LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

S T A T U T A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 25 IR 801 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 11 d. Nr. XII-229

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2003, Nr. 54-2373)

 

1 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seime sudaromos nuolatinės Etikos ir procedūrų komisija, Peticijų komisija, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija ir kitos komisijos.“

 

2 straipsnis. 80straipsnio pakeitimas

Pakeisti 801 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

801 straipsnis. Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymas ir jos veiklos uždaviniai

1. Šio statuto 71 straipsnyje nustatyta tvarka Seimo nutarimu, išlaikant frakcijų proporcinio atstovavimo principą, sudaroma Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija. Ši komisija sudaroma iš 7 Seimo narių ir yra nuolatinė.

2. Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos veiklos uždavinius ir teises, priimamus sprendimus ir narių teises bei pareigas nustato Kriminalinės žvalgybos įstatymas.“

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VYDAS GEDVILAS

 

_________________