LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 19 d. Nr. D1-635

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo(Žin., 2010, Nr. 42-2040; 2011, Nr. 99-4668, Nr. 131-6254; 2012, Nr.8-297):

1. Įrašau preambulėje po skaičiaus ir žodžio „2.7 punktais“ žodžius ir skaičius „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin. 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531), 791 punktu“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše:

2.1. įrašau 3.9 punkte vietoj žodžių „dėl subsidijos arba paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui projektui įgyvendinti, kurioje nustatomos lėšų panaudojimo, projekto vykdymo bei atsiskaitymo nuostatos“ žodžius „dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo projektui įgyvendinti arba, kurią Atsakinga institucija sudaro dėl subsidijos suteikimo pareiškėjui projektui įgyvendinti, kurioje numatomas lėšų panaudojimo, projekto vykdymo bei atsiskaitymo nuostatos“;

2.2. įrašau 91 punkte vietoj žodžių „Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui“ žodžius „Aplinkos ministerijos struktūriniam padaliniui“;

2.3. įrašau 33 punkte po žodžių „nustatyta tvarka“ žodžius „išskyrus atvejus, kai sutartis nesudaroma“;

2.4. papildau šiuo 341 punktu:

341. Atsakinga institucija Pareiškėjo prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydžio avansinį mokėjimą. Konkretus avanso dydis nurodomas finansavimo sutartyje. Avansinis mokėjimas atliekamas Pareiškėjui pateikus avansinio Mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos. Atliekant paskutinį mokėjimą, perskaičiuojami visi mokėjimai atsižvelgiant į atliktą avansinį mokėjimą.“;

2.5. išdėstau 36.2 punktą taip:

36.2. išlaidas tiesiogiai patyrė ir apmokėjo pareiškėjai nuo einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos“;

2.6. įrašau 41 punkte po žodžių „Metinėje sąmatoje numatytai lėšų panaudojimo sričiai“ žodžius „ir (arba) Klimato kaitos specialiosios programos sąmatą detalizuojančiame plane numatytoms lėšų panaudojimo sričių finansuojamoms priemonėms“;

2.7. įrašau 46 punkte po žodžių „3 priede“ žodžius „(įgyvendinant vidutinės ar didelės apimties projektą, taip pat mažos apimties projektą, kurį įgyvendina juridinis asmuo) arba 4 priede (įgyvendinant mažos apimties projektą, kurį įgyvendina fizinis asmuo)“;

2.8. įrašau 47 punkte vietoj žodžių „pirmiau paminėtame“ skaičius „46“;

2.9. papildau šiuo 491 punktu:

491. Paraiškų atrankos būdai – konkursinis ir tęstinis:

491.1. esant konkursiniam atrankos būdui, paraiškos vertinimui priimamos iki kvietime nurodyto termino;

491.2. esant tęstiniam paraiškų teikimo bei atrankos būdui, paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki tol, kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei. Paraiškos, gautos pasibaigus šiam terminui, įtraukiamos į rezervinį projektų sąrašą, bet nevertinamos. Projektų paraiškų priėmimui į rezervinį sąrašą nustatomas 30 dienų trukmės laikotarpis nuo paraiškų priėmimo projektų vertimui atlikti termino pabaigos arba 30 proc. nuo priimtų paraiškų projektų vertinimui atlikti bendros prašomos subsidijos vertės ribojantis dydis. Rezervinio projekto sąrašo sudarymo būdas nustatomas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane. Paraiškos registruojamos eilės tvarka pagal registracijos datą. Rezervinių projektų sąrašas tvirtinamas Atsakingos institucijos vadovo įsakymu. Projektų, esančių rezerviniame sąraše, paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas tuo atveju, jei pateiktos paraiškos projektų vertinimui atlikti buvo atmestos, pareiškėjai patys atsiėmė paraiškas ar dėl kitų priežasčių joms negali būti skiriamas finansavimas. Einamaisiais metais priėmus sprendimą skirti papildomą finansavimą šiai priemonei, naujas kvietimas neskelbiamas, o vertinimui ir finansavimui projektai teikiami eilės tvarka iš rezervinio projektų sąrašo.“;

2.10. įrašau 53 punkte vietoj žodžių „Jeigu aplinkos ministro įsakymu nustatyta kitaip, paraiškos Tvarkos aprašo 4.1 ir 4.2.2 ir 4.2.5 punktuose“ žodžius „Jeigu aplinkos ministro įsakymu nenustatyta kitaip, paraiškos Tvarkos aprašo 4.1 punkte“;

2.11. išbraukiu 57 punkte žodžius „ir pasiekti paraiškoje nurodytą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo efektą“;

2.12. papildau šiuo 731 punktu:

731. Atrankos komitetas gali priimti rekomendacijas dėl rezervinio projektų sąrašo sudarymo, kuriems atsiradus papildomoms lėšoms būtų skiriamas finansavimas. Toks sąrašas sudaromas iš pareiškėjų pateiktų projektų, kurie perėjo visus vertinimo etapus, tačiau dėl kurių nebuvo priimta rekomendacija skirti finansavimą, nes buvo viršytas Kvietime numatytas paskirstyti lėšų limitas. Projektai į rezervinį sąrašą įtraukiami eiliškumo tvarka pradedant nuo surinkusių daugiausia balų. Rezervinį projektų sąrašą tvirtina aplinkos ministras. Einamaisiais metais priėmus sprendimą skirti papildomą finansavimą šiai priemonei, naujas kvietimas neskelbiamas, o finansavimui projektai teikiami eilės tvarka iš rezervinio projektų sąrašo.“;

2.13. įrašau 74 punkte po žodžių „teikiami aplinkos ministrui“ žodžius „Atrankos komiteto rekomendacijos dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio projektų sąrašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomo finansavimo skyrimo teikiami aplinkos ministrui.“;

2.14. įrašau 75 punkte po žodžių „kiekvienam atrinktam projektui“ žodžius „ir kiekvienam atrinktam projektui iš rezervinio projektų sąrašo“;

2.15. įrašau 78 punkte vietoj žodžių „ne vėliau kaip per 3 darbo dienas“ žodžius „teisės aktų nustatytą tvarka“;

2.16. įrašau 79 punkte po žodžių „finansavimo sutartį“ žodžius „išskyrus tokius mažos apimties projektus, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo“;

2.17. papildau šiuo 791 punktu:

791. Tais atvejais, kai sutartis nesudaroma, pareiškėjas privalo laikytis įsipareigojimų, kurie nurodyti pateiktoje paraiškoje, pareiškėjo deklaracijoje ir šiame Tvarkos apraše.“;

2.18. įrašau 85.2 punkte po žodžių „turi būti pateikta“ žodžius „subsidijos teikimo atveju“, o po žodžių „Atsakingai institucijai ir“ žodžius „paskolos teikimo atveju“;

2.19. papildau šiuo 862 punktu:

862 . Atsakinga institucija atlieka visas funkcijas, susijusias su projektų priežiūra projektų įgyvendinimo laikotarpiu ir pasibaigus šiam laikotarpiui, ir užtikrina, kad Pareiškėjai laikytųsi visų teisės aktuose, sutartyse ir paraiškose nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų.“;

2.20. išdėstau 98 punktą taip:

98. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui sąlygų, Aplinkos ministerija turi teisę priimti sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo, išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui nutraukimo. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl subsidijos suteikimo pareiškėjui sąlygų, Aplinkos ministerija turi teisę priimti sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo ir (ar) išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo. Aplinkos ministerijos sprendimo dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir (ar) subsidijos išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo pagrindu Atsakinga institucija turi teisę nutraukti finansavimo sutartį.“;

2.21. įrašau 100 punkte vietoj skaičiaus „100“ skaičių „99“;

2.22. išbraukiu 3 priedo 8 lentelėje žodžius „* Sąskaitų apmokėjimo būdas galimas tuomet, kai ne mažiau kaip 20 proc. subsidijuojamos sumos apmokama išlaidų kompensavimo būdu.“;

2.23. papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Klimato kaitos specialiosios programos lėšų

naudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAIŠKA

KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS

FINANSUOJAMAM MAŽOS APIMTIES PROJEKTUI (PRIEMONEI) (nurodyti)

 

 

 

 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijos Nr. (pildo atsakinga institucija)

 

 

 

 

 

1. PROJEKTAS

1.1. PROJEKTO DIEGIMO VIETA (adresas)

 

 

1.2. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ

 

pradžia:

(metai, mėnuo, diena)

 

PAbaiga:

(metai, mėnuo, diena)

 

 

2. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

2.1. Pareiškėjas (vardas, pavardė)

 

2.2. Pareiškėjo asmens kodas

 

2.3. Adresas

 

2.4. Telefonas (su kodais)

 

2.5. Faksas (su kodais)

 

2.6. El. paštas

 

2.7. Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

2.8. Kokiu būdu norite gauti informaciją apie projekto administravimo eigą?

Pažymėti tinkamą langelį (–ius)

Paštu

 

£[]

Elektroniniu paštu

 

£[]

Faksu

 

£[]

 

3. PROJEKTO TIPAS (Pažymėti tinkamą langelį)

 

3.1. Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodyti projektai:

 

 

3.1.1. energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo projektai: gyvenamiesiems namams ir visuomeninės paskirties pastatams modernizuoti, kiti projektai, kurie leidžia efektyviausiai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį energetikos, pramonės, statybos, transporto, žemės ūkio, atliekų tvarkymo ir kitose srityse;

£[]

3.1.2. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui skatinti, aplinkai palankioms technologijoms, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegti skirti projektai.

£[]

 

 

 

4. INFORMACIJA APIE STATINIUS IR/AR ŽEMĖS SKLYPUS, KURIE TIESIOGIAI SUSIJĘ SU PROJEKTU (nurodyti pareiškėjo turimą su projekto įgyvendinimu susijusį nekilnojamąjį turtą (gyvenamasis namas, žemės sklypas ar kt.))

 

Turto objekto pavadinimas

Unikalus objekto Nr. Nekilnojamojo turto registre

Savininkas (-ai)

 

 

 

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

5.1. Duomenys apie esamą įrenginį arba objektą:

 

5.1.1. trumpas šiuo metu esančio įrenginio arba objekto, naudojamos priemonės aprašymas; pokyčių būtinumo pagrindimas; pagrindiniai esamos situacijos (prieš pokyčius) technologiniai parametrai (jei planuojamos diegti technologinės priemonės); techninės charakteristikos, apimtis ir kt.)

 

 

 

5.2. Duomenys apie planuojamą diegti įrenginį (priemonę):

5.2.1. trumpas priemonės/įrenginio aprašymas; pagrindiniai diegiamo įrenginio technologiniai parametrai (jei planuojamos diegti technologinės priemonės); modernizavimo komponentai; techninės charakteristikos, apimtis ir pan.

 

 

6. PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS IR PROJEKTO DIEGIMO ETAPAI

Atlikti, vykdomi ir planuojami darbai, planuojama įsigyti įranga ar medžiagos iki projekto įdiegimo pabaigos

Etapo pradžia

Etapo pabaiga

Bendras lėšų poreikis (be PVM), Lt

Tinkamos finansuoti išlaidos (be PVM), Lt

Netinka-mos finansuoti išlaidos

(be PVM), Lt

Išlaidų pagrindimas:

1) nurodyti, kuo vadovaujantis ir/ar kaip apskaičiuojama kiekviena projekto sąmatos eilutė

arba

2) nurodyti įrangos, paslaugų tiekėjus (sutarties data, numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO (be PVM):

 

 

 

 

 

 

 

PVM:

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO BENDRA PROJEKTO VERTĖ:

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

Bendra projekto vertė (su PVM), Lt

 

Tarp jų:

 

1. subsidija (parama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis)

 

2. Banko paskola

 

3. Nuosavos lėšos

 

4. Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti)

 

 

Ši paraiška pateikiama kartu ir visais privalomai pateiktinais dokumentais (priklausomai nuo projekto tipo)

 

Priedai:

 

1. Pareiškėjo deklaracija

2. _____________

3. _____________

 

Paraišką užpildė:

 

________________________

(vardas, pavardė)

 

_____________                                                                                               _______________

(data)                                                                                                                                (parašas)

 

Jei paraišką dėl projekto padėjo parengti konsultantas, nurodykite:

 

 

Konsultanto vardas ir pavardė

Įmonės pavadinimas

Telefono Nr.

 

_____________                                                                                               _______________

(parašas)                                                                                          (konsultanto vardas, pavardė)

 

Pareiškėjo deklaracija

 

20... m. ..... d.

