 

 

I kategorija

31,05–39,25

32,5–41

33,55–42,3

II kategorija

28,4–35,9

29,65–37,45

30,7–38,75

III kategorija

25,95–32,75

27–34,1

27,85–35,15

701–900

 

 

 

I kategorija

32,85–41,5

33,9–42,85

35,05–43,2

II kategorija

29,85–37,65

30,9–38,95

32–40,45

III kategorija

27,3–34,4

28,15–35,5

29–36,6

901 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

36–43,3

36,1–43,35

36,2–43,4

II kategorija

32,7–41,25

32,95–41,65

34,95–43,15

III kategorija

29,65–37,45

29,95–37,75

31,65–39,95

 

7.2. Vadovams nustatant tarnybinių atlyginimų koeficientus į mokinių skaičių įskaičiuojami priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai.

8. Vaikų socializacijos centrų, sanatorijų mokyklų, specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų ir bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius, Vilniaus lietuvių namų, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro:

8.1. Vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 200

22,25–28,15

22,9–28,85

23,65–29,8

200–250

23,1–29,25

23,9–30,25

24,65–31,05

251–300

24,15–30,5

24,8–31,35

25,55–32,25

301 ir daugiau

25,05–31,65

25,75–32,55

26,65–33,7

 

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 200

 

 

 

I kategorija

30–37,85

31,05–39,15

32,15–40,6

II kategorija

27,5–34,75

28,35–35,85

29,5–37,25

III kategorija

25,15–31,75

25,75–32,55

26,8–33,85

200–250

 

 

 

I kategorija

31,35–39,6

32,8–41,35

33,75–42,65

II kategorija

28,65–36,25

29,9–37,75

30,95–39

III kategorija

26,2–33,05

27,1–34,2

28,1–35,45

251–300

 

 

 

I kategorija

33,1–41,8

34,2–43,15

35,4–43,3

II kategorija

30,15–38

31,15–39,35

32,3–40,8

III kategorija

27,5–34,75

28,35–35,75

29,25–37

301 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

34,5–43,15

35,9–43,35

36,2–43,4

II kategorija

31,5–39,75

32,6–41,1

33,7–42,5

III kategorija

28,5–36

29,75–37,55

30,65–38,7

 

8.2. Bendrabučiuose negyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 0,5.

9. Profesinio mokymo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

23,75–29,95

24,55–30,95

25,1–31,7

300–500

25–31,6

25,7–32,5

26,5–33,4

501–800

26,15–33

27,15–34,25

27,75–35,05

801 ir daugiau

26,55–33,45

27,35–34,5

28,3–35,65

 

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

 

 

 

I kategorija

31,15–39,35

32,3–40,8

33,1–41,8

II kategorija

28,45–35,95

29,45–37,2

30,15–38,15

III kategorija

26–32,85

26,9–33,95

27,5–34,75

300–500

 

 

 

I kategorija

32,85–41,5

33,9–42,85

35,1–43,05

II kategorija

29,9–37,7

30,95–39

32,05–40,5

III kategorija

27,45–34,6

28,25–35,6

29,1–36,7

501–800

 

 

 

I kategorija

34,65–42,75

35,7–43,1

35,8–43,15

II kategorija

31,45–39,7

32,3–41,25

33,5–42,25

III kategorija

28,5–36

29,75–37,55

30,45–38,45

801 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

36–43,3

36,1–43,35

36,2–43,4

II kategorija

33,2–41,9

34,5–42,95

35,9–43,25

III kategorija

30,15–38,15

31,2–39,45

32,45–40,95

 

10. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (išskyrus įstaigas, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija) vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

 

 

Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

22,3–28,15

22,7–28,65

23,3–29,4

 

300–600

22,8–28,75

23,35–29,5

24,3–30,65

 

601–800

23,65–29,8

24,5–30,9

25,15–31,75

 

801–1000

24,75–31,3

25,4–32,05

26,2–33,05

 

1001–1200

25,8–32,6

26,55–33,55

26,8–33,85

 

1201–1400

25,9–32,7

26,6–33,65

27,4–34,55

 

1401 ir daugiau

26,25–33,1

27–34,1

28,05–35,4

 

 

 

Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

 

 

 

 

I kategorija

28,6–36,15

29,45–37,2

30,35–38,35

 

II kategorija

26,1–32,95

26,9–33,95

27,6–34,9

 

III kategorija

23,9–30,2

24,6–31

25,35–32

 

300–600

 

 

 

 

I kategorija

29,5–37,25

30,5–38,5

31,7–40

 

II kategorija

26,8–33,85

27,8–35,1

28,95–36,5

 

III kategorija

24,85–31,4

25,5–32,15

26,5–33,4

 

601–800

 

 

 

 

I kategorija

30,95–39

32,25–40,75

33,3–42,05

 

II kategorija

28,1–35,45

29,3–37,05

29,6–37,35

 

