LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 718 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO“ PAPILDYMO

 

1996 m. liepos 2 d. Nr. 793

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085; 1996, Nr. 1-22, Nr. 4-106) šiuo 2.7 punktu:

2.7. draudžiama įvežti į Lietuvos Respubliką dėvėtus drabužius ir kitus dėvėtus dirbinius (kodas pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 63090000), išskyrus asmeninio naudojimo, be dokumento (originalo), patvirtinančio, kad prekių siunta padaryta nekenksminga (toliau vadinama – apdorota). Šiame dokumente, kuris gali būti užpildytas lietuvių, anglų, vokiečių ar rusų kalbomis, turi būti nurodyta drabužius ar dirbinius apdorojusi įstaiga, apdorojimo būdas ir data, panaudotų cheminių medžiagų pavadinimas, apdorotų drabužių ar dirbinių svoris, krovinio vietų skaičius ir apdorotos siuntos atpažinimo ženklas, kuriuo paženklinta kiekviena skaičiuojama krovinio vieta“.

2. Šis nutarimas taikomas nuo 1996 m. liepos 25 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                                 ANTANAS KAMINSKAS