LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PASIKEITIMO INFORMACIJA SU SAVIVALDYBĖMIS APIE ASMENIS, PALEIDŽIAMUS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, SERGANČIUS PRIKLAUSOMYBĖS, INFEKCINĖMIS LIGOMIS, TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 22 d. Nr. 1R-97

Vilnius

 

Vadovaudamasis Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 970 (Žin., 1999, Nr. 76-2291; 2002, Nr. 115-5154), priedo „Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programos vykdymo 2001–2003 metų priemonės“ 2.10 punktu:

1. Tvirtinu Pasikeitimo informacija su savivaldybėmis apie asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo vietų, sergančius priklausomybės, infekcinėmis ligomis, tvarką (pridedama).

2. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui.

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2004 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-97

 

PASIKEITIMO INFORMACIJA SU SAVIVALDYBĖMIS APIE ASMENIS, PALEIDŽIAMUS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, SERGANČIUS PRIKLAUSOMYBĖS, INFEKCINĖMIS LIGOMIS, TVARKA

 

1. Pasikeitimo informacija su savivaldybėmis apie asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo vietų, sergančius priklausomybės, infekcinėmis ligomis, tvarka (toliau vadinama – tvarka) reglamentuoja šios informacijos teikimo tvarką ir sąlygas savivaldybių institucijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms bei kitiems savivaldybių reguliavimo sričiai priklausantiems subjektams (toliau vadinama – savivaldybių institucijos ir įstaigos), teikiantiems sveikatos priežiūros ir (ar) reabilitacijos paslaugas asmenims, sergantiems priklausomybės ar (ir) infekcinėmis ligomis, siekiant užtikrinti šių asmenų sveikatos priežiūros tęstinumą, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Asmenys, paleidžiami iš laisvės atėmimo vietų – asmenys, kuriuos rengiamasi paleisti iš kardomąją priemonę – suėmimą vykdančių kardomojo kalinimo vietų (tardymo izoliatorių), pataisos įstaigų, areštinių (toliau vadinama – laisvės atėmimo vietos), taip pat asmenys, lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų ir lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, esantys pataisos inspekcijų įskaitoje (toliau vadinama – nuteistieji (kalinamieji)).

Informacija apie asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo vietų, sergančius priklausomybės, infekcinėmis ligomis – informacija apie nuteistiesiems (kalinamiesiems) nustatytas priklausomybės ar (ir) infekcines ligas.

Asmuo, sergantis priklausomybės liga – nuteistasis (kalinamasis), kuriam nustatytas priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų sindromas.

Asmuo, sergantis infekcine liga – nuteistasis (kalinamasis), kuriam nustatyta liga, įrašyta į Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 (Žin., 2002, Nr. 62-2527).

3. Asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo vietų, šių vietų personalas informuoja apie savivaldybių institucijas ir įstaigas, teikiančias socialinės paramos, sveikatos priežiūros, reabilitacijos paslaugas, supažindina su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos, sveikatos priežiūros, reabilitacijos paslaugų teikimo tvarką.

4. Informacija apie nuteistojo (kalinamojo) sveikatos būklę yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką šio asmens sutikimą teikti informaciją jam žinomu tikslu konkrečiam duomenų gavėjui arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317), Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 (Žin., 2001, Nr. 13-405), ir kitais teisės aktais.

5. Savivaldybių institucijos ir įstaigos, norinčios gauti šioje tvarkoje nurodytą informaciją, laisvės atėmimo vietai pateikia raštišką prašymą Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos nustatyta tvarka. Prie prašymo pridedamas nuteistojo (kalinamojo) raštiškas sutikimas teikti informaciją jam žinomu tikslu konkrečiam duomenų gavėjui.

6. Laisvės atėmimo vietos vadovas sprendžia apie informacijos suteikimo tikslingumą, vadovaudamasis šios tvarkos 4 punkte nurodytų teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgdamas į laisvės atėmimo vietos sveikatos priežiūros ir socialinės reabilitacijos tarnybų išvadą.

7. Informacija raštišką prašymą pateikusiai savivaldybės institucijai ar įstaigai, jei nusprendžiama ją suteikti, turi būti pateikta per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

8. Informaciją apie nuteistuosius (kalinamuosius) rengia laisvės atėmimo vietos sveikatos priežiūros ir socialinės reabilitacijos tarnybos, lydraštį pasirašo laisvės atėmimo vietos vadovas ar jo pareigas einantis pareigūnas.

9. Apie asmenis, lygtinai atleistus nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir lygtinai paleistus iš pataisos įstaigos ir esančius pataisos inspekcijos įskaitoje, informaciją suteikia pataisos inspekcija.

10. Pataisos inspekcijos vadovas, gavęs savivaldybės institucijos ar įstaigos raštišką prašymą ir nuteistojo, esančio pataisos inspekcijos įskaitoje, raštišką sutikimą teikti jo asmens istoriją konkrečiam duomenų gavėjui jam žinomu tikslu, perduoda joms dominančio asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025-I/ap), bet ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

11. Šioje tvarkoje nurodyta informacija telefonu neteikiama.

12. Už šioje tvarkoje nurodytos informacijos neteisėtą atskleidimą ir tvarkymą asmenys, dirbantys savivaldybių institucijose ir įstaigose, laisvės atėmimo vietose ir pataisos inspekcijose, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________