LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-420

Vilnius

 

 

Pakeičiu Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676):

1. Išdėstau 6.4 punktą taip:

„6.4. Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo vykdymo tvarką, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-59 (Žin., 2003, Nr. 101-4578) [6.4.];“.

2. Papildau nurodytąsias taisykles naujais 6.91–6.93 punktais ir juos išdėstau taip:

„6.91 Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 687 (Žin., 2004, Nr. 10-289) [6.9-1];

6.92 Mažų nuotekų kiekių tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 596 (Žin., 2002, Nr. 115-5159; 2004, Nr. 157-5740) [6.9-2];

6.93 Aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 495 (Žin., 2001, Nr. 87-3504) [6.9-3].“.

3. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrinusi, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą, kurio forma pateikta šių Taisyklių 1 priede.“.

4. Išdėstau 13 punktą taip:

„13. Apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė:

13.1. užpildo tris Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius, iš kurių pirmasis atiduodamas savininkui, kurį gavęs eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininkas pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai bei registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“, antrasis laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikiamas gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal [6.8.] ir [6.9.] reikalavimus išdavusiam regiono aplinkos apsaugos departamentui;

13.2. perduoda informaciją apie transporto priemonės priėmimą jos apdorojimui į centrinę kelių transporto priemonių duomenų bazę naudojantis atitinkamų sutarčių pagrindu valstybės įmonės „Regitra“ programinėmis priemonėmis.“.

5. Išdėstau 19 punktą taip:

„19. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir saugojimo (įskaitant laikiną saugojimą) zona, nurodyta šių Taisyklių 18.2 punkte, turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

19.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo;

19.2. nuotekų, tarp jų – paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti [6.91–6.93].“.

6. Išdėstau 20.4 punktą taip:

„20.4 nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo;“.

7. Išdėstau 20.5 punktą taip:

„20.5. nuotekų, tarp jų – paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti [6.91–6.93].“.

8. Išdėstau 25 punktą taip:

„25. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti įrengta požeminio vandens kokybės monitoringo sistema, išskyrus tuos atvejus, kai veikla vykdoma pastate ir yra įdiegtos šių Taisyklių 19–20 punktuose numatytos priemonės. Požeminio vandens monitoringas turi būti vykdomas pagal monitoringo programą, parengtą pagal [6.4.] reikalavimus ir metodines [6.5.] rekomendacijas.“.

9. Išdėstau 28.2 punktą taip:

„28.2. potencialiai sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) išėmimas arba nukenksminimas;“.

10. Išdėstau 43 punktą taip:

„43. Kartu su atliekų apskaitos ataskaita, nurodyta šių Taisyklių 42 punkte, kiekviena eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonė turi pateikti priedą prie atliekų apskaitos ataskaitos, kurio forma pateikta šių Taisyklių 3 priede. Priklausomai nuo vykdytos apdorojimo veiklos kiekviena eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonė papildomai turi pateikti informaciją, kurios pateikimo forma nurodyta šių Taisyklių 4 ir (ar) 5 priede.“.

11. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 2 ir 3 priedus nauja redakcija (pridedama).

12. Papildau nurodytąsias taisykles naujais 4 ir 5 priedais (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALO PRIEDAS

                                                                     _______________________________________

                                                                                                                                (įmonės pavadinimas)

 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIĖMIMAS IR APDOROJIMAS

 

Eil. Nr.

Priėmimo data

Markė, modelis

Registraciją patvirtinančio dokumento numeris

Valstybinis numeris

Identifikavimo (kėbulo) numeris

Išduoto sunaikinimo pažymėjimo numeris

Vidutinis automobilio svoris, t

Panaudotos ir perdirbtos arba perduotos perdirbti dalys ir medžiagos, t

Iš viso pakartotinai panaudotų dalių ir komponentų kiekis, t

Iš viso pateiktų perdirbimui ar kitokiam naudojimui dalių ir medžiagų kiekis, t

Iš viso pateiktų naudojimui kurui ar kitais būdais energijai gauti dalių ir medžiagų kiekis, t

Iš viso susidariusių atliekų, kurios negali būti perdirbtos, kiekis, t

Variklio, pavarų dėžės ir tepalų alyva ( 13 02 04;13 02 05;13 02 06; 13 02 07;13 02 08), t

Tepalų filtras (16 01 07), t

Aušinamieji skysčiai (16 01 14; 16 01 15), t

Oro įsiurbimo filtras (16 01 21), t

Stabdžių skystis (16 01 13), t

Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB/PCT (16 01 09), t

Degalų filtras (16 01 21), t

Švino akumuliatorius (16 06 01), t

Panaudotas katalizatorius (16 08 01), t

Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio (pvz., elektros lemputės ir prietaisų skydeliai) (16 01 08), t

Sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės) (16 01 10), jei atskiriamos, t

Naudotos padangos (16 01 03), t

Stabdžių trinkelės (16 01 11; 16 01 12), t

Aliuminis (16 01 18), jei atskiriamas, t

Varis (16 01 18), jei atskiriamas, t

Laidai (16 01 22), jei atskiriami, t

Geležis, plienas (16 01 17), jei atskiriama, t

Plastmasė (16 01 19), jei atskiriama, t

Stiklas (16 01 20), jei atskiriamas, t

Švinas (16 01 18), jei atskiriamas, t

Kėbulas, parengtas presavimui/smulkinimui, tolimesniam apdorojimui (16 01 17), t

Kitos medžiagos (nurodyti pavadinimą) (16 01 99), t

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALO PRIEDO UŽPILDYMO TVARKA

 

Skiltis

Paaiškinimas

1

Eilės numeris

Įrašomas kiekvienos apdorojamos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės eilės numeris.

2

Priėmimo data

Įrašoma eksploatuoti netinkamos transporto priemonės priėmimo į apdorojimo įmonę data.

8

Vidutinis automobilio svoris, t

Įrašomas vidutinis automobilio svoris (gamyklinis arba registracijos dokumentuose pateiktas transporto priemonės svoris, atimant vairuotojo svorį (0,075 t) ir degalų svorį (0,040 t). Įrašyti naudotą svorio nustatymo būdą.

9–30

Panaudotos ir perdirbtos arba perduotos perdirbti dalys ir medžiagos

Įrašomas atitinkamų panaudotų ir perdirbtų arba perduotų perdirbti dalių ir medžiagų svoris. Prie medžiagų ir dalių pateikti šešiaženkliai kodai atitinka Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede nurodytus atliekų kodus. Kiekis tonomis (trys ženklai po kablelio).

14

Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB/PCT

Įrašomas polichlorintų bifenilų, turinčių transformatorių, kondensatorių ir kitų sudedamųjų dalių, svoris. Sudedamąsias dalis, turinčias polichlorintų bifenilų, gali nurodyti gamintojas, kadangi tokios dalys turi būti specialiai paženklintos.

18

Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio (pvz., elektros lemputės ir prietaisų skydeliai)

Įrašomas sudedamųjų dalių, kuriose yra gyvsidabrio, svoris.

22–28

Aliuminis, varis, laidai, geležis, plienas, plastmasė, stiklas, švinas

Įrašoma tik tuo atveju, jeigu šios medžiagos nebus atskiriamos smulkinimo operacijos metu. Jeigu eksploatuoti netinkama transporto priemonė atiduodama smulkinimo operacijai, kurios metu šios medžiagos bus atskiriamos, – įrašyti nereikia.

29

Kėbulas, parengtas presavimui/ smulkinimui, tolesniam apdorojimui

Įrašoma, jei kėbulas yra atiduodamas presavimo, smulkinimo ir tolesnio apdorojimo operacijoms.

31

Iš viso pakartotinai panaudotų dalių ir komponentų kiekis

Įrašomas suminis pakartotinai panaudotų dalių ir komponentų kiekis. Pakartotinai panaudotos dalys ir komponentai suprantami kaip eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalių panaudojimas tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos, t. y. tokių dalių ar komponentų pardavimas.

Galimas ir tokių dalių ar komponentų apskaičiavimo būdas:

Mppdk =Mvs – (Mkb + Mpm + Mpn + Mas)

 

Mppdk – pakartotinai panaudotų dalių ir komponentų kiekis, t

Mvs – vidutinis automobilio svoris, t

Mkb – degalų bako svoris, t

Mpm – pavojingų medžiagų kiekis (t) po apdorojimo,

Mpn – pateiktų perdirbimui ar kitokiam naudojimui dalių ir medžiagų kiekis, t

Mas – susidariusių atliekų, kurios negali būti perdirbtos, kiekis, t

32

Iš viso pateiktų perdirbimui ar kitokiam naudojimui dalių ir medžiagų kiekis

Įrašomas suminis perdirbimui ar kitokiam naudojimui (išskyrus 33 skiltyje nurodomą kiekį) pateiktų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalių ir medžiagų kiekis.

33

Iš viso pateiktų naudojimui kurui ar kitais būdais energijai gauti dalių ir medžiagų kiekis

Įrašomas suminis naudojimui kurui ar kitais būdais energijai gauti (išskyrus 32 skiltyje nurodomą kiekį) pateiktų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalių ir medžiagų kiekis.

34

Iš viso susidariusių atliekų, kurios negali būti perdirbtos, kiekis

Įrašomas suminis susidariusių atliekų, kurios negali būti perdirbtos, kiekis.

Pastaba. 31-34 skiltyse nurodyta kiekių suma turi atitikti 8 skiltyje nurodytą vidutinį automobilio svorį.

 

Iš viso kiekis, t

Kiekis, sumuojamas šiose skiltyse: 1; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34.

______________

 

 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

3 priedas

                                                                        ______________________________________

                                                                                                                                (įmonės pavadinimas)

 

ATLIEKŲ APSKAITOS ATASKAITOS PRIEDAS

 

1. Informacija apie per ___metus priimtas ir apdorotas eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei apdorojimo metu susidariusias ir sutvarkytas atliekas:

priimtas ir apdorotas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (16 01 04) skaičius, vnt._________;

bendras priimtų ir apdorotų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių svoris, t _______;

vidutinis eksploatuoti netinkamos transporto priemonės svoris, t _________;

teigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skaičius, vnt. _______; neigiamą rinkos vertę turinčių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skaičius, vnt._______□□

 

 

Panaudotos ir perdirbtos arba perduotos perdirbti dalys ir medžiagos, t:

Pakartotinai panaudotų dalių ir komponentų kiekis, t

Pateiktų perdirbimui ar kitokiam naudojimui dalių ir medžiagų kiekis, t

Pateiktų naudojimui kurui ar kitais būdais energijai gauti dalių ir medžiagų kiekis, t

Pateiktų šalinimui (sąvartyne) dalių ir medžiagų kiekis, t

 

Variklio, pavarų dėžės ir tepalų alyva (13 02 04;13 02 05;13 02 06; 13 02 07;13 02 08), t

Tepalų filtras (16 01 07), t

Aušinamieji skysčiai (16 01 14; 16 01 15), t

Oro įsiurbimo filtras (16 01 21), t

Stabdžių skystis (16 01 13), t

Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB/PCT (16 01 09), t

Degalų filtras (16 01 21), t

Švino akumuliatorius (16 06 01), t

Panaudotas katalizatorius (16 08 01), t

Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio (pvz., elektros lemputės ir prietaisų skydeliai) (16 01 08), t

Sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės) (16 01 10), jei atskiriamos, t

Naudotos padangos (16 01 03), t

Stabdžių trinkelės (16 01 11; 16 01 12), t

Aliuminis (16 01 18), jei atskiriamas, t

Varis (16 01 18), jei atskiriamas, t

Laidai (16 01 22), jei atskiriami, t

Geležis, plienas (16 01 17), jei atskiriama, t

Plastmasė (16 01 19), jei atskiriama, t

Stiklas (16 01 20), jei atskiriamas, t

Švinas (16 01 18), jei atskiriamas, t

Kėbulas, parengtas presavimui/smulkinimui, tolesniam apdorojimui (16 01 17), t

Kitos medžiagos (nurodyti pavadinimą) (16 01 99), t

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kiekis, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Eilutėje „Iš viso kiekis, t“ įrašomas kiekis, nurodytas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 2 priedo pirminės atliekų

apskaitos žurnalo priedo formos eilutėje „Iš viso kiekis, t“.

 

2. Informacija apie prašymus ir gautą informaciją pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 39 punktą:

 

3. Pastabos ir komentarai dėl pakartotinai naudojamų dalių ir perdirbamų medžiagų rinkos sąlygų bei galimų jos tobulinimo būdų:

 

 

_______________________________ A. V.                                                                                                      

  (vadovo pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________________________________________________

(informaciją užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

______________

 

 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

                                                                     _______________________________________

                                                                                                                  (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

 

INFORMACIJA APIE MEDŽIAGŲ, GAUNAMŲ SUSMULKINUS EKSPLOATUOTI NETINKAMAS TRANSPORTO PRIEMONES, TVARKYMĄ ŠALYJE

_____________m.

 

Medžiagos, gaunamos susmulkinus*

Atliekų sąrašo kodas

Perdirbimas ar kitoks panaudojimas

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti

Šalinimas

kiekis, t

1

2

3

4

5

Geležis, plienas

 

 

 

 

Ne geležis (aliuminis, varis, cinkas, švinas ir kt.)

 

 

 

 

Smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF)

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

PASTABA. *Išvardytos medžiagos ir kitos smulkinimo metu gautos medžiagos (atliekos) turi būti pažymėtos Atliekų sąrašo šešių skaitmenų kodu pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą.

 

__________________________ A. V.    _____________                   ________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(informaciją užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

______________

 


 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

                                                                     _______________________________________

                                                                                                                  (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

 

INFORMACIJA APIE EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (DALIŲ), ATSIRANDANČIŲ ŠALYJE, EKSPORTĄ TOLESNIAM APDOROJIMUI

_____________m.

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios yra eksportuojamos, dalių pavadinimas*

Atliekų sąrašo kodas

Perdirbimui

Naudojimui kurui ar kitais būdais energijai gauti

Šalinimui

kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

PASTABA. *Dalys (atliekos) turi būti pažymėtos Atliekų sąrašo šešių skaitmenų kodu pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą.

 

__________________________ A. V.    _____________                   ________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(informaciją užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

______________