LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO Nr. D1-370 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR DALYVAVIMO PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 22 d. Nr. 640

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81):

1. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Šiame tvarkos apraše:

pasiūlymas – tai raštu pateiktas pasiūlymas, informacija, analizė, nuomonė ar bet koks kitas komentaras, kuris, suinteresuotos visuomenės nuomone, siejasi su planuojama ūkine veikla;

pasiūlymų argumentuotas įvertinimas – tai procesas, kurio metu atliekama pasiūlymų analizė, išsamiai išnagrinėjant siūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, šiuos siūlymus pagrindžiančius faktinius duomenis, rodiklius, faktines aplinkybes, taip pat siūlyme nurodytų teisės aktų nuostatas ar kitus dokumentus. Nurodant argumentus, yra nustatoma, ar pasiūlymas yra pagrįstas, ir ar į jį turi būti atsižvelgta.“

2. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.“

3. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo, privalo nurodyti:

11.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

11.2. pasiūlymo teikimo datą;

11.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.“

4. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Atsakinga institucija kartu su planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektais, Užsakovu, PAV dokumentų rengėju ir pasiūlymus pateikusiais suinteresuotos visuomenės atstovais, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, per 10 darbo dienų išnagrinėja pasiūlymus ir priima galutinę atrankos išvadą. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie galutinę atrankos išvadą turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją pagal nustatytą formą (2 priedas) 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose informavimo priemonėse.“

5. Išdėstau 14.7 punktą taip:

14.7. informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai asmenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.“

6. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, privalo nurodyti 11 punkte nurodytą informaciją.“

7. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV, juos turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.“

8. Išdėstau 18.3 punktą taip:

18.3. pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku).“

9. Išdėstau 21 punktą taip:

21. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, parengęs planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 21.3 punkte numatyto susirinkimo turi paskelbti atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku) šią informaciją:

21.1. informaciją, nurodytą 14.1–14.5 punktuose;

21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo susirinkimo;

21.3. kur ir kada įvyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas);

21.4. kam (nurodomas užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo susirinkimo teikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais (pvz., raštu, el. paštu ir kt.).“

10. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Užsakovas arba, jo pavedimu, PAV dokumentų rengėjas viešo susirinkimo metu turi pristatyti Užsakovą, PAV dokumentų rengėją, apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą ir supažindinti su PAV ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus ir įvertinti iki susirinkimo pradžios raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.“

11. Išdėstau 26.5 punktą taip:

26.5. iki viešo susirinkimo gautų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas;“.

12. Išdėstau 31 punktą taip:

31. Suinteresuota visuomenė per 10 darbo dienų po viešo susirinkimo turi teisę pateikti Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti susipažinimo su PAV ataskaita sąlygas, nurodytas 22 punkte.“

13. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, gautus iki visuomenės viešo susirinkimo pradžios, jo metu ir po jo, turi registruoti pagal 3 priede nustatytą formą.“

14. Išdėstau 33 punktą taip:

33. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas pagal nustatytą formą (4 priedas) turi parengti argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai.“

15. Išdėstau 34 punktą taip:

34. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitą, kuri pataisyta atsižvelgiant į suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi pateikti planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektams.“

16. Išdėstau 36 punktą taip:

36. Atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, turi nedelsiant paskelbti pranešimą savo tinklalapyje. Pranešime turi būti paskelbta:

36.1. Tvarkos aprašo 14.1–14.4 punktuose nurodyta informacija;

36.2. termino data, iki kada suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. Kreipimosi terminas – 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.“

17. Išdėstau 1 priedo 6 punktą taip:

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).“

18. Išdėstau 3 priedą nauja redakcija (pridedama).

19. Išdėstau 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo

3 priedas

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl

__________________________________________________________________________

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

 

poveikio aplinkai vertinimo registracija

 

Eil. Nr.

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymo gavimo diena

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymo teikimo diena

Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės, įrodymai, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

_________________


Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio

aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo

4 priedas

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl _______________________________________

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

 

poveikio aplinkai vertinimo įvertinimas

 

Eil. Nr.

Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė – _____________________

 

_________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data)

 

_________________