LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1013 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 14:2005 „ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. spalio 30 d. Nr. V-913

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 1342 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 4/6 „Dėl šeimos gydytojo kompetencijos praplėtimo“ bei į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 6/2 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a p i l d a u Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-62), šiais 31.25.6, 31.25.7, 31.25.8 punktais:

31.25.6. kalį ir natrį kraujo serume;

31.25.7. kreatininą ir šlapalą (urea);

31.25.8. gliukozės toleravimo mėginį;“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS