LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66 „DĖL MAKSIMALIŲ LEIDŽIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MATMENŲ, LEIDŽIAMŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVŲ, LEIDŽIAMOS BENDROSIOS MASĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. rugsėjo 26 d. Nr. 3-404

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 „Dėl Maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870, Nr. 70-2948):

1. Išdėstau įsakymo preambulę taip:

„Vadovaudamasis Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 7-263), 250 punktu ir įgyvendindamas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje naudojamų kelių transporto priemonių maksimalius leistinus matmenis vidaus ir tarptautinio vežimo sąlygomis bei maksimalią leistiną masę tarptautinio vežimo sąlygomis, ir 2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/7/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje naudojamų kelių transporto priemonių maksimalius leistinus matmenis vidaus ir tarptautinio vežimo sąlygomis bei maksimalią leistiną masę tarptautinio vežimo sąlygomis:“.

2. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintus Maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, leidžiamas ašies (ašių) apkrovas, leidžiamas bendrąsias mases 1.9 punktu:

1.9. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba) 20,75 m.“.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA