LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAKUOČIŲ SURINKIMO IR PAKARTOTINIO NAUDOJIMO 2007-2012 METŲ UŽDUOČIŲ NUSTATYMO

 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-618

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2001, Nr. 108-3936) 1.4 punktu,

Nustatau pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo 2007–2012 metų užduotis:

 

 

Pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotis (procentais), atsižvelgiant į pakartotinio naudojimo pakuočių, išleistų į vidaus rinką, masę (tonomis)

2007–2009 metai

2010–2012 metai

Stiklinės pakartotinio naudojimo pakuotės, už kurias privaloma imti užstatą

80

85

Kitos pakartotinio naudojimo pakuotės

80

80

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS