LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO

 

2012 m. spalio 9 d. Nr. ĮV-677

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2005, Nr. 80-2904; 2009, Nr. 100-4185; 2010, Nr. 104-5385; 2011, Nr. 158-7477; 2012, Nr. 86-4504) (toliau – Nutarimas) 3 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas;

1.2. Pareigybių sąrašą, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami kultūros ir meno darbuotojams.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta bazinė mėnesinė alga (bazinis valandinis atlygis), išskyrus minimaliąją mėnesinę algą (toliau – MMA);

2.2. Kultūros įstaigų darbuotojams taikomos Nutarimo 4, 5, 51, 6 ir 10 punktuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 871 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 86-4504) 2 punkte numatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

2.3. Kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis šiuo įsakymu neviršijant kultūros įstaigoms numatytų valstybės ir savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

3. L a i k a u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 63-2064);

3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-103 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 78-2739);

3.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. ĮV-440 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-252);

3.4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. ĮV-320 „Dėl kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3367);

3.5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. ĮV-606 „Dėl kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 123-4652);

3.6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymą Nr. ĮV-535 „Dėl kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 92-3713);

3.7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. ĮV-74 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 20-741);

3.8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. ĮV-252 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ papildymo“ (Žin., 2008, Nr. 56-2135);

3.9. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-28 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 11-429);

3.10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. ĮV-486 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 111-4731).

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

2012 m. spalio 2 d. raštu

ministerijos 2012 m. spalio 2 d. raštu

Nr. (1.15-0202)-5K-1219818-6K-1208183

Nr. (11.10-53)SD-6584

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-677

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ

TARNYBINIAI ATLYGINIMAI IR KITOS DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

I skyrius. Nacionalinių ir valstybinių įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Įstaigų vadovai, meno vadovai, vyriausieji: baletmeisteriai, chormeisteriai, dailininkai, dirigentai, režisieriai

11,0–21,4

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, vyriausieji fondų saugotojai

9,9–19,4

Baletmeisteriai, chormeisteriai, dirigentai, scenografai, režisieriai, dirbantys su meno kolektyvu

7,9–19,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

9,0–18,0

Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams

MMA – 16,0

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

9,0–18,91

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

MMA – 13,0

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

MMA – 18,8

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

MMA – 15,4

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

MMA – 12,0

 

PASTABOS:

1. Šiai įstaigų grupei priskiriamos įstaigos, kurioms pagal Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą suteiktas nacionalinės įstaigos statusas, nacionaliniai, valstybės teatrai ir koncertinės įstaigos.

2. Įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki 1,4 tarnybinių atlyginimų dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

3. Įstaigų vadovai turi teisę, pritarus įstaigos kolegialiam valdymo organui, nustatyti iki 1,4 tarnybinių atlyginimų dydžio priedus aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojams. Šie priedai, nurodant mokėjimo terminą, nustatomi atsižvelgiant į vieną ar kelis iš išvardytų profesionalumo įvertinimo kriterijų:

3.1. teatruose ir koncertinėse įstaigose:

‑ pagrindinį kūrybinio darbo krūvį teatrų ir koncertinių įstaigų repertuare (spektakliuose, koncertuose);

‑ pripažinimą Lietuvoje ar tarptautiniu mastu (valstybės apdovanojimai, premijos, dalyvavimas tarptautiniuose prestižiniuose konkursuose, renginiuose);

‑ kitus kolegialių valdymo organų pasiūlytus kriterijus, padedančius įvertinti teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesionalumą;

3.2. muziejuose ir bibliotekose:

‑ informacinio darbo technologijų tobulinimą ir diegimą;

‑ mokslinio bei metodinio pobūdžio publikacijų rengimą ir skelbimą;

‑ paskaitų ar pranešimų rengimą ir skaitymą aukštosiose mokyklose, kultūros darbuotojų tobulinimosi kursuose, seminaruose ar mokslinėse konferencijose;

‑ dalyvavimą įstaigos ar kitų institucijų vykdomose programose;

‑ kitus kolegialių valdymo organų pasiūlytus kriterijus, padedančius įvertinti muziejų ir bibliotekų darbuotojų profesionalumą.

4. Įstaigų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Specialistams, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybiniai atlyginimai nustatomi taikant koeficientą MMA –11,2.

6. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

7. Teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

8. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

9. Specialistų, nepriskiriamų kultūros ir meno darbuotojams, tarnautojų ir darbininkų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

II skyrius. Bibliotekų vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Grupės

Pirma

Antra

Trečia

Ketvirta

Vadovai

9,5–21,4

7,8–21,2

7,6–19,6

7,5–17,8

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

8,5–19,4

7,3–19,2

7,3–17,6

 

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

8,0–17,8

MMA – 16,2

MMA – 15,1

MMA – 14,1

Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams

MMA – 16,0

MMA – 14,3

MMA – 13,2

 

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,4–18,5

7,2–18,7

7,1–17,5

7,1–17,4

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

MMA – 13,0

MMA – 11,3

MMA – 10,1

 

 

1. Bibliotekos suskirstytos grupėmis:

I grupė – Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme nurodytos valstybinės reikšmės bibliotekos;

II grupė – aukštųjų mokyklų, apskričių viešosios, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos savivaldybių viešosios bibliotekos;

III grupė – savivaldybių viešosios bibliotekos;

IV grupė – aukštesniųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų, kitų švietimo įstaigų, mokslo institucijų ir kitos bibliotekos.

2. Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorius ir jo pavaduotojai turi teisę gauti 15 procentų didesnius tarnybinius atlyginimus, o visi kiti darbuotojai – 10 procentų.

3. Bibliotekų vadovams gali būti nustatomi iki 0,7 tarnybinių atlyginimų dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

4. Bibliotekų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslinį laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

6. Kultūros darbą dirbantiems specialistams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

7. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

* PASTABA.

Rekomenduoti valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms esant finansinėms galimybėms taikyti šią priskyrimo bibliotekų grupėms tvarką:

I grupė – valstybinės reikšmės bibliotekos, apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne mažesnis nei 100;

II grupė – aukštųjų mokyklų, apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne mažesnis nei 50;

III grupė – savivaldybių viešosios ir kitos valstybės ar savivaldybių įsteigtos bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne mažesnis kaip 10 ir ne didesnis kaip 49;

IV grupė – mokyklų (išskyrus aukštųjų), mokslo ir studijų institucijų ir specialiosios bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne didesnis nei 9.

 

III skyrius. Muziejų, parodų rūmų (centrų) vadovaujančiųjų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Grupės

Pirma

Antra

Trečia

Vadovai

9,0–21,4

7,8–21,2

7,6–19,7

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, vyriausieji fondų saugotojai

8,0–19,4

7,4–19,2

7,3–19,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

8,0–17,8

MMA – 16,2

MMA – 15,1

Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams

MMA – 16,0

MMA – 14,3

MMA – 13,2

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,4–18,9

7,3–18,9

7,2–18,8

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

MMA – 13,0

MMA – 11,3

MMA – 10,1

 

PASTABOS:

1. Muziejai, parodų rūmai (centrai) suskirstomi grupėmis:

I grupė – muziejai, parodų rūmai (centrai), turintys ne mažesnius kaip 100 tūkst. eksponatų fondus ir stacionarinių ekspozicijų bendrą plotą, ne mažesnį kaip 1500 kv. metrų, taip pat parodų rūmai, turintys ekspozicijų plotą, atitinkantį šios grupės muziejus;

II grupė – muziejai, parodų rūmai (centrai), turintys ne mažesnius kaip 50 tūkst. eksponatų pagrindinius fondus ir stacionarinių ekspozicijų bendrą plotą, ne mažesnį kaip 750 kv. metrų, taip pat parodų rūmai (centrai), turintys ekspozicijų plotą, atitinkantį šios grupės muziejus;

III grupė – visi kiti muziejai ir parodų rūmai (centrai).

2. Jeigu muziejus turi tik vieną iš nurodytų rodiklių, tai jis priskiriamas žemesnei grupei. Kultūros ministerija muziejus, turinčius ypač unikalius ir svarbius rinkinius, gali priskirti aukštesnei grupei ir pagal vieną iš nurodytųjų rodiklių kultūros ministro įsakymu.

3. Muziejų, parodų rūmų (centrų) vadovams gali būti nustatomi iki 0,7 tarnybinių atlyginimų dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

4. Muziejų, parodų rūmų (centrų) vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

6. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

IV skyrius. Restauratorių, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Kategorijos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Priemoka (koeficientais)

Ekspertas

12,2–18,8

4,0

Aukščiausia

12,0–18,4

3,3

I kategorija

11,7–17,8

0,7

II kategorija

11,0–16,8

 

III kategorija

9,2–14,2

 

 

PASTABOS:

1. Kultūros vertybių restauratoriams kvalifikacines kategorijas suteikia kultūros ministras.

2. Restauratoriams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, tarnybinis atlyginimas neturi viršyti 12,4 bazinių mėnesinių algų dydžio.

 

V skyrius. Kultūros centrų vadovaujančiųjų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Kategorijos

Aukščiausia

Pirma

Antra

Trečia

Vadovai

7,8–20,4

7,7–19,2

7,5–17,8

7,5–16,2

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,4–19,0

7,4–17,8

7,3–17,0

 

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

MMA – 17,8

MMA – 16,2

MMA – 15,1

MMA – 14,1

Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams

MMA – 16,0

MMA – 14,3

MMA – 13,2

 

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,2–18,0

7,1–17,2

7,1–16,9

7,1–16,0

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

MMA – 13,0

MMA – 11,3

MMA – 10,1

 

 

PASTABOS:

1. Kultūros centrai pagal Kultūros ministerijos nustatytus Kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijus yra skirstomi į aukščiausią, pirmą, antrą ir trečią kategorijas.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

3. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

VI skyrius. * Kultūros centrų vadovaujančiųjų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Kategorijos

Aukščiausia

Pirma

Antra

Trečia

Vadovai

7,8–21,4

7,7–21,2

7,6–19,7

7,5–19,0

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,5–19,4

7,4–19,4

7,3–19,2

 

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

MMA – 17,8

MMA – 16,2

MMA – 15,1

MMA – 14,1

Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams

MMA – 16,0

MMA – 14,3

MMA – 13,2

 

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,4–18,91

7,3–18,9

7,2–18,8

7,1–18,7

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

MMA – 13,0

MMA – 11,3

MMA – 10,1

 

 

* PASTABA.

Rekomenduoti savivaldybėms, esant finansinėms galimybėms, taikyti VI skyriuje numatytus tarnybinių atlyginimų koeficientus.

 

VII skyrius. Savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovaujančiųjų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Įstaigų vadovai, meno vadovai, vyriausieji:

 

baletmeisteriai, chormeisteriai, dailininkai, dirigentai, režisieriai

9,0–21,4

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

8,0–19,4

Baletmeisteriai, chormeisteriai, dirigentai, scenografai, režisieriai, dirbantys su meno kolektyvu

MMA – 19,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

8,0–17,8

Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams

MMA – 14,3

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,5–18,9

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

MMA – 13,0

 

PASTABOS:

1. Tarnybiniai atlyginimai taikomi savivaldybių teatrams ir koncertinėms įstaigoms, kurie pripažinti teatru ir koncertine įstaiga pagal Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą (Žin., 2004, Nr. 96‑3523).

2. Teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki 0,7 tarnybinių atlyginimų dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

4. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

5. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

VIII skyrius. Kultūros ministerijos reguliavimo sferai priskirtų, bet nenurodytų šio įsakymo I–VII skyriuose, vadovaujančiųjų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Vadovai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,5–21,4

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,3–19,4

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

MMA – 18,0

Vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams

MMA – 16,0

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

7,1–18,9

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

MMA – 13,0

 

PASTABOS:

1. Kultūros ir meno įstaigų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Kultūros ir meno įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki 0,7 tarnybinių atlyginimų dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

3. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

4. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

IX skyrius. Kultūros įstaigų darbuotojų (išskyrus nurodytų I–VIII skyriuose) tarnybiniai atlyginimai ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientais)

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

MMA – 18,8

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

MMA – 15,4

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

MMA – 12,0

Specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

MMA – 11,4

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

MMA – 10,5

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

MMA – 9,6

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

MMA – 9,0

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

MMA

 

PASTABOS:

1. Bibliotekų specialistams (kai bibliotekoje dirba tik vienas specialistas) tarnybinis atlyginimas nustatomas:

‑ įgijusiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą – MMA – 18,8;

‑ įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas) – MMA 15,4;

‑ įgijusiems aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, – MMA – 12,0 bazinės mėnesinės algos dydžio.

2. Specialistams, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybiniai atlyginimai nustatomi – MMA – 10,0 bazinės mėnesinės algos dydžio.

3. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Muziejų specialistams (kai muziejuje dirba tik vienas specialistas) tarnybinis atlyginimas nustatomas:

‑ įgijusiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą – MMA – 18,8;

‑ įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas) – MMA – 15,4;

‑ įgijusiems aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, – MMA – 12,0 bazinės mėnesinės algos dydžio.

5. Specialistams, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybiniai atlyginimai nustatomi – MMA – 10,0 bazinės mėnesinės algos dydžio.

6. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

7. Kultūros darbą dirbantiems specialistams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

8. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti tarnybinį atlyginimą iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

9. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat esant vienam vidaus audito specialistui tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba vidaus audito tarnybos vadovo.

10. Savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

 

X skyrius. Kultūros ir meno darbuotojų, dirbančių su meno mėgėjų kolektyvais*, tarnybiniai atlyginimai ir kitos apmokėjimo sąlygos

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Išsilavinimas

 

 

Tarnybinio atlyginimo sudedamosios dalys

Įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą I

Įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas) II

Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m. III

Specialistai, neturintys aukštesniojo išsilavinimo IV

A. Kolektyvo meno vadovo bazinis tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais)*

9–13,4

8–10,7

7–8,1

7–8

B. Kolektyvų meninis lygis (kategorija):*

 

 

 

 

I

+3

+3

+2,2

+1,5

II

+2

+2

+1

+0,5

III

+1

+1

+0,7

+0,25

IV

-

-

-

-

C. Kolektyvo dalyvių skaičius*:

 

 

 

 

2–10

-

-

-

-

10–30

+1

+1

+1

+0,25

30–50

+2

+1,5

+1,5

+0,4

Per 50

+2,4

+1,7

+1,7

+0,5

 

PASTABOS: *Apmokėjimo sąlygos taikomos meno mėgėjų kolektyvų vadovų chorų, liaudiškų šokių grupių, ansamblių, pučiamųjų instrumentų orkestrų, liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių, dainų ir šokių ansamblių, folkloro ansamblių, grupių, liaudiškos muzikos kapelų, tradicinių kapelų, teatrų, vokalinių ansamblių, vienarūšių ir mišrių liaudies instrumentų grupių ir kt. meno kolektyvų, dalyvaujančių Lietuvos dainų švenčių, Moksleivių dainų švenčių programose, vadovams ir meno specialistams.

Kolektyvo vadovo tarnybinis atlyginimas nustatomas taip:

A (bazinis tarnybinio atlyginimo dydis) + vienas iš B dalies punktų (priedas už kolektyvo meninį lygį, nustatomą pagal Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatus, patvirtintus kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮV‑145 ( Žin., 2008, Nr. 34‑1231) + vienas iš C dalies punktų (priedas už kolektyvo dalyvių skaičių).

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-677

 

PAREIGyBIŲ SĄRAŠAS, KURIUO VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAI PRISKIRIAMI KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJAMS

 

Akompaniatorius

Architektas

Archyvaras (tik kultūros įstaigose)

Atlikėjai: aktoriai, dainininkai, muzikantai, šokėjai ar kiti asmenys, vaidinantys, dainuojantys, skaitantys, deklamuojantys, kitaip atliekantys literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius

Asistentas: baletmeisterio, chormeisterio, dailininko, dirigento, režisieriaus

Baletmeisteris

Bibliografas, bibliotekininkas

Choreografas

Chormeisteris

Chorvedys

Dailininkas, dailininkas: scenografas, dekoratorius, fotografas, šviesos, kostiumų, grimo ir pan.

Dizaineris

Dirigentas

Dailėtyrininkas

Ekskursijų vadovas

Etnografas

Folkloristas

Fotografas

Inspektorius: baleto, choro, orkestro, trupės

Inžinierius: bibliotekinių, muziejinių procesų automatizavimo

Kapelmeisteris

Koncertmeisteris, koncertmeisteris akompaniatorius

Kultūrinių renginių organizatorius

Koordinatorius, kuratorius: kultūrinių renginių, parodų

Meno vadovas

Metodininkas

Muziejininkas

Muzikologas lektorius

Muzikos instrumentų derintojas

Paminklotvarkininkas

Redaktorius

Repetitorius: baleto, vokalo

Restauratorius (kilnojamųjų muziejinių vertybių)

Režisierius

Režisieriaus padėjėjas

Saugotojas: fondų, kolekcijų

Struktūrinių padalinių vadovai kultūrinei veiklai

Vadovai (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, koncertinių įstaigų, muzikinių kolektyvų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų) ir jų pavaduotojai kultūrinei veiklai

Vadovai mėgėjų meno kolektyvų

Vedėjai: archyvo, literatūrinės, muzikinės, pastatyminės dalies

Vertėjas

Būrelių, studijų vadovai

Kultūrinės veiklos vadybininkai

Kultūros projektų vadovai

 

Teatruose ir koncertinėse įstaigose:

Administratorius

Inžinierius: garso, šviesos, scenos

Operatorius: garso, šviesos

Režisierius: garso, šviesos

Struktūrinių padalinių vadovai: garso, šviesos, scenos įrengimų

 

Kultūros centruose:

Inžinierius: garso, šviesos, scenos

Struktūrinių padalinių vadovai: garso, šviesos, scenos įrengimų

 

Nacionalinėse kultūros ir meno įstaigose:

Tyrėjas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 4 straipsnyje

 

_________________