LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1995 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO NR. 33 „DĖL TVENKINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TIPINIŲ TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 7 d. Nr. D1-668

Vilnius

 

1. Pakeičiu Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipines taisykles (LAND 2-95) (toliau – Tipinės taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 (Žin., 1997, Nr. 70-1790; 2004, Nr. 96-3563; 2006, Nr. 101-3915), ir išdėstau priedo 14 punktą taip:

„14. Tvenkinio vandens lygis turi būti reguliuojamas taip, kad vandens lygis nenukristų žemiau Taisyklėse nustatyto ŽVL ir nepakiltų aukščiau AVL (pagrindinio arba kontrolinio AVL, nurodyto šio priedo 11.1.2.1 ir 11.1.2.2 punktuose, priklausomai nuo potvynio dydžio). Normaliomis sąlygomis Tvenkinio vandens lygis turi būti artimas NPL ir negali būti dirbtinai paaukštinamas ar pažeminamas.

ŽVL Tvenkinyje gali būti tik tuo atveju, kai vandens Pritekėjimas į Tvenkinį yra mažesnis už vandens nuostolius ir naudojimą, nurodytą šio priedo 16 punkte nustatyta tvarka atliktuose vandens balanso skaičiavimuose.

Kai Tvenkinio vandens pertekliaus pralaidose yra įrengti paviršiniai ar dugno Uždoriai (įskaitant šandorus), skirti potvynių praleidimui, vandens lygiui Tvenkinyje pakilus daugiau kaip 10 cm virš NPL, turi būti pakeliami Uždoriai (arba nuimami šandorai) ir jie reguliuojami taip, kad vandens lygis Tvenkinyje būtų ne daugiau kaip 10 cm aukštesnis už NPL ir vanduo nesilietų per pakeltų uždorių viršų (išskyrus atvejį, kai vandens pertekliaus pralaidoje įrengti šandorai, kurių nuėmimo aukštis priklauso nuo potvynio dydžio).

AVL (pagrindinis arba kontrolinis) Tvenkinyje gali būti tik tuo atveju, kai per pilnai atidarytas vandens pertekliaus pralaidas prateka pagrindinio arba kontrolinio skaičiavimų atvejus atitinkantis debitas.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. gruodžio 31 d.;

2.2. tvenkinių ir užtvenktų ežerų, kurių naudojimo ir priežiūros taisyklės buvo patvirtintos iki šio įsakymo įsigaliojimo, hidrotechnikos statinių savininkai, valdytojai arba naudotojai privalo užtikrinti, kad būtų vykdomi šiuo įsakymu pakeistų Tipinių taisyklių reikalavimai.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                 ARŪNAS KUNDROTAS