LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DėL 2009 m. kvietimo LIFE+ projektų, kuriems Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos nacionalinį bendrąjį finansavimą iš Specialiosios ES finansinio instrumento LIFE+ programos, sąrašo PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 27 d. Nr. D1-83

Vilnius

 

Vadovaudamasis LIFE+ projektų bendrojo finansavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-265 „Dėl LIFE + projektų bendrojo finansavimo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 59-2329), 17 ir 20 punktais:

1. Tvirtinu 2009 m. kvietimo LIFE+ projektų, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos nacionalinį bendrąjį finansavimą iš Specialiosios ES finansinio instrumento LIFE+ programos, sąrašą (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per 10 darbo dienų pakviesti pareiškėjus sudaryti bendrojo finansavimo sutartis dėl Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų skyrimo LIFE+ programos projektams įgyvendinti.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-83

 

2009 m. kvietimo LIFE+ projektų, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos nacionalinį bendrąjį finansavimą iš Specialiosios ES finansinio instrumento LIFE+ programos, sąrašas

 

2009 m. kvietimo projektai

Pareiškėjas (naudos gavėjas)

Numatoma projekto trukmė

Projekto biudžetas

Bendra projekto vertė, Lt

Veiklų, įgyvendinamų Lietuvos teritorijoje, vertė, Lt

Europos Bendrijos bendrojo finansavimo lėšos, Lt

Projekto vykdytojų ir partnerių lėšos, Lt

Bendrasis finansavimas iš Specialiosios ES finansinio instrumento LIFE+ programos, Lt

Tvaraus ūkininkavimo skatinimas užtikrinant agrarinio kraštovaizdžio globaliai nykstančių paukščių rūšių populiacijų ir jų buveinių apsaugą

VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

2010-09-01 – 2015-08-31

7 567 449,97

7 567 449,97

5 651 080,37

509 978,59

1 406 391,01

Ekologinio tinklo vystymas gamtinio karkaso teritorijose pietinėje Lietuvoje

VšĮ „Lietuvos gamtos fondas“

2010-10-01 – 2014-09-30

2 645 742,53

2 645 742,53

1 317 277,73

664 239,31

664 225,49

Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATURA 2000 tinklo plėtrai Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje

VŠĮ „Klaipėdos universitetas“

2010-10-01 – 2015-03-31

5 419 856,71

5 419 856,71

2 709 926,63

1 071 786,06

1 638 144,02

Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“

2010-11-01 – 2015-04-30

3 625 398,57

3 625 398,57

2 648 066,26

102 047,50

875 284,81

Iš viso:

 

 

19 258 447,78

19258447,78

12326350,99

2348051,46

4 584 045,33

 

_________________