VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1S-83 „DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 29 d. Nr. 1S-75

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

Pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-83 „Dėl Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-262) patvirtintų Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) priedus:

1. Rekomendacijų 1 priede „Bendrosios prekių pirkimo sutarties sąlygos“ (toliau – 1 priedas):

1.1. pakeičiu 1 priedo 18.1 punktą ir jį išdėstau taip:

„18.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.“;

1.2. išbraukiu 1 priedo 18.2–19.1 punktus;

1.3. ankstesnes 1 priedo 20–33 dalis atitinkamai laikau 19–32 dalimis, ankstesnius 1 priedo 20.1–33.2 punktus atitinkamai laikau 19.1–32.2 punktais.

2. Rekomendacijų 3 priede „Bendrosios paslaugų pirkimo sąlygos“ (toliau – 3 priedas):

2.1. pakeičiu 3 priedo 13.1 punktą ir jį išdėstau taip:

„13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.“;

2.2. išbraukiu 3 priedo 13.2–14.1 punktus;

2.3. ankstesnes 3 priedo 15–31 dalis atitinkamai laikau 14–30 dalimis, ankstesnius 3 priedo 15.1–31.1 punktus atitinkamai laikau 14.1–30.1 punktais.

3. Pakeičiu Rekomendacijų 4 priedo „Bendrosios informacinių technologijų prekių ir paslaugų pirkimo sutarties sąlygos“ 26.1 punktą ir jį išdėstau taip:

„26.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.“

 

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis