LIETUVOS MOKSLO TARYBOS

 

NUTARIMAS

DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 16 d. Nr. VII-71

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 59 straipsnio 6 dalimi, nutaria:

1. Patvirtinti minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. VII-20 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 126-5472).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                 Eugenijus Butkus


PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71

 

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų aprašas (toliau vadinama – aprašas) reglamentuoja minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti valstybinių mokslo ir studijų institucijų (toliau vadinama – institucijos) mokslo darbuotojų pareigas.

2. Institucijos, nustatydamos pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus, turi įvertinti pretendento indėlį į jo atstovaujamą mokslo kryptį (-is). Indėlis nustatomas pagal mokslinę, mokslo taikomąją, mokslo sklaidos, ugdomąją ir šviečiamąją veiklą.

 

II. MOKSLO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE, MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI

 

3. Institucijos, nustatydamos mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašus, turi atsižvelgti į toliau išvardytus ar kitus vertingus darbus. 3.1–3.3 punktų darbai surašyti pagal svarbą, vertingiausiais laikomi tarptautiniu mastu pripažinti moksliniai darbai. Į mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybes gali pretenduoti tyrėjai, kurie:

3.1. Vykdo mokslinius tyrimus ir juos skelbia:

3.1.1. mokslo monografijose ar studijose,

3.1.2. mokslo straipsniuose recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose,

3.1.3. mokslo straipsniuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) kultūros ar profesiniuose leidiniuose,

3.1.4. mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengtuose straipsniuose ar mokslo darbų analitinėse recenzijose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir nerecenzuotuose),

3.1.5. pranešimuose ar plenarinėse paskaitose tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose.

3.2. Vykdo taikomuosius mokslo darbus:

3.2.1. rengia mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus, rengia (ir sudaro) periodinius ar vienkartinius mokslo leidinius,

3.2.2. rengia mokslo išteklių publikacijas (mokslines faksimiles, tipologinius ir teminius žemėlapius, leksikografinius šaltinius, mokslinius sisteminius šaltinių katalogus, terminologijos ir kalbos vartojimo praktikos darbus), mokslo bibliografijos leidinius, svarbiausius (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektus, išvadas ir atsiliepimus dėl teisės aktų projektų ir pan.,

3.2.3. vykdo eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, dalyvauja ekspertinėse mokslinėse organizacijose (yra jų nariai), užsiima ekspertine ir kita taikomąja moksline veikla (vadovauja tarptautinio ar nacionalinio mokslo renginio organizaciniam arba programos komitetui ar yra jo narys; vadovauja tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, yra tokio leidinio vyriausiasis redaktorius ar redakcinės kolegijos narys; vadovauja doktorantūros programos komisijai, gynimo tarybai/habilitacijos komitetui arba yra tokios komisijos ar komiteto narys, yra disertacijos oponentas),

3.2.4. dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektuose (yra pagrindinis projekto koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas),

3.2.5. dalyvauja mokslinėse stažuotėse ir mokslinių mainų programose.

3.3. Užsiima ugdomąja, šviečiamąja ir mokslo sklaidos veikla:

3.3.1. yra parengęs studijų vadovų aukštosioms mokykloms, mokomųjų knygų ar metodinių priemonių,

3.3.2. vadovauja doktorantams, rengia ir dėsto doktorantūros studijų dalykus, vadovauja podoktorantūros stažuotėms,

3.3.3. yra parengęs mokslo darbų apžvalgų ir mokslo sklaidos publikacijų, tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtų mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijų, paskelbtų kultūros ar profesiniuose leidiniuose,

3.3.4. yra skaitęs viešų paskaitų ciklus,

3.3.5. yra sukūręs internetinių mokslo sklaidos šaltinių, užsiima jų priežiūra, užsiima reguliaria mokslo žinių sklaida per žiniasklaidos priemones ir pan.

4. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti konkurse eiti mokslo darbuotojų pareigas:

4.1. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro laipsnio suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus turi būti atlikęs bent keturis iš 3.1 punkte ir bent penkis iš 3.2 ir 3.3 punktuose išvardytų darbų.

4.2. Mokslininkas, pretenduojantis užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, po daktaro laipsnio suteikimo turi būti paskelbęs ne mažiau kaip 10 mokslinių straipsnių recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose arba monografiją ar studiją ir ne mažiau kaip penkis straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose. Be to, toks mokslininkas per pastaruosius 5 metus po disertacijos gynimo turi būti atlikęs bent tris iš 3.1 punkte ir bent keturis iš 3.2 ir 3.3 punktuose išvardytų darbų.

4.3. Mokslininkas, pretenduojantis užimti mokslo darbuotojo pareigas, turi būti paskelbęs iki ar po disertacijos gynimo ne mažiau kaip du mokslinius straipsnius recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose.

4.4. Asmuo, pretenduojantis užimti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

5. Institucijos mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus per paskutiniuosius 5 metus nustato institucijos senatas (taryba). Rekomenduojama vadovautis 3.1–3.3 punktuose išvardytais darbais ir 4.1–4.4 punktuose nurodytais atitinkamų pareigybių reikalavimais.

6. Pretendento mokslinio darbo indėlį į mokslo kryptį (-is) vertina institucijos konkurso komisija, kuri nusprendžia, ar pretendento moksliniai darbai atitinka šiame Apraše nurodytus, ir įvertina jų rezultatus.

 

III. MOKSLO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYSE, MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI PAREIGYBIŲ REIKALAVIMAI

 

7. Institucijos, nustatydamos mokslo darbuotojų, dirbančių fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse, pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, turi atsižvelgti į:

7.1. mokslinių straipsnių skelbimą leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (toliau vadinama – tarptautiniai mokslo leidiniai);

7.2. patentus, užregistruotus Europos patentų tarnyboje, Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje arba Japonijos patentų tarnyboje, užsienyje registruotas augalų ir gyvūnų veisles, ląstelių linijas, mikroorganizmų kamienus;

7.3. mokslo leidyklose išleistas mokslines monografijas;

7.4. eksperimentinės ir technologinės plėtros darbus;

7.5. mokslo daktarų rengimą;

7.6. mokslo populiarinimo veiklą ir kitus šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai svarbius darbus.

8. Nustatomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems eiti mokslo darbuotojų pareigas:

8.1. į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose;

8.2. į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;

8.3. į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose;

8.4. į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą ir atliekantys mokslinius tyrimus.

9. Institucijos savarankiškai nustato ir viešai (institucijos tinklalapyje) paskelbia darbų, išvardintų 7.2–7.6 punktuose, prilyginimo moksliniams straipsniams tarptautiniuose mokslo leidiniuose tvarką.

10. Pretendento mokslo darbų ir kitos veiklos reikšmingumą vertina institucijos konkurso komisija ir, remdamasi institucijos nustatyta tvarka, gali sumažinti reikalaujamą mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose skaičių.

_________________