LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. vasario 14 d. Nr. V-97

Vilnius

 

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 294 punktą ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 7-290) nuostatas:

1. Papildau Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619):

1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą šiuo 131 punktu:

 

131.

Pirminė

Paliatyvioji pagalba (suaugusiųjų ir vaikų)

2007-01-11 Nr. V-14

2007-01-11 Nr. V-14

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą šiuo 102 punktu:

„102. Paliatyvioji pagalba (suaugusiųjų ir vaikų).“

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą šiuo 15 punktu:

„15. Paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras.“

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS