LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 25 d. Nr. 303

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 86-3694) 6 punktu,

1. Tvirtinu Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusius leidžiamus atskaitymus bei jų apskaičiavimo tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtinta tvarka taikoma apskaičiuojant su individualiomis veiklos pajamomis, gautomis nuo 2003 m. sausio 1 dienos, susijusius leidžiamus atskaitymus;

2.2. advokatai, iki 2003 m. sausio 1 dienos įsigiję ir pradėję naudoti ilgalaikį turtą, kuriam buvo pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas pagal iki 2003 m. sausio 1 dienos apmokestinant jų pajamas taikytus teisės aktus, įsigaliojus šiai tvarkai turi teisę šį turtą (naudojamą ir centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka deklaruotą kaip individualios veiklos turtą) nudėvėti (amortizuoti) toliau ir leidžiamiems atskaitymams priskirti atitinkamam mokestiniam laikotarpiui priskirtiną nusidėvėjimo (amortizacijos) sumą, apskaičiuotą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) nustatyta tvarka. Tokiam ilgalaikiam turtui taikomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo sąlygos ir apribojimai.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJĘ LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka nustato su nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau vadinama – gyventojas) individualios veiklos pajamų gavimu susijusius leidžiamus atskaitymus bei jų apskaičiavimą.

2. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis individualios veiklos pajamomis susijusios nuolatinio Lietuvos gyventojo faktiškai patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos, jeigu ši tvarka nenustato ko kita.

 

II. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ PRISKYRIMAS LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

 

3. Šioje tvarkoje ilgalaikiu turtu laikomas toks gyventojui nuosavybės teise priklausantis arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, turtas, kuris naudojamas gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė už gyventojo nusistatytą ir deklaruotą mokesčio administratoriui centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka kainą.

4. Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto (pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio materialiojo turto grupes) ir kompiuterių programų įsigijimo išlaidos, jeigu prieš pradėdamas šį turtą naudoti individualioje veikloje gyventojas centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka deklaravo, kad tas turtas yra individualios veiklos turtas. Tokio ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina nepriklausomai nuo jos faktinio apmokėjimo. Kompiuterių programų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams tik tokiu atveju, jeigu šios programos įsigytos iš nepriklausomų asmenų ir nėra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje. Kompiuterių programų susikūrimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.

5. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka tai ilgalaikio turto grupei Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą. Jeigu ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje mokestinio laikotarpio I pusmetyje, įsigijimo išlaidos gali būti atimamoms iš individualios veiklos pajamų pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį jis pradėtas naudoti. Jeigu ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veiklos mokestinio laikotarpio II pusmetyje, įsigijimo išlaidos gali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu.

6. Gyventojas turi teisę pasirinkti Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą pradėti skaičiuoti pradedant nuo to mėnesio, kurį šis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje.

7. Gyventojas deklaruodamas turtą, kaip individualios veiklos turtą, privalo nurodyti, kuriuo iš 5 ar 6 punktuose nurodytų būdų bus taikomas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas.

8. Leidžiamiems atskaitymams priskiriama įsigijimo išlaidų dalis apskaičiuojama koreguojant tam mokestiniam laikotarpiui tenkančią įsigijimo išlaidų dalį, apskaičiuotą pagal nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, pagal mėnesių skaičių, kurį tas turtas buvo mokestiniu laikotarpiu faktiškai naudojamas individualioje veikloje.

9. Jeigu paaiškėja, kad kuri nors individualios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis nebus apmokėta, o ji kaip išlaidos buvo atskaityta iš individualios veiklos pajamų, tai ta neapmokėta, tačiau atskaityta įsigijimo kainos dalimi didinamos gyventojo individualios veiklos pajamos tą mokestinį laikotarpį, kurį paaiškėjo, kad ji nebus apmokėta.

10. Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos šių ilgalaikio turto rūšių įsigijimo išlaidos:

10.1. gyvenamųjų pastatų ir patalpų;

10.2. lengvųjų automobilių, išskyrus tuos atvejus, kai lengvieji automobiliai tik naudojami teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami.

11. Pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn individualios veiklos ilgalaikį turtą, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirta tik ta šio individualios veiklos turto įsigijimo išlaidų dalis, kuri nebuvo atskaityta šio skyriaus nustatyta tvarka. Šios išlaidos atskaitomos tik iš individualios veiklos pajamų, gautų pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn šį turtą.

 

III. TURTO EKSPLOATAVIMO, REMONTO IR REKONSTRAVIMO IŠLAIDŲ PRISKYRIMAS LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

 

12. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tokia tvarka:

12.1. individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams be apribojimų, jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje per mokestinį laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams ar ne;

12.2. kito individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kuris (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimas individualiai veiklai) turi būti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka deklaruotas mokesčio administratoriui.

13. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos, jeigu jos per mokestinį laikotarpį neviršija 50 procentų turto vertės, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos patirtos, tokia tvarka:

13.1. individualios veiklos ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams be apribojimų, jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas atsižvelgiant į to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje per mokestinį laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams ar ne;

13.2. kito individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remonto išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kuris (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimas individualiai veiklai) turi būti deklaruotas mokesčio administratoriui.

14. Remonto išlaidos, per mokestinį laikotarpį viršijančios 50 procentų ilgalaikio materialiojo turto vertės, ir rekonstravimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu ilgalaikis materialusis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas. Šios išlaidos gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais laikomos atskiru ilgalaikio materialiojo turto vienetu ir atimamos iš individualios veiklos pajamų ta pačia tvarka, kuria galėtų būti atimamos to turto, kurio remontas ar rekonstravimas atliktas, grupės įsigijimo išlaidos.

15. Šios tvarkos 13 ir 14 punktuose nurodyta turto vertė yra turto vertė, kuri apskaičiuojama iš turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atėmus tos kainos (be PVM) dalį, kuri atitinka to turto sąlyginio nusidėvėjimo per laikotarpį iki to mokestinio laikotarpio, kurį turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas arba jo dalis priskirta naudoti individualioje veikloje, sumą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio 10 dalies nuostatomis.

 

IV. KITOS IŠLAIDOS, KURIŲ PRISKYRIMAS LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS YRA RIBOJAMAS

 

16. Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos reklamos išlaidos, skirtos informacijai, susijusiai su nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdoma individualia veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamuosius vienetus ir susijusius asmenis, informuoti.

17. Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos nakvynės, registravimosi dalyvauti konferencijoje, simpoziume, parodoje ar kitokiame renginyje, susijusiame su gyventojo individualia veikla, išlaidos bei kelionės išlaidos, jeigu gyventojas išvykimą iš nuolatinės veiklos vykdymo vietos yra įforminęs atitinkamu aktu, kuriame nurodyta išvykimo tikslas, vykdytos užduotys, susijusios su individualia veikla. Jeigu išvykimas susijęs tiek su individualios veiklos vykdymu, tiek su asmeniniais gyventojo tikslais, akte turi būti nurodyta ir pagrįsta, kokia dalis su išvykimu susijusių išlaidų priskirtina individualiai veiklai, ir tik ši dalis išlaidų gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams.

18. Leidžiamiems atskaitymams priskiriama sumokėtų stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių suma, tačiau ne daugiau kaip 0,2 procento individualios veiklos pajamų, jei stojamieji įnašai, narių mokesčiai sumokami vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.

19. Leidžiamiems atskaitymams priskiriama sumokėtų palūkanų dalis, neviršijanti atitinkamo laikotarpio trukmės paskolų palūkanų normos vidurkio, skelbiamo Lietuvos banko, ir galiojusio sandorio, pagal kurį mokamos palūkanos, sudarymo dieną, skaičiuojant pagal kiekvieną skolinį įsipareigojimą. Jeigu atitinkamos Lietuvos banko statistikos nėra, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama sumokėtų palūkanų dalis, neviršijanti praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinio vidurkio, kuris skelbiamas „Valstybės žiniose“.

20. Gyventojo išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jei tokios rūšis išlaidos pagal šią tvarką gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal šią tvarką ir jas išmokantis gyventojas centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka įrodo vietos mokesčio administratoriui, kad:

20.1. šios išmokos yra susijusios su jas išmokančio gyventojo ir jas gaunančio užsienio vieneto įprastine veikla;

20.2. išmokas gaunantis užsienio vienetas valdo turtą, reikalingą tokiai įprastinei veiklai vykdyti;

20.3. tarp išmokos ir ekonomiškai pagrįstos ūkinės operacijos yra ryšys.

 

V. IŠLAIDOS, KURIOS NEGALI BŪTI PRISKIRIAMOS LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS

 

21. Leidžiamiems atskaitymams jokiu atveju nepriskiriama:

21.1. pridėtinės vertės mokestis, mokamas į biudžetą, ir pajamų mokestis, nustatytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo;

21.2. pirkimo (importo) PVM, gyventojo, esančio PVM mokėtoju, įtrauktas į PVM atskaitą;

21.3. sumokėtos netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus;

21.4. išlaidos paramai ir dovanoms;

21.5. reprezentacijos išlaidos;

21.6. išmokos, neatitinkančios 20 punkte nustatytų kriterijų;

21.7. išmokos užsienio gyventojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose;

21.8. gyventojo padarytos žalos atlyginimas;

21.9. išmokos, nuo kurių gyventojas privalėjo išskaityti pajamų arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaitė;

21.10. kitos išlaidos, kurios yra nesusiję su individualios veiklos pajamų uždirbimu ir (arba) yra neįprastinės vykdomai individualiai veiklai.

______________