LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo IR fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės BEI fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 23 d. Nr. 1V-456

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo ir fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-157, Nr. 91-3596; 2007, Nr. 68-2700; 2009, Nr. 52-2073; 2010, Nr. 13-645; 2011, Nr. 36-1745; 2012, Nr. 16-712, Nr. 66-3364) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

Dėl dokumentų Lietuvos respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje UŽSIENIEČIAMS išdavimo, keitimo IR panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės BEI fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199; 2012, Nr. 85-4450) 53 straipsnio 3 dalimi ir 55 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindamas 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 272) 23 straipsnio 1 dalį ir 25 straipsnį:

1. T v i r t i n u Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos, atsižvelgiant į finansavimą, parengti programines ir technines priemones, susijusias su šio įsakymo 1 punkte nurodyto tvarkos aprašo vykdymu.“

 

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2013-02-04 raštu Nr. (6.2) V4-162

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-445

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 1V-456

redakcija)

 

dokumentų Lietuvos respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje UŽSIENIEČIAMS išdavimo, keitimo IR panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės BEI fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja užsieniečio prašymų išduoti ar pakeisti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) pateikimą, priėmimą, nagrinėjimą, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimą, fiktyvios santuokos, fiktyvios registruotos partnerystės ir fiktyvaus įvaikinimo įvertinimą, sprendimo dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo ar pakeitimo priėmimą ir sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi panaikinimą, prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi pateikimą, priėmimą ir saugojimą, užsakymo dėl leidimo nuolat gyventi išrašymo formavimą ir perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) ir iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautų išrašytų leidimų nuolat gyventi siuntų patikrinimą, leidimo nuolat gyventi atsiėmimą ir jo galiojimo pradžią, leidimo nuolat gyventi išdavimą ir keitimą užsieniečiui, kuris atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę arba kuriam teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, leidimo nuolat gyventi panaikinimą ir negaliojimą.

2. Leidimas nuolat gyventi išduodamas, keičiamas ir panaikinamas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) (toliau – Įstatymas) nustatytais pagrindais.

3. Aprašo II–VI skyrių reikalavimai netaikomi nagrinėjant dokumentus ir priimant sprendimą dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo užsieniečiui Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu. Sprendimas išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui šiuo pagrindu priimamas kartu su sprendimu suteikti pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statusą Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 (Žin., 2004, Nr. 168-6196), nustatyta tvarka.

Dokumentus dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje gavęs užsienietis pateikia aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

4. Leidimo nuolat gyventi įforminimas – tai šio leidimo išrašymas Asmens dokumentų išrašymo centre.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Įstatyme.

 

II. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI PATEIKIMAS

 

6. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi (aprašo 1 priedas) užsienietis, būdamas teisėtai Lietuvos Respublikoje, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pateikia tiesiogiai arba per teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį (toliau – migracijos tarnyba), kurio aptarnaujamojoje teritorijoje jis yra deklaravęs ar ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi pildomas lietuvių kalba, užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė jame rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Rašant vardą (-us) ir pavardę, gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „( )“ ir „/“.

7. Užsienietis prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3 punkte ar 7 dalyje nustatytu pagrindu pateikia per 3 mėnesius nuo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos.

Prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nustatytu pagrindu pateikiamas likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki turimo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo pabaigos.

8. Prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi užsienietis migracijos tarnybai ar Migracijos departamentui pateikia asmeniškai, išskyrus aprašo 9–11 punktuose nurodytus atvejus.

9. Lietuvos Respublikoje esančio užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi gali pateikti jo įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10. Neveiksnaus užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pildo ir pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

11. Užsieniečio iki 16 metų prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Vyresni nei 16 metų nepilnamečiai užsieniečiai prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pildo, jame pasirašo ir pateikia patys.

12. Prieš pateikdamas prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi, užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (toliau – valstybės rinkliava) už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.

13. Užsienietis, siekiantis gauti leidimą nuolat gyventi, kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi turi pateikti:

13.1. galiojantį kelionės dokumentą;

13.2. dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir / ar gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje;

13.3. aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius Įstatyme nustatytą leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindą, kuriuo užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi;

13.4. jeigu prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) – asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.).

14. Aprašo 13.3 punkto reikalavimai netaikomi užsieniečiui, siekiančiam gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nustatytu pagrindu, jeigu jam yra išduotas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas arba lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas arba jeigu Migracijos departamentas yra priėmęs sprendimą dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo arba sprendimą išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą.

15. Įstatyme nustatytus leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindus patvirtina šie dokumentai:

15.1. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nustatytą pagrindą:

15.1.1. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 38 straipsnio 4 ar 5 dalyje, arba lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje;

15.1.2. dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., jeigu užsienietis yra šio asmens palikuonis;

15.1.3. vardo ar pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai, jeigu šie asmens duomenys dokumentuose, nurodytuose aprašo 15.1.1 ir 15.1.2 punktuose, nesutampa su asmens duomenimis aprašo 13.1 punkte nurodytame kelionės dokumente;

15.2. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą pagrindą:

15.2.1. Lietuvos Respublikos piliečio laisvos formos prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui kaip jo šeimos nariui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką gyventi kartu ir kartu gyvenančiam;

15.2.2. dokumentai, patvirtinantys, kad Lietuvos Respublikos pilietis, prieš su užsieniečiu atvykdamas gyventi į Lietuvos Respubliką, gyveno užsienio valstybėje (užsienio valstybės išduotas leidimas gyventi, užsienio valstybės išduota atitinkama pažyma ar kt.);

15.2.3. aprašo 17 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys, išskyrus aprašo 18 punkte nurodytus atvejus;

15.3. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą pagrindą – aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo metu gyveno ir prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo metu tebegyvena Lietuvos Respublikoje, išskyrus aprašo 20 punkte nurodytus atvejus;

15.4. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytus pagrindus:

15.4.1. aprašo 19.3 punkte nurodyta pažyma apie užsieniečio iki 18 metų ugdymą Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokymąsi ar studijavimą Lietuvos Respublikoje; pažyma apie sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje esančioje sveikatos priežiūros įstaigoje; socialinę paramą teikiančios institucijos pažyma apie užsieniečio iki 18 metų tėvams mokamas išmokas vaikui ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis iki 18 metų gyvena Lietuvos Respublikoje;

15.4.2. jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie užsieniečio gimimą – šeiminius ryšius su tėvais ar vienu iš jų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje arba kurie turi leidimą nuolat gyventi, patvirtinantys dokumentai;

15.5. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte ir 5 dalyje nustatytus pagrindus:

15.5.1. aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis, atsižvelgus į Įstatymo 53 straipsnio 9 dalį, pragyveno Lietuvos Respublikoje Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte ar 5 dalyje nurodytą laikotarpį ir kad per šį laikotarpį nebuvo išvykęs už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų laikui, ilgesniam, negu nurodyta Įstatymo 53 straipsnio 10 dalyje, išskyrus aprašo 20 punkte nurodytus atvejus;

15.5.2. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis išlaikė valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, išskyrus Įstatymo 53 straipsnio 8 dalyje nustatytus atvejus. Jeigu užsieniečiui Įstatymo 53 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais netaikomas reikalavimas išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą, tai jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jam šis reikalavimas netaikomas;

15.6. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 81 punkte nustatytą pagrindą:

15.6.1. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis Europos Sąjungos valstybėje narėje ir Lietuvos Respublikoje pragyveno Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 81 punkte nurodytą laikotarpį ir kad per šį laikotarpį nebuvo išvykęs už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikui, ilgesniam, negu nurodyta Įstatymo 53 straipsnio 10 dalyje (Europos Sąjungos valstybės narės išduotas leidimas gyventi ar atitinkama pažyma ir Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos gyveno Lietuvos Respublikoje, išskyrus aprašo 20 punkte nurodytus atvejus);

15.6.2. aprašo 15.5.2 punkte nurodyti dokumentai;

15.7. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą pagrindą – įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad užsienietis gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje;

15.8. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatytą pagrindą:

15.8.1. dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis pragyveno užsienio valstybėje laikotarpį, ne ilgesnį, negu nurodyta Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose (užsienio valstybės išduotas leidimas gyventi, užsienio valstybės išduota atitinkama pažyma ar kt.);

15.8.2. jeigu užsienietis, prieš išvykdamas iš Lietuvos Respublikos į savo kilmės valstybę dirbti, užsiimti kita teisėta veikla arba studijuoti, turėjo Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 81 punkte nustatytu pagrindu išduotą leidimą nuolat gyventi – užsienio valstybės išduota pažyma ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis savo kilmės valstybėje dirbo, užsiėmė kita teisėta veikla arba studijavo;

15.8.3. jeigu užsienietis gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje – Europos Sąjungos valstybėje narės išduota pažyma ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad jis šioje valstybėje neįgijo ilgalaikio gyventojo statuso;

15.9. Įstatymo 53 straipsnio 7 dalyje nustatytą pagrindą:

15.9.1. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio laisvos formos prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui – jo šeimos nariui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką kartu gyventi ir kartu gyvenančiam;

15.9.2. aprašo 17 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio šeimos narys, išskyrus aprašo 18 punkte nurodytus atvejus.

16. Jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4, 8, 81 ar 10 punkte nustatytu pagrindu, tai prireikus įgalioto Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojo prašymu užsienietis Migracijos departamentui ar migracijos tarnybai pateikia išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašą.

17. Dokumentai, patvirtinantys, kad prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiantis užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio šeimos narys, yra šie:

17.1. santuoką su Lietuvos Respublikos piliečiu ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytu užsieniečiu patvirtinantis dokumentas arba su Lietuvos Respublikos piliečiu ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytu užsieniečiu sudaryta registruotos partnerystės sutartis; arba

17.2. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio vaikas (įvaikis) iki 18 metų; arba

17.3. aprašo 17.1 punkte nurodyti dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra santuokos nesudaręs ir nuo tėvų priklausomas Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo Lietuvos Respublikos pilietis ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytas užsienietis sudaręs registruotos partnerystės sutartį, vaikas (įvaikis) iki 18 metų; arba

17.4. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis ir kad jis yra išlaikomas Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio ne mažiau kaip vienerius metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

18. Aprašo 17.1 punkte nurodytas santuoką patvirtinantis dokumentas ir aprašo 17.2 ar 17.3 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo Lietuvos Respublikos pilietis ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytas užsienietis sudaręs registruotos partnerystės sutartį, vaikas (įvaikis) ar Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, pateikiami tik tuo atveju, kai Gyventojų registre tokių duomenų nėra.

19. Dokumentai, patvirtinantys, kad prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiantis užsienietis gyvena Lietuvos Respublikoje ar pragyveno joje reikiamą laikotarpį, yra šie:

19.1. Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos pažyma apie užsieniečio dirbtą Lietuvoje Respublikoje laikotarpį ir darbo sutartis;

19.2. pažyma apie užsieniečio mokymąsi ar studijavimą Lietuvos Respublikoje ir / ar mokymosi ar studijavimo Lietuvos Respublikoje laikotarpius; Lietuvos Respublikoje įregistruoto juridinio asmens pažyma apie užsieniečio stažavimąsi ar kvalifikacijos kėlimą Lietuvos Respublikoje arba dalyvavimą profesiniuose mokymuose Lietuvos Respublikoje ir / ar stažavimosi, kvalifikacijos kėlimo ar profesinių mokymų Lietuvos Respublikoje laikotarpius;

19.3. pažyma apie užsieniečio nepilnamečių vaikų ar nepilnamečio užsieniečio ugdymą Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokymąsi ar studijavimą Lietuvos Respublikoje ir / ar ugdymo, mokymosi ar studijavimo Lietuvos Respublikoje laikotarpius; pažyma apie sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje esančioje sveikatos priežiūros įstaigoje ir / ar šios priežiūros laikotarpius; socialinę paramą teikiančios institucijos pažyma apie nepilnamečių tėvams mokamas išmokas vaikui ir / ar šių išmokų mokėjimo laikotarpius arba kt.;

19.4. rašytinis užsieniečio pareiškimas, kuriame jis deklaruoja, kad gyvena Lietuvos Respublikoje, ir nurodo savo išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse datas ar laikotarpius; pažyma apie sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje esančioje sveikatos priežiūros įstaigoje ir / ar šios priežiūros laikotarpius; pažyma apie Lietuvos Respublikoje gaunamas išmokas ar socialines pašalpas ir / ar šių išmokų ar pašalpų mokėjimo laikotarpius;

19.5. kelionės dokumentai, tarp jų ir nebegaliojantys, kuriuose nėra / yra valstybių sienų kirtimo žymos; kiti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis gyvena Lietuvos Respublikoje ar pragyveno joje reikiamą laikotarpį.

20. Jeigu užsienietis dirba Lietuvos Respublikoje ir / ar dirbo joje reikiamą laikotarpį ir duomenys apie tai yra Socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) informacinėje sistemoje, tai reikalavimas pateikti aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus jam netaikomas.

21. Kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiami reikiamų dokumentų originalai arba jų (išskyrus aprašo 9–11 punktuose nurodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aprašo 13.1 punkte nurodytą kelionės dokumentą, aprašo 15.2.1 ir 15.9.1 punktuose nurodytus prašymus) kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu aprašo 15.2.1 ar 15.9.1 punkte nurodytą prašymą Migracijos departamentui (kai prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiamas tiesiogiai Migracijos departamentui) ar migracijos tarnybai pateikia ne pats Lietuvos Respublikos pilietis ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytas užsienietis, tai Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio parašas šiame prašyme turi būti patvirtintas notaro ar savivaldybės seniūnijos seniūno.

22. Kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiami užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

 

III. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI PRIĖMIMAS

 

23. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priimdamas užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi ir kartu su prašymu pateikiamus dokumentus, privalo:

23.1. įsitikinti prašymą ir dokumentus pateikiančio užsieniečio, o jeigu prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo (aprašo 9–11 punktuose nurodytais atvejais) – šio asmens tapatybe, sutikrindamas jo išvaizdą su jo nuotrauka (veido atvaizdu) pateiktame atitinkamai kelionės dokumente ar asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

23.2. įvertinti, ar aprašo 13.1 punkte nurodytas kelionės dokumentas yra galiojantis, ar jame nėra klastojimo požymių (pvz., nepakeista asmens nuotrauka, nepakeisti įrašai, nepersiūti lapai ir pan.) ir ar jis yra tinkamas naudoti;

23.3. sutikrinti prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais pateiktuose dokumentuose;

23.4. sutikrinti, ar kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiami visi reikiami dokumentai;

23.5. užpildyti prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 10 eilutę. Jei užsienietis įstatymų nustatytais atvejais nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą ir nėra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos mokamojo pavedimo su banko žyma ar kvito (toliau – kvitas) – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) informacinėje sistemoje, ar užsienietis sumokėjo valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, ir padaryti atitinkamą žymą prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 10 eilutėje. Nustačius, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, užsieniečiui paaiškinama, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo dienos, šio prašymo nagrinėjimas bus nutrauktas ir jam apie tai nebus pranešta, ir paprašoma jo pasirašyti po atitinkamu prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 10 eilutės įrašu;

23.6. sutikrinti prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi įrašytus užsieniečio asmens duomenis su duomenimis apie jį Užsieniečių registre ir Gyventojų registre. Jeigu prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su asmens duomenimis Užsieniečių registre ir / ar Gyventojų registre, tai paprašoma užsieniečio pateikti Aprašo 13.4 punkte nurodytus dokumentus (jei užsienietis tokių dokumentų nėra pateikęs). Nustačius, kad užsieniečio, kuriam suteiktas asmens kodas, prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi gimimo data, lytis ar asmens kodas nesutampa su šiais duomenimis Gyventojų registre, Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Gyventojų registro tarnyba) duomenims patikslinti išsiunčiamos šio prašymo ir dokumentų, patvirtinančių asmens duomenų pasikeitimą, kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

23.7. patikrinti kitus duomenis apie užsienietį Užsieniečių registre (apie dėl jo priimtus sprendimus, jam išduotus leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir leidimus nuolat gyventi, kokiu Įstatymo nustatytu pagrindu jie išduoti ar panaikinti) ir padaryti atitinkamas žymas prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 12 eilutėje;

23.8. patikrinti Gyventojų registre duomenis apie užsieniečiui išduotus asmens dokumentus ir užsieniečio gyvenamąją vietą, o jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 6 punkte arba Įstatymo 53 straipsnio 7 dalyje nustatytu pagrindu – ir apie Lietuvos Respublikos piliečiui, vienam iš užsieniečio iki 18 metų tėvų, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ar turi leidimą nuolat gyventi, ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytam užsieniečiui išduotus asmens dokumentus ir šių asmenų gyvenamąją vietą, ir padaryti atitinkamas žymas prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 12 eilutėje;

23.9. jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 6 punkte arba Įstatymo 53 straipsnio 7 dalyje nustatytu pagrindu – patikrinti Gyventojų registre, ar yra įrašyti duomenys apie užsieniečio ir / ar Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, gimimą, mirtį, santuokos sudarymą ar nutraukimą, patvirtinantys užsieniečio šeiminį ryšį su Lietuvos Respublikos piliečiu, vienu iš užsieniečio iki 18 metų tėvų, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ar turi leidimą nuolat gyventi, ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytu užsieniečiu, sutikrinti šiuos duomenis su prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi įrašytais duomenimis ir, jei šie duomenys sutampa, išspausdinti Gyventojų registro duomenų apie užsieniečio ir / ar jo šeimos nario asmens duomenis ir šeiminę padėtį (sutuoktinį, vaikus, tėvus) lapą (-us). Nustačius, kad Gyventojų registre tokių duomenų nėra arba kad jie nesutampa su užsieniečio duomenimis, įrašytais jo pateiktame prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi, paprašoma užsieniečio pateikti aprašo 15.4.2 ar 18 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu užsienietis tokius dokumentus yra pateikęs, tai šio punkto reikalavimas išspausdinti Gyventojų registro duomenų lapą (-us) nevykdomas;

23.10. jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4, 8 ar 81 punkte nustatytu pagrindu – patikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje, ar užsienietis dirba Lietuvos Respublikoje ir / ar dirbo joje aprašo 15.3, 15.5.1 ar 15.6.1 punkte nurodytu laikotarpiu. Nustačius, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, paprašoma užsieniečio pateikti aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis gyvena Lietuvos Respublikoje ir / ar pragyveno joje reikiamą laikotarpį;

23.11. jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4, 5 ar 6 punkte nustatytu pagrindu – įvertinti, ar užsienietis gali būti laikomas gyvenančiu Lietuvos Respublikoje, o jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nustatytu pagrindu – ar užsienietis, atsižvelgus į Įstatymo 53 straipsnio 9 dalį, gali būti laikomas pragyvenusiu atitinkamai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nurodytą laikotarpį ir ar jis per šį laikotarpį nebuvo išvykęs atitinkamai už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikui, ilgesniam, negu nurodyta Įstatymo 53 straipsnio 10 dalyje (įvertinama atsižvelgus į aprašo 37.1–37.10 punktuose nurodytus duomenis ir informaciją);

23.12. jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatytu pagrindu – įvertinti, ar užsienietis gali būti laikomas pragyvenusiu užsienio valstybėje laikotarpį, ne ilgesnį, negu nurodyta Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose;

23.13. jeigu nėra aprašo 24 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi nepriimamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas juos pateikusiam asmeniui:

23.13.1. padaryti kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi pateiktų dokumentų kopijas (padaromos aprašo 13.1 punkte nurodyto kelionės dokumento ne tik asmens duomenų lapo, bet ir kitų lapų su įrašais kopijos) ir jas patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus, kurių reikia pačiam užsieniečiui (išskyrus aprašo 15.2.1 ir 15.9.1 punktuose nurodytą prašymą), grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Jeigu užsienietis yra pateikęs dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, tai šio punkto reikalavimas padaryti reikiamų dokumentų kopijas nevykdomas;

23.13.2. pasirašyti pateikto prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 11 eilutėje, nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir datą;

23.13.3. prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi užregistruoti Užsieniečių registre ir prašymo tam skirtoje vietoje nurodyti Migracijos departamento (kai prašymas pateikiamas tiesiogiai Migracijos departamentui) ar migracijos tarnybos pavadinimą, prašymo pateikimo datą ir registracijos numerį, nurodytą Užsieniečių registre.

24. Prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi nepriimamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas juos pateikusiam asmeniui, žodžiu jam paaiškinus grąžinimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją, jeigu:

24.1. jis pateikiamas nesilaikant aprašo reikalavimų;

24.2. kartu su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai;

24.3. pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;

24.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje duomenų apie tai, kad užsienietis, kuris įstatymų nustatytais atvejais nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos, sumokėjo valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, nėra, o užsienietis atsisako pasirašyti po prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 10 eilutės įrašu „Man žinoma, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo dienos, šio prašymo nagrinėjimas bus nutrauktas ir man apie tai nebus pranešta“ (jei užsienietis nėra pateikęs kvito);

24.5. atlikus aprašo 23.11 punkte nurodytą įvertinimą, yra pagrindas manyti, kad užsienietis negali būti laikomas gyvenančiu Lietuvos Respublikoje (kai užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4, 5 ar 6 punkte nustatytu pagrindu) arba kad užsienietis negali būti laikomas pragyvenusiu atitinkamai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nurodytą laikotarpį (kai užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nustatytu pagrindu).

25. Iš prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi, kartu su juo pateiktų dokumentų ar jų kopijų, patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, ir aprašo 23.9 punkte nurodyto (-ų) Gyventojų registro duomenų lapo (-ų), kai šį (-iuos) duomenų lapą (-us) išspausdinti būtina (toliau – dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo), suformuojama užsieniečio byla arba jeigu ji jau yra suformuota kitu klausimu (dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ar kt.) – dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo pridedami prie Migracijos departamente ar migracijos tarnyboje esančios užsieniečio bylos.

Jeigu prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi pateikiamas migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, o užsieniečio byla yra kitoje migracijos tarnyboje, arba jeigu prašymas pateikiamas Migracijos departamentui, o užsieniečio byla yra migracijos tarnyboje, tai prašymą priėmusi migracijos tarnyba ar Migracijos departamentas nedelsdamas suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į migracijos tarnybą, kurioje yra užsieniečio byla, dėl šios bylos persiuntimo. Pastaroji migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia bylą jos prašiusiai migracijos tarnybai ar Migracijos departamentui, kur prie jos pridedami dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo.

26. Kai prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi pateiktas migracijos tarnybai, užsieniečio byla, o jeigu ji jau yra suformuota ir saugoma Migracijos departamente – dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimo migracijos tarnyboje dienos išsiunčiami Migracijos departamentui nagrinėti ir sprendimui priimti.

Užsieniečio bylos, o jeigu siunčiami dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo – šių dokumentų lydraštyje nurodomi užsieniečio, siekiančio gauti leidimą nuolat gyventi, duomenys (pilietybė, vardas, pavardė, gimimo data) ir Įstatyme nustatytas leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindas, kuriuo užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi.

 

IV. PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI NAGRINĖJIMAS ir pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimAS

 

27. Užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėja įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas.

28. Kai prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi priimtas migracijos tarnyboje, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo gavimo Migracijos departamente dienos privalo patikrinti, ar prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi priimtas nepažeidžiant aprašo reikalavimų.

Jeigu nustatoma, kad prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi migracijos tarnyboje priimtas, nors pagal aprašo 24 punktą jis turėjo būti nepriimtas ir grąžintas jį pateikusiam asmeniui, tai šis prašymas nenagrinėjamas. Dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo, o jeigu šie dokumentai Migracijos departamentui buvo atsiųsti jau pridėti prie užsieniečio bylos – užsieniečio byla nedelsiant grąžinama teritorinės policijos įstaigos, kurios migracijos padalinys priėmė prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi, vadovui, lydraštyje nurodant, kokie aprašo reikalavimai buvo pažeisti priimant prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi.

Prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi, priimtą pažeidžiant aprašo reikalavimus, ir kartu su šiuo prašymu pateiktus dokumentus migracijos tarnyba grąžina juos pateikusiam asmeniui, raštu jam paaiškinusi grąžinimo priežastį ir suteikusi reikiamą informaciją.

29. Užsieniečio prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimo Migracijos departamente (kai prašymas pateikiamas tiesiogiai Migracijos departamentui) ar migracijos tarnyboje dienos.

Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimo terminą Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs įgalioto Migracijos departamento valstybės tarnautojo motyvuotą prašymą, gali pratęsti ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu to reikia dėl prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo sudėtingumo.

Pranešimas apie pratęstą prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimo terminą tą pačią dieną išsiunčiamas užsieniečiui. Šiame pranešime nurodomas terminas, kuriam pratęsiamas prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas, ir priežastis, dėl kurios pratęstas šio prašymo nagrinėjimas.

30. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi ir kartu pateiktus dokumentus, privalo:

30.1. jei priimant prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nebuvo duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą – patikrinti šioje informacinėje sistemoje, ar valstybės rinkliava yra sumokėta, ir prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 12 eilutėje nurodyti sumokėtos valstybės rinkliavos sumą ir sumokėjimo datą;

30.2. sutikrinti prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais pateiktuose dokumentuose;

30.3. patikrinti duomenis apie užsienietį:

30.3.1. Lietuvos nacionalinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje – ar kita Šengeno valstybė pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2006 L 381, p. 4) 24 straipsnį nėra pateikusi perspėjimo dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi (toliau – perspėjimas dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi);

30.3.2. Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje – ar nepaskelbta užsieniečio tarptautinė paieška;

30.3.3. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre – ar nepaskelbta užsieniečio paieška Lietuvos Respublikoje;

30.3.4. Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registre – ar užsienietis nėra / nebuvo padaręs administracinių teisės pažeidimų;

30.3.5. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre – ar užsienietis nėra pripažintas įtariamuoju, kaltinamuoju, ar jis nebuvo teistas;

30.3.6. Prevencinių poveikio priemonių taikymo registre – ar užsienietis nėra šio registro objektas;

30.3.7. Užsieniečių registre – ar užsienietis neįtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą;

30.4. jeigu užsieniečio prašyme išduoti leidimą nuolat gyventi nurodyta, kad užsienietis serga liga, kuri gali grėsti gyventojų sveikatai, – patikrinti, ar ši liga yra nurodyta teisės aktuose kaip liga, kelianti grėsmę kitų žmonių sveikatai;

30.5. kai nustatoma, kad nėra aprašo 30.3 punkte nurodytų duomenų apie užsienietį, – padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi 12 eilutėje.

31. Jeigu nustatoma, kad kita Šengeno valstybė yra pateikusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi, tai Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionaliniam skyriui išsiunčia paklausimą dėl duomenų apie užsienietį, dėl kurio kita Šengeno valstybė yra pateikusi perspėjimą, patikrinimo.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius, patikrinęs duomenis apie užsienietį, dėl kurio kita Šengeno valstybė yra pateikusi perspėjimą, nedelsdamas apie tai informuoja Migracijos departamentą.

32. Jeigu nustatoma, kad paskelbta užsieniečio tarptautinė paieška, tai Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybai išsiunčia pranešimą.

33. Migracijos departamentas per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi gavimo Migracijos departamente dienos išsiunčia paklausimą Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui (toliau – Valstybės saugumo departamentas), ar užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui.

Jeigu nustatoma, kad yra aprašo 30.3.3, 30.3.4, 30.3.5 ar 30.3.6 punkte nurodytų duomenų apie užsienietį, tai Migracijos departamentas išsiunčia paklausimą Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai.

34. Valstybės saugumo departamentas informaciją apie tai, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, ir Policijos departamentas išvadą apie tai, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, Migracijos departamentui pateikia per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo Valstybės saugumo departamente ar Policijos departamente dienos.

Jei Valstybės saugumo departamentas ar Policijos departamentas per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos nepateikia Migracijos departamentui informacijos ar išvados arba neinformuoja jo apie tai, kad negali pateikti informacijos ar išvados per nustatytą terminą, tai užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje laikomas nekeliančiu grėsmės valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.

Jei Valstybės saugumo departamentas ar Policijos departamentas neturi galimybės atsakyti į paklausimą per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, tai raštu apie tai informuoja Migracijos departamentą. Terminas, per kurį Valstybės saugumo departamentas ar Policijos departamentas turėtų pateikti informaciją ar išvadą apie tai, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai nuo paklausimo gavimo Valstybės saugumo departamente ar Policijos departamente dienos. Jeigu Valstybės saugumo departamentas ar Policijos departamentas per šioje pastraipoje nustatytą terminą nepateikia Migracijos departamentui informacijos ar išvados, tai užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje laikomas nekeliančiu grėsmės valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.

35. Migracijos departamentas, siekdamas nustatyti, ar užsienietis atitinka kurį nors iš Įstatymo 53 straipsnyje nustatytų leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindų ir ar nėra pagrindų, numatytų Įstatyme, dėl kurių atsisakoma išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui, prireikus išsiunčia kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms prašymus pateikti užsieniečio ir / ar jo šeimos nario duomenis.

36. Jei užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4, 5 ar 6 punkte nustatytu pagrindu, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas turi įvertinti ir nustatyti, ar užsienietis gyvena Lietuvos Respublikoje, o jeigu Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nustatytu pagrindu – ar užsienietis, atsižvelgus į Įstatymo 53 straipsnio 9 dalį, pragyveno atitinkamai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nurodytą laikotarpį ir ar per šį laikotarpį nebuvo išvykęs atitinkamai už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikui, ilgesniam, negu nurodyta Įstatymo 53 straipsnio 10 dalyje.

37. Apskaičiuojant, atsižvelgus į Įstatymo 53 straipsnio 9 dalį, Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 ar 81 punkte nurodytą pragyventą laikotarpį ir nustatant tai, ar užsienietis nebuvo išvykęs atitinkamai už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikui, ilgesniam, negu nurodyta Įstatymo 53 straipsnio 10 dalyje, įvertinami šie duomenys apie užsienietį:

37.1. laikotarpis, kuriuo gyvenamoji vieta buvo deklaruota Lietuvos Respublikoje;

37.2. Lietuvos Respublikoje dirbtas laikotarpis;

37.3. mokymosi, studijavimo, stažavimosi, kvalifikacijos kėlimo ar profesinių mokymų Lietuvos Respublikoje laikotarpis;

37.4. turimi kitų valstybių išduoti leidimai gyventi ir vizos;

37.5. kelionės dokumente esančios valstybių sienų kirtimo žymos, įrašai apie gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ir kiti įrašai bei žymos;

37.6. vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną duomenys, užfiksuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinėje sistemoje;

37.7. sveikatos priežiūros Lietuvos Respublikoje esančioje sveikatos priežiūros įstaigoje ir / ar Lietuvos Respublikoje gaunamų išmokų ar socialinių pašalpų mokėjimo laikotarpis;

37.8. nepilnamečių vaikų ugdymo, mokymosi, studijavimo ar sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo, mokymo ar sveikatos priežiūros įstaigose vieta ir laikotarpis, turimas dokumentas, suteikiantis teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat nepilnamečių vaikų duomenys, nurodyti aprašo 37.3–37.6 punktuose;

37.9. sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, turimas dokumentas, suteikiantis teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, duomenys, nurodyti aprašo 37.1–37.8 punktuose;

37.10. pateiktų dokumentų duomenys ir kita informacija, migracijos tarnybos ir / ar Migracijos departamento gauta vykdant savo funkcijas.

38. Jeigu įvertinus aprašo 37 punkte nurodytus duomenis ir informaciją nustatoma, kad užsienietis buvo išvykęs atitinkamai už Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos ribų laikui, ilgesniam, negu nurodyta Įstatymo 53 straipsnio 10 dalyje, tai užsieniečio pragyventas atitinkamai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje laikotarpis skaičiuojamas:

38.1. jeigu užsienietis buvo išvykęs ilgiau kaip 6 mėnesius iš eilės – nuo pirmos atvykimo atitinkamai į Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją po šio laikotarpio dienos;

38.2. jeigu užsienietis per 5 metų laikotarpį buvo išvykęs daugiau kaip 10 mėnesių – nuo paskutinio atvykimo atitinkamai į Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją dienos.

39. Užsieniečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje faktas, kai užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu, nustatomas remiantis aprašo 37.1–37.10 punktuose nurodytais duomenimis.

40. Aprašo 29 ir 31–35 punktuose nurodyti prašymai, pranešimai, paklausimai, atsakymai į juos ir išvados pridedami prie užsieniečio bylos.

41. Pateikto prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu prašymo nagrinėjimo laikotarpiu:

41.1. užsienietis pateikia prašymą nutraukti prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą;

41.2. užsienietis, kuriam prašoma išduoti leidimą nuolat gyventi, mirė;

41.3. išnyko Įstatyme nustatytas pagrindas išduoti leidimą nuolat gyventi;

41.4. užsienietis, kuris įstatymų nustatytais atvejais nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos, per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo Migracijos departamentui ar migracijos tarnybai dienos nesumokėjo valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą.

42. Per 5 darbo dienas nuo aprašo 41 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą nutraukti prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos atliekami aprašo 58.1, 58.4, 58.5.1, 58.5.3 ir 59 punktuose nurodyti veiksmai.

 

V. FIKTYVIŲ SANTUOKŲ, fiktyvių registruotų partnerysčių ir fiktyvių įvaikinimų ĮVERTINIMAS

 

43. Jeigu prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi pateiktas pagal Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3 punktą ar 7 dalį, kai užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo Lietuvos Respublikos pilietis ar Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytas užsienietis sudaręs registruotos partnerystės sutartį, arba pagal Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 8 punktą, kai leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas vadovaujantis Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas turi įvertinti ir nustatyti, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta santuoka arba registruota partnerystė yra fiktyvi. Turi būti vertinamos santuokos arba registruotos partnerystės, sudarytos per 5 metų laikotarpį prieš prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimą ir keliančios pagrįstų įtarimų.

44. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad santuoka arba registruota partnerystė yra fiktyvi:

44.1. susituokus arba sudarius registruotos partnerystės sutartį negyvenama kartu;

44.2. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, netvarko bendro ūkio;

44.3. sutuoktiniai iki santuokos arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, iki registruotos partnerystės sutarties sudarymo niekada anksčiau nebuvo susitikę;

44.4. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, apie save, apie pirmąjį susitikimą arba apie kitas su jais susijusias aplinkybes pateikia prieštaringus duomenis;

44.5. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, nekalba abiem suprantama kalba;

44.6. santuokai arba registruotos partnerystės sutarčiai sudaryti buvo sumokėti pinigai (išskyrus kraičio forma duotus pinigus, jeigu tuokiasi piliečiai tų šalių, kuriose kraičio davimas yra įprastas dalykas);

44.7. yra įrodymų, kad vienas ar abu sutuoktiniai arba vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, praeityje buvo sudarę fiktyvių santuokų ar fiktyvių registruotų partnerysčių;

44.8. yra kitų požymių, kad vienas arba abu sutuoktiniai yra sudarę fiktyvią santuoką arba vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra sudarę fiktyvią registruotą partnerystę.

45. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs vieną ar keletą iš aprašo 44 punkte nurodytų veiksnių ir įtaręs ar gavęs informacijos, kad santuoka arba registruota partnerystė sudaryta siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, privalo pradėti patikrinimą, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi. Šiuo atveju informacija gaunama:

45.1. apklausus sutuoktinius arba asmenis, sudariusius registruotos partnerystės sutartį, raštu (užpildomi apklausos lapai);

45.2. apklausus kaimynus;

45.3. apklausus vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, tėvus, gyvenančius Lietuvos Respublikoje, arba bendrus sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, draugus bei pažįstamus;

45.4. kitais teisėtais būdais.

46. Įgaliotas migracijos tarnybos ar Migracijos departamento valstybės tarnautojas atlieka apklausą, kai sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra Lietuvos Respublikoje:

46.1. sutuoktinis (-iai) arba asmuo (asmenys), sudaręs (-ę) registruotos partnerystės sutartį, iškviečiamas (-i) ir apklausiamas (-i) raštu – užpildo Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtus apklausos lapus (juose abiem sutuoktiniams arba asmenims, sudariusiems registruotos partnerystės sutartį, pateikiami tie patys klausimai), atsakę į klausimus, jie nurodo savo vardą, pavardę ir pildymo datą;

46.2. gali būti apklausiami vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, gyvenančio Lietuvos Respublikoje, kaimynai arba kiti asmenys, nurodyti aprašo 45.3 punkte. Apklausęs kaimynus ar kitus asmenis, įgaliotas migracijos tarnybos ar Migracijos departamento valstybės tarnautojas surašo pažymą.

47. Jei vienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra užsienyje, tai Migracijos departamento rašytiniu prašymu apklausą atlieka Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienyje (toliau – konsulinė įstaiga). Konsulinės įstaigos pareigūnas iškviečia šį asmenį ir duoda užpildyti Migracijos departamento parengtą apklausos lapą. Užpildytas apklausos lapas artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčiamas Migracijos departamentui.

48. Sutuoktiniams arba asmenims, sudariusiems registruotos partnerystės sutartį, atsisakius būti apklaustiems ir užpildyti apklausos lapus arba kitiems asmenims atsisakius pateikti informaciją apie užsieniečio santuoką arba registruotą partnerystę, surašoma pažyma.

Sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, atsisakymas būti apklaustiems yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta santuoka arba registruota partnerystė yra fiktyvi.

49. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įtaręs, kad vaikas buvo įvaikintas nesiekiant kitų įvaikinimo teisinių pasekmių, tik siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, turi pradėti patikrinimą, ar įvaikinimas nėra fiktyvus.

50. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus:

50.1. vaiką įvaikinęs Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis negyvena kartu su vaiku;

50.2. vaiką įvaikinęs užsienietis turi kitų nepilnamečių vaikų, kurie gyvena jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu kilmės valstybėje;

50.3. yra kitų požymių, kad vaikas buvo įvaikintas, kad jis arba jį įvaikinęs užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi.

51. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs bent vieną iš aprašo 50 punkte nurodytų veiksnių, vaiko tėvus apklausia raštu. Apklausą atlieka Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, kai vaiko tėvai yra Lietuvos Respublikoje. Vaiko tėvai ar vienas iš jų iškviečiamas (-i) ir apklausiamas (-i) raštu – užpildo Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtus apklausos lapus (juose abiem tėvams pateikiami tie patys klausimai). Jei vienas iš tėvų, kuris yra užsienietis, yra užsienyje, tai Migracijos departamento rašytiniu prašymu apklausą atlieka konsulinė įstaiga. Konsulinės įstaigos pareigūnas iškviečia šį asmenį ir duoda užpildyti Migracijos departamento parengtą apklausos lapą. Užpildytas apklausos lapas artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčiamas Migracijos departamentui.

52. Įgaliotas migracijos tarnybos ar Migracijos departamento valstybės tarnautojas, atlikęs aprašo 46 punkte nurodytas apklausas, įvertina, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi, o atlikęs aprašo 51 punkte nurodytas apklausas – ar įvaikinimas nėra fiktyvus, ir surašo pažymą. Jeigu apklausą atliko migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, surinkta medžiaga ir pažyma išsiunčiama Migracijos departamentui.

Užpildyti apklausos lapai, aprašo 46.2 ir 48 punktuose bei šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytos pažymos pridedami prie užsieniečio bylos.

 

VI. SPRENDIMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI PRIĖMIMAS IR ŠIO SPRENDIMO PANAIKINIMAS

 

53. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi bei kartu pateiktus dokumentus, įvertinęs aprašo 30.3.5, 30.4, 31, 32, 34, 35, 37 ir 38 punktuose nurodytus duomenis, informaciją ir išvadas, aprašo 46.2 ir 48 punktuose bei 52 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas pažymas, nustatęs, ar užsienietis atitinka kurį nors iš Įstatymo 53 straipsnyje nustatytų leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindų ir ar nėra pagrindų, numatytų Įstatyme, dėl kurių atsisakoma išduoti leidimą nuolat gyventi užsieniečiui, parengia vieno iš šių sprendimų projektą:

53.1. išduoti leidimą nuolat gyventi; arba

53.2. neišduoti leidimo nuolat gyventi.

54. Nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą išduoti leidimą nuolat gyventi arba neišduoti leidimo nuolat gyventi priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

55. Sprendimą išduoti leidimą nuolat gyventi vykdo migracijos tarnyba, kuriai užsienietis pateikė prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi, o jeigu prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi buvo pateiktas Migracijos departamentui – migracijos tarnyba, nurodyta aprašo 6 punkto pirmojoje pastraipoje (toliau – migracijos tarnyba, vykdanti sprendimą išduoti leidimą nuolat gyventi).

56. Priimtas sprendimas išduoti leidimą nuolat gyventi gali būti panaikinamas, jeigu šio sprendimo galiojimo laikotarpiu (jei užsienietis nėra pateikęs prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi) paaiškėjo, kad išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas priimti šį sprendimą, arba paaiškėjo Įstatymo 35 straipsnyje nurodytos priežastys, dėl kurių atsisakoma išduoti leidimą nuolat gyventi.

Paaiškėjus šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms aplinkybėms ar priežastims ir esant tai patvirtinančių dokumentų, migracijos tarnyba šiuos dokumentus prideda prie užsieniečio bylos ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių ar priežasčių paaiškėjimo dienos užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

Užsieniečio bylos lydraštyje nurodomos paaiškėjusios aplinkybės ar Įstatymo 35 straipsnyje nurodytos priežastys ir tai patvirtinantys dokumentai.

57. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs gautus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsieniečio bylos gavimo dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti sprendimą išduoti leidimą nuolat gyventi.

58. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aprašo 42, 53.1, 53.2, 62.1, 62.2 ar 57 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos privalo:

58.1. užregistruoti sprendimą Užsieniečių registre;

58.2. jeigu priimtas aprašo 53.1 punkte nurodytas sprendimas – išsiųsti užsieniečiui pranešimą apie priimtą sprendimą. Šiame pranešime nurodoma sprendimo priėmimo data, sprendimo galiojimo laikas, kokie ir kam turi būti pateikiami dokumentai leidimui nuolat gyventi įforminti, kita reikiama informacija;

58.3. jeigu priimtas aprašo 62.1 punkte nurodytas sprendimas – išsiųsti užsieniečiui pranešimą apie priimtą sprendimą. Šiame pranešime nurodoma sprendimo priėmimo data ir terminas, kuriam pratęstas sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laikas;

58.4. jeigu aprašo 42 punkte nurodytas sprendimas priimtas aprašo 41.3 punkte nurodytu pagrindu arba jeigu priimtas aprašo 53.2, 62.2 ar 57 punkte nurodytas sprendimas – išsiųsti užsieniečiui šio sprendimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

58.5. pridėti prie užsieniečio bylos:

58.5.1. aprašo 42, 53.1, 53.2, 62.1, 62.2 ar 57 punkte nurodytą sprendimą;

58.5.2. aprašo 58.2 ar 58.3 punkte nurodyto pranešimo kopiją;

58.5.3. lydraščio, su kuriuo aprašo 42 punkte nurodyto sprendimo, jei jis priimtas aprašo 41.3 punkte nurodytu pagrindu, arba aprašo 53.2, 62.2 ar 57 punkte nurodyto sprendimo kopija išsiųsta užsieniečiui, kopiją.

59. Priėmus aprašo 42, 53.2, 62.2 ar 57 punkte nurodytą sprendimą, jeigu užsienietis turi galiojantį dokumentą, suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba aprašo 53.1 ar 62.1 punkte nurodytą sprendimą, Migracijos departamentas užsieniečio bylą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia migracijos tarnybai, vykdančiai sprendimą išduoti leidimą nuolat gyventi.

Jeigu užsienietis neturi galiojančio dokumento, suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba jeigu užsienietis mirė, tai, priėmus aprašo 42, 53.2, 62.2 ar 57 punkte nurodytą sprendimą, užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

 

VII. DOKUMENTŲ LEIDIMUI nuolat GYVENTI ĮFORMINTI PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS IR SAUGOJIMAS

 

60. Užsienietis sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laikotarpiu gali kreiptis į aprašo 6 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą migracijos tarnybą dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo.

Įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju užsienietis gali pateikti Migracijos departamentui tiesiogiai arba per migracijos tarnybą laisvos formos prašymą pratęsti sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laiką (prašyme nurodoma svarbi nuo užsieniečio nepriklausanti priežastis, dėl kurios prašoma pratęsti sprendimo galiojimo terminą) ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus.

61. Jei prašymas pratęsti sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laiką pateiktas migracijos tarnybai ar migracijos tarnyboje gaunamas Migracijos departamento pranešimas, kad toks prašymas gautas, tai migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio prašymo ar pranešimo gavimo dienos užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui.

62. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs, ar užsieniečio prašyme pratęsti sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laiką išdėstytos priežastys yra svarbios, priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą:

62.1. pratęsti sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laiką, bet ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių nuo sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo termino pabaigos; arba

62.2. nepratęsti sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laiko.

63. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aprašo 62.1 ar 62.2 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos atliekami aprašo 58.1, 58.3, 58.4, 58.5.1, 58.5.3 ir 59 punktuose nurodyti veiksmai.

64. Jei užsienietis per 6 mėnesius nuo sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimo dienos arba iki pratęsto sprendimo išduoti leidimą nuolat gyventi galiojimo laiko pabaigos nesikreipė dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo, tai sprendimas išduoti leidimą nuolat gyventi laikomas netekusiu galios. Migracijos tarnyba užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui saugoti.

65. Prieš pateikdamas prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi, užsienietis privalo sumokėti valstybės rinkliavą už leidimo nuolat gyventi išdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.

66. Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodyto užsieniečio šeimos narys, siekiantis gauti leidimą nuolat gyventi pagal Įstatymo 53 straipsnio 7 dalį, negali prašyti įforminti leidimą nuolat gyventi anksčiau negu užsienietis.

67. Leidimui nuolat gyventi įforminti užsienietis turi pateikti:

67.1. nustatytos formos prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi (aprašo 2 priedas);

67.2. galiojantį kelionės dokumentą;

67.3. dvi tapačias (iš to paties negatyvo) užsieniečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė), atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657), jeigu užsienietis iki 1 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą įforminti jam leidimą nuolat gyventi arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga, arba jeigu užsienietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos;

67.4. jeigu užsieniečio pateiktuose dokumentuose leidimui nuolat gyventi įforminti įrašyti jo asmens duomenys, kurie turi būti įrašyti į leidimą nuolat gyventi, nesutampa su jo duomenimis Gyventojų registre – aprašo 13.4 punkte nurodytus dokumentus (pateikiami dokumentų originalai arba jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, šie dokumentai turi atitikti aprašo 22 punkto reikalavimus);

67.5. sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, kai Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) nustatytais atvejais užsienietis nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 715 „Dėl įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikos laikotarpiu užsieniečiui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas“ (Žin., 2008, Nr. 84-3355) nustatytais atvejais ir tvarka patvirtintą Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas;

67.6. jeigu leidimą nuolat gyventi pagal Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktą siekia gauti užsienietis, prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo metu gyvenęs užsienio valstybėje, arba jeigu užsienietis siekia gauti leidimą nuolat gyventi pagal Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 3 ar 10 punktą ar pagal Įstatymo 53 straipsnio 7 dalį – dokumentus, patvirtinančius, kad į Lietuvos Respubliką atvyko gyventi (užsienio valstybės išduota pažyma apie išvykimą gyventi į Lietuvos Respubliką ar kt.).

68. Užsienietis, siekiantis gauti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu, leidimui nuolat gyventi įforminti turi pateikti aprašo 67.1–67.4 punktuose nurodytus dokumentus bei nuotraukas, kai jas pateikti būtina, ir užsieniečio registracijos pažymėjimą.

69. Aprašo 67 ir 68 punktuose nurodytus dokumentus ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, užsienietis migracijos tarnybai pateikia asmeniškai, išskyrus aprašo 70–72 punktuose nurodytus atvejus.

70. Užsieniečio iki 16 metų dokumentus, nurodytus aprašo 67 ir 68 punktuose, ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, migracijos tarnybai pateikia vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateikiant migracijos tarnybai užsieniečio nuo 1 iki 16 metų dokumentus, nurodytus aprašo 67 ir 68 punktuose, ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, turi dalyvauti ir pats užsienietis.

71. Neveiksnaus užsieniečio dokumentus, nurodytus aprašo 67 ir 68 punktuose, ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, migracijos tarnybai pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateikiant migracijos tarnybai neveiksnaus užsieniečio dokumentus, nurodytus aprašo 67 ir 68 punktuose, ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, turi dalyvauti ir šis užsienietis.

72. Lietuvos Respublikoje esančio užsieniečio, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą, dokumentus, nurodytus aprašo 67 ir 68 punktuose, ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina, pateikia jo įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

73. Lietuvos Respublikoje esančio užsieniečio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios pats negali atvykti į migracijos tarnybą, asmens tapatybę ir parašą aprašo 75.2 ir 75.5.10 punktuose nustatyta tvarka turi patvirtinti ir jo biometrinius duomenis Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 (Žin., 2009, Nr. 74-3051) (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka turi nuskaityti pas užsienietį nuvykęs įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

74. Dokumentai leidimui nuolat gyventi įforminti ir nuotraukos, kai jas pateikti būtina, nepriimami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui, žodžiu jam paaiškinus grąžinimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją, jeigu:

74.1. jie pateikiami nesilaikant apraše nustatytų reikalavimų;

74.2. nepateikiami aprašo 67.2, 67.4, 67.5 ir 67.6 punkte nurodyti dokumentai;

74.3. pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;

74.4. užsienietis pateikia vardo (-ų), pavardės, lyties, gimimo datos ar gimimo vietos pasikeitimą patvirtinančius dokumentus ir nustatoma, kad šie duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre (iki duomenys bus papildyti ar pakeisti Gyventojų registre Asmens duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių, patvirtintų Gyventojų registro tarnybos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. (29) 4R-57 (Žin., 2007, Nr. 103-4244), nustatyta tvarka).

75. Dokumentus leidimui nuolat gyventi įforminti priimantis įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo:

75.1. įvertinti, ar aprašo 67.2 punkte nurodytas kelionės dokumentas yra galiojantis, ar jame nėra klastojimo požymių (pvz., nepakeista asmens nuotrauka, nepakeisti įrašai, nepersiūti lapai ir pan.) ir ar jis yra tinkamas naudoti;

75.2. įsitikinti užsieniečio, kuriam įforminamas leidimas nuolat gyventi, tapatybe, sutikrindamas jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o užsieniečio asmens duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose leidimui nuolat gyventi įforminti, sutikrinti su duomenimis apie šį užsienietį, esančiais Gyventojų registre.

Jeigu Gyventojų registre nėra užsieniečio veido atvaizdo, tai įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo sutikrinti užsieniečio išvaizdą su jo nuotrauka (veido atvaizdu) pateiktuose dokumentuose;

75.3. jei užsienietis įstatymų nustatytais atvejais nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar užsienietis sumokėjo valstybės rinkliavą už leidimo nuolat gyventi išdavimą. Nustačius, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, dokumentai leidimui nuolat gyventi įforminti priimami ir užsieniečiui žodžiu paaiškinama, kad leidimas nuolat gyventi jam bus įteiktas tik po to, kai bus sumokėta valstybės rinkliava. Jeigu užsienietis yra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos kvitą, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas;

75.4. asmens dokumentų išrašymo sistemoje (toliau – sistema) atsidaryti prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi ekraninę formą ir pagal Gyventojų registro duomenis užpildyti ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelius, atitinkančius šio prašymo 1–6 ir 8a eilutes. Jeigu užsieniečiui asmens kodas nesuteiktas, tai prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 1 eilutėje jis nurodomas tada, kai jį suteikia Gyventojų registro tarnyba. Jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, tai ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelis, atitinkantis šio prašymo 8a eilutę, nepildomas;

75.5. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

75.5.1. registruoti sistemoje prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi. Prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi tam skirtoje vietoje sistemos priemonėmis suformuojamas registracijos numeris, data ir leidimą nuolat gyventi išduodančios ar keičiančios migracijos tarnybos numeris, kuris turi atitikti numerį, įrašomą leidime nuolat gyventi pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytą dokumentą išdavusios įstaigos žymą asmens dokumente. Migracijos tarnyboje prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi registracijos numeris kasmet pradedamas formuoti nuo Nr. 1. Prašymas įforminti leidimą nuolat gyventi sistemos priemonėmis įtraukiamas į Prašymų įforminti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje registrą (aprašo 3 priedas). Šis registras gali būti išspausdinamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

75.5.2. ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos tam skirtoje vietoje nurodyti atitinkamą (-us) leidimo nuolat gyventi išdavimo ar keitimo priežasties (priežasčių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis;

75.5.3. jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 8b eilutę, įrašyti užsieniečio nurodytos gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti atitinkamą langelį „Gyvenamoji vieta nedeklaruota“ arba „Įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą“;

75.5.4. užpildyti ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelius, atitinkančius šio prašymo 7, 9 ir 10 eilutes;

75.5.5. ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 11 eilutę, nurodyti, kas pateikia prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi, ir įrašyti šį prašymą pateikiančio asmens vardą, pavardę ir pateikimo datą, o jeigu prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi pateikia aprašo 70, 71 ar 72 punkte nurodytas asmuo – ir jo asmens kodą, jei jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793) nustatyta tvarka. Aprašo 70, 71 ar 72 punkte nurodyto asmens pateiktų dokumentų duomenys nurodomi ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę;

75.5.6. ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 12 eilutę, įrašyti savo pareigas, vardą, pavardę ir datą;

75.5.7. ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, įrašyti:

75.5.7.1. pateiktų dokumentų, kurių duomenys nenurodomi ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langeliuose, atitinkančiuose šio prašymo 9 ir 10 eilutes, duomenis;

75.5.7.2. kad užsienietis informuotas apie tai, jog, nesumokėjus valstybės rinkliavos už leidimo nuolat gyventi išdavimą ar už pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą, leidimas nuolat gyventi jam nebus įteiktas, jei užsienietis įstatymų nustatytais atvejais nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ir nepateikia sumokėtos valstybės rinkliavos kvito, o Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nėra duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą;

75.5.7.3. kad užsieniečio iki 1 metų amžiaus asmens tapatybę ir tai, jog pateiktos nuotraukos yra šio užsieniečio, patvirtina dokumentus leidimui nuolat gyventi įforminti užsieniečiui iki 1 metų pateikiantis asmuo, jeigu užsienietis iki 1 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant jo dokumentus;

75.5.8. nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą. Jeigu užsienietis pateikia nuotrauką, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

75.5.9. nuskaityti užsieniečio pirštų atspaudus. Nuskaitomi tik užsieniečio nuo 6 metų amžiaus abiejų rankų smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba dėl medicininių priežasčių negalima nuskaityti jo atspaudo, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta, nuskaitomas piršto, kurio būklė geriausia, atspaudas. Jei dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti pagal šiame punkte nustatytą eiliškumą parenkami du kitos rankos pirštai. Jei dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių užsieniečio pirštų atspaudų, tai leidimas nuolat gyventi išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų. Apie tai, kad nenuskaityti smilių atspaudai, kad negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų ar kad dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, pažymima ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, ir nurodomos priežastys;

75.5.10. duoti užsieniečiui specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje. Užsienietis, kuriam sukako 14 metų, privalo pats pasirašyti migracijos tarnybos valstybės tarnautojo akivaizdoje. Jeigu leidimas nuolat gyventi įforminamas užsieniečiui iki 14 metų, taip pat jei užsienietis nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios, užsieniečio parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys, o ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, nurodoma priežastis, dėl kurios užsienietis nepasirašo;

75.5.11. išspausdinti prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi su užpildytomis 1–12 ir 16 eilutėmis (kai šiose eilutėse daromi įrašai), užsieniečio veido atvaizdu ir parašu (kai užsienietis aprašo nustatyta tvarka turi pasirašyti);

75.6. nesant parengtų reikiamų programinių priemonių atlikti aprašo 75.5.3 ir 75.5.6 punktuose nurodytus veiksmus ekraninėje prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formoje – išspausdinto prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 8b ir 12 eilutėse padaryti aprašo 75.5.3 ir 75.5.6 punktuose nurodytas žymas ir įrašus;

75.7. duoti užsieniečiui, o jeigu prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi pateikia kitas asmuo (aprašo 70–72 punktuose nurodytais atvejais) – šiam asmeniui patikrinti prašyme įforminti leidimą nuolat gyventi nurodytus duomenis. Užsienietis, o jeigu prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi pateikia kitas asmuo – šis asmuo pasirašo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 11 eilutėje. Jeigu užsienietis dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 11 eilutėje vietoj užsieniečio parašo braukiamas brūkšnys. Jeigu prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 16 eilutėje yra padaryti aprašo 75.5.7 punkte nurodyti įrašai, tai užsienietis, o jeigu prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi pateikia kitas asmuo – šis asmuo pasirašo ir po šiais įrašais;

75.8. prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 12 eilutėje savo parašu patvirtinti užsieniečio, kuriam išduodamas ar keičiamas leidimas nuolat gyventi, asmens tapatybę ir parašą;

75.9. jeigu užsienietis pateikia dokumentus leidimui nuolat gyventi įforminti priėmus sprendimą išduoti leidimą nuolat gyventi – užpildyti prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 13 eilutę;

75.10. jeigu migracijos tarnybai pateikiami dokumentai, kurie buvo pateikti kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi ir kurie savo informaciniu turiniu nėra pasikeitę, galioja neapibrėžtą laiką ir nėra laikino pobūdžio, – sutikrinti šiuos dokumentus su jų kopijomis, esančiomis užsieniečio byloje, apie sutikrinimo rezultatus surašyti laisvos formos pažymą, ją patvirtinti parašu ir grąžinti minėtus dokumentus juos pateikusiam asmeniui;

75.11. padaryti kartu su prašymu įforminti leidimą nuolat gyventi pateiktų reikiamų dokumentų kopijas (padaromos aprašo 67.2 punkte nurodyto kelionės dokumento ne tik asmens duomenų lapo, bet ir kitų lapų su įrašais kopijos) ir jas patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus, kurių reikia pačiam užsieniečiui, grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Jeigu dokumentai buvo pateikti kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi ir jų kopijos jau yra užsieniečio byloje, tai šio punkto reikalavimas padaryti dokumentų kopijas nevykdomas;

75.12. kartu su prašymu įforminti leidimą nuolat gyventi pateiktus dokumentus ar jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, ir aprašo 75.10 punkte nurodytą pažymą, jei ji buvo surašyta, pridėti prie užsieniečio bylos.

76. Prašymai įforminti leidimą nuolat gyventi saugomi leidimą nuolat gyventi išdavusioje migracijos tarnyboje, sudėti aplankuose arba kartotekoje abėcėlės tvarka (pagal pavardes arba pagal pavardes ir išdavimo metus).

Prašymais įforminti leidimą nuolat gyventi naudotis (atsakant į paklausimus, darant kopijas, atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės ir kitais tarnybinio būtinumo atvejais) turi teisę tik leidimą nuolat gyventi išdavusios migracijos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas), vykdydami teisės aktų nustatytas funkcijas.

Prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi išnešti iš migracijos tarnybos patalpų draudžiama, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus. Tokiu atveju vietoj iš aplanko ar kartotekos paimto prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi paliekama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šio prašymo kopija.

Prašymai įforminti leidimą nuolat gyventi ir jų kopijos kitoms valstybės įstaigoms ar institucijoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 16 eilutėje įrašoma, kada ir kam jis buvo pateiktas ar išsiųsta jo kopija.

 


VIII. UŽSAKYMO DĖL LEIDIMO nuolat GYVENTI IŠRAŠYMO FORMAVIMAS IR PERDAVIMAS ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRUI bei IŠRAŠYTŲ LEIDIMŲ nuolat GYVENTI siuntos PATIKRINIMAS

 

77. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų leidimui nuolat gyventi įforminti priėmimo dienos, vykdydamas Prašymų registravimo tvarkos aprašo reikalavimus, privalo:

77.1. priimtą prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi sistemoje perkelti į būseną „Paruoštas“, kad būtų galima šį prašymą įtraukti į užsakomų gaminti dokumentų sąrašą, siunčiamą Asmens dokumentų išrašymo centrui. Jeigu prašymas įforminti leidimą nuolat gyventi pateiktas kartu su prašymu pakeisti leidimą nuolat gyventi, tai prašymas įforminti leidimą nuolat gyventi įtraukiamas į minėtą užsakomų gaminti dokumentų sąrašą tik aprašo 93 punkte nustatyta tvarka priėmus sprendimą pakeisti leidimą nuolat gyventi ir apie šį sprendimą įrašius prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 13 eilutėje;

77.2. suformuoti užsakymą dėl leidimo nuolat gyventi išrašymo ir perduoti jį Asmens dokumentų išrašymo centrui.

78. Asmens dokumentų išrašymo centras leidimą nuolat gyventi išrašo ir duomenis į jį įrašo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo dėl leidimo nuolat gyventi išrašymo gavimo dienos.

79. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavus išrašytų leidimų nuolat gyventi siuntą, migracijos tarnyboje patikrinama, ar nepažeista siuntos pakuotė.

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo siuntos gavimo migracijos tarnyboje dienos ne mažiau kaip trijų įgaliotų teritorinės policijos įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų (1 iš jų – migracijos tarnybos) akivaizdoje atplėšiama leidimų nuolat gyventi pakuotė. Atplėšus pakuotę, leidimai nuolat gyventi suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraščiuose. Jeigu gautų leidimų nuolat gyventi skaičius ir numeriai atitinka nurodytuosius lydraščiuose, teritorinės policijos įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai tai pažymi lydraščiuose, pasirašo, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą.

80. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų leidimų nuolat gyventi lydraščiai dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

81. Nustačius, kad pakuotė pažeista ir / ar trūksta leidimų nuolat gyventi, apie tai nedelsiant informuojami teritorinės policijos įstaigos vadovas, Asmens dokumentų išrašymo centras ir Migracijos departamentas. Teritorinės policijos įstaigos vadovo pavedimu per 10 dienų nuo išrašytų leidimų nuolat gyventi pakuotės iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavimo migracijos tarnyboje dienos dėl nurodytų faktų atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Migracijos departamentui ir Asmens dokumentų išrašymo centrui.

Migracijos tarnyba dingusius leidimus nuolat gyventi asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia dingusiais.

 

IX. PRAŠYMO PAKEISTI leidimą nuolat gyventi pateikimas, PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS ir SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

82. Leidimas nuolat gyventi užsieniečio nustatytos formos prašymu pakeisti leidimą nuolat gyventi (aprašo 4 priedas) gali būti pakeistas Įstatymo 53 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.

Prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi pildomas lietuvių kalba, užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė jame rašomi aprašo 6 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi Įstatymo 53 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu atveju pateikiamas likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki leidimo nuolat gyventi galiojimo pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius.

83. Prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi priima, nagrinėja, sprendimą pakeisti leidimą nuolat gyventi priima ir leidimą nuolat gyventi keičia aprašo 6 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta migracijos tarnyba.

84. Leidimas nuolat gyventi turi būti pakeistas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmimo migracijos tarnyboje dienos.

85. Prieš pateikdamas prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi, užsienietis privalo sumokėti valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą ir už pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.

86. Kartu su prašymu pakeisti leidimą nuolat gyventi užsienietis turi pateikti prašomą pakeisti leidimą nuolat gyventi, jei jis nėra prarastas, aprašo 67.1–67.4 punktuose nurodytus dokumentus ir nuotraukas, kai jas pateikti būtina.

87. Užsienietis prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi ir prie jo pridedamus aprašo 86 punkte nurodytus dokumentus migracijos tarnybai pateikia asmeniškai, išskyrus aprašo 70–72 punktuose nurodytus atvejus.

88. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priimantis užsieniečio prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi, privalo atlikti aprašo 75.1 ir 75.2 punktuose nurodytus ir šiuos veiksmus:

88.1. sutikrinti prašyme pakeisti leidimą nuolat gyventi įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais užsieniečio pateiktuose dokumentuose;

88.2. patikrinti Gyventojų registre duomenis apie užsieniečiui išduotus asmens dokumentus bei užsieniečio gyvenamąją vietą ir sutikrinti prašyme pakeisti leidimą nuolat gyventi įrašytus užsieniečio asmens duomenis su jo asmens duomenimis, esančiais Gyventojų registre;

88.3. jeigu atlikus aprašo 88.2 punkte nurodytą patikrinimą ir patikrinus kartu su prašymu pakeisti leidimą nuolat gyventi pateiktus dokumentus, paaiškėja Įstatymo 56 straipsnio 8 ar 9 punkte nustatytas leidimo nuolat gyventi negaliojimo pagrindas arba bent vienas iš Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose ar Įstatymo 54 straipsnio 3 dalyje nustatytų leidimo nuolat gyventi panaikinimo pagrindų:

88.3.1. paaiškinti užsieniečiui, kokiais Įstatymo nustatytais pagrindais jo leidimas nuolat gyventi yra negaliojantis arba gali būti panaikintas, ir paprašyti užsieniečio raštu išdėstyti savo argumentus, jei jis mano, kad jo leidimas nėra negaliojantis arba kad nėra pagrindo jį naikinti;

88.3.2. padaryti užsieniečio pateiktų dokumentų, patvirtinančių leidimo nuolat gyventi negaliojimą ar panaikinimą, kopijas ir jas patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui;

88.4. užpildyti prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 5 eilutę.

Jei užsienietis įstatymų nustatytais atvejais nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos ir nėra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos kvito – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar užsienietis sumokėjo valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą ir už pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą, ir padaryti atitinkamą žymą prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 5 eilutėje. Nustačius, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nėra duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, užsieniečiui paaiškinama, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos, prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas bus nutrauktas ir jam apie tai nebus pranešta, ir paprašoma jo pasirašyti po atitinkamu prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 5 eilutės įrašu. Nustačius, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nėra duomenų apie sumokėtą rinkliavą už pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą, užsieniečiui žodžiu paaiškinama, kad pakeistas leidimas nuolat gyventi jam bus įteiktas tik po to, kai bus sumokėta valstybės rinkliava;

88.5. jeigu nėra aprašo 89 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi nepriimamas ir grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, atlikti aprašo 75.4–75.8 punktuose nurodytus ir šiuos veiksmus:

88.5.1. jeigu migracijos tarnybai pateikiami dokumentai, kurie buvo pateikti kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi ar leidimui nuolat gyventi įforminti ir kurie savo informaciniu turiniu nėra pasikeitę, galioja neapibrėžtą laiką ir nėra laikino pobūdžio, – sutikrinti šiuos dokumentus su jų kopijomis, esančiomis užsieniečio byloje, apie sutikrinimo rezultatus surašyti laisvos formos pažymą, ją patvirtinti parašu ir grąžinti minėtus dokumentus juos pateikusiam asmeniui;

88.5.2. padaryti kartu su prašymu pakeisti leidimą nuolat gyventi pateiktų reikiamų dokumentų (išskyrus prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi ir leidimą nuolat gyventi) kopijas (padaromos aprašo 67.2 punkte nurodyto kelionės dokumento ne tik asmens duomenų lapo, bet ir kitų lapų su įrašais kopijos) ir jas patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus, kurių reikia pačiam užsieniečiui, grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Leidimas nuolat gyventi užsieniečiui grąžinamas, iki jam bus išduotas naujas leidimas nuolat gyventi. Jeigu užsienietis yra pateikęs dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, tai šio punkto reikalavimas padaryti reikiamų dokumentų kopijas nevykdomas;

88.5.3. pasirašyti pateikto prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 6 eilutėje, nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir datą;

88.5.4. užregistruoti prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi Užsieniečių registre ir prašymo tam skirtoje vietoje nurodyti migracijos tarnybos pavadinimą, prašymo pateikimo datą ir registracijos numerį, nurodytą Užsieniečių registre.

89. Prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi nepriimamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas juos pateikusiam asmeniui, žodžiu jam paaiškinus grąžinimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją, jeigu:

89.1. prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi pateikiamas nesilaikant šiame aprašo skyriuje nustatytų reikalavimų arba su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai;

89.2. aprašo 67.1–67.4 punktuose nurodyti dokumentai ir nuotraukos, kai jas pateikti būtina, pateikiami nesilaikant aprašo VII skyriuje nustatytų reikalavimų;

89.3. pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;

89.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje duomenų apie tai, kad užsienietis, kuris įstatymų nustatytais atvejais nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos, sumokėjo valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, nėra, o užsienietis atsisako pasirašyti po prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 5 eilutės įrašu „Man žinoma, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas bus nutrauktas ir man apie tai nebus pranešta“ (jei užsienietis nėra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą kvito);

89.5. atlikus aprašo 88.2 punkte nurodytą patikrinimą ir patikrinus kartu su prašymu pakeisti leidimą nuolat gyventi pateiktus dokumentus, paaiškėja Įstatymo 56 straipsnio 8 ar 9 punkte nustatytas leidimo nuolat gyventi negaliojimo pagrindas arba bent vienas iš Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose ar Įstatymo 54 straipsnio 3 dalyje nustatytų leidimo nuolat gyventi panaikinimo pagrindų.

90. Jeigu atlikus aprašo 88.2 punkte nurodytą patikrinimą ir patikrinus kartu su prašymu pakeisti leidimą nuolat gyventi pateiktus dokumentus paaiškėjo bent vienas iš Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose ar Įstatymo 54 straipsnio 3 dalyje nustatytų leidimo nuolat gyventi panaikinimo pagrindų, tai įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas atlieka aprašo 117 punkte nurodytus veiksmus, o jeigu paaiškėja bent vienas iš Įstatymo 56 straipsnio 4, 7, 8 ir 9 punktuose nustatytų leidimo nuolat gyventi negaliojimo pagrindų – aprašo XIII skyriuje nurodytus veiksmus.

91. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmimo dienos:

91.1. Gyventojų registre patikrina duomenis apie užsieniečiui išduotus asmens dokumentus bei užsieniečio gyvenamąją vietą ir sutikrina prašyme pakeisti leidimą nuolat gyventi įrašytus užsieniečio asmens duomenis su jo asmens duomenimis, esančiais Gyventojų registre;

91.2. prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 8 eilutėje padaro žymas apie aprašo 91.1 punkte nurodyto patikrinimo rezultatus;

91.3. jei prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmimo metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nebuvo duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą – patikrinti šioje informacinėje sistemoje, ar valstybės rinkliava yra sumokėta, ir prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 8 eilutėje nurodyti sumokėtos valstybės rinkliavos sumą ir sumokėjimo datą.

92. Nustačius, kad užsienietis nesumokėjo valstybės rinkliavos už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas migracijos tarnybos vadovo ar kito įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo sprendimu nutraukiamas: prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 7 eilutėje migracijos tarnybos vadovas ar kitas įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas pažymi atitinkamą langelį, įrašo sprendimo priėmimo datą, savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo ir patvirtina priimtą sprendimą antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

93. Jeigu užsienietis sumokėjo valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, tai migracijos tarnybos vadovas ar kitas įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmimo dienos priima sprendimą pakeisti leidimą nuolat gyventi: prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi 7 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, įrašo sprendimo priėmimo datą, savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo ir patvirtina priimtą sprendimą antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

94. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas duomenis apie aprašo 92 ir 93 punktuose nurodytus sprendimus įrašo į Užsieniečių registrą, o jeigu priimamas aprašo 93 punkte nurodytas sprendimas – užpildo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 13 eilutę ir atlieka aprašo 77.1 ir 77.2 punktuose nurodytus veiksmus.

95. Prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi, kartu su šiuo prašymu pateikti dokumentai, išskyrus prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi ir leidimą nuolat gyventi, ar jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, ir aprašo 88.5.1 punkte nurodyta pažyma, jei ji buvo surašyta, pridedami prie užsieniečio bylos.

96. Jeigu prašymas pakeisti leidimą nuolat gyventi pateikiamas migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, o užsieniečio byla yra kitoje migracijos tarnyboje, tai prašymą pakeisti kortelę priėmusi migracijos tarnyba nedelsdama suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į migracijos tarnybą, kurioje yra užsieniečio byla, dėl šios bylos persiuntimo. Pastaroji migracijos tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia bylą jos prašiusiai migracijos tarnybai, kur prie jos pridedami Aprašo 95 punkte nurodyti dokumentai.

 

X. LEIDIMO NUOLAT GYVENTI ATSIĖMIMAS IR JO GALIOJIMO PRADŽIA

 

97. Užsienietis asmeniškai atvyksta atsiimti leidimo nuolat gyventi į migracijos tarnybą, kuriai pateikė prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi ar prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi, išskyrus šio punkto antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje pastraipose nurodytus atvejus.

Jeigu užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, tačiau negali pats atvykti į migracijos tarnybą, tai leidimą nuolat gyventi gali paimti ir užsieniečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užsieniečio galiojantį kelionės dokumentą.

Neveiksnaus užsieniečio leidimą nuolat gyventi paima jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Paimti užsieniečio iki 16 metų leidimą nuolat gyventi turi, o užsieniečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

98. Atsiimdamas leidimą nuolat gyventi, užsienietis, o jeigu leidimą nuolat gyventi paima aprašo 97 punkto antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje pastraipoje nurodytas asmuo – šis asmuo turi pateikti:

98.1. jeigu leidimas nuolat gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, – turimą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

98.2. jeigu leidimas nuolat gyventi užsieniečiui išduodamas pagal Įstatymo 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą – užsieniečio registracijos pažymėjimą;

98.3. jeigu leidimas nuolat gyventi keičiamas – prašomą pakeisti leidimą nuolat gyventi, jei jis nėra prarastas.

99. Atsiimdamas leidimą nuolat gyventi, užsienietis, o jeigu leidimą nuolat gyventi paima aprašo 97 punkto antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje pastraipoje nurodytas asmuo – šis asmuo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 15 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, pasirašo, patvirtindamas, kad gavo leidimą nuolat gyventi, ir nurodo atsiėmimo datą, o jeigu leidimą nuolat gyventi paima aprašo 97 punkto antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje pastraipoje nurodytas asmuo, tai šis asmuo nurodo ir savo vardą, pavardę bei asmens kodą.

Jeigu užsienietis dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 15 eilutėje nurodo leidimo nuolat gyventi atsiėmimo datą ir braukia brūkšnį užsieniečio parašui skirtoje vietoje, o priežastį, dėl kurios asmuo nepasirašė, nurodo prašymo 16 eilutėje.

100. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įteikiantis išrašytą leidimą nuolat gyventi:

100.1. jei priimant prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi jame nebuvo padaryta žyma apie sumokėtą valstybės rinkliavą – patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava už leidimo nuolat gyventi išdavimą arba pakeisto leidimo nuolat gyventi išdavimą. Jei užsienietis nesumokėjo valstybės rinkliavos, leidimas nuolat gyventi ar pakeistas leidimas nuolat gyventi užsieniečiui neįteikiamas;

100.2. užpildo prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 14 eilutę;

100.3. aprašo 138 punkte nustatyta tvarka pažymi kaip negaliojantį pateiktą keisti leidimą nuolat gyventi. Pažymėtas kaip negaliojantis leidimas nuolat gyventi užsieniečiui negrąžinamas. Jeigu keičiamas leidimas nuolat gyventi nepateikiamas, tai jis sistemoje paskelbiamas negrąžintu;

100.4. jeigu leidimą nuolat gyventi paima aprašo 97 punkto antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje pastraipoje nurodytas asmuo – padaro šio asmens pateiktų dokumentų, nurodytų aprašo 97 punkto antrojoje, trečiojoje ar ketvirtojoje pastraipoje, kopijas, patvirtina jas teisės aktų nustatyta tvarka ir prideda jas prie užsieniečio bylos, o dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Jeigu šie dokumentai buvo pateikti kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi, jį įforminti ar pakeisti, ir jų kopijos jau yra užsieniečio byloje, tai šio punkto reikalavimas padaryti dokumentų kopijas nevykdomas;

100.5. prieš įteikdamas užsieniečiui leidimą nuolat gyventi, sistemoje pažymi, kad leidimas nuolat gyventi atsiimtas, ir prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 15 eilutėje nurodo datą, kada sistemoje pažymėta, kad leidimas nuolat gyventi atsiimtas. Leidimas nuolat gyventi pradeda galioti nuo tada, kai sistemoje pažymima, kad jis atsiimtas.

101. Pateiktas / nepateiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar užsieniečio registracijos pažymėjimas, įteikus išrašytą leidimą nuolat gyventi, tvarkomas šių dokumentų išdavimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

102. Migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirmojo leidimo nuolat gyventi, kuriame įrašyta leidimo rūšis „Ilgalaikis gyventojas – EB“, įteikimo užsieniečiui, kurio byloje yra duomenų apie tai, kad jis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijo ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi, privalo elektroniniu būdu (Word formatas) užpildyti pranešimą apie Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje išdavimą užsieniečiui, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusiam ilgalaikio gyventojo statusą ir turinčiam tos valstybės išduotą leidimą gyventi (aprašo 5 priedas), ir elektroniniu paštu išsiųsti jį Migracijos departamentui.

103. Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aprašo 102 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos elektroniniu paštu informuoja Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje užsienietis yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą, kompetentingą instituciją apie leidimo nuolat gyventi išdavimą.

 

XI. LEIDIMO NUOLAT GYVENTI IŠDAVIMAS IR KEITIMAS UŽSIENIEČIUI, KURIS ATLIEKA AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO AR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĘ ARBA KURIAM TEISMO NUTARTIMI TAIKOMOS PRIVERČIAMOSIOS MEDICINOS PRIEMONĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

 

104. Užsieniečio, kuris atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę laisvės atėmimo vietoje (toliau – nuteistasis užsienietis) arba kuriam teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – užsienietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje), prašymą išduoti, įforminti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi priima, prašymą pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėja ir sprendimą pakeisti leidimą nuolat gyventi priima, leidimą nuolat gyventi išduoda ir keičia migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga.

105. Įgaliotas migracijos tarnybos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas į šias įstaigas vyksta esant būtinybei, bet ne dažniau negu vieną kartą per mėnesį.

106. Prašymą išduoti, įforminti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi ir prie jo pridedamus dokumentus nuteistasis užsienietis ar užsienietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą atvykusiam įgaliotam migracijos tarnybos valstybės tarnautojui pateikia asmeniškai, dalyvaujant laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pareigūnui ar įgaliotam darbuotojui.

107. Nuteistasis užsienietis ar užsienietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi ir prie jo pridedamus dokumentus migracijos tarnybos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojui gali pateikti ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki galimo užsieniečio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos.

108. Įgaliotas migracijos tarnybos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas, prieš vykdamas į šias įstaigas priimti nuteistojo užsieniečio ar užsieniečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi ar jį pakeisti, Gyventojų registre patikrina šio užsieniečio duomenis. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka į mobiliąją biometrinių duomenų registravimo įrangą perkeliami užsieniečio duomenys iš Gyventojų registro ir vykstama į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą nuskaityti užsieniečio biometrinių duomenų.

109. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priimantis nuteistojo užsieniečio ar užsieniečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi ar jį pakeisti, privalo:

109.1. sutikrinti užsieniečio išvaizdą su jo nuotrauka (veido atvaizdu) pateiktuose dokumentuose, o į mobiliąją biometrinių duomenų registravimo įrangą perkeltus Gyventojų registro duomenis apie užsienietį – su duomenimis, įrašytais jo pateiktuose dokumentuose;

109.2. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą (jei nepateikiamos nuotraukos), parašą ir pirštų atspaudus pagal aprašo 75.5.8–75.5.10 punktuose nustatytus reikalavimus.

110. Nuteistojo užsieniečio ar užsieniečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi ar jį pakeisti priėmęs įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, grįžęs į migracijos tarnybą, privalo:

110.1. dar kartą sutikrinti šio užsieniečio pateiktuose dokumentuose įrašytus duomenis, veido atvaizdą ir parašą su jo duomenimis, parašu (jeigu jis yra) ir veido atvaizdu (jeigu jis yra), esančiais Gyventojų registre;

110.2. Prašymų registravimo tvarkos aprašo ir aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka užpildyti ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formą, išspausdinti šį prašymą ir padaryti jame reikiamas žymas ir įrašus. Faktinė užsieniečio buvimo vieta (laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas) įrašoma ekraninės prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę.

111. Išspausdinęs prašymą įforminti leidimą nuolat gyventi, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas vyksta į laisvės atėmimo vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą ir duoda užsieniečiui pasirašyti prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 11 eilutėje ir šio prašymo 12 eilutėje savo parašu patvirtina jo asmens tapatybę ir parašą.

112. Nuteistojo užsieniečio ar užsieniečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, prašymas išduoti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi pateikiamas, priimamas, nagrinėjamas ir sprendimas šiais klausimais priimamas, prašymas įforminti leidimą nuolat gyventi pildomas, pateikiamas ir priimamas, leidimas nuolat gyventi įforminamas, išduodamas ir keičiamas aprašo nustatyta tvarka.

113. Jeigu nuteistojo užsieniečio ar užsieniečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, byla yra kitoje migracijos tarnyboje, tai prašymą išduoti, įforminti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmusi migracijos tarnyba nedelsdama suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į migracijos tarnybą, kurioje yra užsieniečio byla, dėl šios bylos persiuntimo. Pastaroji migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia bylą jos prašiusiai migracijos tarnybai, kur prie jos pridedami dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo, aprašo 75.12 punkte nurodyti dokumentai arba aprašo 95 punkte nurodyti dokumentai.

114. Nuteistajam užsieniečiui ar užsieniečiui, esančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, leidimą nuolat gyventi aprašo X skyriuje nustatyta tvarka įteikia įgaliotas migracijos tarnybos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas, atvykęs į šią įstaigą.

115. Leidimą nuolat gyventi įteikęs įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, grįžęs į migracijos tarnybą, nedelsdamas atlieka aprašo 100.5 punkte nurodytus veiksmus.

116. Jeigu nuteistasis užsienietis ar užsienietis, esantis sveikatos priežiūros įstaigoje, gyvenamąją vietą yra deklaravęs ar į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtrauktas kitos migracijos tarnybos aptarnaujamojoje teritorijoje, tai užsieniečio byla per 5 darbo dienas nuo leidimo nuolat gyventi įteikimo jam dienos išsiunčiama šiai migracijos tarnybai.

 

XII. LEIDIMO NUOLAT GYVENTI PANAIKINIMAS

 

117. Migracijos tarnyba, paaiškėjus bent vienam iš Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktuose ar Įstatymo 54 straipsnio 3 dalyje nustatytų leidimo nuolat gyventi panaikinimo pagrindų ir esant tai patvirtinančių dokumentų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių pagrindų paaiškėjimo dienos dokumentus, patvirtinančius leidimo nuolat gyventi panaikinimo pagrindus, prideda prie užsieniečio bylos ir išsiunčia ją Migracijos departamentui sprendimui priimti.

Užsieniečio bylos lydraštyje nurodomi paaiškėję leidimo nuolat gyventi panaikinimo pagrindai ir šiuos pagrindus patvirtinantys dokumentai.

118. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs gautus dokumentus ir įvertinęs nustatytus faktus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsieniečio bylos gavimo dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti leidimą nuolat gyventi.

119. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti leidimą nuolat gyventi priėmimo dienos privalo:

119.1. užregistruoti sprendimą Užsieniečių registre arba, jeigu nėra galimybės užregistruoti šį sprendimą Užsieniečių registre, – Sprendimų dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje registre (aprašo 6 priedas);

119.2. išsiųsti užsieniečio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – paskutinės žinomos užsieniečio gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresu, sprendimo panaikinti leidimą nuolat gyventi kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimo lydraštyje nurodoma, kad užsienietis migracijos tarnybai, atsiuntusiai Migracijos departamentui užsieniečio bylą, turi grąžinti leidimą nuolat gyventi arba raštu pranešti, kad sprendimas panaikinti leidimą nuolat gyventi apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui;

119.3. išsiųsti užsieniečio bylą atsiuntusiai migracijos tarnybai lydraščio, su kuriuo sprendimo panaikinti leidimą nuolat gyventi kopija išsiųsta užsieniečiui, kopiją;

119.4. pridėti sprendimą panaikinti leidimą nuolat gyventi, lydraščio, su kuriuo sprendimo kopija išsiųsta užsieniečiui, ir lydraščio migracijos tarnybai kopijas prie užsieniečio bylos.

120. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, užsieniečiui atvykus į migracijos tarnybą, jeigu sprendimas panaikinti leidimą nuolat gyventi per 14 dienų nuo jo įteikimo užsieniečiui dienos neapskųstas, atlieka šiuos veiksmus:

120.1. aprašo 138 punkte nustatyta tvarka pažymi kaip negaliojantį užsieniečio grąžintą leidimą nuolat gyventi;

120.2. prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 16 eilutėje nurodo leidimo nuolat gyventi panaikinimo priežastį bei datą ir pažymi apie jo grąžinimą / negrąžinimą migracijos tarnybai;

120.3. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įveda duomenis apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą į sistemą, ir, jei būtina, – išsiunčia aprašo 142 punkte nurodytą pranešimą;

120.4. Gyventojų registro tarnybai išsiunčia pranešimą apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą nuolat gyventi. Šiame pranešime nurodoma užsienio valstybė, kurioje užsienietis gyvena, jeigu leidimas nuolat gyventi panaikintas Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punkte nustatytu pagrindu. Pranešimo kopija išsiunčiama Migracijos departamentui pridėti prie užsieniečio bylos;

120.5. sprendžia užsieniečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą teisės aktų nustatyta tvarka.

121. Jei per 14 darbo dienų nuo Migracijos departamento lydraščio, su kuriuo sprendimo panaikinti leidimą nuolat gyventi kopija išsiųsta užsieniečiui, kopijos gavimo migracijos tarnyboje dienos užsienietis neatvyksta į migracijos tarnybą arba raštu nepraneša, kad sprendimas panaikinti leidimą nuolat gyventi apskųstas, tai įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas atlieka aprašo 120.2–120.4 punktuose nurodytus veiksmus.

122. Esant Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytam leidimo nuolat gyventi panaikinimo pagrindui, su prašymu priimti sprendimą dėl leidimo nuolat gyventi panaikinimo ir užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipiamasi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1401 straipsnyje nustatyta tvarka.

123. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl leidimo nuolat gyventi panaikinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos privalo atlikti aprašo 120.2–120.4 punktuose nurodytus veiksmus.

Teismo sprendimas dėl leidimo nuolat gyventi panaikinimo ir aprašo 120.4 punkte nurodyto pranešimo kopija pridedami prie užsieniečio bylos.

Užsieniečio byla, atlikus aprašo 120 punkte nurodytus veiksmus, per 3 darbo dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos išsiunčiama Migracijos departamentui saugoti.

 

XIII. LEIDIMO NUOLAT GYVENTI NEGALIOJIMAS

 

124. Leidimo nuolat gyventi negaliojimo pagrindai nurodyti Įstatymo 56 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2540) (toliau – Įgyvendinimo įstatymas) 4 straipsnyje.

125. Įstatymo 56 straipsnio 1 punkte nurodytas leidimas nuolat gyventi negalioja nuo jame įrašytos galiojimo pabaigos datos.

Įstatymo 56 straipsnio 2 punkte nurodytas leidimas nuolat gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu nuo tada, kai duomenys apie užsieniečio, turinčio leidimą nuolat gyventi, Lietuvos Respublikos pilietybę įrašomi į Gyventojų registrą.

Įstatymo 56 straipsnio 5 punkte nurodytas leidimas nuolat gyventi negalioja nuo sprendimo panaikinti leidimą nuolat gyventi įsigaliojimo dienos.

Įstatymo 56 straipsnio 4, 7, 8 ir 9 punktuose ir Įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnyje nurodyti leidimai nuolat gyventi negalioja nuo duomenų apie jų negaliojimą įvedimo į sistemą dienos.

126. Užsieniečiui mirus, leidimas nuolat gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu ir negrąžintu, kai duomenys apie mirusį užsienietį įrašomi Gyventojų registre.

127. Mirusio užsieniečio leidimas nuolat gyventi grąžinamas buvusios gyvenamosios vietos ar mirties vietos civilinės metrikacijos skyriui ar migracijos tarnybai arba konsulinei įstaigai.

128. Civilinės metrikacijos įstaigai grąžintas mirusio užsieniečio leidimas nuolat gyventi perduodamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka migracijos tarnybai, o grąžintas konsulinei įstaigai – Migracijos departamentui su lydraščiu, jame nurodoma užsieniečio vardas (-ai), pavardė, jo mirties įrašo numeris, data, mirties užregistravimo vieta (gali būti pridedami šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai ar konsulinio pareigūno patvirtintos jų kopijos su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu tokie dokumentai konsulinei įstaigai buvo pateikti) ir mirusio užsieniečio leidimo nuolat gyventi duomenys. Migracijos departamentas užsieniečio mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos perduoda migracijos tarnybai, kurioje yra užsieniečio byla, o jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie užsieniečio mirtį, tai šių dokumentų ar jų kopijų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, išsiunčia ir Gyventojų registro tarnybai duomenims apie asmens mirtį įrašyti į Gyventojų registrą.

129. Užsienietis negaliojantį leidimą nuolat gyventi turi grąžinti migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai. Konsulinė įstaiga grąžintą leidimą nuolat gyventi artimiausiu diplomatiniu paštu perduoda Migracijos departamentui. Migracijos departamentas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos persiunčia šį dokumentą migracijos tarnybai, kurioje yra užsieniečio byla, o jeigu užsieniečio byla yra saugoma Migracijos departamente – jį išdavusiai migracijos tarnybai.

130. Teritorinė policijos įstaiga ar kita teisėsaugos institucija, migracijos tarnyba ar Migracijos departamentas, o užsieniečiui esant užsienyje – konsulinė įstaiga, nustačiusi, kad asmuo naudojasi paskelbtu negaliojančiu ar kito asmens leidimu nuolat gyventi, privalo jį iš asmens paimti ir perduoti jį išdavusiai migracijos tarnybai.

131. Duomenis apie Įstatymo 56 straipsnio 4 punkte nurodyto leidimo nuolat gyventi negaliojimą į sistemą migracijos tarnyba įveda ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai gauna informaciją apie nustatytą leidimo nuolat gyventi klastojimo faktą arba kai nustato, kad rastas, iš kitų institucijų gautas ar užsieniečio pateiktas leidimas nuolat gyventi suklastotas.

Jeigu paaiškėja, kad nustatytas leidimo nuolat gyventi klastojimo faktas, bet suklastotas leidimas nuolat gyventi kartu nepateikiamas, arba tai, kad leidimas nuolat gyventi suklastotas, nustatoma iš kitų valstybės ar užsienio institucijų gavus šio leidimo nuolat gyventi kopiją, tai sistemoje paskelbiama, kad leidimas nuolat gyventi negalioja ir kad jis negrąžintas. Tai, kad leidimas nuolat gyventi suklastotas, sistemoje turi būti pažymėta ir tuo atveju, jei šioje sistemoje paskelbta, kad šis leidimas nuolat gyventi negalioja ir dėl kitų priežasčių.

132. Užsienietis, praradęs leidimą nuolat gyventi, laisvos formos raštišką pranešimą pateikia asmeniškai savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai arba bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, o esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Šiame pranešime užsienietis turi nurodyti leidimo nuolat gyventi praradimo aplinkybes ir prarasto leidimo nuolat gyventi duomenis (jei juos žino).

Teritorinės policijos įstaigos pareigūnas užsieniečio pranešimą apie leidimo nuolat gyventi praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo dienos turi perduoti arba elektroniniu paštu (nuskaitytą) ar faksu persiųsti šios įstaigos migracijos tarnybai.

Konsulinė įstaiga užsieniečio pranešimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) ar faksu persiunčia Migracijos departamentui, o Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo elektroniniu paštu (nuskaitytą) ar faksu – leidimą nuolat gyventi išdavusiai migracijos tarnybai.

Pranešimai apie leidimo nuolat gyventi praradimą dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

133. Duomenis apie Įstatymo 56 straipsnio 7 punkte nurodyto leidimo nuolat gyventi negaliojimą į sistemą įveda migracijos tarnyba, kuriai buvo pateiktas pranešimas apie leidimo nuolat gyventi praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio pranešimo gavimo dienos.

134. Rastas leidimas nuolat gyventi perduodamas bet kuriai teritorinei policijos įstaigai ar migracijos tarnybai. Teritorinei policijos įstaigai grąžintas leidimas nuolat gyventi perduodamas šios įstaigos migracijos tarnybai.

Migracijos tarnybai gavus rastą leidimą nuolat gyventi, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo dienos Gyventojų registre patikrinama, ar rastas leidimas nuolat gyventi yra galiojantis, ir, jeigu nustatoma, kad jis yra negaliojantis (pasibaigęs jo galiojimo laikas ir pan.), tai sistemoje paskelbiama, kad šis leidimas nuolat gyventi negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas.

Jeigu nustatoma, kad rastas leidimas nuolat gyventi yra galiojantis ir gali būti grąžintas užsieniečiui, tai toks dokumentas perduodamas šio užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, o ji raštu informuoja užsienietį, kad rastas jo leidimas nuolat gyventi ir kad galima atvykti jo pasiimti. Jeigu per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos užsienietis, kurio leidimas nuolat gyventi rastas, dėl šio dokumento atsiėmimo nesikreipia, tai migracijos tarnyba sistemoje paskelbia, kad rastas leidimas nuolat gyventi negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas.

135. Duomenis apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą Įstatymo 56 straipsnio 8 punkte nurodytu atveju į sistemą migracijos tarnyba, kurioje yra užsieniečio byla, įveda ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai gauna informaciją apie užsieniečiui išduotą leidimą gyventi kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

136. Migracijos tarnyba ne rečiau kaip kartą per 1 mėnesį Gyventojų registre patikrina, ar jos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ar į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukti užsieniečiai, turintys leidimus nuolat gyventi, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo, kad išvyksta iš Lietuvos Respublikos.

Nustačius, kad užsienietis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo, kad išvyksta iš Lietuvos Respublikos, į sistemą įvedami duomenys apie Įstatymo 56 straipsnio 9 punkte nurodyto leidimo nuolat gyventi negaliojimą.

137. Duomenis apie Įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnyje nurodyto leidimo nuolat gyventi negaliojimą į sistemą įveda leidimą nuolat gyventi išdavusi migracijos tarnyba, patikrinusi ir įsitikinusi, kad leidimas nuolat gyventi užsieniečiui neįteiktas.

138. Migracijos tarnyba pateiktą ar grąžintą negaliojantį leidimą nuolat gyventi specialiu prietaisu arba skylmuša pažymi kaip negaliojantį (išmuša ne mažiau kaip dvi skylutes) ir sistemoje paskelbia, kad leidimas nuolat gyventi grąžintas.

139. Jeigu užsienietis negaliojančio leidimo nuolat gyventi negrąžina, tai sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Jeigu toks leidimas nuolat gyventi grąžinamas vėliau arba jeigu leidimas nuolat gyventi užsieniečiui buvo neįteiktas dėl jo mirties, sistemoje paskelbiama, kad leidimas nuolat gyventi grąžintas.

140. Duomenys apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą, taip pat apie negaliojančio leidimo nuolat gyventi grąžinimą / negrąžinimą į sistemą įvedami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

141. Duomenys apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą (negaliojimo priežastis, data, nuo kurios dokumentas negalioja, žyma apie leidimo nuolat gyventi grąžinimą migracijos tarnybai), įvedus juos į sistemą, įrašomi prašymo įforminti leidimą nuolat gyventi 16 eilutėje.

142. Jeigu duomenis apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą į sistemą įveda arba jeigu mirusio užsieniečio leidimą nuolat gyventi gauna ne ta migracijos tarnyba, kuri išdavė leidimą nuolat gyventi ir / ar kurioje yra užsieniečio byla, tai pastarajai (-osioms) migracijos tarnybai (-oms) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo duomenų apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą įvedimo į sistemą ar mirusio užsieniečio leidimo nuolat gyventi gavimo dienos išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma užsieniečio vardas (-ai), pavardė, leidimo nuolat gyventi duomenys ir aprašo 141 punkte nurodyti duomenys apie jo negaliojimą ar užsieniečio mirties akto įrašo numeris ir data.

143. Negaliojantys leidimai nuolat gyventi, išskyrus leidimus, turinčius klastojimo požymių, Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti siunčiami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

144. Asmens dokumentų išrašymo centrui išsiųstų negaliojančių leidimų nuolat gyventi lydraščiai migracijos tarnyboje segami į bylas pagal dokumentacijos planą.

145. Užsieniečiui mirus, užsieniečio leidimui nuolat gyventi tapus negaliojančiam Įstatymo 56 straipsnio 2 punkte nustatytu pagrindu arba į sistemą įvedus duomenis apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą Įstatymo 56 straipsnio 8 ar 9 punkte ar Įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnyje nustatytu pagrindu, užsieniečio byla, papildžius ją dokumentais apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą (pažyma apie leidimo nuolat gyventi negaliojimą, pranešimo apie leidimo nuolat gyventi praradimo kopija, aprašo 142 punkte nurodytu pranešimu ar kt.), išsiunčiama Migracijos departamentui saugoti.

 

XIV. baigiamosios nuostatos

 

146. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašyti leidimai nuolat gyventi bei kiti migracijos tarnyboje esantys leidimai nuolat gyventi saugomi migracijos tarnybos seifuose (metalinėse spintose) arba specialiai įrengtoje migracijos tarnybos patalpoje (turi būti apsaugos signalizacija, langų grotos). Raktus nuo seifo (metalinės spintos) saugo migracijos tarnybos vadovas ar kitas įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

147. Užsieniečiui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukiamas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į migracijos tarnybą, kurioje yra užsieniečio byla, dėl bylos persiuntimo. Pastaroji migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia užsieniečio bylą jos prašiusiai migracijos tarnybai.