III kategorija

25,6–32,25

26,85–33,9

27,55–34,8

 

801–1000

 

 

 

 

I kategorija

32,65–41,2

33,65–42,45

34,9–42,95

 

II kategorija

29,55–37,3

31,05–39,25

31,65–39,95

 

III kategorija

27,05–34,15

27,85–35,15

28,7–36,25

 

1001–1200

 

 

 

 

I kategorija

33,9–42,85

35,3–43

35,9–43,15

 

II kategorija

30,8–38,85

31,95–40,25

33,2–41,9

 

III kategorija

28,1–35,45

29,25–36,85

30,15–38

 

1201–1400

 

 

 

 

I kategorija

35,75–43,1

35,95–43,2

36,1–43,35

 

II kategorija

32,25–40,75

32,65–41,2

34,55–42,9

 

III kategorija

29,3–37,05

29,75–37,55

31,45–39,7

 

1401 ir daugiau

 

 

 

 

I kategorija

36–43,3

36,1–43,35

36,2–43,4

 

II kategorija

32,8–41,35

34,05–42,85

35,4–43,05

 

III kategorija

29,95–37,75

30,95–39

32,25–40,75

 

 

11. Aprašo 7, 8 ir 10 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai įstaigų vadovams nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę, o aprašo 9 punkte nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai įstaigų vadovams nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 200 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus.

12. Aprašo 7, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytų įstaigų vadovams tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

12.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę (aprašo 9 punkte nurodytų įstaigų vadovams – jei jiems numatytos 4 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 160 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

12.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę (aprašo 9 punkte nurodytų įstaigų vadovams – jei jiems numatytos 3 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 120 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

12.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę (aprašo 9 punkte nurodytų įstaigų vadovams – jei jiems numatytos 2 kontaktinės bendrojo ugdymo dalyko valandos per savaitę arba 80 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

12.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę (aprašo 9 punkte nurodytų įstaigų vadovams – jei jiems numatyta 1 kontaktinė bendrojo ugdymo dalykų valanda per savaitę arba 40 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

12.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

13. Aprašo 7, 8 ir 9 punktuose nurodytų įstaigų vadovams į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir mokinių darbų tikrinimą, o 10 punkte nurodytų įstaigų vadovams – ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms.

14. Neviršijant 45 procentų aprašo 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytų tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

14.1. Didinami:

14.1.1. 5–20 procentų – gimnazijų ir jaunimo mokyklų vadovams;

14.1.2. 15 procentų – konservatorijų vadovams.

14.1.3. aprašo 63, 65 ir 66 punktuose nurodytais atvejais.

14.2. Gali būti didinami:

14.2.1. 1 BMA – įstaigų vadovams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

14.2.2. 0,5 BMA – įstaigų vadovams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį;

14.2.3. iki 20 procentų – už veiklos sudėtingumą mokyklų, nenurodytų aprašo 14.1.1 ir 14.1.2 punktuose, vadovams;

14.2.4. kitais įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytais atvejais.

 

III. ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI DARBO APMOKĖJIMAS

 

15. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų:

15.1. Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Vadovų pavaduotojai ugdymui

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

14,65–18,45

14,75–18,55

14,9–18,85

14,95–18,9

Įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

15,1–19,15

16–20,2

16,7–21,15

17,2–21,7

 

15.2. Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Vadovų pavaduotojai ugdymui

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

I kategorijos

23,35–29,5

24,15–30,5

24,35–30,75

II kategorijos

20,75–26,25

21,5–27,15

22,15–28

III kategorijos

18,6–23,5

19,15–24,15

19,8–25

 

16. Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus nurodytas aprašo 17 punkte) vadovų pavaduotojų ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 500

20,75–26,2

21,3–26,9

22–27,7

500 ir daugiau

23,45–29,6

23,6–29,75

24,4–30,8

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 500

 

 

 

I kategorija

26,55–33,55

27,45–34,6

28,3–35,65

II kategorija

24,5–30,9

25,2–31,8

25,95–32,75

III kategorija

22,45–28,35

23,05–29,15

23,8–30

500 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

30,55–38,4

31,55–38,45

32,1–38,5

II kategorija

27,9–35,2

28,9–36,45

29,95–37,75

III kategorija

25,65–32,3

26,25–33,1

27,3–34,4

 

17. Vaikų socializacijos centrų, sanatorijų mokyklų, specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų ir bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius, Vilniaus lietuvių namų, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro vadovų pavaduotojų ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 200

20,55–25,95

21,15–26,65

21,95–27,65

200–250

21,35–27

22,05–27,8

22,7–28,65

251–300

22,3–28,15

22,9–28,85

23,6–29,75

301 ir daugiau

23,05–29,15

23,8–30

24,65–31,05

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 200

 

 

 

