LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1997 m. birželio 30 d. Nr. VIII-346

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti Kelių transporto kodekso 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Važtaraščių apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarką nustato Finansų ministerija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS