LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 8 d. Nr. 3-199

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti saugų vidaus vandenų transporto eksploatavimą ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyvos Nr. 96/50/EC „Dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais gavimo sąlygų suderinimo“ bei 1987 m. lapkričio 9 d. direktyvos Nr. 87/540/EEC „Dėl galimybės verstis krovinių vežėjo vidaus vandenų keliais veikla nacionaliniame ir tarptautiniame transporte ir dėl diplomų, pažymėjimų bei kitokių oficialių šiai veiklai tinkamų kvalifikacijų įrodymų savitarpiško pripažinimo“ nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo tvarką;

1.2. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo programas;

1.3. Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas;

1.4. Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus, akreditavimo nuostatus.

2. Pavedu:

2.1. Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai vykdyti vidaus vandenų laivų specialistų kvalifikacinius egzaminus ir išduoti atitinkamus kvalifikacinius dokumentus;

2.2. Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentui kontroliuoti mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių vidaus vandenų laivų specialistus, akreditavimo sąlygų ir šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-199

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyvos Nr. 96/50/EC „Dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais gavimo sąlygų suderinimo“, 1987 m. lapkričio 9 d. direktyvos Nr. 87/540/EEC „Dėl galimybės verstis krovinių vežėjo vidaus vandenų keliais veikla nacionaliniame ir tarptautiniame transporte ir dėl diplomų, pažymėjimų bei kitokių oficialių šiai veiklai tinkamų kvalifikacijų įrodymų savitarpiško pripažinimo“ nuostatomis ir nustato vidaus vandenų transporto specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarką.

2. Vidaus vandenų transporto specialistus gali rengti Lietuvos Respublikoje įregistruotos mokymo įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – mokymo įstaigos), akredituotos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ SPECIALISTAMS

 

3. Vidaus vandenų laivų laivavedžiai:

3.1. Turi žinoti:

3.1.1. vidaus vandenų laivų klases ir tipus, jų paskirtį ir naudojimą;

3.1.2. laivų, įrenginių, agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį, jų išdėstymą;

3.1.3. laivų techninių apžiūrų vykdymo periodiškumą ir atlikimo tvarką;

3.1.4. saugios laivybos pagrindus, atsakomybės rūšis ir jų taikymą už laivybos, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių taisyklių pažeidimus;

3.1.5. Tarptautines laivų susidūrimų jūroje išvengimo taisykles;

3.1.6. Europos vidaus vandenų laivybos taisykles ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisykles;

3.1.7. laivų avarijų priežastis, rizikos veiksnius, susijusius su hidrometeorologinėmis sąlygomis, paros laiku, kitų eismo dalyvių nepatirtimi;

3.1.8. saugumo veiksnius, susijusius su keleivių ir krovinių vežimu;

3.1.9. dokumentų, kuriuos būtina turėti eksploatuojant vidaus vandenų laivą, reikalavimus;

3.1.10. veiksmus, įvykus laivo avarijai;

3.1.11. psichofiziologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buitinės ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką savo reakcijai ir dėmesiui, plaukiojimo pavojaus supratimui ir optimalių sprendimų priėmimui;

3.1.12. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų susijusių su saugia laivyba poįstatyminių aktų, tarptautinių konvencijų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.

3.2. Turi mokėti:

3.2.1. patikrinti laivo įgulos komplektavimą ir pasirengimą plaukti;

3.2.2. patikrinti, ar yra laive visos gelbėjimosi priemones ir įtaisai, priešgaisrinės ir pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemonės, būtini įrankiai;

3.2.3. patikrinti eksploatacinių medžiagų kiekį ir, jei reikia, papildyti iki nustatytų normų;

3.2.4. taisyklingai naudoti ir valdyti laivo mechanizmus ir agregatus, kad jie skleistų mažiau triukšmo, neterštų aplinkos, ekonomiškai naudotų degalus;

3.2.5. parinkti optimalų laivo plaukiojimo režimą, kursą, atsižvelgiant į laivybos kelių ženklus, signalus, kitus laivus, vandens ir oro sąlygas;

3.2.6. įvertinti kitų laivų laivavedžių veiksmus ir laiku išvengti pavojų;

3.2.7. numatyti galimas avarines situacijas, nustatyti laivybos pavojus, įvertinti jų rimtumą ir laiku priimti reikiamą sprendimą laivų avarijoms išvengti;

3.2.8. saugiai įlaipinti ir išlaipinti keleivius, pakrauti ir iškrauti krovinius, prišvartuoti laivą prie įvairių tipų krantinių (kranto);

3.2.9. suteikti reikiamą pagalbą į nelaimę pakliuvusiam kitam laivui.

4. Vidaus vandenų laivų mechanikai:

4.1. Turi žinoti:

4.1.2. laivų jėgainių tipus, jų eksploatavimo savybes;

4.1.3. laivų sistemas, įrengimus, įtaisus ir mechanizmus, jų išdėstymą laive ir eksploatavimo ypatumus;

4.1.4. laivo korpuso eksploatavimo ypatumus, apžiūrų ir dokavimo periodiškumą;

4.1.5. laivo techninių apžiūrų vykdymo periodiškumą ir tvarką;

4.1.6. laivo, jo mechanizmų dokumentus, jų pildymo tvarką;

4.1.7. laivo, jo mechanizmų remonto periodiškumą ir jų atlikimo tvarką;

4.1.8. laive naudojamus degalus, tepalus, jų eksploatavimo savybes;

4.1.9. būtinus įrankius, gelbėjimo, priešgaisrines priemones, jų eksploatavimo tvarką.

4.2. Turi mokėti:

4.2.1. parengti laivo jėgainę, kitus mechanizmus darbui, teisingai pagal instrukcijų reikalavimus juos valdyti ir eksploatuoti;

4.2.2. patikrinti vandens, kuro, tepalų kiekį mechanizmuose ir atsarginėse talpose, esant reikalui, papildyti;

4.2.3. organizuoti jėgainės eigos pamainų darbą, pildyti laivo dokumentaciją;

4.2.4. organizuoti laivo mechanizmų, agregatų ir kitų įtaisų remontą;

4.2.5. parengti reikiamą dokumentaciją laivo dokavimui ir remontui remonto įmonėje;

4.2.6. parinkti laivo jėgainės darbo optimalų režimą, kad ji skleistų mažiau triukšmo, neterštų aplinkos, ekonomiškai naudotų degalus;

4.2.7. naudotis laive esančiais įrankiais, gelbėjimosi, priešgaisrinėmis, saugos darbe priemonėmis, organizuoti teisingą jų eksploatavimą ir remontą.