I kategorija

27,65–34,95

28,45–35,95

29,5–37,25

II kategorija

25,35–32

26,15–33

27,05–34,15

III kategorija

23,2–29,3

23,85–30,15

24,7–31,15

200–250

 

 

 

I kategorija

28,8–36,35

30,1–37,95

31–38,15

II kategorija

26,4–33,35

27,5–34,75

28,2–35,55

III kategorija

24,05–30,45

25–31,6

25,8–32,6

251–300

 

 

 

I kategorija

30,4–37,25

31,3–38,3

32–38,4

II kategorija

27,8–35,15

28,45–35,95

29,55–37,3

III kategorija

25,45–32,05

26,1–32,95

26,75–33,8

301 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

31,6–38,35

32,05–38,45

32,1–38,5

II kategorija

28,85–36,4

29,9–37,7

31–38,25

III kategorija

26,35–33,25

27,3–34,4

28,1–35,45

 

18. Profesinio mokymo įstaigų vadovų pavaduotojų ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

21,95–27,65

22,75–28,7

23,15–29,25

300 ir daugiau

24,25–30,6

25,3–31,9

25,9–32,7

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

 

 

 

I kategorija

28,4–35,9

29,3–37,05

30,25–38,25

II kategorija

26,25–33,15

27,15–34,25

27,65–34,95

III kategorija

23,9–30,25

24,75–31,25

25,3–31,95

300 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

32–38,35

32,05–38,45

32,1–38,5

II kategorija

29,25–37,55

30,3–37,85

31,05–38,05

III kategorija

26,7–34,45

27,75–35,05

28,35–35,75

 

19. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (išskyrus įstaigas, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija) vadovų pavaduotojų ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

20,5–25,9

20,95–26,4

21,5–27,15

300–600

21,05–26,55

21,55–27,2

22,45–28,35

601–800

21,9–27,6

22,6–28,5

23,15–29,25

801–1000

22,85–28,8

23,4–29,55

24,15–30,5

1001–1200

23,45–29,6

23,8–30

24,75–31,2

1201–1400

23,85–30,05

24,05–30,4

25,25–31,85

1401 ir daugiau

24–30,35

24,85–31,4

25,85–32,65

 

Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Iki 300

 

 

 

I kategorija

26,35–33,25

27–34,1

27,9–35,2

II kategorija

23,95–30,25

24,8–31,35

25,4–32,05

III kategorija

22,1–27,95

22,65–28,55

23,45–29,6

300–600

 

 

 

I kategorija

27,7–35

28,05–35,4

29–36,6

II kategorija

24,75–31,3

25,65–32,3

26,55–33,45

III kategorija

22,95–28,9

23,5–29,65

24,25–30,6

601–800

 

 

 

I kategorija

28,25–35,6

29,6–37,35

30,45–38,45

II kategorija

25,8–32,6

26,8–33,85

27,6–34,9

III kategorija

23,6–29,75

24,75–31,2

25,3–31,9

801–1000

 

 

 

I kategorija

29,95–37,75

30,8–37,9

31,85–38,15

II kategorija

27,05–34,15

27,95–35,25

29–36,6

III kategorija

24,95–31,5

25,65–32,3

26,5–33,4

1001–1200

 

 

 

I kategorija

31,05–38,05

31,8–38,1

31,85–38,15

II kategorija

28,2–35,55

29,3–37,05

30,25–37,75

III kategorija

25,8–32,6

26,8–33,85

28,3–35,65

1201–1400

 

 

 

I kategorija

31,85–38,15

31,9–38,25

31,95–38,35

II kategorija

29,5–37,25

29,95–37,75

31,6–38

III kategorija

27–34,1

27,3–34,4

28,9–36,45

1401 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

32–38,4

32,05–38,45

32,1–38,5

II kategorija

30,1–37,85

31,3–38,05

32,05–38,45

III kategorija

27,45–34,6

28,3–35,65

29,6–37,35

 

20. Aprašo 16, 17 ir 19 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę, o aprašo 18 punkte nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 200 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus.

21. Aprašo 16, 17, 18 ir 19 punktuose nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

21.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę (aprašo 18 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jei jiems numatytos 4 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 160 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

21.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę (aprašo 18 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jei jiems numatytos 3 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 120 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

21.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę (aprašo 18 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jei jiems numatytos 2 kontaktinės bendrojo ugdymo dalyko valandos per savaitę arba 80 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

21.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę (aprašo 18 punkte nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui – jei jiems numatyta 1 kontaktinė bendrojo ugdymo dalykų valanda per savaitę arba 40 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus);

21.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

22. Aprašo 16, 17, 18 ir 19 punktuose nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir mokinių darbų tikrinimą.

23. Neviršijant 45 procentų aprašo 15, 16, 17, 18 ir 19 punktuose nurodytų tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

23.1. Didinami:

23.1.1. 5–20 procentų – gimnazijų ir jaunimo mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui;

23.1.2. 15 procentų – konservatorijų vadovų pavaduotojams ugdymui;

23.1.3. aprašo 63 ir 66 punktuose nurodytais atvejais.

