LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO
24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 28 d. Nr. XI-1556

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2004, Nr. 170-6236; 2009, Nr. 85-3580; 2010, Nr. 71-3548)

 

1 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Esant tarnybinei būtinybei, užsienio reikalų ministro įsakymu diplomatas jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas iš Užsienio reikalų ministerijos į karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigas Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Ministro Pirmininko tarnyboje, kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, taip pat į generalinio inspektoriaus pareigas Užsienio reikalų ministerijoje, jeigu diplomatas atitinka pareigybės, į kurią perkeliama, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Laikinai į kitas pareigas diplomatas gali būti perkeltas iki 2 metų. Esant tarnybinei būtinybei, šis terminas gali būti pratęstas iki 1 metų ir bendras laikino perkėlimo laikas negali viršyti 3 metų. Perkėlimo laikas įskaitomas į diplomatinės tarnybos stažą. Laikinai perkeltam diplomatui paliekamas iki perkėlimo turėtas diplomatinis rangas. Perkėlimo laikotarpiu valstybės institucija ar įstaiga, į kurią diplomatas perkeltas, diplomatui moka darbo užmokestį, susidedantį iš pareiginės algos, nustatytos pareigybei, kurią jis ėjo iki perkėlimo, kai diplomatas perkeliamas į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas, ir priedų, kurie jam buvo mokami iki perkėlimo, arba pareiginės algos, nustatytos pareigybei, į kurią jis perkeliamas, kai diplomatas perkeliamas į kitas aukštesnės kategorijos pareigas, ir priedų, kurie jam buvo mokami iki perkėlimo. Pasibaigus perkėlimo laikotarpiui, diplomatas grąžinamas dirbti į Užsienio reikalų ministeriją ir (ar) paskiriamas į tas pačias arba į kitas ne žemesnės kategorijos pareigas, negu jas ėjo iki laikino perkėlimo. Diplomatas dirbti į Užsienio reikalų ministeriją negali būti grąžinamas ir (ar) paskiriamas į tas pačias arba į kitas ne žemesnės kategorijos pareigas, negu jas ėjo iki laikino perkėlimo, jeigu iš karjeros ar statutinio valstybės tarnautojo pareigų, į kurias asmuo buvo perkeltas, jis buvo atleistas dėl jam paskirtos tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų, prarastos Lietuvos Respublikos pilietybės ar įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________