 

III. ASMENŲ PRIĖMIMO IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO TVARKA

 

5. Vidaus vandenų transporto specialistai rengiami pagal susisiekimo ministro patvirtintas programas ir šios Tvarkos reikalavimus. Mokymo proceso metu vidaus vandenų transporto specialistai gauna žinias ir įgūdžius, reikalingus tam tikros klasės (tipo) vidaus vandenų laivui valdyti ir kvalifikacijos dokumentui gauti.

6. Asmenys, norintys įgyti teisę užimti tam tikras pareigas vidaus vandenų laive, kvalifikacinius egzaminus gali laikyti sulaukę nustatyto amžiaus, baigę atitinkamą mokymo įstaigą, išklausę pirmosios medicinos pagalbos suteikimo kursą ir pagal sveikatos būklę tinkantys dirbti laive.

7. Kvalifikacinius egzaminus vykdo Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija.

8. Vidaus vandenų transporto specialistų mokymo įstaiga savo veiklą vykdo pagal susisiekimo ministro patvirtintas programas ir išduoda šios įstaigos baigimą patvirtinančius pažymėjimus.

9. Vidaus vandenų transporto specialistų mokymo įstaigoje gali mokytis asmenys ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus ir turintys atitinkamą išsilavinimą:

9.1. į laivavedžių, mechanikų grupes – su viduriniu išsilavinimu;

9.2. į upeivių, motoristų, elektrikų grupes – su pagrindiniu išsilavinimu.

10. Vidaus vandenų transporto specialistai privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją – kas penkeri metai baigti kursus pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą programą ir gauti kursų baigimą patvirtinantį dokumentą.

11. Mokymo grupės sudaromos ne daugiau kaip iš 30 asmenų. Grupės įregistravimo paraiškos (šios Tvarkos 1 priedas) ir grupės sąrašo (šios Tvarkos 2 priedas) po 1 egzempliorių iki mokslo pradžios pateikiami Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai, kuri įregistruoja konkrečią mokymo grupę.

12. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis moksleivių ir mokymo paslaugas teikiančių įmonių santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartyje nurodoma: sutarties sudarymo data, vieta ir numeris, mokymo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas, kodas, adresas, sutartį sudariusiojo asmens vardas, pavardė, moksleivio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokymo specifika (programa), naudojamos mokymo priemonės, mokymo kaina, apmokėjimo grafikas ir būdas, galimybės nutraukti sutartį bei pinigų grąžinimo terminai. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymo pradžią, dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

13. Per dieną leidžiama vesti ne daugiau kaip 4 teorines ir dvi praktines (laive ar specialiai įrengtame kabinete) pamokas.

14. Mokymo apskaita tvarkoma valstybine kalba.

15. Moksleivių žinos ir įgūdžiai vertinami periodiškai, baigus dėstyti mokymo dalyką, naudojant 10 balų vertinimo sistemą.

16. Mokymo grupių vadovai tvarko mokymo žurnalus (šios Tvarkos 3 priedas). Žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami ir lapų skaičius patvirtinamas mokymo įstaigos vadovo parašu ir antspaudu.

17. Moksleiviams, turintiems galutinius mokymo dalykų įvertinimus ir išlaikiusiems nustatytą egzaminą, išduodami kursų baigimo pažymėjimai (šios Tvarkos 4 priedas).

18. Visi organizacinės-tvarkomosios, ūkinės veiklos, raštvedybos, personalo, mokymo apskaitos, saugos darbe ir kiti dokumentai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei raštvedybos taisyklėmis.

 

IV. REIKALAVIMAI VIDAUS VANDENŲ SPECIALISTŲ MOKYMO mokymo įstaigai

 

19. Mokymo įstaiga turi atitikti šiuos reikalavimus:

19.1. turėti nuolatinę buveinę, kurioje turi būti nors viena telefono linija;

19.2. turėti atitinkamai įrengtą mokymo klasę (kabinetą);

19.3. turėti plaukiojimo mokymo priemones pagal tą specialybę, kuriai rengiami vidaus vandenų transporto specialistai;

19.4. mokymo klasėje (kabinete) matomoje vietoje turi būti iškabintos mokymo programos, reikalavimai vidaus vandenų transporto specialistams, taip pat informacija apie mokymo paslaugų kainas ir įstaigos darbo laiką;

19.5. turėti vidaus vandenų specialistų mokytojus (instruktorius), kurie privalo turėti vidaus vandenų transporto specialisto laipsnį ar kvalifikaciją, ne žemesnius negu rengiami specialistai, ir ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą vidaus vandenų laivuose.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Už vidaus vandenų transporto specialistų mokymo kokybę atsako juos ruošianti mokymo įstaiga, mokytojai (instruktoriai), teikiantys praktines mokymo paslaugas.

21. Gautą kursų baigimo pažymėjimą moksleiviai pateikia Vidaus vandenų laivybos inspekcijai.

22. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija, remdamasi pateiktais kursų baigimo pažymėjimais bei kursų baigimo egzaminų protokolais, išduoda atitinkamą vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą arba kvalifikacijos liudijimą pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos reikalavimus.

23. Šios tvarkos reikalavimų vykdymą kontroliuoja Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija.

______________


Vidaus vandenų transporto specialistų rengimo

tvarkos

1 priedas

 

Valstybinei vidaus

vandenų laivybos

inspekcijai

 

 

Vidaus vandenų transporto

specialistų grupės

įregistravimo paraiška

200___ m.                 d.

 

 

 

Prašau įregistruoti vidaus vandenų transporto

specialistų mokymo grupę:

(laivavedžių, mechanikų, upeivių…)

 

Mokymo grupė

Kursų pavadinimas

Pažymėjimo Nr.

Išduota

 

Galioja iki

Grupės Nr.

 

Kodas

 

 

 

Kategorijos

 

Pavadinimas

 

Mokymo pradžia

 

 

Mokymo pabaiga

 

Adresas

 

Egzamino data

 

Tel.

 

 

Mokymo vietos

 

Mokymo laikas

Eil.

Nr.

Mokymo patalpų adresai, telefonai

Kabineto, klasės Nr.

Užsiėmimų laikas

Savaitės dienos

 

 

val.

P

A

T

K

P

Š

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo tvarkos

2 priedas

 

GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Grupės Nr.

 

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Asmens kodas

Vidaus vandenų transporto specialisto diplomo, liudijimo

serija, Nr.,

išdavimo data

Turimos kategorijos stažas

Gyvenamoji vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai (instruktoriai)

 

Asmens kodas

Vardas

Pavardė

Dėstomas dalykas

Išsilavinimas

Diplomo serija, Nr. ir išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo tvarkos

3 priedas

 

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ

 

PAMOKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Titulinis lapas

 

 

________________________________________________________________________________

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vidaus vandenų transporto specialistus rengusios įstaigos pavadinimas, adresas)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Pamokų apskaitos žurnalas

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Mokymo programos pavadinimas)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mokymo pradžia: ....................................

 

Mokymo pabaiga:....................................

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Žurnalo lapai

 

1 puslapis

 

Dalyko pavadinimas ..............................................................................................................................

 

 

Eil.

Nr.

Moksleivio vardas, pavardė

Pamokų lankomumas ir moksleivių žinių įvertinimas

Mėnuo/Diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puslapis

 

 

Mokytojas ..............................................................................................................................................

                                                                                                       (vardas, pavardė)

 

Data

Valandų skaičius

Pamokos (temos) turinys

Mokytojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMOKŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TAISYKLĖS

 

1. Pamokų apskaitos žurnalą pildo mokytojas (instruktorius). Jame turi atsispindėti moksleivių pamokų lankomumas, žinių įvertinimas, pamokų temos ir joms skirtas laikas (akademinėmis valandomis).

 

2. Kiekvienam mokymo dalykui (pagal mokymo planą) skiriamas reikalingas žurnalo puslapių skaičius. Iš kiekvieno dalyko moksleiviams turi būti išvesti galutiniai įvertinimai.

 

3. Neatvykus į pamoką, žurnale rašoma „n“, o pavėlavus „p“.

 

4. Visi įrašai žurnale turi būti aiškūs.

______________


Vidaus vandenų transporto

specialistų rengimo tvarkos

4 priedas

 

KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMAS

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vidaus vandenų transporto specialistus rengusios įstaigos pavadinimas)

 

 

PAŽYMĖJIMAS

Nr.____________

 

Vardas ...................................................................................................................................................

 

Pavardė ..................................................................................................................................................

 

Asmens kodas ........................................................................................................................................

 

 

Nuo ………………. m. …………………….. ……….. d.

 

Iki …………………m. ……………………... ………. d.

 

Mokėsi ir baigė kursus pagal ..................................................................................................................

                                                                                                           (Mokymo programos pavadinimas)

................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................

                                                     (Vadovo vardo raidė, pavardė)

 

.......................................................

                                                                                                             (Parašas)

 

                                                                  

                                                                                            (Išdavimo data)

 

 

KURSŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMO PILDYMO TAISYKLĖS

 

Pažymėjimo formatas A7 spausdinamas ant šviesaus popieriaus, padengto apsauginiu tinkleliu.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-199

 

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ RENGIMO

PROGRAMOS

 

I. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ KAPITONŲ-MECHANIKŲ IR LAIVAVEDŽIŲ

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

Laivo teorija:

1.1. navigaciniai ir manevriniai laivo elementai;

1.2. laivo stovumas ir plūdrumas;

1.3. laivo klasės.

 

6

4

2

2.

Laivavedyba:

2.1. LR vidaus vandenų laivybos taisyklės;

2.2. Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės;

2.3. tarptautinės susidūrimų jūroje išvengimo taisyklės;

2.4. uostų laivybos taisyklės, laivų aplenkimo ir prasilenkimo taisyklės;

2.5. LR vidaus vandenų keliai, jų žymėjimo tvarka, ženklų ir plūdurų sistemos;

2.6. laivavedyba pagal krantų orientyrus;

2.7. laivo kurso, pozicinių linijų ir laivo vietos nustatymas;

2.8. darbas su kompasu ir jūrlapiu.

 

26

16

10

3.

Laivo valdymas ir manevravimas:

3.1. laivo greičio pasirinkimas plaukiant palei užinkaruotus laivus, valtis bei maudymosi zonas;

3.2. laivo inkaravimas ir švartavimas įvairiomis sąlygomis;

3.3. laivo manevravimas uostuose, šliuzuose, sutikus ir praleidžiant kitus laivus;

3.4. plaukiojimo jūros pakrančių vandenyse ir jūrų uostų akvatorijose ypatumai;

3.5. laivo vairo ir sraigto veikimo principai ir jų poreikis valdant laivą;

3.6. radijo ryšio tarptautiniuose ir vidaus vandenų keliuose reikalavimai;

3.7. laivo radarai, jų veikimo principai ir zonos, panaudojimas laivo valdyme;

3.8. praktinis laivo valdymas;

3.9. laivo dokumentacija, jos pildymo ir saugojimo tvarka.

 

20

14

6

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

4.

Laivo konstrukcija ir stabilumas:

4.1. pagrindiniai laivo konstrukcijos principai, laivo įgulos ir keleivių saugos reikalavimai;

4.2. laivo korpuso, vairo ir varytuvų eksploatavimo ir priežiūros ypatumai;

4.3. laivo stabilumo užtikrinimo galimybės įvairiomis plaukiojimo sąlygomis.

 

18

6

2

5.

Laivo jėgainė, sistemos ir mechanizmai:

5.1. laivo pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas;

5.2. laivo pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas;

5.3. pagrindinių ir pagalbinių variklių paleidimo ir sustabdymo sistemos (vietinės ir distancinės), jų eksploatavimas;

5.4. pagrindinių ir pagalbinių variklių veikimo patikrinimo tvarka, veiksmai jų gedimo atvejais;

5.5. laivo sistemos ir mechanizmai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas;

5.6. laivo elektros šaltiniai, elektros tinklai, paskirstymo įrenginiai, jų eksploatavimas ir remontas;

5.7. minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams;

5.8. Vidaus vandenų laivų techninio eksploatavimo taisyklės.

 

12

8

4

6.

Laivo pakrovimas ir iškrovimas:

6.1. laivo grimzlės nustatymas pagal krovos žymas;

6.2. pakrovimo svorio nustatymas naudojant matavimo lentelę;

6.3. krovinių išdėstymo laive schemos;

6.4. krovinio pakrovimo į laivą ir iškrovimo iš laivo ypatumai;

6.5. krovos mechanizmų panaudojimo tvarka;

6.6. pavojingų krovinių pakrovimo į laivą ir iškrovimo iš laivo ypatumai;

6.7. keleivių įlaipinimo į laivą ir išlaipinimo iš laivo ypatumai;

6.8. keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklės;

6.9. krovinių vežimo LR vidaus vandenų keliais taisyklės.

 

15

11

4

7.

Veiksmai ypatingose situacijose:

7.1. Tarnybos LR vidaus vandenų laivuose statutas;

7.2. nelaimingų atsitikimų prevencijos principai;

20

12

8

 

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

 

7.3. veiksmai laivams susidūrus, užplaukus ant seklumos;

7.4. veiksmai pažeidus laivo korpusą ir vandeniui patenkant į laivo vidų;

7.5. gelbėjimosi priemonės ir įranga, jos panaudojimo tvarka;

7.6. gaisrų prevencija ir priešgaisrinės įrangos panaudojimas;

7.7. vandens kelių ir uostų akvatorijų taršos prevencija;

pirmos medicinos pagalbos suteikimas;

7.8. laivo įgulos ir keleivių evakuacija laivui skęstant jūrų ir vidaus vandenų keliuose;

7.9. pagalbos suteikimo į nelaimę patekusiam laivui ypatumai;

7.10. darbo saugos reikalavimai.

 

 

 

 

8.

Keleivių gabenimo laivu ypatumai:

8.1. elementarios žinios apie keleivinių laivų stabilumą laivo sužalojimo atveju;

8.2. elementarios žinios apie keleivinio laivo konstrukciją, dalinimą į vandenį nepraleidžiančias dalis;

8.3. pirmosios pagalbos keleiviams suteikimas nelaimingų atsitikimų atvejais;

8.4. gaisrų prevencija ir priešgaisrinės įrangos panaudojimas keleiviniame laive;

8.5. keleivių ir įgulos gelbėjimo būdai ir priemonės;

keleivių ir įgulos evakuacija iš laivo tvarka, esant įvairioms avarinėms situacijoms (laivams susidūrus, užplaukus ant seklumos, gaisro, sprogimo ir laivo skendimo atvejais).

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacijos

Egzaminas

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

164

104

48

 

II. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ MECHANIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

Vidaus vandenų laivų klasifikacija

 

2

2

-

2.

Laivo teorija: laivo konstrukcija, manevriniai elementai, stovumas, plūdrumas

 

4

2

2

3.

Laivų pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

4.

Laivų pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

5.

Laivo mechanizmai ir sistemos, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

6.

Laivo elektros šaltiniai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

7.

Laivo elektros tinklai ir įrenginiai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

8.

Laivo garo ir šaldymo įrenginiai

 

4

2

2

9.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams

 

4

4

-

10.

Vidaus vandenų laivų techninio eksploatavimo taisyklės

 

4

4

-

11.

Laivo prietaisai, jų eksploatavimo, tikrinimo ir remonto tvarka

 

4

2

2

12.

Elektros srovės priėmimo iš kranto (kito laivo) tvarka

 

2

1

1

13.

Naudojamų laivuose kuro ir tepalų rūšys, jų atsargų papildymo ir naudojimo tvarka

 

4

2

2

14.

Laivo korpuso, varytuvų ir vairo eksploatavimas ir priežiūra

 

4

2

2

15.

Dažymo darbų laive organizavimas ir vykdymo kontrolė

 

3

2

1

16.

Suvirinimo darbų laive organizavimas ir vykdymo kontrolė

 

3

2

1

17.

Gaisrų gesinimo sistemos ir įranga, jų panaudojimo tvarka

4

2

2

 

 

 

18.

Laivo krovos įrenginių ir denio mechanizmų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

4

2

2

19.

Laivo elektroninės aparatūros ir valdymo sistemų eksploatavimas ir priežiūra

 

4

2

2

20.

Laivo jėgainės dokumentacija, jos pildymo ir saugojimo tvarka

 

4

2

2

21.

Kova už laivo gyvybingumą

 

4

2

2

22.

Gelbėjimosi priemonės ir įrenginiai, jų eksploatavimas ir panaudojimas

 

4

2

2

23.

Tarnybos LR vidaus vandenų laivuose statutas

 

4

4

-

24.

Laivo įgulos veiksmai ypatingose situacijose

 

6

4

2

25.

Aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

4

2

2

26.

Darbo sauga laive

 

4

2

2

27.

Pirmosios medicinos pagalbos suteikimas

 

4

2

2

28.

Konsultacijos

 

4

-

-

29.

Egzaminas

6

-

-

 

IŠ VISO:

124

71

43

 

III. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ ELEKTROMECHANIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

Vidaus vandenų laivų klasifikacija

 

2

2

-

2.

Laivo teorija: laivo konstrukcija, stovumas, plūdrumas, manevriniai elementai

 

4

2

2

3.

Laivo generatoriai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

4.

Elektros tinklai ir elektros paskirstymo įrenginiai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

5.

Laive naudojami elektros varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

6.

Laivo sistemos ir mechanizmai, jų paleidimo elektros schemos

 

6

4

2

7.

Elektros srovės priėmimo iš kranto (kito laivo) tvarka

 

4

2

2

8.

Laivo elektrinės automatinės ir elektroninės schemos, jų veikimo principai, eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

9.

Suvirinimo elektra darbų organizavimas ir kontrolė

 

2

1

1

10.

Laive naudojami akumuliatoriai, jų eksploatavimas ir priežiūra

 

4

2

2

11.

Avarinis elektros tiekimas, avarinio generatoriaus paleidimo ir apkrovimo tvarka

 

4

2

2

12.

Laivo ir elektros tinklų varžos izoliacijos kontrolės būdai ir periodiškumas

 

4

2

2

13.

Automatiniai kontrolės sistemų davikliai, naudojami elektrinių ir neelektrinių duomenų kontrolei

 

6

4

2

14.

Magnetiniai paleidikliai, sandara, veikimas, panaudojimas, apsauga

 

4

2

2

15.

Gaisrų gesinimo sistemos ir įranga, jų panaudojimo tvarka

 

4

2

2

16.

Minimalūs techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams

4

4

-

17.

Vidaus vandenų laivų techninio eksploatavimo taisyklės

 

4

4

-

18.

Dažymo darbų laive organizavimas ir kontrolė

 

2

1

1

19.

Laivo jėgainės ir elektros tinklų dokumentacija, jos pildymo ir saugojimo tvarka

 

4

2

2

20.

Kova už laivo gyvybingumą

 

4

2

2

21.

Gelbėjimosi priemonės ir įrenginiai, jų eksploatavimas ir panaudojimas

 

4

2

2

22.

Tarnybos LR vidaus vandenų laivuose statutas

 

4

4

-

23.

Laivo įgulos veiksmai ypatingose situacijose

 

6

4

2

24.

Aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

4

2

2

25.

Darbo sauga laive

 

4

2

2

26.

Pirmosios medicinos pagalbos suteikimas

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacijos

4

4

-

 

Egzaminas

6

6

-

 

IŠ VISO:

126

80

42

 

IV. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ UPEIVIŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

Vidaus vandenų laivų klasifikacija

 

2

2

-

2.

Laivo teorijos samprata

 

2

2

-

3.

Laivų įranga

 

4

2

2

4.

Laivų takelažas, rangautas ir laivų denių įranga

 

6

4

2

5.

Krovos darbų organizavimas ir krovos įrangos panaudojimas

 

4

2

2

6.

Gelbėjimosi priemonės, jų panaudojimas

 

4

2

2

7.

Laivo sistemos ir mechanizmai

 

4

2

2

8.

Dažymo darbai laive

 

4

2

2

9.

Laivo valdymo pagrindai

 

4

2

2

10.

Kova už laivo gyvybingumą

 

4

2

2

11.

Gaisrų gesinimo priemonės ir jų panaudojimo tvarka

 

4

2

2

12.

Gelbėjimo priemonių ir jų panaudojimo tvarka

 

6

4

2

13.

Laivo priežiūra

 

4

2

2

14.

Signalizacija ir ryšio priemonės

 

4

2

2

15.

Aplinkosaugos reikalavimai ir jų vykdymo tvarka

 

4

2

2

16.

Tarnybos LR vidaus vandenų laivuose statutas

 

6

6

-

17.

Darbo sauga laivuose

 

4

2

2

18.

Laivo įgulos veiksmai ypatingose situacijose

 

6

4

2

19.

Pirmosios medicinos pagalbos suteikimas

 

4

2

2

20.

Konsultacijos

 

4

-

-

21.

Egzaminas

6

-

-

 

IŠ VISO:

90

48

32

 

V. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ MOTORISTŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

Vidaus vandenų laivų klasifikacija

 

2

2

-

2.

Laivo teorijos samprata

 

2

2

-

3.

Laivo pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimo ypatumai

 

8

4

4

4.

Laivo pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimo ypatumai

 

6

4

2

5.

Laivo sistemos ir mechanizmai, jų eksploatavimo ypatumai

 

4

2

2

6.

Laivo šaldymo įrengimai

 

2

1

1

7.

Pagalbiniai garo mechanizmai

 

2

1

1

8.

Kuro ir tepalų rūšys, jų panaudojimo tvarka

 

4

2

2

9.

Laivo variklių ir mechanizmų, sistemų remonto organizavimas ir vykdymas

 

6

2

4

10.

Gaisrų gesinimo sistemos ir panaudojimo tvarka

 

4

2

2

11.

Dažymo darbai laive

 

4

2

2

12.

Kova už laivo gyvybingumą

 

4

2

2

13.

Gelbėjimo priemonės, jų priežiūra ir panaudojimas

 

4

2

2

14.

Laivo įgulos veiksmai ypatingose situacijose

 

4

2

2

15.

Tarnybos LR vidaus vandenų laivuose statutas

 

4

4

-

16.

Aplinkosaugos reikalavimai ir jų vykdymo tvarka

 

4

2

2

17.

Darbo sauga laive

 

4

2

2

18.

Pirmos medicinos pagalbos suteikimas

 

4

2

2

19.

Konsultacijos

 

4

-

-

20.

Egzaminas

6

-

-

 

IŠ VISO:

82

36

32

 

VI. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ ELEKTRIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

Vidaus vandenų laivų klasifikacija

 

2

2

-

2.

Laivo teorijos samprata

 

4

2

2

3.

Laivo elektros generatoriai, jų eksploatavimo ypatumai, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

4.

Laivo elektros tinklai, paskirstymo įrenginiai, jų eksploatavimo ypatumai, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

5.

Naudojami laive elektros varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

6

4

2

6.

Elektros srovės priėmimo iš kranto (kito laivo) tvarka

 

4

2

2

7.

Gaisrų gesinimo sistemos ir jų panaudojimo tvarka

 

4

2

2

8.

Dažymo darbai laive

 

4

2

2

9.

Kova už laivo gyvybingumą

 

4

2

2

10.

Gelbėjimo priemonės, jų priežiūra ir panaudojimas

 

4

2

2

11.

Laivo įgulos veiksmai ypatingose situacijose

 

4

2

2

12.

Tarnybos LR vidaus vandenų laivuose statutas

 

4

4

-

13.

Aplinkosaugos reikalavimai ir jų vykdymo tvarka

 

4

2

2

14.

Darbo sauga laive

 

4

2

2

15.

Pirmosios medicinos pagalbos suteikimas

 

4

2

2

16.

Konsultacijos

 

4

-

-

17.

Egzaminas

6

-

-

 

IŠ VISO:

74

38

26

 

VII. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ MOTORISTŲ-ELEKTRIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

Vidaus vandenų laivų klasifikacija

 

2

2

-

2.

Laivo teorijos samprata

 

4

2

2

3.

Laivo pagrindiniai varikliai, jų eksploatavimo ypatumai

 

6

4

2

4.

Laivo pagalbiniai varikliai, jų eksploatavimo ypatumai

 

4

2

2

5.

Laivo sistemos ir mechanizmai, jų eksploatavimo ypatumai

 

4

2

2

6.

Kuro ir tepalų rūšys, jų panaudojimo tvarka

 

2

1

1

7.

Laivo variklių mechanizmų, sistemų, elektros įrangos remonto organizavimas ir vykdymas

 

6

2

4

8.

Laivo elektros generatoriai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

6

4

2

9.

Laivo elektros tinklai paskirstymo įrengimai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

6

4

2

10.

Naudojami laive elektros varikliai, jų eksploatavimas, priežiūra ir remontas

 

 

 

11.

Elektros srovės priėmimo iš kranto (kito laivo) tvarka

2

1

1

12.

Gaisrų gesinimo sistemos ir jų panaudojimo tvarka

4

2

2

13.

Dažymo darbai laive

4

2

2

14.

Kova už laivo gyvybingumą

4

2

2

15.

Gelbėjimo priemonės, jų priežiūra ir panaudojimas

4

2

2

16.

Tarnybos LR vidaus vandenų laivuose statutas

4

4

-

17.

Laivo įgulos veiksmai ypatingose situacijose

4

2

2

18.

Aplinkosaugos reikalavimai ir jų vykdymo tvarka

 

4

2

2

19.

Darbo sauga laive

 

4

2

2

20.

Pirmosios medicinos pagalbos suteikimas

 

4

2

2

21.

Konsultacijos

 

4

-

-

22.

Egzaminas

6

-

-

 

IŠ VISO:

92

44

34

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-199

 

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO

PROGRAMOS

 

I. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ KAPITONŲ-MECHANIKŲ IR LAIVAVEDŽIŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Navigaciniai pasikeitimai LR vidaus vandenų keliuose, uostų akvatorijose

 

3

2

1

4.

Laivo jėgainės, mechanizmų ir sistemų eksploataciniai pasikeitimai

 

3

2

1

5.

Keleivių ir krovinių gabenimo, pakrovimo (iškrovimo), įlaipinimo (išlaipinimo) taisyklių pasikeitimai ir papildymai

 

3

2

1

6.

Laivų avariniai atvejai LR vidaus vandenų keliuose ir jų atsiradimo priežastys

 

2

2

-

7.

Nauji pasiekimai įdiegiant naujas laivo ir jo jėgainės valdymo sistemas

 

3

2

1

8.

Nauji pasiekimai laivyboje, laivo stovumo, plūdrumo skaičiavimuose ir jų panaudojimo galimybės

 

4

2

2

9.

Naujos gelbėjimosi, gaisrų gesinimo, darbų saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

10.

Nauji reikalavimai keleiviniams laivams ir jų įguloms

 

2

2

-

11.

Nauji pasiekimai laivų radiolokacijos, ryšio ir signalizacijos priemonių vystyme, jų panaudojimas

 

2

1

1

12.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

4

2

2

13.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

2

2

-

14.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

40

29

11

 

II. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ MECHANIKŲ IR ELEKTROMECHANIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų laivų techninį eksploatavimą, pakeitimai ir papildymai

 

3

3

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų laivų techninį eksploatavimą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Laivo pagrindinių variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

4.

Laivo pagalbinių variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

3

2

1

5.

Laivo elektros šaltinių, elektros tinklų ir paskirstymo įrengimų eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

6.

Naujos kuro ir tepalų rūšys, jų panaudojimo galimybės

 

2

2

-

7.

Laivo sistemų ir mechanizmų eksploataciniai pasikeitimai

 

3

2

1

8.

Laivo jėgainės, sistemų ir mechanizmų avariniai atvejai, jų atsiradimo priežastys

 

4

2

2

9.

Nauji pasiekimai įdiegiant naujas laivo jėgainės ir mechanizmų valdymo sistemas

 

2

2

-

10.

Naujos gelbėjimosi, priešgaisrinės, darbo saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

11.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

3

2

1

12.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

2

2

-

13.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

40

29

11

 

III. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ UPEIVIŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

3

3

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Laivo įrangos, takelažo, rangauto ir denių įrangos eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

4.

Nauji reikalavimai krovos darbų organizavime bei krovos įrangos panaudojime

 

2

1

1

5.

Laivo įrangos, mechanizmų avariniai atvejai ir jų atsiradimo priežastys

 

4

2

2

6.

Laivo korpuso, įrengimų, mechanizmų eksploatavimo ir priežiūros pasikeitimai

 

4

2

2

7.

Naujos dažų rūšys ir jų panaudojimas laivuose

 

2

2

-

8.

Laivų švartavimo, inkaravimo ypatumai

 

3

2

1

9.

Nauji pasiekimai laivo ryšio ir signalizacijos priemonių vystyme

 

2

1

1

10.

Naujos gelbėjimosi, priešgaisrinės, darbo saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

11.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

4

2

2

12.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

2

2

-

13.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

40

27

13

 

IV. VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ MOTORISTŲ, ELEKTRIKŲ IR MOTORISTŲ–ELEKTRIKŲ

 

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Skirta valandų

Iš viso

Teorijai

Praktikai

1

2

3

4

5

1.

LR teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

2.

Tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto veiklą, pakeitimai ir papildymai

 

2

2

-

3.

Laivo pagrindinių ir pagalbinių variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

4.

Laivo mechanizmų, sistemų ir kitos įrangos eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

5.

Laivo elektros šaltinių, elektros tinklų, paskirstymo įrengimų, elektros variklių eksploataciniai pasikeitimai

 

4

2

2

6.

Naujos kuro ir tepalų rūšys ir jų panaudojimas

 

2

2

-

7.

Pagrindinių ir pagalbinių variklių, sistemų ir mechanizmų avarijos ir gedimai, jų atsiradimo priežastys

 

4

2

2

8.

Naujos pagrindinių ir pagalbinių variklių valdymo sistemos

 

2

2

-

9.

Naujos gelbėjimosi, priešgaisrinės, darbo saugos priemonės ir jų panaudojimas

 

4

2

2

10.

Nauji reikalavimai laivų įguloms ypatingose situacijose

 

4

2

2

11.

Nauji aplinkosaugos reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

 

2

2

-

12.

Egzaminas

4

4

-

 

IŠ VISO:

38

26

12

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3-199

 

MOKYMO ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ, RENGIANČIŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTUS, AKREDITAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų (toliau – mokymo įstaigų), suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomui ir kvalifikacijos liudijimui gauti, akreditavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 105-2393) bei atsižvelgiant į Europos Sąjungos Tarybos 1996 m. liepos 23 d. direktyvos Nr. 96/50/EB „Dėl Bendrijos vidaus vandenimis vežti krovinius ir keleivius nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų įsigijimo sąlygų suderinimo“ nuostatas.

2. Šių Nuostatų reikalavimai taikomi visoms Lietuvoje įregistruotoms mokymo įstaigoms, suteikiančioms asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomui ir kvalifikacijos liudijimui gauti.

 

II. AKREDITAVIMĄ VYKDANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

3. Mokymo įstaigų akreditavimą vykdo ir Akreditavimo liudijimus (toliau – Liudijimus) išduoda Susisiekimo ministerija.

4. Susisiekimo ministerija turi teisę:

4.1. sudaryti akreditavimo komisiją;

4.2. akredituoti mokymo įstaigą ir išduoti arba atsisakyti išduoti Liudijimą;

4.3. sustabdyti Liudijimo galiojimą ar panaikinti jo galiojimo sustabdymą;

4.4. sustabdyti teorinio ar praktinio mokymo programos vykdymą arba panaikinti teorinio ar praktinio mokymo programos vykdymo sustabdymą;

4.5. pratęsti ar panaikinti Liudijimo galiojimą.

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKYMO ĮSTAIGOMS, ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS

 

5. Mokymo įstaiga privalo:

5.1. turėti teorinio ar/ir praktinio mokymo (toliau – mokymo) programas, kuriose nurodyta:

5.1.1. mokymo programos pavadinimas;

5.1.2. mokymo tikslai ir uždaviniai;

5.1.3. mokymo metodai;

5.1.4. mokymo procese naudojamos pagalbinės priemonės ir įrenginiai;

5.1.5. detali mokymo trukmė;

5.1.6. žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai ir kriterijai;

5.1.7. pagrindinė literatūra;

5.2. turėti mokytojus ir instruktorius, žinančius mokymo procesą, mokymo programą, jos tikslus, uždavinius ir mokymo metodiką bei darbo su atitinkamos rūšies treniruokliais patirtį atitinkamą kvalifikaciją.

 

IV. MOKYMO ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO TVARKA

 

6. Mokymo įstaigos, norinčios būti akredituotos, pateikia prašymą Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentui (toliau – Vandens transporto departamentas).

7. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

7.1. įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų (nuostatų) kopijos;

7.2. atitinkama mokymo programa;

7.3. mokytojų (instruktorių) sąrašas, kuriame nurodoma jų kvalifikacija ir darbo vidaus vandenų transporte stažas;

7.4. treniruoklių, mokymo procese naudojamų vidaus vandenų laivų sąrašas;

7.5. turimos mokymo literatūros sąrašas.

8. Jei dėl pateiktų dokumentų kyla neaiškumų, Vandens transporto departamentas gali pareikalauti papildomos medžiagos apie mokymo procesą ir mokymo materialinę bazę.

9. Vandens transporto departamentas gali grąžinti dokumentus, nurodydamas, ką ir per kiek laiko ištaisyti, jeigu:

9.1. pateikiami neteisingai užpildyti dokumentai;

9.2. pateikti neteisingi duomenys;

9.3. pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Susisiekimo ministro įsakymų ir šių Nuostatų reikalavimų.

10. Susisiekimo ministro sudaryta akreditavimo komisija per 30 dienų išnagrinėja gautus dokumentus ir patikrina konkrečios mokymo įstaigos pasirengimą rengti atitinkamos kategorijos vidaus vandenų transporto specialistus.

11. Remdamasi patikrinimo rezultatais, komisija surašo aktą, kurį pateikia susisiekimo ministrui, teikdama pasiūlymus dėl Liudijimo išdavimo.

12. Esant teigiamiems komisijos vertinimo rezultatams, mokymo įstaigai, įmonei ar organizacijai išduodamas Liudijimas penkeriems metams.

13. Jei patikrinimo metu randama trūkumų, komisijos sprendimu akreditavimas gali būti vykdomas dviem etapais:

13.1. leidžiama vykdyti mokymo procesą bandomuoju terminu, nustatytu komisijos. Nustatyto bandomojo termino metu mokymo įstaiga privalo pašalinti komisijos nurodytus trūkumus;

13.2. jei, pasibaigus bandomajam terminui, pakartotino patikrinimo rezultatai yra teigiami, mokymo įstaigai išduodamas Liudijimas.

14. Liudijimų registrą tvarko ir mokymo įstaigų veiklą kontroliuoja Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamentas.

 

V. LIUDIJIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

15. Susisiekimo ministro sudaryta komisija kas 5 metus atlieka mokymo įstaigų planinį priežiūros auditą. Komisijai nenustačius trūkumų, Liudijimo galiojimas pratęsiamas.