23.2. Gali būti didinami:

23.2.1. 1 BMA – įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

23.2.2. 0,5 BMA – įstaigų vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį;

23.2.3. iki 20 procentų – už veiklos sudėtingumą mokyklų, nenurodytų aprašo 23.1.1 ir 23.1.2 punktuose, pavaduotojams ugdymui;

23.2.4. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 


IV. ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR VADOVŲ PAVADUOTOJŲ, PRISKIRIAMŲ PRIE PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, BET NENURODYTŲ APRAŠO II IR III SKYRIUOSE, DARBO APMOKĖJIMAS

 

24. Įstaigų, nenurodytų aprašo II ir III skyriuose, vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Vadovai

13,9–23,85

14,75–26,6

15,5–29,4

Vadovų pavaduotojai

12,55–21,05

13,25–23,55

13,9–26,25

 

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Vadovai

 

 

 

I kategorija

22,9–35,25

24,05–39,2

25,25–43,4

II kategorija

20,15–33

21,15–36,65

22,25–40,75

III kategorija

17,6–28,95

18,5–32,2

19,5–35,8

Vadovų pavaduotojai

 

 

 

I kategorija

20,6–31,25

21,5–34,65

22,55–38,5

II kategorija

18,15–30,15

19,05–33,5

20,0–37,15

III kategorija

16,0–25,9

16,8–28,75

17,6–31,9

 

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

Vadovai

13,15–35,1

13,8–39,1

14,5–43,4

Vadovų pavaduotojai

11,85–31,2

12,45–34,65

13,05–38,5

 

25. Šiame skyriuje nurodytų įstaigų vadovams, priskirtiems prie pedagoginių darbuotojų, neviršijant 45 procentų aprašo 24 punkte nurodytų tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

25.1. Didinami aprašo 63 punkte nurodytu atveju.

25.2. Gali būti didinami:

25.2.1. 1 BMA – įstaigų vadovams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

25.2.2. 0,5 BMA – įstaigų vadovams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį;

25.2.3. kitais įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytais atvejais.

26. Šiame skyriuje nurodytų įstaigų vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, neviršijant 45 procentų aprašo 24 punkte nurodytų tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

26.1. Didinami aprašo 63 punkte nurodytu atveju.

26.2. Gali būti didinami:

26.2.1. 1 BMA – įstaigų vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

26.2.2. 0,5 BMA – įstaigų vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį.

26.2.3. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

V. UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ (SEKTORIŲ) VEDĖJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

27. Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjų tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

Kvalifikacinė kategorija

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Nesuteikta

16,6–24,55

17,5–25,05

18,5–25,95

 

Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

 

 

I kategorija

19,45–31,85

20,5–32,05

21,5–32,65

II kategorija

18,5–29,45

19,5–30,75

20,5–31,65

III kategorija

17,45–27,05

18,35–27,75

19,25–28,95

 

28. Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams atlyginimų koeficientai mažinami:

28.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

28.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

28.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

28.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę;

28.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

29. Profesinio mokymo įstaigos, kurioje nėra vadovo pavaduotojo ugdymui pareigybės, ugdymą organizuojančio skyriaus (sektoriaus) vedėjui, turinčiam vadybinę kvalifikacinę kategoriją, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas kaip profesinio mokymo įstaigos vadovo pavaduotojui ugdymui, kuriam suteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija.

30. Ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir mokinių darbų tikrinimą.

31. Neviršijant 45 procentų aprašo 27 punkte nurodytų tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

31.1. Didinami:

31.1.1. 15 procentų – konservatorijų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams;

31.1.2. aprašo 63 punkte nurodytu atveju.

31.2. Gali būti didinami:

31.2.1. 1 BMA – ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

31.2.2. 0,5 BMA – ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį;

31.2.3. iki 20 procentų – už veiklos sudėtingumą įstaigų, nenurodytų aprašo 31.1.1 punkte, ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams;

31.2.4. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

VI. MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

32. Mokytojų (išskyrus mokytojus, nurodytus aprašo 37, 39 ir 40 punktuose), neformaliojo švietimo mokytojų (pedagogų), meninio ugdymo mokytojų (išskyrus nurodytus aprašo 58 punkte) ir trenerių, dirbančių bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, vaikų socializacijos centruose, ir kitose įstaigose dirbančių mokytojų (toliau – mokytojai):

32.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

8,9–9,6

8,9–9,7

8,9–9,8

9–10

Mokytojai, įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

10,45–11,65

10,5–11,7

10,55–11,75

10,6–11,8

 

32.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai

10,65–11,85

10,8–12

10,9–12,1

Vyresnieji mokytojai

11,6–12,9

11,75–13,05

12,2–13,6

Mokytojai metodininkai

12,45–13,85

12,7–14,1

13,05–14,55

Mokytojai ekspertai

14,15–15,75

14,4–16

14,8–16,4

 

32.3. Kuriems taikomos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 38-1804) 2 straipsnio 6 dalies nuostatos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai: turintiems iki 15 metų pedagoginio darbo stažą – 8,9–9,25; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 9,3–9,6.

