VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO

 

2004 m. balandžio 21 d. Nr. VA-55

Vilnius

 

Vadovaudamasi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 78 str. 5 dalies nuostatomis ir Valstybės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 8-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu,

1. Tvirtinu:

1.1. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 formą (toliau – FR0671 forma).

1.3. Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 formą (toliau – FR0672 forma).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos darbuotojams, vykdantiems funkcijas, susijusias su mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole, kontroliuoti, kad pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai, vykdantys ekonominę veiklą Lietuvoje bei gaunantys ir/ar išrašantys PVM sąskaitas faktūras, vadovautųsi Taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Duomenų valdymo skyriui FR0671 ir FR0672 formas įtraukti į Duomenų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui nustatyti ir paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų bei Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų teikimo elektroniniu būdu formatą.

2.4. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0671 ir FR0672 formų pagaminimą spaustuviniu būdu.

2.5. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 21 d.

įsakymu Nr. VA-55

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato apmokestinamųjų asmenų, gaunamų ir išrašomų ne ant specialaus blanko pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų (toliau – PVM sąskaitų faktūrų) registrų tvarkymo ir jų duomenų pateikimo mokesčių administratoriui reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 78 str. 5 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose (toliau – Registrai) kaupiami, sisteminami, saugomi ir naudojami PVM sąskaitų faktūrų duomenys.

5. Taisyklėmis turi vadovautis apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas privalo išrašyti PVM sąskaitas faktūras, ir Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos darbuotojai, vykdantys mokesčių kontrolės funkcijas.

6. Apmokestinamasis asmuo (ūkio subjekto vadovas) turi paskirti už Registrų tvarkymą atsakingą asmenį.

7. Registrai tvarkomi ranka arba techninėmis priemonėmis.

8. Apmokestinamojo asmens filialai (padaliniai) gali savarankiškai tvarkyti jų gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus, užtikrindami išrašomų PVM sąskaitų faktūrų numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. apmokestinamojo asmens, įskaitant jo filialus (padalinius), išrašytose PVM sąskaitose faktūrose negali būti nurodomas tas pats numeris, paremtas ta pačia serija.

9. Registrai tvarkomi remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis. Registruose turi būti nurodyti pagrindiniai gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai, nurodyti šių Taisyklių 14 ir 24 punktuose.

10. Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenys į Registrus turi būti įtraukiami laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 dalies ir 16 str. 3 dalies nuostatų.

Tais atvejais, kai mokesčių administratorius apmokestinamajam asmeniui duoda Taisyklių 30.2 punkte nurodytą nurodymą mokesčių administratoriui pateikti Registrų duomenis, PVM sąskaitų faktūrų duomenų įtraukimas į nurodytus Registrus turi būti atliekamas taip, kad būtų užtikrintas minėto nurodymo vykdymas nustatytais terminais.

 

II. GAUNAMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO TVARKYMAS

 

11. Gaunamas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas (jo filialas, padalinys).

12. Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registre (toliau – Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras) privalomai registruojamos visos apmokestinamojo asmens per mokestinį laikotarpį gautos PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias Lietuvoje atsiranda PVM mokestinė prievolė, išskyrus užsienio apmokestinamųjų asmenų išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias mokestį turi apskaičiuoti pirkėjas.

Apmokestinamojo asmens Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat registruojamos pačio apmokestinamojo asmens PVM įstatyme nustatytais atvejais už prekių tiekėją ir/ar paslaugų teikėją surašytos PVM sąskaitos faktūros.

Kitas gaunamas PVM sąskaitas faktūras, įskaitant surašytas, naudojant specialių apskaitos dokumentų blankus, taip pat gaunamas sąskaitas faktūras, apmokestinamasis asmuo Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre gali registruoti savo nuožiūra.

13. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodytas registrą pildančio apmokestinamojo asmens pavadinimas, PVM mokėtojo kodas, registro pildymo pradžia ir pabaiga.

14. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:

14.1. gautos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

14.2. gautos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;

14.3. apmokestinamojo asmens, kurio vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra, PVM mokėtojo kodas arba identifikacinis numeris, jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas;

14.4. apmokestinamojo asmens, kurio vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra, pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei tai fizinis asmuo);

14.5. gautų prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);

14.6. apskaičiuotoji PVM suma.

15. Pasibaigus kalendoriniams metams Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas apmokestinamojo asmens nustatyta tvarka, laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1996 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“ (Žin., 1996, Nr. 18-489; 1998, Nr. 69-2039; 2004, Nr. 7-168) nustatytų terminų.

16. Likviduotų apmokestinamųjų asmenų Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107–2389) nustatyta tvarka.

17. Apmokestinamųjų asmenų, neperduodančių apskaitos dokumentų valstybiniam saugojimui, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas 10 metų.

18. Dingęs, visiškai ar iš dalies sugadintas Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras turi būti atkuriamas vadovaujantis Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1022 (Žin., 2002, Nr. 69-2822).

19. Popierinės formos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų kovo 1 d. turi būti susiuvamas (įrišamas), lapai sunumeruojami ir paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.

Kalendoriniams metams pasibaigus, kompiuterinės formos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras turi būti laikomas (saugomas) kompiuterinėse laikmenose.

 

III. IŠRAŠOMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO TVARKYMAS

 

20. Išrašomas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti prekes tiekiantis ir paslaugas teikiantis apmokestinamasis asmuo bei kiti asmenys, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas privalo išrašyti PVM sąskaitas faktūras.

21. Išrašomų pridėtinės vertės sąskaitų faktūrų registre (toliau – Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras) registruojamos visos per mokestinį laikotarpį apmokestinamojo asmens (jo filialo, padalinio) išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kuriose įforminamas prekių tiekimas ir/ar paslaugų teikimas bei avanso sumokėjimas. Šiame registre taip pat privalo būti registruojamos PVM sąskaitos faktūros, kurias prekių tiekėjo ir/arba paslaugų teikėjo vardu išrašo pirkėjas ar trečiasis asmuo.

22. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojama kiekviena Lietuvos, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės pardavėjui ir/ar pirkėjui išrašyta PVM sąskaita faktūra.

Tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo neapmokestinamus (pagal PVM įstatymo IV skyriaus nuostatas) prekių tiekimus ir/ar paslaugų teikimą įformina PVM sąskaitose faktūrose, suteikiant joms atskirą seriją, kuri nenaudojama įforminant PVM apmokestinamų prekių tiekimą ir/arba paslaugų teikimą, tai tokios PVM sąskaitos faktūros gali būti neregistruojamos Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre.

Apmokestinamasis asmuo Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali registruoti ir PVM sąskaitas faktūras, įformintas naudojant specialių apskaitos dokumentų blankus.

23. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodytas registrą pildančio apmokestinamojo asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei tai fizinis asmuo), PVM mokėtojo kodas, registro pildymo pradžia ir pabaiga.

24. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:

24.1. PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

24.2. išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;

24.3. pirkėjo PVM mokėtojo kodas, jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ar kitos ES valstybės narės teritorijoje, arba pirkėjo identifikacinis numeris, kai prekės tiekiamos/paslaugos teikiamos PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui ir jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodytas;

24.4. pirkėjo pavadinimas (nurodoma prekių ar paslaugos pirkėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, jei tai fizinis asmuo);

24.5. prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);

24.6. apskaičiuotoji PVM suma.

25. Pasibaigus kalendoriniams metams Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas apmokestinamojo asmens vadovo nustatyta tvarka, laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1996 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminų“ (Žin. 1996, Nr. 18-489; 1998, Nr. 69-2039; 2004, Nr. 7-168) nustatytų terminų.

26. Likviduotų apmokestinamųjų asmenų Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka.

27. PVM sąskaitas faktūras išrašančiųjų asmenų, neperduodančių apskaitos dokumentus valstybiniam saugojimui, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras (popierinės ir/arba kompiuterinės formos) turi būti saugomas 10 metų.

28. Dingęs, visiškai ar iš dalies sugadintas Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras turi būti atkuriamas vadovaujantis Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo tvarka, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 1022 (Žin., 2002, Nr. 69-2822).

29. Popierinės formos Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų kovo 1 d. turi būti susiuvamas (įrišamas), lapai sunumeruojami ir paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.

Kalendoriniams metams pasibaigus, kompiuterinės formos Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras turi būti laikomas (saugomas) kompiuterinėse laikmenose.

 

IV. REGISTRŲ DUOMENŲ TEIKIMAS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI

 

30. Registrų duomenų pateikimas:

30.1. Registrai (jų duomenys) turi būti pateikiami mokesčių administratoriaus pareigūnams, vykdantiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytas funkcijas, susijusias su mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole;

30.2. mokesčių administratorius, įvertindamas galimų teisės aktų pažeidimų riziką ir siekdamas užkirsti jiems kelią, pagal PVM įstatymo ir Taisyklių nuostatas privalančiam tvarkyti Registrus apmokestinamajam asmeniui arba jų grupei turi teisę nurodyti teikti Registrų duomenis.

Mokesčių mokėtojų grupę, atsižvelgiant į jų vykdomą veiklą, kuriai privalu Taisyklėse nustatyta tvarka teikti vietos mokesčių administratoriui Registro duomenis, ir tokių duomenų pateikimo terminus bei laikotarpį, už kurį jie turi būti teikiami, nustato centrinis mokesčių administratorius.

Mokesčių mokėtojams privalomus vykdyti nurodymus teikti Registrų duomenis duoda vietos mokesčių administratorius. Tokiame nurodyme vietos mokesčių administratorius turi nurodyti, kokiais terminais ir už kurį mokestinį laikotarpį turi būti pateikti Registrų duomenys.

31. Registrų duomenis apmokestinamasis asmuo privalo pateikti vienu iš žemiau išvardytų būdų:

31.1. mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos sistemų suformuotą duomenų elektroninę rinkmeną mokesčių administratoriaus nustatytu formatu ir elektroninėmis priemonėmis;

31.2. popieriniu būdu, pildant duomenų teikimo FR0671 formą „Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys“ ir/arba FR0672 formą „Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys“.

 

V. GAUNAMŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO FORMOS FR0671 PILDYMAS

 

32. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų teikimo FR0671 forma „Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys“ (toliau – FR0671 forma) turi būti užpildoma laikantis tokių reikalavimų:

32.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);

32.2. tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

32.3. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;

32.4. kai įrašomi duomenys turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos pajamų ir mokesčio sumos. Prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė bei PVM suma įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);

32.5. prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė ir PVM suma turi būti įrašoma tik sveikais skaičiais, t. y.: 1–49 centai atmetami, o 50–99 centai laikomi litu;

32.6. nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami tarpai. Simboliams įrašyti skiriamas atskiras langelis;

32.7. pildant kompiuteriu, turi būti laikomasi visų minėtų reikalavimų (išskyrus 33.1 punktą);

32.8. kompiuteriu išspausdintoje FR0671 formoje ir jos papildomuose lapuose turi išlikti originalo proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukų).

33. FR0671 formoje turi būti nurodyta:

33.1. 1 laukelyje teikiančio duomenis apmokestinamojo asmens pavadinimas;

33.2. 2 laukelyje teikiančio duomenis apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodas;

33.3. 3 laukelyje – FR0671 formos pildymo data (metai, mėnuo, diena) ir registracijos numeris pagal apmokestinamojo asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

33.4. 4 ir 5 laukeliuose – laikotarpis, kurio duomenys yra teikiami;

33.5. 6 langelyje – ženklu „x“ pažymima, ar teikiama pirminė FR0671, ar patikslinta, ar iš dalies patikslinta (patikslintos kai kurios eilutės);

33.6. 7 laukelyje – FR0671 formos eilutės, kurioje pateikiami PVM sąskaitos faktūros duomenys, eilės numeris. Visuose pateikiamuose to pačio laikotarpio FR0671 formos lapuose eilučių numeracija turi būti nenutraukiama, pvz., 1; 2 ir t. t.;

33.7. 8 laukelyje – gautos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

33.8. 9 laukelyje – gautos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;

33.9. 10 laukelyje – PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta gautų prekių arba paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);

33.10. 11 laukelyje – PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta PVM suma;

33.11. 12 laukelyje apmokestinamojo asmens, kurio vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra, PVM mokėtojo kodas arba identifikacinis numeris, jeigu asmuo nėra PVM mokėtojas;

33.12. 13 laukelyje – apmokestinamojo asmens, kurio vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra, pavadinimas arba vardas ir pavardė, jei tai fizinis asmuo;

33.13. 14 laukelyje – papildomų lapų skaičius.

34. Užpildytą FR0671 formą turi pasirašyti apmokestinamojo asmens vadovas (savininkas) arba jo įgaliotas asmuo.

 

VI. IŠRAŠOMŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO FORMOS FR0672 PILDYMAS

 

35. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų teikimo FR0672 forma „Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys“ (toliau – FR0672 forma) turi būti užpildoma laikantis reikalavimų, nurodytų Taisyklių 32 punkte.

36. FR0672 formoje turi būti nurodyta:

36.1. 1 laukelyje teikiančio duomenis apmokestinamojo asmens pavadinimas;

36.2. 2 laukelyje teikiančio duomenis apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo kodas;

36.3. 3 laukelyje – FR0672 formos pildymo data (metai, mėnuo, diena) ir registracijos numeris pagal apmokestinamojo asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

36.5. 4 ir 5 laukelyje – laikotarpis, kurio duomenys teikiami;

36.7. 6 laukelyje – ženklu „x“ pažymima, ar teikiama pirminė FR0672, ar patikslinta, ar dalinai patikslinta (patikslintos kai kurios eilutės);

36.6. 7 laukelyje – FR0672 formos eilutės, kurioje pateikiami PVM sąskaitos faktūros duomenys, eilės numeris. Visuose pateikiamuose to pačio laikotarpio FR0672 formos lapuose eilučių numeracija turi būti nenutraukiama, pvz., 1; 2 ir t. t.;

36.8. 8 laukelyje – PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

36.9. 9 laukelyje – išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;

36.10. 10 laukelyje – PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);

36.11. 11 laukelyje – PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta PVM suma;

36.12. 12 laukelyje pirkėjo PVM mokėtojo kodas, jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ar kitos ES valstybės narės teritorijoje, arba pirkėjo identifikacinis numeris, kai prekės tiekiamos/paslaugos teikiamos PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui ir jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodytas;

36.13. 13 laukelyje pirkėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, jei tai fizinis asmuo;

36.14. 14 laukelyje papildomų lapų skaičius.

37. Užpildytą FR0672 formą turi pasirašyti apmokestinamojo asmens vadovas (savininkas) arba jo įgaliotas asmuo.

 

VII. MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

38. Nustačius, kad mokesčių administratoriui pateiktoje FR0671 ir/arba FR0672 formoje (toliau – forma) buvo klaidingai nurodyti Registrų duomenys, pildomos patikslintos formos, ištaisant klaidas:

38.1. 1 ir 2 laukeliuose įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje (tikslinamoje) formoje;

38.2. 3 laukelyje nurodoma patikslintos formos pateikimo mokesčių administratoriui data;

38.3. 4 ir 5 laukelyje nurodomi pateiktos (tikslinamos) formos duomenys;

38.4. 6 laukelyje ženklu „x“ pažymima, kad teikiama patikslinta forma arba forma, kurioje patikslintos kai kurios eilutės;

38.5. 7 laukelyje nurodomas tikslinamos eilutės numeris, jeigu teikiama forma, kurioje tikslinami kai kurių pateiktos (tikslinamos) formos eilučių duomenys arba nurodomas teikiamos (patikslinančios) formos eilutės numeris, jeigu teikiama patikslinta forma;

38.6. 8–13 laukeliuose yra pateikiami patikslinti duomenys;

38.7. 14 laukelyje nurodomas teikiamos patikslintos formos arba formos, kurioje patikslintos kai kurios eilutės, lapų skaičius.

39. Kai tikslinami elektroniniu būdu pateikti Registrų duomenys, turi būti pateikiamas visas patikslintas atitinkamo laikotarpio nustatyto formato duomenų rinkinys.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Už šių Taisyklių nesilaikymą apmokestinamasis asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukiamas atsakomybėn.

______________


 

 

 


 

 

______________