LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠO BEI LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 23 d. Nr. V-321/A1-125

Vilnius

 

 

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2006, Nr. 93-3668):

1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse:

1.1.1. Išdėstome 6 punkto antrąją pastraipą taip:

„Nedarbingumo pažymėjimas susideda iš keturių dalių: nedarbingumo pažymėjimo, pateikiamo Fondo valdybos teritoriniam skyriui; nedarbingumo pažymėjimo šaknelės, kurią pildo darbdavys ir pasilieka sau; pranešimo apie apdraustojo (-osios) nedarbingumą, kuris siunčiamas Fondo valdybos teritoriniam skyriui; nedarbingumo pažymėjimo šaknelės, kuri lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.“

1.1.2. Išdėstome 14 punktą taip:

„14. Pažymėjimų dublikatus išduoda asmenis gydantys gydytojai. Išduodant dublikatą visos pažymėjimo atitinkamos eilutės, lentelės, langeliai užpildomi pagal įrašus medicininiuose dokumentuose. Eilutėje „Išdavimo data“ nurodoma pažymėjimo dublikato išdavimo data. Pagal pažymėjimo dublikatą Fondo valdybos teritorinis skyrius ligos ar motinystės pašalpas išmoka tik tuo atveju, jei ši pašalpa nebuvo išmokėta pagal pažymėjimo originalą. Patikrinimas atliekamas tą pačią dieną, gavus pranešimą apie apdraustojo (-osios) nedarbingumą dublikatą.“

1.1.3. Išdėstome 15 punktą taip:

„15. Pažymėjimų dublikatuose ir pranešimuose apie apdraustojo asmens nedarbingumą viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma „Dublikatas“ ir patvirtinama įstaigos vadovo ar įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).“

1.1.4. Išdėstome 16.3 punktą taip:

„16.3. pažymėjimuose ir pranešimuose apie apdraustojo asmens nedarbingumą viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma „Vietoj sugadinto pažymėjimo Ser. ..., Nr. .......“. Šis įrašas patvirtinamas įstaigos vadovo ar įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu);“.

1.1.5. Išdėstome 16.4 punktą taip:

„16.4. perrašytą pažymėjimą patvirtina sugadinusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje asmuo yra registruotas, vadovas ar įstaigos vadovo įgaliotas asmuo;“.

1.1.6. Išdėstome 20 punktą taip:

„20. Keičiantis nedarbingumo priežasčiai (liga, epideminė situacija, protezavimas, asmens slaugymas, profesinė liga, nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą, nelaimingas atsitikimas buityje, vaiko priežiūra), išduodamas naujas pirmasis pažymėjimas, išskyrus tuos atvejus, kai nedarbingumo priežastis keičiasi po atleidimo iš darbo.“

1.1.7. Išdėstome 33 punktą taip:

„33. Asmenims, sergantiems psichikos ligomis, gali būti išduoti pažymėjimai dėl ambulatorinio gydymo atgaline data. Šiuos pažymėjimus atgaline data išduoda gydytojai psichiatrai kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovu, bet ne ilgiau kaip už 7 kalendorines dienas, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos.“

1.1.8. Pripažįstame netekusiu galios 34 punktą.

1.1.9. Įrašome 35 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „1 kartą“ žodžius „du kartus“.

„35. Stacionarinio gydymo atveju pažymėjimai išduodami išvykimo iš stacionaro dieną arba, asmeniui prašant, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį šia tvarka:“

1.1.10. Išdėstome 41 punktą taip:

„41. Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir panaudotos visos galimos medicininės priemonės bei jų sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus, GKK siunčiami darbingumo lygiui nustatyti į NDNT (išskyrus Taisyklių 42 ir 43 punktuose numatytus atvejus) ne vėliau kaip po:“.

1.1.11. Išdėstome 48.4 punktą taip:

„48.4. kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs (girti), taip pat asmenims, kurių laikinojo nedarbingumo priežastis yra piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis. Šiuo atveju išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“

1.1.12. Išdėstome 50 punktą taip:

„50. Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadą, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymą (šių Taisyklių 48.4 punktas) asmenį gydantis gydytojas keičia į pažymėjimą.“

1.1.13. Išdėstome 51 punktą taip:

„51. Asmens bandymo nusižudyti ar savęs sužalojimo atvejais asmenį gydantis gydytojas išduoda pažymėjimą, tik gavęs gydytojo psichiatro išvadą, kad asmens psichikos sveikatos sutrikimas sąlygojo bandymą nusižudyti ar savęs žalojimą.“

1.1.14. Išdėstome X dalies pavadinimą taip:

„X. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SERGANČIAM ŠEIMOS NARIUI SLAUGYTI AR PRIŽIŪRĖTI“.

1.1.15. Papildome šiuo 621 punktu:

„621. Pažymėjimas gali būti duodamas sveiko vaiko priežiūrai, jei šis vaikas yra iki 3 metų amžiaus, bet asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, dėl savo ligos ar traumos (toliau vadinama – sergantysis asmuo) negali šio vaiko prižiūrėti. Pažymėjimą išduoda sergantį asmenį gydantis gydytojas kitam šeimos nariui (motinai (įmotei) ar tėvui (įtėviui)), prižiūrinčiam vaiką, įvertinęs sergančiojo asmens sveikatos būklę.

621.1. Atveju, nustatytu 621 punkte, pačiam sergančiajam asmeniui pažymėjimas neišduodamas.

621.2. Pažymėjimai vaiko priežiūrai dėl tos pačios segančiojo asmens ligos ar traumos duodami ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nepriklausomai nuo to, ar sergantysis asmuo gydomas stacionare, ar ambulatoriškai.

621.3. Po 14 kalendorinių dienų pažymėjimas vaiko priežiūrai užbaigiamas, nepaisant sergančiojo asmens sveikatos būklės, ir vietoj jo gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“

1.1.16. Išdėstome 67 punktą taip:

„67. Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – 42 kalendorinėms dienoms.

Jei kūdikis gyvena 28 dienas ir ilgiau, papildomą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą dar 98 kalendorinėms dienoms išduoda kūdikį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms.“

1.1.17. Išdėstome 74 punktą taip:

„74. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu siųstiems tirtis, gydytis ar slaugyti šeimos narį už Lietuvos Respublikos ribų, pažymėjimus už gydymosi, slaugos bei kelionės laiką išduoda asmenį gydantis gydytojas.“

1.1.18. Išdėstome 75 punktą taip:

„75. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus asmenų laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į pažymėjimus keičia asmens sveikatos priežiūros įstaigų, prie kurių asmenys yra registruoti, asmenis gydantys gydytojai, gavę dokumentų originalus ir vertimus į valstybinę kalbą, patvirtintus oficialaus vertėjo arba notaro, bei Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti pažymėjimus .“

1.1.19. Išdėstome 76 punktą taip:

„76. Pažymėjimus šiose Taisyklėse nenustatytais atvejais gali duoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti pažymėjimus.“

1.1.20. Išdėstome 80 punktą taip:

„80. Pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais bedarbiams gali duoti asmenis gydantys gydytojai.“

1.1.21. Išdėstome 81 punktą taip:

„81. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus bedarbių laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į pažymėjimus keičia asmenis gydantys gydytojai.“

1.1.22. Išdėstome XV skirsnį taip:

 

XV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS

 

82. Pažymėjimai vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (toliau – VTS pareigūnai), kaip ir apdraustiesiems asmenims, išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, pateikus galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą.

83. Pažymėjime vietoj draudimo pažymėjimo numerio įrašomas tarnybinio pažymėjimo numeris.

84. Pažymėjimų dublikatus išduoda VTS pareigūnus gydantys gydytojai, VTS pareigūnui pristačius dokumentą iš vidaus reikalų įstaigos, kurioje jis tarnauja, kad pagal pažymėjimų originalus jam nėra išmokėtas vidutinis darbo užmokestis.

85. Pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais VTS pareigūnams gali duoti juos gydantys gydytojai, asmens sveikatos priežiūros įstaigai gavus atitinkamą Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos leidimą raštu.

86. VTS pareigūnui pažymėjimas gali būti tęsiamas iki 120 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai, arba iki 140 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų). VTS pareigūnai juos gydančio gydytojo yra siunčiami į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK), užpildžius medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) ne vėliau, nei likus 30 kalendorinių dienų iki nurodyto maksimalaus laikinojo nedarbingumo termino pabaigos.

861. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai gavus CMEK rekomendaciją raštu, Taisyklių 86 punkte nurodytą VTS pareigūno laikinojo nedarbingumo terminą gydantis gydytojas gali tęsti iki CMEK rekomendacijoje nurodyto termino.

87. VTS pareigūnus darbingumo lygiui nustatyti į NDNT siunčia GKK, kai gydančiam gydytojui pateikiama atitinkama CMEK rekomendacija.

871. Dokumentus su duomenimis apie galimus VTS pareigūnų elgesio taisyklių nedarbingumo laikotarpiu pažeidimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms turi teisę pateikti vidaus reikalų įstaigos. Šiais atvejais pažymėjimo eilutėse „Elgesio taisyklių pažeidimai“ gydantis gydytojas nurodo pažeidimų pobūdį ir jų datą, remdamasis vidaus reikalų įstaigų pateiktais duomenimis.

88. Pažymėjimas pateikiamas vidaus reikalų įstaigai. Pranešimas apie apdraustojo (-osios) nedarbingumą dėl VTS pareigūnui išduoto pažymėjimo nepildomas.“

1.1.23. Išdėstome 92 punktą taip:

„92. Apdraustojo asmens kodas pildomas pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, draudimo pažymėjimo serija ir numeris pildomi pagal apdraustojo asmens draudimo pažymėjimą, išskyrus pažymėjimų išdavimo bedarbiams (šių Taisyklių XIV skirsnis) ir VTS pareigūnams (šių Taisyklių XV skirsnis) atvejus.“

1.1.24. Papildome šiuo 95.4 punktu:

„95.4. sergančiojo asmens pirminė ir galutinė ligų diagnozės ar pagrindinė patologinė būklė, jeigu pažymėjimas išduodamas vaikui prižiūrėti (šių Taisyklių 621 punkte nustatytu atveju).“

1.1.25. Papildome šiuo 961 punktu:

„961. Šių Taisyklių 621 punkte nustatytu atveju išduotame pažymėjime nurodoma vaiką prižiūrinčio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir pažymėjimo eilutėje „Slaugomas ligonis“ įrašomas vaiko vardas, pavardė bei asmens kodas, o sergančiojo asmens medicininiuose dokumentuose nurodomi asmens, kuriam išduotas pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas.“

1.1.26. Išdėstome 107 punktą taip:

„107. Jei pažymėjimas duodamas sergančiam šeimos nariui slaugyti, „Pastabų“ skiltyje nurodoma ir slaugomojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jo nėra – gimimo data). Jeigu pažymėjimas duodamas vaikui prižiūrėti (šių Taisyklių 621 punktas), „Pastabų“ skiltyje nurodoma sergančiojo asmens pavardė, vardas, asmens kodas.“

1.1.27. Išdėstome 109 punktą taip:

„109. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) asmenims duodama, kai jie slaugo šeimos narius ar prižiūri vaiką ilgiau, nei numatyta šiose Taisyklėse ir šių Taisyklių 48.1, 48.4 punktuose nustatytais atvejais, taip pat šių Taisyklių 43 punkte nustatytu atveju, kai užbaigiamas pažymėjimas.“

2. Nustatome, kad:

2.1. Šio įsakymo 1.1.6, 1.1.15, 1.1.25 punktuose nustatyta tvarka išduodant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 patvirtintos formos nedarbingumo pažymėjimų blankus, reikalingi duomenys turi būti įrašyti ranka.

3. Įpareigojame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavesti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudariusioms sutartis su šiais skyriais, aktualią Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių redakciją popieriuje arba esant galimybei elektroninius nuorašus.

4. Šis įsakymas, išskyrus 1.1.6, 1.1.11, 1.1.14–1.1.16, 1.1.22, 1.1.24, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27 punktus, įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                  VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