32.4. Kurie dirba pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) ir yra įgiję tik vidurinį išsilavinimą, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai: turintiems iki 15 metų pedagoginio darbo stažą – 8,9–9,25; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 9,3–9,6.

33. Mokytojams (išskyrus profesinio mokymo įstaigų bendrojo ugdymo dalykų mokytojus) tarifinis atlygis, nurodytas aprašo 32 punkte, nustatomas už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę. Profesinio mokymo įstaigų bendrojo ugdymo dalykų mokytojams nustatomas pedagoginio darbo valandų skaičius per mokslo metus. Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą.

34. Tikybos mokytojams, baigusiems aukštesniąją neakivaizdinę katechetų mokyklą prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos fakulteto, mėnesinio tarifinio atlygio koeficientas nustatomas kaip mokytojams, įgijusiems aukštesnįjį išsilavinimą.

35. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos:

35.1. Už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę):

 

Dalykai

1–4 klasės

5–9 klasės

10–12 klasės

mokinių skaičius klasėje, grupėje

 

 

iki 12

12 ir daugiau

iki 12

12 ir daugiau

iki 12

12 ir daugiau

Lietuvių ir tautinių mažumų gimtoji kalba

 

 

1,5

2,5

2

3

Užsienio kalba

 

 

0,5

1

1

2

Matematika

 

 

1

2

1,5

2,5

Socialinio, gamtamokslinio ugdymo ir informacinių technologijų dalykai

 

 

0,5

1

0,5

1

Pradinių klasių mokinių darbų tikrinimas

0,5

1

 

 

 

 

 

35.2. Už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę): jei mokinių skaičius klasėje iki 12 – 2,5–4 valandos; jei mokinių skaičius klasėje 12 ir daugiau – 3–5 valandos. Konkretų tarifikuojamų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

35.3. Už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 4 valandos. Į kontaktines valandas įskaičiuojamos visos valandos, numatytos ugdymo plane.

35.4. Už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus – 0,5–3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę). Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

35.5. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojams papildomos valandos tarifikuojamos už darbus, nurodytus 35.3 ir 35.4 punktuose. Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

36. Mokytojų valandinis tarifinis atlygis apskaičiuojamas jų mėnesinį tarifinį atlygį dalijant iš 76,2.

37. Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, koncertmeisterių, akompaniatorių:

37.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

11–12,2

11,15 –12,35

11,25 –12,45

11,25 –12,55

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

12,1–13,4

12,85 –14,25

12,95 –14,35

13,25 –14,75

 

37.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius

12,9–14,3

13,15–14,65

13,35–14,85

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius)

14,10–15,7

14,3–15,9

14,85–16,55

Metodininkas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius)

15,3–17,1

15,8–17,6

16,2–18

Ekspertas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius)

17,55–19,45

17,7–19,7

18,2–20,2

 

38. Auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, koncertmeisteriams, akompaniatoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi:

38.1. Auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą (išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių) auklėtojus), ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams (išskyrus dirbančius aprašo 38.3.2 punkte nurodytose įstaigose) – už 36 valandas per savaitę, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai).

38.2. Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus specialiąsias ir sanatorijų mokyklas) auklėtojams – už 30 valandų per savaitę.

38.3. Mokyklų koncertmeisteriams ir akompaniatoriams, specialiųjų mokyklų (grupių), specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių), sanatorijų mokyklų, vaikų socializacijos centrų, vaikų socialinės globos įstaigose dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams – už 26 valandas per savaitę, iš jų:

38.3.1. koncertmeisterių ir akompaniatorių, dirbančių mokyklose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms ir renginiams);

38.3.2. auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, specialiosiose mokyklose-daugiafunkciuose centruose (bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose (specialiosiose grupėse), sanatorijų mokyklose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti, dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.);

38.3.3. auklėtojų, dirbančių sanatorijų mokyklose su mokyklinio amžiaus vaikais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kt.);

38.3.4. auklėtojų, dirbančių vaikų socializacijos centruose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentacijai, susijusiai su ugdymu, tvarkyti, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kt.);

38.3.5. auklėtojų, dirbančių sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su mokiniais (vaikais), 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti, ugdymo programoms rengti, metodinei pagalbai medicinos specialistams teikti, pasirengti ugdomajai veiklai ir kt.);

38.4. Konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 38.1 ir 38.3 punktuose, ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu nustato įstaigos vadovas.

39. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų (toliau – specialieji pedagogai), dirbančių mokyklose ir kitose įstaigose:

39.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas, įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

11–12,2

11,15–12,35

11,25–12,45

11,25–12,55

Specialusis pedagogas, įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

12,1–13,4

12,85–14,25

12,95–14,35

13,25–14,75

 

39.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

12,9–14,3

13,15–14,65

13,35–14,85

Vyresnysis specialusis pedagogas

14,8–16,5

15,0–16,7

15,6–17,4

Specialusis pedagogas metodininkas

16,1–17,9

16,6–18,45

17,0–18,9

Specialusis pedagogas ekspertas

18,4–20,4

18,6–20,65

19,1–21,2

 

39.3. Specialiesiems pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi:

39.3.1. Specialiesiems pedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklose (grupėse), vaikų globos namuose ir vaikų socialinės globos įstaigose su ikimokyklinio amžiaus vaikais – už 27 valandas per savaitę, iš jų 22 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti; specialiųjų pratybų programoms rengti ir pasirengti jas vesti; pagalbai auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams rengiant ugdymo programas; auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais; darbui ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaiko gerovės komisijoje; ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.);

39.3.2. Specialiesiems pedagogams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir vaikų socialinės globos įstaigose su mokyklinio amžiaus vaikais – už 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti; kalbos ugdymo programoms rengti (logopedui); sutrikusių funkcijų lavinimo programoms rengti (tiflopedagogui, surdopedagogui) ir pasirengti specialiosioms pratyboms vesti; pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais; darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje; mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.).

39.3.3. Konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 39.3.1–39.3.2 punktuose, ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu nustato įstaigos vadovas.

40. Profesijos mokytojų:

40.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

10,45–11,65

10,5–11,7

10,55–11,75

10,6–11,8

 

40.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

 

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

10,65–11,85

10,8–12

10,9–12,1

Vyresnysis profesijos mokytojas

11,6–12,9

11,75–13,05

12,2–13,6

Profesijos mokytojas metodininkas

12,45–13,85

12,7–14,1

13,05–14,55

Profesijos mokytojas ekspertas

14,15–15,75

14,4–16

14,8–16,4

 

41. Profesijos mokytojams mėnesinis tarifinis atlygis nustatomas už 720 pedagoginio darbo valandų per mokslo metus. Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą.

42. Profesijos mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos:

42.1. Už pasiruošimą pamokoms (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) – 160 valandų per mokslo metus.

42.2. Už vadovavimą grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus): jei mokinių skaičius grupėje iki 12 – 100–160 valandų per mokslo metus; jei mokinių skaičius grupėje 12 ir daugiau – 120–200 valandų per mokslo metus. Konkretų tarifikuojamų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

42.3. Už projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, metodinę veiklą, mokymo medžiagos rengimą, mokyklos veiklos įsivertinimą, brandos, baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų įdiegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms ir kitus darbus – 20–140 valandų per mokslo metus (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus). Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

43. Profesijos mokytojų valandinis tarifinis atlygis apskaičiuojamas jų mėnesinį tarifinį atlygį dalijant iš 76,2.

44. Aprašo 40, 41, 42 ir 43 punktų nuostatos taikomos Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus specialiųjų dalykų mokytojams.

45. Neviršijant 45 procentų aprašo 32, 37, 39 ir 40 punktuose nurodytų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių koeficientų, tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių koeficientai:

45.1. Didinami:

45.1.1. 5–20 procentų – jaunimo mokyklų (klasių) mokytojams (tik už kontaktines valandas);

45.1.2. 5–20 procentų – Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono, Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklų, kuriose įteisintas mokymas lietuvių kalba, pradinių klasių (jei klasėje mokosi 10 ir daugiau mokinių ir iš kurių ne mažiau kaip 50 procentų nemoka valstybinės kalbos) mokytojams (tik už kontaktines valandas);

45.1.3. 5–20 procentų – vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (centrų), vykdančių vidurinio ugdymo programą, 11–12 klasių ir gimnazijų I–IV klasių (9–12 klasių) mokytojams (tik už kontaktines valandas);

45.1.4. 5–30 procentų – tarptautinio bakalaureato klasių mokytojams (tik už kontaktines valandas);

45.1.5. 5–15 procentų – mokytojams, dėstantiems dalykus lietuvių kalba bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, 11–12 (ar 3–4 gimnazijų) klasėse;

45.1.6. 5–20 procentų – priešmokyklinio ugdymo pedagogams;

45.1.7. 20–40 procentų – specialiesiems pedagogams, teikiantiems specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams, apakusiems suaugusiesiems jų namuose ar (ir) ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, esančiose kitose gyvenamosiose vietovėse negu specialiųjų pedagogų darbovietė;

45.1.8. aprašo 63, 64 ir 67 punktuose nurodytais atvejais (tik už kontaktines valandas).

