Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ NARIŲ SĄRAŠŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 800 „DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ, KETINANČIŲ DALYVAUTI RINKIMUOSE, NARIŲ SĄRAŠŲ PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2011 m. vasario 9 d. Nr. 153

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo (Žin., 1990, Nr. 29-692; 2004, Nr. 54-1831; 2010, Nr. 63-3096) 8 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Politinių partijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 800 „Dėl Politinių partijų, ketinančių dalyvauti rinkimuose, narių sąrašų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3723);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1309 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 800 „Dėl Politinių partijų, ketinančių dalyvauti rinkimuose, narių sąrašų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 110-5640).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 153

 

POLITINIŲ PARTIJŲ NARIŲ SĄRAŠŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Politinių partijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato politinių partijų narių sąrašų pateikimo Teisingumo ministerijai tvarką.

2. Politinė partija, vykdydama Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo (Žin., 1990, Nr. 29-692; 2004, Nr. 54-1831) reikalavimus, kiekvienais metais iki kovo 1 dienos privalo Teisingumo ministerijai pateikti savo narių sąrašą (toliau – sąrašas). Politinei partijai, įsteigtai po kovo 1 dienos, rinkimams, vyksiantiems iki kitų metų kovo 1 dienos, sąrašo pateikti nereikia.

3. Teisingumo ministerijai sąrašas turi būti teikiamas nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dienos iki kovo 1 dienos, o tvarkomas (pildomas, taisomas, saugomas ar su sąrašo duomenimis atliekami kiti veiksmai (išskyrus pateikimą) gali būti visus metus.

4. Sąrašas tvarkomas ir teikiamas elektroniniu būdu per Teisingumo ministerijos interneto svetainės (www.tm.lt) sritį „Politinių partijų sąrašai“ (toliau – informacinė sistema).

5. Sąrašą tvarko politinės partijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sąrašą pateikti gali tik politinės partijos vadovas, pasirašydamas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Sąrašo, kuriame yra klaidingų įrašų (besikartojančių įrašų tos pačios ar kitos partijos sąrašuose, netaisyklingų asmens kodų struktūrų, neužpildytų Aprašo 10 punkte nurodytų duomenų), nebus galima pateikti ir pasirašyti.

6. Sąrašas gali būti tvarkomas pačioje informacinėje sistemoje arba įkeliant duomenis iš kompiuterio. Sąrašo tvarkymo ir pateikimo paaiškinimai pateikiami informacinės sistemos „Pagalbos“ skiltyje.

7. Prieš pradėdamas tvarkyti sąrašą, politinės partijos vadovas Teisingumo ministerijai turi pateikti savo kontaktinį adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

8. Jeigu sąrašą tvarkys ne politinės partijos vadovas, Teisingumo ministerijai turi būti pateiktas įgaliojimą tvarkyti sąrašą patvirtinantis dokumentas ir įgalioto asmens duomenys:

8.1. vardas;

8.2. pavardė;

8.3. asmens kodas;

8.4. kontaktinis adresas ir telefono numeris;

8.5. elektroninio pašto adresas.

9. Pasikeitus Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytiems duomenims, apie tai per 10 darbo dienų turi būti pranešta Teisingumo ministerijai.

10. Sąraše turi būti nurodyta:

10.1. politinės partijos nario vardas ir pavardė;

10.2. asmens kodas;

10.3. gyvenamosios vietos adresas.

11. Pateiktas sąrašas per 5 darbo dienas automatiniu būdu sutikrinamas su Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis ir nustatoma, ar politinės partijos narių skaičius atitinka Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo reikalavimus. Jeigu pateiktame ir patikrintame sąraše politinės partijos narių mažiau kaip 1 000, toks sąrašas laikomas neatitinkančiu Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo reikalavimų (atmetamas). Politinė partija gali pakartotinai pateikti ištaisytą sąrašą, jeigu nepasibaigęs Aprašo 2 punkte nurodytas terminas.

12. Pateikti sąrašai saugomi informacinės sistemos duomenų bazėje. Pasibaigus kalendoriniams metams, sąrašai perkeliami į duomenų bazės archyvą, kuriame saugomi 5 metus, o po to sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).

_________________