16. Susisiekimo ministerija gali sustabdyti Liudijimo galiojimą, jeigu planinio priežiūros audito ar neeilinio mokymo proceso inspektavimo metu nustatoma, kad:

16.1. iš esmės pakeistos mokymo programos bei mokymo priemonės ir jos neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų bei tarptautinių konvencijų bei Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų reikalavimų;

16.2. mokymo procese nesilaikoma patvirtintų mokymo programų reikalavimų;

16.3. mokytojai (instruktoriai), vertintojai ir egzaminatoriai neatitinka jiems keliamų kvalifikacinių reikalavimų.

17. Susisiekimo ministerijos sudaryta komisija, nustačiusi, kad neatitikimai, minimi šių Nuostatų 16 punkte, nedaro įtakos visam mokymo procesui, o tik atskiroms mokymo programoms, gali sustabdyti tokios mokymo programos vykdymą. Šiuo atveju Liudijimo galiojimas nestabdomas.

18. Susisiekimo ministro sudaryta komisija planinio priežiūros audito ar neeilinio mokymo įstaigos inspektavimo metu nustačiusi neatitikimus, nurodytus šių Nuostatų 16 punkte, surašo Neatitikimų aktą ir apie savo sprendimą siūlyti Susisiekimo ministrui sustabdyti Liudijimo galiojimą arba atitinkamos mokymo programos vykdymą nedelsdama informuoja mokymo įstaigos vadovybę.

19. Laikinai sustabdžius Liudijimo galiojimą ar atitinkamos mokymo programos vykdymą, mokymo įstaiga gali kreiptis raštu į Susisiekimo ministeriją dėl akreditacijos atstatymo arba leidimo tęsti sustabdytos mokymo programos vykdymą ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo Liudijimo galiojimo ar atitinkamos mokymo programos sustabdymo dienos. Mokymo įstaiga privalo pateikti raštiškus įrodymus, kad neatitikimai, nurodyti Neatitikimų akte, yra ištaisyti.

20. Susisiekimo ministerija, gavusi mokymo įstaigos prašymą dėl akreditacijos atstatymo ar leidimo tęsti sustabdytą atitinkamą mokymo programą, atlieka neeilinį mokymo įstaigos inspektavimą.

21. Esant teigiamiems neeilinio inspektavimo rezultatams, Susisiekimo ministerija atstato mokymo įstaigos akreditaciją arba leidžia tęsti sustabdytos mokymo programos vykdymą.

22. Jeigu mokymo įstaiga per 6 mėnesius nuo Liudijimo galiojimo sustabdymo dienos nesikreipė dėl akreditacijos atstatymo ar neištaisė Neatitikimo akte nurodytų pažeidimų, Liudijimo galiojimas panaikinamas ir mokymo įstaiga išbraukiama iš akredituotų mokymo įstaigų sąrašo.

23. Jeigu mokymo įstaiga per 6 mėnesius nuo atitinkamos mokymo programos vykdymo sustabdymo nesikreipė dėl šios programos vykdymo atstatymo ir neištaisė Neatitikimo akte nurodytų pažeidimų, laikinai sustabdyta mokymo programa išbraukiama iš Liudijimo.

24. Visais neatitikimų atvejais, nurodytais šių Nuostatų 16–23 punktuose, Susisiekimo ministerija per 5 dienas informuoja mokymo įstaigą ir jos steigėją.

 

VI. AKREDITUOTŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS SĄLYGOS

 

25. Akredituotų mokymo įstaigų veiklą kontroliuoja Susisiekimo ministerija bei kitos kontrolės teisę turinčios valstybės institucijos.

26. Akredituotų mokymo įstaigų vadovai atsako už tai, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atestuojamą veiklą, taip pat šių Nuostatų reikalavimų.

27. Liudijimo originalas saugomas mokymo įstaigoje Liudijime nurodytu adresu.

28. Akredituotos mokymo įstaigos turi teisę:

28.1. pagal Liudijime nurodytas mokymo programas teikti moksleiviams teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną tam tikros klasės (tipo) vidaus vandenų laivui valdyti ir kvalifikacijos dokumentui gauti;

28.2. reikalauti pasiaiškinimų iš Susisiekimo ministerijos, kai atsisakoma išduoti Liudijimą, taip pat kai Liudijimo galiojimas ar mokymo programos vykdymas sustabdomas arba Liudijimas panaikinamas, ar mokymo programa išbraukiama iš Liudijimo.

29. Pametus Liudijimą, jam pražuvus arba susidėvėjus, jo turėtojas pateikia Susisiekimo ministerijai argumentuotą raštišką prašymą išduoti Liudijimo dublikatą.

Susisiekimo ministerija, išnagrinėjusi prašymą ir pateiktus jame argumentus, išduoda Liudijimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Susisiekimo ministerija informaciją apie Liudijimo išdavimą, pratęsimą, jo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, taip pat apie atitinkamų mokymo programų išbraukimą iš Liudijimo skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Skelbime nurodoma:

30.1. mokymo įstaigos pavadinimas, kodas, adresas;

30.2. mokymo programų, kurioms vykdyti išduotas Liudijimas, pavadinimas;

30.3. Liudijimo numeris ir išdavimo data;

30.4. Liudijimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo galiojimo panaikinimo, galiojimo panaikinimo datos.

31. Mokymo įstaigų, įmonių ar organizacijų akreditavimas vykdomas mokymo įstaigų lėšomis.

______________


Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų,

rengiančių vidaus vandenų transporto

specialistus, akreditavimo nuostatų

priedas

 

Herbas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

MOKYMO ĮSTAIGOS, ĮMONĖS IR

ORGANIZACIJOS AKREDITAVIMO

 

LIUDIJIMAS Nr. _________

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu, Mokymo įstaigų, įmonių ir organizacijų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus, akreditavimo nuostatais,

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mokymo įstaigos, įmonių, organizacijos

________________________________________________________________________________

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

yra akredituota mokymo įstaiga, įmonė, organizacija ir turi teisę suteikti asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną vidaus vandenų transporto specialistų laipsnio diplomui ar kvalifikacijos liudijimui gauti pagal šiame liudijime išvardytas mokymo programas:

________________________________________________________________________________

(mokymo programos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Liudijimas išduotas ________________________  ir galioja iki _____________________________

 

Registracijos Nr. __________

 

 

                       (pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

 

                                                A. V.

______________