 

_________________________________

(sudarymo vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo vardas, pavardė)

 

tvirtinu, kad:

 

1. Projektui _____________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

(toliau – Projektas) įgyvendinti skirtos nuosavos ir kitos projektui finansuoti lėšos, bus pakankamos dengti projekto išlaidoms, kurių nedengia subsidijos lėšos, ir užtikrintos viso projekto įgyvendinimo metu.

2. Paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija ir dokumentai (ir/ar jų kopijos) yra teisingi ir atitinkantys Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

3. Esu susipažinęs su finansavimo teikimo sąlygomis, nustatytomis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), įsipareigoju jų laikytis.

4. Man yra žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateikta paraiška nebus nagrinėjama ir bus atmesta, o tuo atveju, jeigu buvo priimtas sprendimas teikti finansavimą, finansavimo teikimas bus nutrauktas, finansavimo sutartis nebus sudaroma (jei taikoma), sumokėtos lėšos turės būti grąžintos, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.

5. Man yra žinoma, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projektą ir su juo susijusią veiklą.

6. Nurodyta finansinės institucijos sąskaita priklauso man ir prisiimu visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius finansinės institucijos sąskaitos numerį.

7. Įsipareigoju:

7.1. siekdamas numatytų Projekto rezultatų, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje;

7.2. įgyvendinti projektą per 12 mėnesių;

7.3. užtikrinti, kad nuosavos ir kitos projektui finansuoti lėšos bus pakankamos dengti projekto išlaidoms, kurių nedengia subsidijos lėšos, ir užtikrintos viso projekto įgyvendinimo metu;

7.4. raštu pranešti LAAIF apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto Projekto įgyvendinimo. Man yra žinoma, kad jokie su LAAIF raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Projekto įgyvendinimo yra neleidžiami;

7.5. ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pranešti LAAIF apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus penkerių metų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos laikotarpiu;

7.6. už suteiktas finansavimo lėšas savo nuosavybėn įsigytą materialųjį ir nematerialųjį turtą naudoti projekto rezultatams pasiekti ne mažiau kaip penkerius metus nuo sprendimo skirti subsidiją priėmimo dienos; anksčiau nei per 5 (penkerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos (įgyvendinus techninį įgyvendinimo etapą) neįkeisti, neperleisti už suteiktos subsidijos lėšas įsigyto turto, kitaip nekeisti už suteiktos subsidijos lėšas įsigyto turto nuosavybės pobūdžio, naudoti šį turtą pagal paskirtį;

7.7. neperleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, prisiimtų įgyvendinant šį projektą, tretiesiems asmenims be rašytinio LAAIF sutikimo;

7.8. įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama subsidija, vadovaudamasis LR aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 110-5648) (pirkimų skelbimas, įrangos ar medžiagų techninės specifikacijos, pirkėjų apklausos dokumentai, rangovų ar tiekėjų pasiūlymai, rangovų ar tiekėjų pasirinkimo protokolai) nuostatomis. Žinau, kad, netinkamai atlikus pirkimo procedūras, finansavimas neteikiamas;

7.9. per mėnesį po projekto įgyvendinimo pateikti LAAIF teisės aktų tvarka išduotą pastato energinio naudingumo sertifikatą (jei taikoma);

7.10. bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto vykdymu;

7.11. LAAIF nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus;

7.12. pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių subsidijos teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą laikydamasis pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes.

8. Man yra žinoma, kad, jei įgyvendindamas projektą nesilaikysiu projekto finansavimo sąlygų (Paraiškoje, šioje deklaracijoje ar Tvarkos apraše nurodytų įsipareigojimų), LAAIF turi teisę vienašaliu sprendimu nutraukti projekto finansavimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį; įsipareigoju tokiu atveju grąžinti reikalaujamą lėšų sumą nustatytu terminu. Įsipareigoju negrąžinus nurodytos sumos per nurodytą terminą, mokėti 0,01 procento delspinigius nuo grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną. 

9. Man yra žinoma, kad jei netinkamai vykdysiu projektą ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių subsidijos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

 

 

____________________                                                                                 _______________

(vardas, pavardė)                                                                                                              (parašas)

_________________