LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3d-354/d1-303 „DĖL ŽUVivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose TAISYKLIŲ bei Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2012 m. kovo 20 d. Nr. 3D-192/D1-243

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 47-2270):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklėse:

1.1. išdėstome 2 punktą taip:

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395) ir 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje (OL 2007 L 168, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 304/2011 (OL 2011 L 88, p. 1).“;

1.2. išdėstome 8.2 punktą taip:

8.2. įveisimas verslinės, mėgėjų ar limituotos žvejybos sąlygoms gerinti – vykdomas, kai norima padidinti verslinės ar mėgėjų žvejybos laimikius, taip pat introdukuoti ar perkelti į vandens telkinius naujas žuvų rūšis, norint užpildyti vietinių rūšių neišnaudojamą maisto ir gyvenimo nišą, padidinti rūšių įvairovę.“;

1.3. išdėstome 9.5 punktą taip:

9.5. esamą ir prognozuojamą verslinės, mėgėjų ar limituotos žvejybos intensyvumą vandens telkinyje.“;

1.4. išdėstome 17 punktą taip:

17. Taisyklių 16 punkte nurodytos institucijos vidaus procedūrų nustatyta tvarka įregistruoja pranešimą ir paskiria atsakingą pareigūną dalyvauti įveisiant žuvis ir pasirašyti žuvų įveisimo aktus. RAAD ir saugomų teritorijų direkcijos atstovai, suderinę tarpusavyje, gali skirti vieną atstovą. Žuvų įveisimo akto forma pateikiama šių taisyklių 2 priede.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašą išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354 /D1-303

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. kovo 20 d. įsakymo

Nr. 3D-192 /D1-243 redakcija)

 

Minimalių Žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašas

 

Eil. Nr.

Žuvų ir vėžių rūšys

Amžius

Įveisimo normos, vnt./ha (*1 m pakrantės)

atkuriamasis įveisimas

mėgėjų žvejybai

limituotai arba verslinei žvejybai

1.

Baltieji amūrai

dvivasariai

10

50

trivasariai

5

20

2.

Karosai, sidabriniai

šiųmečiai

50

200

dvivasariai

30

100

3.

Karosai, paprastieji

šiųmečiai

20

30

60

dvivasariai

5

10

30

4.

Karpiai

šiųmečiai

50

100

dvivasariai

20

50

5.

Karšiai

įvairūs

20

40

6.

Lydekos

lervutės

100

200

300

paaugintos

50

50

100

šiųmetės

5

5

20

7.

Lynai

dvivasariai

10

30

100

įvairūs

5

10

50

8.

Plačiakakčiai

šiųmečiai

30

100

dvivasariai

10

30

9.

Seliavos

lervutės

5 000

10 000

10.

Sykai

lervutės

1 000

5 000

10 000

šiųmečiai

10

20

50

11.

Sterkai

lervutės

500

1 000

2 000

paauginti

100

500

1 000

šiųmečiai

5

20

30

12.

Šamai

paauginti

5

10

50

šiųmečiai

2

5

20

dvivasariai

1

3

5

13.

Vaivorykštiniai upėtakiai

šiųmečiai

100

200

dvivasariai

50

100

14.

Unguriai

stikliniai

25

25

100

paauginti

5

5

50

15.

Vėgėlės

lervutės

1 000

2 000

3 000

šiųmetės

10

20

100

16.

Vėžiai, plačiažnypliai*

išsiritę

10

20

paauginti

5

10

15

suaugę

1

3

5

 

Pastabos:

1. Šios žuvų ir vėžių įveisimo normos taikomos vandens telkiniuose, kuriuose neatlikti moksliniai tyrimai ir nėra rekomendacijų dėl žuvų įveisimo kiekių.

2. Žuvų rūšys, kurios nenurodytos šioje lentelėje, gali būti įveisiamos atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas.

3. Įveisiant metinukes žuvis, taikomos šiųmečių, o įveisiant dvimetes ir vyresnio amžiaus žuvis – dvivasarių žuvų įveisimo normos.

4. Žuvų amžiaus žymėjimas:

0 – lervutės – nuo išsiritimo iš ikrelio iki kol rezorbuojasi trynio maišelis;

0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo), kitų – paauginti nuo 1 iki 6 savaičių;

0+v – šiųmetukai vasarinukai – auginti nuo išsiritimo iki liepos 1d.;

0+ – šiųmetukai – auginti nuo išsiritimo iki rudens;

1 – metinukai – auginti nuo išsiritimo metus;

1+ – dvivasariai – auginti dvi vasaras;

2 – dvimečiai – auginti nuo išsiritimo dvejus metus;

2+ – trivasariai – auginti tris vasaras;

3 – trimečiai – auginti nuo išsiritimo trejus metus;

rituoliai – lašišų ir šlakių jaunikliai, pasirengę migracijai į jūrą;

reproduktoriai – lytiškai subrendę;

įvairūs – vyresni nei dvivasariai, jeigu tikslesnio amžiaus negalima nustatyti.

 

_________________