LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 m. BIRŽELIO 4 d. ĮSAKYMO Nr. 298 „DĖL LEIDIMŲ ZOOLOGIJOS SODAMS ĮKURTI IŠDAVIMO IR ZOOLOGIJOS SODŲ TVARKYMO IR KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 5 d. Nr. D1-18

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 298 „Dėl leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2540, Nr. 96-4231; 2003, Nr. 28-1167) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ZOOLOGIJOS SODAMS ĮKURTI IŠDAVIMO IR ZOOLOGIJOS SODŲ TVARKYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218) 4 straipsnio 3 dalies 5 punktu ir įgyvendindamas 1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvą 999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 140),

t v i r t i n u Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad Leidimai įkurti zoologijos sodą išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja iki juose nurodytos datos.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. D1-18

redakcija)

 

LEIDIMŲ ZOOLOGIJOS SODAMS ĮKURTI IŠDAVIMO IR ZOOLOGIJOS SODŲ TVARKYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo tvarką, zoologijos sodų tvarkymo reikalavimus, zoologijos sodų kontrolės, zoologijos sodų uždarymo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi cirkams, gyvūnų parduotuvėms ir zoologinėms kolekcijoms, nurodytoms Tvarkos aprašo penktame skyriuje.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Cirkas – Tvarkos apraše cirkas suprantamas kaip vieta, kur gyvūnai nuolat laikomi arba yra atvežti tik konkrečiam laikotarpiui dalyvauti cirko vaidinimuose ar programoje, vienoje ar keliose skirtingose vietose.

3.2. Gyvūnų parduotuvė – patalpa, kurioje jos savininkas, nuomininkas ar kitas naudotojas prekiauja gyvūnais, jų dalimis ar medžioklės ir žūklės trofėjais pagal Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097) ir kitų teisės aktų reikalavimus.

3.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200), Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarkoje, patvirtintoje aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 250/224 (Žin., 2002, Nr. 60-2478), kituose teisės aktuose.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

4. Įkurti zoologijos sodą leidžiama fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai organizacijai, jos atstovybei ar filialui (toliau – Asmuo), turinčiam pagal Tvarkos aprašo nustatytą tvarką išduotą Leidimą įkurti zoologijos sodą (toliau – Leidimas) (Tvarkos aprašo priedas).

5. Leidimus įkurti zoologijos sodą išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA). Leidime išdėstomos sąlygos, įgyvendinančios Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

6. Norėdamas gauti Leidimą, Asmuo turi pateikti AAA prašymą, kuriame nurodo fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą) arba Asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą), informaciją apie vietą, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą (adresas arba vietovė), informaciją apie gyvūnų rūšis, kiekį ir sąlygas, kokiomis numatoma juos laikyti.

7. Gavusi prašymą, AAA per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą raštu (arba el. paštu), kad prašymas yra gautas. Šiame pranešime pateikiama informacija, nurodyta Paslaugų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6901) 7 straipsnio 4 dalyje.

8. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų prašymą arba pateikia ne visą informaciją, kurios reikia Leidimui išduoti, AAA per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos praneša pareiškėjui raštu arba el. paštu apie būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ir apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų patikslintų duomenų ir reikiamos informacijos Leidimui išduoti gavimo dienos.

9. Aplinkos apsaugos agentūra per 5 kalendorines dienas nuo Asmens prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos kreipiasi (raštu arba el. paštu) į Zoologijos sodų patikrinimo komisiją (toliau – Komisija), sudarytą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. D1-635 „Dėl Zoologijos sodų patikrinimo komisijos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 89-4728), dėl vietos, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą, patikrinimo.

10. Komisija per 10 kalendorinių dienų nuo AAA kreipimosi gavimo dienos atlieka vietos, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą, patikrinimą, įvertina Asmens numatomos vykdyti veiklos atitiktį Tvarkos aprašo ir kitų, laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuojančių, teisės aktų reikalavimams ir per 8 kalendorines dienas AAA pateikia vietos patikrinimo ataskaitą su išvadomis dėl numatomo įkurti zoologijos sodo atitikties teisės aktų reikalavimams.

11. AAA per 5 darbo dienas nuo Asmens prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos raštu kreipiasi į apskrities, miesto ar rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba), kurios kontroliuojamoje teritorijoje numatoma įkurti zoologijos sodą, dėl informacijos apie užkrečiamųjų ligų padėtį toje teritorijoje. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 5 darbo dienas nuo AAA kreipimosi pateikia šią informaciją (raštu arba el. paštu).

12. Gavusi Komisijos išvadą ir Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informaciją, AAA per 5 kalendorines dienas išduoda Leidimą arba priima kitą motyvuotą sprendimą dėl Leidimo ir pateikia motyvuotą atsakymą.

13. Keičiant Leidime nustatytas sąlygas, gavusi Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus ir prašymą, Komisijai per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos įvertinus zoologijos sodo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams, AAA Leidimą išduoda iš naujo arba priima kitą motyvuotą sprendimą dėl Leidimo ir pateikia motyvuotą atsakymą.

14. Pasikeitus zoologijos sodo savininkui ar valdytojui ir nesikeičiant Leidime nurodytoms sąlygoms, gavusi Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytą prašymą AAA išduoda Leidimą prašymą pateikusiam Asmeniui per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

15. AAA neišdavus Leidimo ar nepateikus motyvuoto atsakymo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo dienos, laikoma, kad Leidimas išduotas.

16. Leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad zoologijos sode būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytos priemonės, užregistruoti laikomų laukinių gyvūnų zoologinę kolekciją pagal Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarką, laikytis Laukinės gyvūnijos įstatymo, Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinių gyvūnų apsaugą ir naudojimą, reikalavimų; AAA pareikalavus, pateikti visus dokumentus ir informaciją, susijusią su zoologijos sodo gyvūnų laikymu ir įsigijimu, kitą informaciją, susijusią su Tvarkos aprašo ir Leidime nustatytų sąlygų reikalavimų įgyvendinimu.

 

III. ZOOLOGIJOS SODŲ TIKRINIMAS

 

17. Zoologijos sodai privalomai tikrinami ne rečiau kaip kas ketverius metus. Neplaniniai zoologijos sodo patikrinimai, dalyvaujant Komisijai, gali būti organizuojami gavus asmenų rašytinį motyvuotą skundą dėl zoologijos sodo veiklos, gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti zoologijos sodo veiklos patikrinimą, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl zoologijos sodo veiklos, kuri gali neatitikti Tvarkos aprašo ir kitų laukinės gyvūnijos apsaugą, naudojimą ir laikymą nelaisvėje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant užtikrinti, kad yra pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai, kai yra priimtas AAA direktoriaus motyvuotas sprendimas dėl skundo ar kitos gautos informacijos tyrimo.

18. AAA ir Komisija konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Leidimų turėtojams ir Asmenims, ketinantiems gauti Leidimą, savo kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias Leidimų turėtojams laikytis teisės aktų reikalavimų.

19. Zoologijos sodų privalomuosius patikrinimus organizuoja Komisija pagal planinių patikrinimų taisykles, patvirtintas AAA direktoriaus įsakymu. Privalomųjų patikrinimų planai skelbiami AAA tinklalapyje.

20. Komisija Leidimo turėtoją apie privalomąjį patikrinimą informuoja raštu arba elektroniniu paštu ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų.

21. Zoologijos sodo privalomasis patikrinimas atliekamas dalyvaujant Leidimo turėtojui. Komisijai pareikalavus Leidimo turėtojas privalo pateikti visus dokumentus, susijusius su zoologijos sodo gyvūnų laikymu ir įsigijimu, kitą informaciją, susijusią su Tvarkos aprašo reikalavimų įgyvendinimu, jeigu šių dokumentų Leidimo turėtojas nėra pateikęs kitam priežiūrą atliekančiam subjektui.

