LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 5 D. NUTARIMO NR. 844 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 2106

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 568 „Dėl elektroninio parašo priežiūros institucijos“ (Žin., 2002, Nr. 43-1634) 2.1.1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2155, Nr. 108-3982):

1. Papildyti šiuo nauju 8.15 punktu (ankstesniuosius 8.15, 8.16, 8.17 ir 8.18 punktus laikant 8.16, 8.17, 8.18 ir 8.19 punktais):

8.15. vykdo elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas“.

2. Išdėstyti 8.17 punktą taip:

8.17. rengia pagal kompetenciją teisės aktus, jų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               JUOZAS BERNATONIS