45.2. Gali būti didinami:

45.2.1. 1 BMA – mokytojams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę;

45.2.2. iki 20 procentų – profesijos mokytojams, turintiems ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kitose ūkio šakose pagal dėstomąjį dalyką ir didesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

45.2.3. iki 20 procentų – pagrindinių, vidurinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (centrų), vykdančių vidurinio ugdymo programą, 9–10 klasių mokytojams (tik už kontaktines valandas);

45.2.4. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

VII. PEDAGOGINĖSE PSICHOLOGINĖSE TARNYBOSE (ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOSE) DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ, SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, MOKYKLOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

46. Pedagoginėse psichologinėse tarnybose (švietimo pagalbos tarnybose) dirbančių psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, mokyklose ir kitose įstaigose dirbančių psichologų ir socialinių pedagogų:

46.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Psichologai asistentai

13,85–15,35

13,95–15,45

14–15,6

14,2–15,8

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai

14,5–16,1

15,45–17,15

16,1–17,9

16,3–18,1

 

46.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, ketvirtos kategorijos psichologai

16,1–17,9

16,4–18,2

16,95–18,85

Vyresnieji specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, trečios kategorijos psichologai

17,6–20,4

17,8–20,6

18,4–21,4

Specialieji pedagogai metodininkai, socialiniai pedagogai metodininkai, antros kategorijos psichologai

19,45–22,55

19,9–23,1

20,4–23,8

Specialieji pedagogai ekspertai, socialiniai pedagogai ekspertai, pirmos kategorijos psichologai

21,95–25,45

22,6–26,2

23,05–26,75

 

47. Socialiniams pedagogams, dirbantiems mokyklose, tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę.

48. Neviršijant 45 procentų aprašo 46 punkte nurodytų tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

48.1. Didinami:

48.1.1. 5–20 procentų – jaunimo mokyklų psichologams, specialiesiems pedagogams ir socialiniams pedagogams.

48.1.2. aprašo 63 punkte nurodytu atveju.

48.2. Gali būti didinami:

48.2.1. 1 BMA – psichologams, specialiesiems pedagogams ir socialiniams pedagogams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę;

48.2.2. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

 

VIII. ĮSTAIGŲ VADOVŲ, VADOVŲ PAVADUOTOJŲ, SKYRIŲ (SEKTORIŲ) VEDĖJŲ, KITŲ DARBUOTOJŲ, NENURODYTŲ APRAŠO II–VII SKYRIUOSE, DARBO APMOKĖJIMAS

 

49. Įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, skyrių (sektorių) vedėjų, kitų darbuotojų, nenurodytų aprašo II–VII skyriuose, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybės pavadinimas

Tarnybinių atlyginimų koeficientai

pedagoginių darbuotojų

kitų darbuotojų

Vadovai

 

MMA–16

Vadovų pavaduotojai

 

MMA–14,3

iš jų – ūkio ir bendriesiems klausimams

 

MMA–16

Vyriausiųjų buhalterių ir vidaus audito tarnybų vadovų

 

MMA–18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

10–33,35

MMA–13

Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

9,2–27,95

MMA–11,4

Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

9,15–26,7

MMA–10,5

Specialistai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

8,9–21,8

MMA–9,6

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

 

MMA–9

Darbininkai

 

MMA

 

50. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat esant vienam vidaus audito specialistui, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

51. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

52. Specialistams nustatyta tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

53. Specialistams pedagogams, neįgijusiems aukštesniojo ar specialiojo vidurinio, įgyto iki 1995 metų, išsilavinimo, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas 8,9 BMA dydžio.

54. Specialistams ir kitiems darbuotojams, neįgijusiems aukštesniojo ar specialiojo vidurinio, įgyto iki 1995 metų, išsilavinimo, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas MMA–8,4 BMA dydžio.

55. Pasitelktiems ekspertams mokama pagal susitarimą, bet ne daugiau kaip 50 bazinių valandinių atlygių už valandą. Iš mokslo ir studijų institucijų pasitelktiems ekspertams darbo apmokėjimo įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

56. Neviršijant 45 procentų aprašo 49 punkte nurodytų tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų koeficientai gali būti didinami:

56.1. 1 BMA – specialistams pedagogams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą;

56.2. 0,5 BMA – specialistams, įgijusiems magistro laipsnį;

56.3. kitais įstaigos vadovo nustatytais atvejais.

57. Menų gimnazijų ir menų mokyklų pozuotojams nustatomi šie valandiniai atlygiai:

57.1. Už aktą – 8,5 bazinio valandinio atlygio;

57.2. Už portretą – 7,4 bazinio valandinio atlygio;

57.3. Už aprengtą figūrą – 6,4 bazinio valandinio atlygio.

58. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų neformaliojo švietimo mokytojams (pedagogams), ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojams, plaukimo instruktoriams, judesio korekcijos pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 26 valandas per savaitę, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 valandos – metodinei veiklai.

59. Specialistams pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi atsižvelgiant į jų išsilavinimą, kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą.

60. Vairavimo instruktoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 40 darbo valandų normą per savaitę, iš jų 1 080 kontaktinių valandų per mokslo metus.

61. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, tarnybinio atlyginimo koeficientą leidžiama nustatyti iki 8,8 BMA dydžio.

62. Mokytojų ir auklėtojų padėjėjams tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas MMA–8,8 BMA dydžio.

 

IX. TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTŲ DIDINIMAS DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS SU MOKINIAIS, TURINČIAIS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

 

63. Darbuotojų, kuriems didinamas atitinkamas tarnybinio atlyginimo arba tarifinio atlygio koeficientas, pareigų sąrašas:

 

Įstaigos

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo arba tarifinio atlygio padidinimas, procentais

1. Specialiosios mokyklos, specialiojo ugdymo centrai, specialiosios mokyklos-daugiafunkciai centrai, skirti mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinio mokymo įstaigos (profesinio mokymo grupės), skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosios (specialiosios, lavinamosios, socialinių įgūdžių ugdymo) klasės.

Sanatorijų mokyklos, Vilniaus lietuvių namai, Lietuvos sutrikusios klausos ikimokyklinio ugdymo centras, vaikų socializacijos centrai, vaikų globos namai, grupės, vaikų socialinės globos įstaigos, sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus (sektoriaus) vedėjas, mokytojas, auklėtojas, vyriausiasis auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, specialusis pedagogas (logopedas, tiflopedagogas, surdopedagogas, specialusis pedagogas), psichologas, gestų kalbos vertėjas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, gydytojas, metodininkas, profesijos mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas (pedagogas), papildomojo ugdymo mokytojas (pedagogas), meninio ugdymo mokytojas, socialinis pedagogas

5–20

Įstaigos vadovo pavaduotojas administracijai ir ūkiui, skyriaus vedėjas, išskyrus ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją, vyresnysis slaugytojas, slaugytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas, projektų vadovas, auklė, mokytojo padėjėjas, budėtojas, vyriausiasis buhalteris

5–15

Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas, naktinė auklė, slaugytojo padėjėjas, auklėtojo padėjėjas

iki 10

2. Ligoninių mokyklos

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, mokytojas, specialusis pedagogas, auklėtojas

5–20

3. Mokinių, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinės komisijos skirtas mokymas namuose.

Individualus ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir suaugusiųjų mokymas namuose.

Mokymas sanatorijų, ligoninių klasėse

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupės, skirtos mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

Mokytojas, specialusis pedagogas, auklėtojas

5–20

4. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, skirtos mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, specialusis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas, plaukimo instruktorius, judesio korekcijos mokytojas, psichologas, socialinis pedagogas

5–20

Įstaigos vadovo pavaduotojas administracijai ir ūkiui, skyriaus vedėjas, išskyrus ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją, vyresnysis slaugytojas, slaugytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas, projektų vadovas, auklė, mokytojo padėjėjas, budėtojas, vyriausiasis buhalteris

5–15

Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas, naktinė auklė, slaugytojo padėjėjas, auklėtojo padėjėjas

iki 10

5. Pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos)

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas, išskyrus pavaduotoją administracijai ir ūkiui, ūkio reikalams, specialistas, dirbantis su vaikais

5–20

6. Nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigų mokyklos, tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklos, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigos, kurių klasėse/grupėse mokomi asmenys, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė

Įstaigos vadovas, įstaigos vadovo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus (sektoriaus) vedėjas, asmenis, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, mokantis mokytojas, profesijos mokytojas

5–20

 

64. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrųjų bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, auklėtojams, mokytojų padėjėjams, kurių klasėje (grupėje) ugdomi 1–4 mokiniai, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, tarifinio atlygio koeficientas didinamas 5–10 procentų, o jeigu yra 5 ir daugiau tokių mokinių – 5–20 procentų, o mokytojų padėjėjams – 5–15 procentų.

65. Profesinio mokymo įstaigų ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovams tarnybinio atlyginimo koeficientas didinamas iki 10 procentų tik tuo atveju, jei šiose įstaigose yra ne mažiau kaip trys specialiojo ugdymo grupės, kurių mokiniams pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, o bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų vadovams – jei yra ne mažiau kaip trys klasės.

66. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, bendrosios bendrojo ugdymo mokyklos, kurioje mokosi 10 ir daugiau mokinių, kuriems pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų yra nustačiusios vidutinius, didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, vadovui arba vadovo pavaduotojui, atsakingam už darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, tarnybinio atlyginimo koeficientas didinamas iki 5 procentų.

67. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų, bendrųjų bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų specialiesiems pedagogams tarnybinio atlyginimo koeficientas didinamas 5–15 procentų.

 

_________________