LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 8 d. Nr. D1-661

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2002, Nr. 89-3810; 2008, 111-4255) (toliau – Taisyklės):

1.1. papildau nauju 37.7 punktu:

„37.7. neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekų apdorojimo pavyzdžiai pateikti Taisyklių 4 priede.“;

1.2. išdėstau 46 punktą taip:

„46. Atliekos, likusios po rūšiavimo technologijų pagalba (įmonėse), taip pat po biologinio, terminio ar cheminio apdorojimo, kurių neįmanoma perdirbti ar kitaip naudoti, gali būti šalinamos sąvartyne.“;

1.3. išdėstau 461 punktą taip:

„461. Atliekos į sąvartyną priimamos tik tada, jeigu jos atitinka priėmimo į atitinkamos klasės sąvartynus kriterijus, nustatytus 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą, nustatančio atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką [4.20] priedo 2 skirsnyje, bei šių Taisyklių 2 priede ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, išduotame pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, nustatytas sąlygas.“;

1.4. papildau nauju 431 punktu:

„431. Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti naudojamos laikiniems keliams atliekų sąvartynuose tiesti ir atliekų sluoksniams perdengti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatyta tvarka.“;

1.5. papildau Taisykles 4 priedu (pridedama).

2. Nustatau, kad Taisyklių 37.7 ir 46 punktuose nustatytos nuostatos taikomos atitinkamame komunalinių atliekų tvarkymo regione, kuriame įdiegti visų tame regione susidarančių komunalinių atliekų apdorojimo pajėgumai. Komunalinių atliekų apdorojimo pajėgumai turi būti įdiegti ne vėliau kaip iki 2013 metų.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                          ARTŪRAS PAULAUSKAS


 

Atliekų sąvartynų įrengimo,

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros

po uždarymo taisyklių

4 priedas

 

ATLIEKŲ APDOROJIMO PAVYZDŽIAI

 

Rūšiavimas – antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalo ir kt.) atskyrimas susidarymo vietose (antrines žaliavas išmetant į tam skirtus konteinerius ar kitas surinkimo priemones) ir atliekų rūšiavimas technologijų pagalba (įmonėse) prieš tolesnį jų apdorojimą.

Biologinis apdorojimas: aerobinis kompostavimas – biologinės kilmės organinių medžiagų skaidymas aerobinėmis sąlygomis. Anaerobinis pūdymas – biologinės kilmės organinių medžiagų skaidymas anaerobinėmis sąlygomis. Mechaninis-biologinis apdorojimas -procesas, susidedantis iš mechaninės ir biologinės procesų stadijų ir jų derinio.

Cheminis apdorojimas – cheminė stabilizacija, neutralizacija, dezinfekcija, elektrolizė, cheminis chloro atskyrimas, cheminis nusodinimas, oksidacijos-redukcijos procesai ir kt.

Terminis apdorojimas – deginimas, pirolizė, žematemperatūrinė oksidacija, heterogeninės katalizės metodas, atliekų dujinimas, plazminis atliekų kenksmingumo šalinimas ir kt.

 

_________________