22. Atlikusi privalomąjį patikrinimą, Komisija surašo patikrinimo ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po patikrinimo pateikia AAA. Privalomojo zoologijos sodo patikrinimo ataskaitoje turi būti informacija:

22.1. apie gyvūnų sveikatą, jų laikymo ir gyvenimo sąlygas, gyvūnų ir visuomenės (lankytojų) saugumą;

22.2. apie Leidimo turėtojo nuolat saugomą, pildomą ir atnaujinamą zoologinės kolekcijos informaciją apie laikomus gyvūnus (gyvūnų rūšių sąrašą, gyvūnų skaičių, amžių, lytį, kilmę, įsigijimo šaltinį, informaciją apie gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą, gyvūnų sveikatą, žymėjimą, gimimo ir gaišimo datas ir kt.);

22.3. apie Leidime nustatytų reikalavimų vykdymą, apie ankstesniųjų patikrinimų metu surašytų rekomendacijų ir nurodymų vykdymą;

22.4. rekomendacijos, kokių priemonių turi imtis zoologijos sodo tvarkytojas, kad užtikrintų zoologijos sodams keliamų reikalavimų vykdymą.

23. Komisija zoologijos sodo patikrinimo ataskaitoje gali teikti pasiūlymus AAA dėl Leidimo galiojimo panaikinimo ir zoologijos sodo uždarymo; dėl dalies zoologijos sodo teritorijos uždarymo; dėl draudimo į zoologijos sodą ar jo dalį įleisti lankytojus.

24. Komisijai patikrinimo metu nustačius ir pateikus zoologijos sodo patikrinimo ataskaitą, kad zoologijos sodo tvarkytojas nesilaiko Tvarkos aprašo ar kitų laukinės gyvūnijos apsaugą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, AAA priima vieną iš šių sprendimų:

24.1. dėl draudimo į zoologijos sodą ar jo dalį įleisti lankytojus;

24.2. dėl zoologijos sodo dalies uždarymo;

24.3. įpareigoti zoologijos sodo tvarkytoją pašalinti nustatytus ir patikrinimo ataskaitoje nurodytus trūkumus, įvykdyti nurodytus reikalavimus per nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį;

24.4. panaikinti Leidimo galiojimą ir uždaryti zoologijos sodą.

 

IV. UŽDRAUDIMAS Į ZOOLOGIJOS SODĄ AR Į JO DALĮ ĮLEISTI LANKYTOJUS, ZOOLOGIJOS SODO AR JO DALIES UŽDARYMAS, LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

25. AAA, remdamasi Komisijos siūlymu, gali priimti sprendimą:

25.1. dėl draudimo į zoologijos sodą ar į jo dalį įleisti lankytojus, kai zoologijos sodo patikrinimo metu nustatoma, kad nevykdomi Tvarkos aprašo 25.1.1.–25.1.6. punktų reikalavimai, neatsižvelgta į ankstesnio zoologijos sodo patikrinimo Komisijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir siūlymus, kokių priemonių turi imtis zoologijos sodo tvarkytojas, kad užtikrintų zoologijos sodams keliamų reikalavimų vykdymą:

25.1.1. laukinių gyvūnų laikymo sąlygos neatitinka šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinių ir apsaugos reikalavimų pagal Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisykles ir Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programą;

25.1.2. nevykdomos prevencinės ir gydomosios veterinarinės priežiūros, mitybos programos;

25.1.3. neužtikrinama, kad laikomi gyvūnai neištrūktų iš aptvarų, voljerų ir įrenginių; kad į tuos aptvarus ir voljerus nepatektų laisvėje gyvenantys gyvūnai;

25.1.4. neužtikrinamas zoologijos sodų lankytojų saugumas;

25.1.5. nėra nuolat saugoma ir atnaujinama informacija apie laikomus gyvūnus (gyvūnų rūšių sąrašą, jų skaičių, amžių, lytį, kilmę, jų įsigijimą, informaciją apie gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą, apie gyvūnų sveikatą, žymėjimą, gimimo ir gaišimo datas ir kt.);                    

25.1.6. nesilaikoma Laukinės gyvūnijos įstatymo, Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių laukinių gyvūnų apsaugą ir naudojimą;

25.2. dėl zoologijos sodo teritorijos dalies uždarymo, kai Komisija zoologijos sodo patikrinimo metu nustato, kad dalyje zoologijos sodo nevykdomi Tvarkos aprašo 25.1.1.–25.1.4. punktų reikalavimai.

26. AAA priima sprendimą dėl išduoto Leidimo galiojimo panaikinimo ir įpareigoja zoologijos sodo tvarkytoją uždaryti visą zoologijos sodą, kai:

26.1. per AAA nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį Komisijos nustatyti 25.1.1.–25.1.6. punktų pažeidimai nepašalinami;

26.2. Leidimo turėtojas nebevykdo zoologijos sodo veiklos ir AAA pateikia prašymą dėl Leidimo panaikinimo.

27. Apie priimtus sprendimus AAA raštu informuoja Leidimo turėtoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

28. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA direktoriaus įsakymu.

29. Uždarius zoologijos sodą ar jo teritorijos dalį, Leidimo turėtojas (kai Leidimo galiojimas panaikinamas – buvęs Leidimo turėtojas) privalo laukinius gyvūnus įkurdinti tokiomis sąlygomis, kurios atitinka šių gyvūnų rūšių įkurdinimo biologinius ir apsaugos reikalavimus pagal Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisykles ir Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programą. Jeigu Leidimo turėtojas (arba buvęs Leidimo turėtojas) per nustatytą laiką neįkurdina gyvūnų atitinkamomis sąlygomis, sveiki gyvūnai turi būti perkelti į turinčius leidimus kitus zoologijos sodus, į aptvarus, voljerus ar kitus statinius, kuriems yra išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus pagal Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisykles ir kuriuose yra sąlygos įkurdinti laukinius gyvūnus pagal Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programą, arba į gyvūnų globos įstaigas. AAA, remdamasi Komisijos siūlymu, priima sprendimą dėl gyvūnų perkėlimo, gydymo ar numarinimo, kai Leidimo turėtojas (arba buvęs Leidimo turėtojas) negali įkurdinti gyvūnų tinkamomis sąlygomis. Gyvūnų perkėlimą, gydymą ar numarinimą organizuoja Leidimo turėtojas (kai Leidimo galiojimas panaikinamas – buvęs Leidimo turėtojas). Sergantys gyvūnai perkeliami į veterinarijos gydyklas, kol pasveiks. Gyvūnų numarinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. B1-1015 „Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 179-6654). Gyvūnų perkėlimas, gydymas ir numarinimas atliekamas Leidimo turėtojo (kai Leidimo galiojimas panaikinamas – buvusio Leidimo turėtojo) lėšomis.

 

V. TAIKOMOS IŠIMTYS

 

30. Jeigu zoologinės kolekcijos tvarkytojas informuoja AAA, kad jis laiko ir visuomenei eksponuoja ne daugiau kaip 10 laukinių gyvūnų rūšių ir ne daugiau kaip 50 gyvūnų, AAA, atsižvelgusi į Komisijos nuomonę gali priimti sprendimą, kad tai nekelia grėsmės laukinės gyvūnijos ir biologinės įvairovės išsaugojimui ir šiuo atveju netaikomi Tvarkos aprašo reikalavimai. Sprendimas, kad visuomenei eksponuojant ne daugiau kaip 10 laukinių gyvūnų rūšių ir ne daugiau kaip 50 gyvūnų kelia grėsmę laukinės gyvūnijos ir biologinės įvairovės išsaugojimui, gali būti priimtas, kai:

30.1. laikomi laukiniai gyvūnai įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331);

30.2. laikomi gyvūnai, įrašyti į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (Žin., 2001, Nr. 50-1741) priedus ir (arba) į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą priedus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 407/2009 (OL 2009 L123, p. 3).

31. Apie minėtus sprendimus AAA privalo raštu informuoti zoologinės kolekcijos tvarkytoją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo dienos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Leidimų zoologijos sodams įkurti

išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir

kontrolės tvarkos aprašo

priedas

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

Leidimas Nr.

įkurti zoologijos sodą

 

Leidimas išduotas ........................................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinio asmens, kitos organizacijos, jos atstovybės ar filialo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

Zoologijos sodo adresas ..............................................................................................

Papildomi nurodymai ..................................................................................................

Zoologijos sodo tvarkytojas privalo vykdyti šias sąlygas:

1. .....................................

2. .....................................

3. .....................................

.........................................

.........................................

 

 

Leidimas išduotas ................ m. .................... d.

 

 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

 

A.V.

 

_________________