LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS KOMISIJOS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS DĖL INFORMAVIMO IR KOMUNIKACIJOS KAMPANIJŲ DĖL EURO ĮVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ORGANIZAVIMO PAGAL EURO IR EKONOMINĖS IR PINIGŲ SĄJUNGOS INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS STRATEGIJĄ[1]

 

Lietuvos Respublika, atstovaujama

Zigmanto Balčyčio,

finansų ministro.

ir

Reinoldijaus Šarkino,

Lietuvos banko valdybos pirmininko.

ir

Europos Komisija, atstovaujama

Joaquín Almunia,

ekonomikos ir piniginių reikalų komisaro,

toliau – Šalys,

susitaria bendradarbiauti ir abipusiai remti viena kitos euro ir Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) informacijos ir komunikacijos veiklą šiame Partnerystės susitarime nurodytomis priemonėmis. Šios partnerystės tikslas – išplėsti Lietuvos visuomenės žinias apie EPS darbą ir prisidėti prie sklandaus euro įvedimo.

 

1 straipsnis

Partnerystė

 

Šalys susitaria dėl poreikio koordinuoti euro ir Ekonominės ir pinigų sąjungos informacijos ir komunikacijos veiklą pagal partnerystę. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1050 patvirtino komunikacijos strategiją dėl euro įvedimo.

Europos Komisija sutinka teikti paramą veiklai, kuri bus įgyvendinama pagal Vyriausybės patvirtintą Komunikacijos strategiją. Šalys kartu nustatys tokius veiksmus kaip: nuomonės apklausos, leidinių spausdinimas, reklaminė medžiaga, nešiojamieji stendai, konferencijos, seminarai žurnalistams, parodos arba visuomenės informavimo kampanijos, kuriuos galėtų bendrai finansuoti arba įgyvendinti Europos Komisija, atsižvelgdama į turimas biudžeto lėšas ir konkrečias paramos teikimo sutartis, kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba Lietuvos bankas sudarys su Europos Komisija. Išsamus įgyvendinimo planas bus nustatytas pasikeičiant raštais.

Ši partnerystė neatmeta vienos iš Šalių galimybės vykdyti savarankišką informavimo veiklą.

 

2 straipsnis

Koordinavimas

 

Šalys, kiek įmanoma, koordinuoja savo veiklą siekdamos maksimalaus poveikio. Šiuo tikslu Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos bankas ir Europos Komisija paskirs po asmenį ryšiams tarpusavyje palaikyti ir partnerystei tarp Šalių koordinuoti.

 

3 straipsnis

Tolesnė veikla

 

Koordinavimo grupė, įskaitant Šalis, bus sukurta tam, kad būtų koordinuojamas pasirengimas šiai partnerystei, jos įgyvendinimas, kontrolė ir vertinimas, ir reguliariai keisis informacija apie kiekvienos Šalies vykdomą veiklą. Ši grupė reguliariai susitiks, tačiau ne rečiau kaip du kartus per metus arba vienos iš Šalių prašymu.

 

4 straipsnis

Dalyvavimas

 

Šalys susitaria įtraukti, kiek įmanoma, atitinkamas valstybės narės ir Europos Sąjungos organizacijas ir institucijas į veiklą ir renginius, organizuojamus pagal šią partnerystę.

 

5 straipsnis

Informacijos platintojai ir tinklai

 

Šalys, kiek įmanoma, naudojasi valstybėje narėje esančiais Europos Sąjungos informacijos platintojais ir tinklais, ypač Europe direct informacijos tinklu.

 

6 straipsnis

Partnerių nurodymas

 

Kiekvienas pagal šią partnerystę atliekamas veiksmas, kurį remia Europos Komisija, kaip minėta 1 straipsnyje, privalo turėti nuorodą į tokią paramą bei vaizdinę išraišką, susijusią su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, su Lietuvos banku ir su Europos Komisija ir suteikiančią kiekvienam informacijos produktui vienodą reikšmę, neatsižvelgiant į jo pateikimo formą (leidinys, garso ir vaizdo produktas ir t. t.), jeigu Šalys nesusitaria kitaip. Vyriausybės arba Lietuvos banko veiksmai, vykdomi pagal jos komunikacijos strategiją, tačiau Europos Komisijos bendrai nefinansuojami, gali turėti tą pačią vaizdinę išraišką kaip ir Europos Komisijos euro kampanija (šūkį „Viena valiuta – daug galimybių“ ir emblemą), tačiau jiems negalima naudoti Europos Sąjungos emblemos.

 

7 straipsnis

Vertinimas

 

Komunikacijos strategija ir vykdoma veikla Šalių bus reguliariai vertinama ir prireikus keičiama. Kiekvienų metų pabaigoje ir (arba) informavimo kampanijos pabaigoje bus parengta ataskaita.

 

8 straipsnis

Galiojimas

 

Šis Partnerystės susitarimas pasirašomas pradiniam dvejų metų laikotarpiui ir pratęsiamas Šalių susitarimu.

 

PASIRAŠYTAS 2005 m. lapkričio 8 d. Briuselyje.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU                                       EUROPOS KOMISIJOS VARDU

______________

 [1]KOM (2004)552 galutinis