LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 4, 5, 10 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-681

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 35-876; Nr. 126-2938; 1997, Nr. 97-2444; 1998, Nr. 96-2655; 1999, Nr. 30-854, Nr. 50-1602; 2000, Nr. 42-1190, Nr. 92-2886)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Apskrities viršininkas atskaitingas Vyriausybei ir jos nustatyta tvarka jos įgaliotoms institucijoms.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 1 punkto pakeitimas

5 straipsnio 1 punkte išbraukti žodžius “bei žemės ūkio” ir šį punktą išdėstyti taip:

1) įgyvendinti valstybės politiką regioninės plėtros, socialinio aprūpinimo, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, teritorijos planavimo, paminklotvarkos, žemės naudojimo ir apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose srityse, vykdyti apskrityje valstybines ir tarpregionines programas;“.

 

3 straipsnis.         10 straipsnio 4 ir 6 punktų pakeitimas bei 5 punkto pripažinimas netekusiu galios

1. 10 straipsnio 4 punktą pakeisti ir jį išdėstyti taip:

4) koordinuoja, organizuoja ir įgyvendina regionines kaimo plėtros programas;“.

2. 10 straipsnio 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. 10 straipsnio 6 punkte išbraukti žodžius „organizuoja valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploataciją“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) atlieka valstybinę melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių priežiūrą;“.

 

4 straipsnis. 12 straipsnio 5 punkto pripažinimas netekusiu galios

12 straipsnio 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. balandžio 1 d.

2. Iki šio Įstatymo įsigaliojimo apskričių viršininkai negali pertvarkyti rajonų žemės ūkio skyrių ir mažinti šiems skyriams asignavimus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________