LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAUJŲ PAVIENIŲ GRĘŽTINIŲ ŠULINIŲ ĮRENGIMO

 

1998 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 155

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335), Vandens įstatymo 24 straipsniu (Žin., 1997, Nr. 104-2615), siekdamas išvengti požeminio vandens užteršimo ir užtikrinti gyventojų bei įmonių aprūpinimą reikiamos kokybės vandeniu,

ĮSAKAU:

1. Ministerijos regionų departamentams:

1.1. neleisti įmonėms ir organizacijoms įsirengti naujų pavienių gręžtinių šulinių, jeigu jos yra prisijungusios arba yra galimybė prisijungti prie centralizuotų miesto arba gyvenvietės vandentiekio tinklų, išskyrus atvejus, kai vandens tiekėjas negali užtikrinti naudotojo poreikiams būtino pastovaus Lietuvos Respublikoje galiojančio geriamojo vandens standarto reikalavimus atitinkančio vandens tiekimo;

1.2. teikti informaciją Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriui apie išimtiniais atvejais išduodamus leidimus įrengti pavienius gręžtinius šulinius;

1.3. išduodant leidimus objektams apsirūpinti geriamuoju vandeniu teritorijose, kuriose neįrengti vandentiekio tinklai ir įrenginiai, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 06 16 nutarimo Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“ (Žin., 1993, Nr. 25-593; 1994, Nr. 17-282) nuostatomis.

2. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui A. Daubarui.

3. Aplinkos apsaugos ministerijos 1996 04 12 įsakymą Nr. 65 pripažinti netekusiu galios.

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „vanduo“ ir „valdymas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                    ALGIS ČAPLIKAS

______________