148. Užsieniečių bylos sudaromos ir tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230).

149. Užsieniečių bylos saugomos 75 metus, prašymai įforminti leidimą nuolat gyventi, apraše nurodyti dokumentų registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų leidimų nuolat gyventi ir Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių leidimų nuolat gyventi lydraščiai – 10 metų, pranešimai apie leidimo nuolat gyventi praradimą – 5 metus.

150. Apraše nurodyti registrai gali būti pildomi ir saugomi skaitmeninėje laikmenoje.

 

_________________

 

 


 

Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo forma)

_________________________________

(įstaigos, priėmusios prašymą, pavadinimas)

GAUTA:

___________     ____________________

(data)                 (reg. Nr.)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje*

 

_____________

(data)

 

Prašau išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau leidimas nuolat gyventi).

 

1. Pateikiu duomenis apie save:

 

Pavardė**

 

 

Asmens kodas Lietuvoje 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ankstesnė pavardė**

 

Pirmas ir kiti vardai **

 

Lytis                             

[]

Vyr.

[]

Mot.

Gimimo data _ _ _ _ - _ _ - _ _

Gimimo vieta***

Pilietybė ***

 

Ankstesnė pilietybė

 

Gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, kur deklaruota (ketinama deklaruoti) gyvenamoji vieta, adresas, telefonas

 

Ar sergate ligomis, kurios gali grėsti gyventojų sveikatai?

[] Ne

[] Taip (nurodyti ligas)

Šeiminė padėtis

[]

Vedęs

Ištekėjusi

[]

Išsituokęs Išsituokusi

[]

Našlys

Našlė

Santuokos, ištuokos arba sutuoktinio mirties data

_ _ _ _ - _ _ - _ _

[]

Partnerystės sutartis

[]

Nutraukta

partnerystės sutartis

[]

Nevedęs

Netekėjusi

Partnerystės sutarties sudarymo, jos nutraukimo arba partnerio mirties data

_ _ _ _ - _ _ - _ _

 

_____________

* Prašymas pildomas lietuvių kalba.

** Prašyme vardas (-ai) ir pavardė rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų taip, kaip nurodyta kelionės dokumente. Rašant vardą (-us) ir pavardę, gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „( )“ ir „/“.

*** Rašoma taip, kaip nurodyta kelionės dokumente.

 

2. Kelionės dokumento duomenys:

 

Dokumento numeris, išdavimo data

Dokumentą išdavė

Dokumentas galioja iki

 

(Prašymo formos tęsinys)

 

3. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) nustatytas leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindas ( pažymėti):

 

[]

Išsaugojau teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę.

[]

Esu lietuvių kilmės asmuo.

[]

Atvykau gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys.

[]

Netekau Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau gyvenu Lietuvos Respublikoje.

[]

Esu vaikas iki 18 metų, gimęs Lietuvos Respublikoje, ir mano tėvai ar vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje.

[]

Esu vaikas iki 18 metų, gimęs Lietuvos Respublikoje, ir mano tėvai ar vienas iš jų turi leidimą nuolat gyventi.

[]

Esu vaikas iki 18 metų, gimęs ne Lietuvos Respublikoje, ir mano tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje.

[]

Esu vaikas iki 18 metų, gimęs ne Lietuvos Respublikoje, ir mano tėvai arba vienas iš jų turi leidimą nuolat gyventi.

[]

Pragyvenau Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjau leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

[]

Pragyvenau Europos Sąjungos valstybėje narėje be pertraukos pastaruosius 5 metus, iš kurių ne mažiau kaip 2 metus be pertraukos – Lietuvos Respublikoje, ir turėjau leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą.

[]

Apsigyvenau Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu faktiškai joje gyvenu ir turiu teisę gauti leidimą nuolat gyventi pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnį.

[]

Pragyvenau užsienio valstybėje laikotarpį, ne ilgesnį, negu nurodytą Įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neįgijau ilgalaikio gyventojo statuso, o iki apsigyvenimo užsienio valstybėje gyvenau Lietuvos Respublikoje ir turėjau leidimą nuolat gyventi.

[]

Atvykau gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su užsieniečiu, kuris išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę.

[]

Atvykau gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su užsieniečiu, kuris yra lietuvių kilmės asmuo.

 

Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, su kuriuo atvykau gyventi į Lietuvos Respubliką kaip jo šeimos narys, pilietybė, vardas ir pavardė, gimimo data ir adresas

 

 

4. Kartu su manimi atvyksta:

 

Giminystės ryšys

Vardas ir pavardė

Gimimo data ir vieta

Lytis

Pilietybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Duomenys apie sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta partnerystės sutartis:

 

Sutuoktinio (partnerio) asmens kodas Lietuvoje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sutuoktinio (partnerio) gimimo data

_ _ _ _ - _ _ - _ _

Lytis      

[] Vyr.    

[] Mot.

Sutuoktinio (partnerio) vardas (-ai)

Sutuoktinio (partnerio) pavardė

Sutuoktinio (partnerio) pilietybė

 

(Prašymo formos tęsinys)

 

6. Duomenys apie vaikus (įvaikius) iki 18 metų:

 

Asmens kodas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lietuvoje

Gimimo data _ _ _ _ - _ _ - _ _

Lytis      

[] Vyr.    

[] Mot.

Vardas (-ai)

Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lietuvoje

Gimimo data _ _ _ _ - _ _ - _ _

Lytis      

[] Vyr.    

[] Mot.

Vardas (-ai)

Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lietuvoje

Gimimo data _ _ _ _ - _ _ - _ _

Lytis      

[] Vyr.    

[] Mot.

Vardas (-ai)

Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lietuvoje

Gimimo data _ _ _ _ - _ _ - _ _

Lytis      

[] Vyr.    

[] Mot.

Vardas (-ai)

Pavardė

Pilietybė

 

7. Duomenys apie tėvus (įtėvius):

 

Tėvo (įtėvio) asmens kodas Lietuvoje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Tėvo (įtėvio) gimimo data

_ _ _ _ - _ _ - _ _

Jei miręs, mirties data

_ _ _ _ - _ _ - _ _

Tėvo (įtėvio) vardas (-ai)

Tėvo (įtėvio) pavardė

Pilietybė

Motinos (įmotės) asmens kodas Lietuvoje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Motinos (įmotės) gimimo data

_ _ _ _ - _ _ - _ _

Jei mirusi, mirties data

_ _ _ _ - _ _ - _ _

Motinos (įmotės) vardas (-ai)

Motinos (įmotės) pavardė

Pilietybė

 

8. Pragyvenimo lėšos Lietuvos Respublikoje ir jų šaltinis:

 

 

 

PRIDEDAMA (nurodomi prie prašymo pridedami dokumentai):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Asmuo, užpildęs prašymą, už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

Asmuo, kurio vardu užpildytas prašymas, sutinka, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), būtų tvarkomi jo asmens duomenys sprendžiant su leidimo nuolat gyventi išdavimu susijusius klausimus.

 

9. Prašymas pateiktas (nurodyti):

 

[]

Asmeniškai

[]

Vieno iš tėvų (įtėvių)

[]

Globėjo (rūpintojo)

[]

Įgalioto asmens

[]

Kito teisėto atstovo

 

_____________                                                 _______________

(asmens parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

(Prašymo formos tęsinys)

 

Pildo įgaliotas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinio valstybės tarnautojas

 

10. Valstybės rinkliava už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą:

 

[] Sumokėta   

[] Atleistas nuo valstybės rinkliavos

Dokumento, patvirtinančio atleidimą nuo valstybės rinkliavos, duomenys

Suma

Pavadinimas

Numeris

Data

Išdavė

Išdavimo data

 

 

[] Duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą nėra

Man žinoma, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti leidimą nuolat gyventi tvarkymą per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi pateikimo dienos, šio prašymo nagrinėjimas bus nutrauktas ir man apie tai nebus pranešta

 

_____________

(asmens parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

11. Prašymą ir jame nurodytus dokumentus priėmiau, asmens parašą tvirtinu:

 

Pareigų pavadinimas,

vardas, pavardė

Parašas

Data

 

12. Pastabos:

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


 

Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo forma)

 

 

 

Iforminti LNG 2013-02-27_1

(Tęsinys)

 

Iforminti LNG 2013-02-27_2

 

_________________

 


 

Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymų registro forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRAŠYMŲ ĮFORMINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ILGALAIKIO GYVENTOJO LEIDIMĄ GYVENTI EUROPOS BENDRIJOJE REGISTRAS _____________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Prašymo registracijos data

Užsieniečio pavardė ir vardas (-ai)

Prašymo datos nuoroda1

Pastabos

1

2

3

4

5

 

________________

(pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

1. Registro forma gali būti papildyta kitomis reikiamomis skiltimis.

2. 1Įrašoma prašymo pildymo data.

 

_________________

 


 

Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo forma)

__________________________________

(įstaigos, priėmusios prašymą, pavadinimas)

GAUTA:

___________                         ___________

(data)                                         (reg. Nr.)

 

PRAŠYMAS

Pakeisti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje*

 

_____________

(data)

 

Prašau pakeisti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau leidimas nuolat gyventi).

 

1. Pateikiu duomenis apie save:

 

Pavardė**

 

Asmens kodas Lietuvoje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Pirmas ir kiti vardai**

 

Lytis                             

[]

Vyr.

[]

Mot.

Gimimo data  _ _ _ _ - _ _ - _ _

Gimimo vieta ***

Pilietybė ***

Gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, kur deklaruota (ketinama deklaruoti) gyvenamoji vieta, adresas, telefonas

 

 

____________

* Prašymas pildomas lietuvių kalba.

** Prašyme vardas (-ai) ir pavardė rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų taip, kaip nurodyta kelionės dokumente. Rašant vardą (-us) ir pavardę, gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „( )“ ir „/“.

*** Rašoma taip, kaip nurodyta kelionės dokumente.

 

2. Kelionės dokumento duomenys:

 

Dokumento numeris, išdavimo data

Dokumentą išdavė

Dokumentas galioja iki

 

3. Leidimo nuolat gyventi keitimo priežastis (-ys) (nurodyti):

 

[]

Pasibaigia leidimo nuolat gyventi galiojimas

[]

Leidime nuolat gyventi yra netikslių įrašų

[]

Leidimas nuolat gyventi yra prarastas

[]

Pakeičiau asmens duomenis

[]

Leidimas nuolat gyventi tapo netinkamas naudoti

 

 

 

(Prašymo formos tęsinys)

 

PRIDEDAMA (nurodomi prie prašymo pridedami dokumentai):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Asmuo, užpildęs prašymą, už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo, kurio vardu užpildytas prašymas, sutinka, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), būtų tvarkomi jo asmens duomenys sprendžiant su leidimo nuolat gyventi pakeitimu susijusius klausimus.

 

4. Prašymas pateiktas (nurodyti):

 

[]

Asmeniškai

[]

Vieno iš tėvų (įtėvių)

[]

Globėjo (rūpintojo)

[]

Įgalioto asmens

[]

Kito teisėto atstovo

 

_____________                                                 _______________

(asmens parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

Pildo įgaliotas teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinio valstybės tarnautojas

 

5. Valstybės rinkliava už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą:

 

[] Sumokėta

[] Atleistas nuo valstybės rinkliavos

Dokumento, patvirtinančio atleidimą nuo valstybės rinkliavos, duomenys

Suma

Pavadinimas

Numeris

Data

Išdavė

Išdavimo data

 


 

[] Duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą nėra

Man žinoma, kad, nesumokėjus valstybės rinkliavos už dokumentų pakeisti leidimą nuolat gyventi tvarkymą, prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas bus nutrauktas ir man apie tai nebus pranešta

_____________

(asmens parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

6. Prašymą priėmiau, asmens parašą tvirtinu:

 

Pareigų pavadinimas,

vardas, pavardė

Parašas

Data

 

7. Sprendimas:

 

[] Pakeisti leidimą nuolat gyventi

[] Nutraukti prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą

Pareigų pavadinimas, A.V.,

vardas, pavardė

Parašas

Data

 

8. Pastabos:

 

 

 

 

 

_________________

 


Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

pranešimAS apie Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje išdavimą užsieniečiui, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusiam ilgalaikio gyventojo statusą ir turinčiam tos valstybės išduotą leidimą gyventi*

 

Pranešimas

Pranešimą užpildžiusios migracijos tarnybos ir / ar įgalioto šios tarnybos valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Migracijos tarnybos valstybės tarnautojo tarnybinio el. pašto adresas ir tarnybinio telefono numeris

 

Užsieniečio duomenys:

Vardas (-ai)

Pavardė (-ės)

Gimimo data

(metai, mėnuo, diena)

Pilietybė

Lytis          [] Vyr.

[] Mot.

Europos Sąjungos valstybės narės išduoto ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje duomenys:

 

Dokumentą išdavusi valstybė

Dokumento numeris

Išdavimo data

(metai, mėnuo, diena)

Dokumentas galioja iki

(metai, mėnuo, diena)

Kelionės dokumento duomenys:

 

Rūšis (užsienio valstybės piliečio pasas, užsieniečio pasas ar kt.)

Dokumento numeris

Išdavimo data

(metai, mėnuo, diena)

Dokumentas galioja iki

(metai, mėnuo, diena)

Priimto sprendimo išduoti arba pakeisti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje data ir šio leidimo gyventi duomenys:

 

Sprendimo priėmimo data

(metai, mėnuo, diena)

 

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje galioja iki

(metai, mėnuo, diena)

 

Pastabos:

 

 

 

_______________

* Pranešimo forma parengta pagal Europos Komisijos rekomendaciją.

_________________


 

Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Sprendimų registro forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ILGALAIKIO GYVENTOJO LEIDIMO GYVENTI EUROPOS BENDRIJOJE REGISTRAS ____________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Data

Sprendimo antraštė

Vardas (-ai) ir pavardė

Gimimo data

Pilietybė

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

________________

(pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________